Gorenje V110W інструкція користувача

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Gorenje V110W. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Gorenje V110W на цій сторінці.

Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Instruction manual
Instrucþiuni de utilizare
Használati útmutató
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instrukcja obs³ugi
Návod na obsluhu
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
²íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
RO
PL
SK
H
UA
RUS
Varilec folije
Zavarivaè folije
Zavarivaè folije
Çàâàðóâà÷ çà ôîëè¼à
Vacuum sealer
Aparat de ambalare în vid
Pró¿niowa zgrzewarka do folii
Zváraèka folie
Fóliahegesztõ
Âàêóóìíèé ïàêóâàëüíèê
Ìàøèíêà äëÿ âàêóóìíîé óïàêîâêè
VS 110 W

У вас виникло питання стосовно Gorenje V110W?

Задайте запитання іншим користувачам Gorenje V110W. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Gorenje V110W надати вам вичерпну відповідь.

Характеристики продукту

Бренд Gorenje
Модель V110W
Продукт Вакуумна пакувальна машина
EAN 3838942671265
Мова Англійська, Полірувати, Pосійський, Румунський, Словацький, Угорський, Словенський, Хорватський, Український
Група продуктів Вакуумні пакувальні машини
Тип файлу PDF
Властивості
Колір продукту Білий