Logitech M557

Logitech M557 інструкція користувача

(1)
 • 1
  Logitech® Bluetooth Mouse M557
  Setup Guide
  Logitech® Bluetooth Mouse M557
  Setup Guide
  2
  On
  English
  Connect the M557 using
  Bluetooth®
  • PresstheBluetoothconnectbutton
  onthebottomofthemousetoenter
  discoverymode.TheblueLED
  ontopofthemousewillblinkwhile
  themouseisindiscoverymode.
  Windows® 8:
  • OpentheSettingscharmand
  clickDevices(inPCsettings).
  • ClickAddaDeviceandselect
  BluetoothMouseM557fromthelist
  ofwirelessdevices.
  ForWindows7andMac®connectiongo
  towww.logitech.com/support/m557
  Deutsch
  Verbinden der M557
  überBluetooth®
  • DrückenSieanderUnterseite
  derMausaufdieBluetooth-
  Verbindungstaste,umdenErken-
  nungsmoduszuaktivieren.
  WährendsichdieMausim
  Erkennungsmodusbendet,
  blinktdieblaueLEDauf
  derOberseitederMaus.
  Windows® 8:
  • ÖnenSiedenCharm
  „Einstellungen“undklickenSieauf
  „Geräte“(indenPC-Einstellungen).
  • KlickenSieauf„Geräthinzufügen“
  undwählenSie„BluetoothMouse
  M557“ausderListederkabellosen
  Geräte.
  RufenSiefürVerbindungenunterWindows7
  undMac®dieSeitewww.logitech.com/
  support/m557auf.
  Français
  Connexion de la sourisM557
  viaBluetooth®
  • Appuyezsurleboutondeconnexion
  Bluetooth,situésouslasouris,
  pouractiverlemodededétection.
  Letémoinbleusituésurlapartie
  supérieuredelasourisclignote
  lorsqu’elleestenmodededétection.
  Windows® 8:
  • OuvrezlafonctionParamètres
  etcliquezsurPériphériques
  (dansParamètresduPC).
  • CliquezsurAjouterunpériphérique
  etsélectionnezlasourisBluetooth
  MouseM557danslalistedes
  périphériquessansl.
  PouruneconnexionsousWindows7
  etMac®,visitezlesitewww.logitech.com/
  support/m557
  Italiano
  Connessione del mouse
  M557 tramite Bluetooth®
  • Premereilpulsanteper
  laconnessioneBluetooth
  nellaparteinferioredelmouseper
  attivarelamodalitàdirilevamento.
  Quandoilmouseentrainquesta
  modalità,ilLEDblu,collocatonella
  partesuperiore,iniziaalampeggiare.
  Windows® 8:
  • Aprirel’accessoalleimpostazioni
  efareclicsuDispositivi
  (inImpostazioniPC).
  • FareclicsuAggiungiundispositivo
  eselezionareBluetoothMouseM557
  dall’elencodeidispositiviwireless.
  Perinformazionisullaconnessione
  inWindows7eMac®andare
  awww.logitech.com/support/m557
  По-русски
  Подключите мышь M557
  спомощью Bluetooth®
  • Чтобывключитьрежимобнаружения
  устройств,нажмитенанижнейпанели
  мышикнопкусоединенияBluetooth.
  Когдамышьнаходитсяврежиме
  обнаруженияустройств,светодиодна
  ееверхнейпанелимигаетсиним.
  Windows® 8.
  • Нажмитечудо-кнопку«Параметры»
  ищелкните«Устройства»
  (впараметрахкомпьютера).
  • Щелкните«Добавитьустройство»
  ивыберитемышьBluetoothMouse
  M557вспискебеспроводных
  устройств.
  СведенияоподключениимышивWindows7
  иMac®см.навеб-страницеwww.logitech.com/
  support/m557
  Magyar
  Az M557 egér
  csatlakoztatása Bluetooth®
  segítségével
  • Nyomjaleazegéraljánlévő
  Bluetooth-csatlakoztatógombot,
  hogyazegérészlelésimódba
  kerüljön.Amígazegérészlelési
  módbanvan,atetejénlévőkék
  LEDvillog.
  Windows® 8:
  • NyissamegaBeállításokgombot
  éskattintsonazEszközökpontra
  (aszámítógépbeállításaiban).
