Ardo TL80E інструкція користувача

Ardo TL80E

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Ardo TL80E. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Ardo TL80E на цій сторінці.

SM1816
U˚YTKOWANIE PRALKI
CYKL PRANIA:
(Êledzàc poni˝sze wskazówki, pralka uruchomi ustawiony program)
1. Otworzyç pokryw´ górnà a nastepnie
drzwiczki
pralki.
2. Za∏adowaç wsad przeznaczony do prania, zamknàç
drzwiczki
.
Uwaga: Nie wolno prze∏adowywaç urzàdzenia.
Odradza si´
praç w pralce tkanin
wch∏aniajàcych zbyt du˝o wody, np.
dywaników
.
3. Wsypaç proszek do odpowiedniego podajnika, wlaç p∏yn zmi´kczajàcy. Nale˝y u˝ywaç
proszki przeznaczone do prania w pralkach automatycznych (patrz rozdzia∏:
U˚YTKOWANIE DETERGENTÓW).
4. Zamknàç pokryw´ górnà pralki.
5. Przekr´caç pokr´t∏o programatora (P), wybraç odpowiedni program oraz temperatur´
prania w zale˝noÊci od rodzaju tkanin (patrz rozdzia∏: TABELE PROGRAMÓW).
6. Wybraç przyciski (C) z odpowiednimi funkcjami, które chcemy u˝yç (patrz rozdzia∏:
FUNKCJE DODATKOWE). W∏àczone przyciski zaÊwiecà si´.
7. Wcisnàç przycisk (L), aby rozpoczàç cykl prania (patrz rozdzia∏: PRZYCISK
ROZPOCZ¢CIA PRANIA).
8. Po zakoƒczeniu prania przekr´ciç pokr´t∏o programatora (P) na pozycj´ "STOP", a
lampka (B) zgaÊnie.
9. Otworzyç pokryw´ górnà urzàdzenia oraz
drzwiczki
a nast´pnie wyjàç upranà bieliznà.
10. Suchymi r´koma od∏àczyç urzàdzenie od sieci zasilajàcej.
11. Zamknàç dop∏yw wody.
B Kontrolka w∏àczenia
C
Przyciski wyboru funkcji
opcjonalnych
L Przycisk rozpocz´cia prania
P
Pokr´t∏o programatora i temperatury
PL
1
Kontrola wywa˝ania wsadu w wirowaniu
Urzàdzenie zosta∏o wyposa˝one w specjalny system elektronicznej kontroli
prawid∏owego wywa˝ania wsadu. System, przed ka˝dym wirowaniem, rozk∏ada
wsad w b´bnie.
W przypadku nieregularnego roz∏o˝enia wsadu, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo,
szybkoÊç koƒcowego wirowania zostanie obni˝ona, a w przypadku braku mo˝liwoÊci
wywa˝ania wsadu, wirowanie zostanie pomini´te.
MODEL: TL60E • TL80E
PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI
PRZYCISK STARTOWY:
Po wybraniu danego programu przez wciÊni´cie odpowiadajàcemu mu przycisku, pralka rozpocznie
cykl prania. Przycisk (L) zapali si´, wskazujàc, ˝e cykl prania si´ rozpoczà∏.
Po skoƒczonym cyklu prania, przycisk (L) zacznie migaç. Mo˝na wówczas otworzyç drzwiczki i
wyjàç pranie.
L
90°
60°
40°
30°
60°
40°
30°
40°
40°
R
35°
30°
STOP
600
5
kg
TL 60 E
P
C
LB

У вас виникло питання стосовно Ardo TL80E?

Задайте запитання іншим користувачам Ardo TL80E. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Ardo TL80E надати вам вичерпну відповідь.