  • KattintsonazEszközhozzáadása
  elemreésválasszaaBluetooth
  MouseM557eszköztavezeték
  nélkülieszközöklistájából.
  Windows7ésMac®esetében
  acsatlakoztatáshozkeressefela
  www.logitech.com/support/m557webhelyet.
  Česká verze
  Připojení myši M557
  pomocíBluetooth®
  • Aktivujterežimhledánístisknutím
  tlačítkapropřipojeníBluetoothna
  spodnístraněmyši.Pokudjemyš
  vrežimuhledání,indikátorvhorní
  částimyšiblikámodře.
  Windows® 8:
  • Stiskněteovládacítlačítko
  NastaveníakliknětenaZařízení
  (vnastavenípočítače).
  • KliknětenaPřidatzařízeníaze
  seznamubezdrátovýchzařízení
  vybertemyšBluetoothMouseM557.
  Informaceopřipojenívsystémech
  Windows7aMac®naleznetenastránce
  www.logitech.com/support/m557
  Po polsku
  Podłącz mysz M557 przy
  użyciu interfejsu Bluetooth®
  • NaciśnijprzyciskłączeniaBluetooth
  naspodziemyszy,abyprzełączyć
  jąnatrybwyszukiwania.Wtrybie
  wyszukiwaniadiodaLEDugóry
  myszypulsujeniebieskimświatłem.
  Windows® 8:
  • OtwórzpasekfunkcjiUstawienia
  ikliknijopcjęUrządzenia(wsekcji
  Ustawieniakomputera).
  • KliknijopcjęDodajurządzenie
  iwybierzpozycjęBluetooth
  MouseM557zlistyurządzeń
  bezprzewodowych.
  Abyuzyskaćinformacjedotyczące
  podłączaniawsystemieWindows7
  lubnakomputerzeMac®,otwórzstronę
  www.logitech.com/support/m557
  Eesti
  M557 ühenduse loomine
  Bluetooth®-i abil
  • Tuvastusrežiimiaktiveerimiseks
  vajutagehiireallasuvatBluetooth-
  ühendusenuppu.Tuvastusrežiimis
  hakkabhiirepealolevLED-tuli
  siniseltvilkuma.
  Windows® 8:
  • AvageSettings(Sätted)jaklõpsake
  valikutDevices(Seadmed)
  (arvutisätetes).
  • KlõpsakevalikutAddaDevice
  (Lisaseade)javalige
  raadiovõrguseadmeteloendist
  BluetoothMouseM557.
  TeavetWindows7jaMac®-iga
  ühenduseloomisekohtaleiateaadressilt
  www.logitech.com/support/m557
  Latviski
  Pievienojiet peli “M557”,
  izmantojot “Bluetooth”® tīklu
  • Laiaktivizētumeklēšanasrežīmu,
  pelesapakšānospiedietpogu
  “Bluetoothconnect”(“Bluetooth”
  savienojums).Kadiraktivizētspeles
  meklēšanasrežīms,mirgozilaisLED
  indikatorspelesvirspusē.
  Operētājsistēmā “Windows® 8”.
  • Atveriet“Settings”(Iestatījumi)
  viedpoguundatoraiestatījumu
  sadaļānoklikšķinietuzvienuma
  “Devices”(Ierīces).
  • Noklikšķinietuziespējas“Adda
  Device”(Pievienotierīci)unbezvadu
  ierīčusarakstāatlasietvienumu
  “BluetoothMouseM557”.
  Laiuzzinātu,kāizveidotsavienojumu
  operētājsistēmā“Windows7”un“Mac”®,
  dodietiesuzvietniwww.logitech.com/
  support/m557
  Lietuvių
  Prijunkite M557
  per„Bluetooth®“
  • Paspauskitepelėsviršujeesantį
  prisijungimomygtuką„Bluetooth
  connect“,kadperjungtumėteryšio
  paieškosrežimą.Mėlynasšviesos
  DIODASpelėsviršujemirksėstol,
  kolprietaisasveikspaieškosrežimu.
  Windows® 8“:
  • Atidarykitemygtuką„Settings“
  (Nustatymai)irspustelėkite
  „Devices“(Prietaisai)
  (kompiuterionustatymuose).
  • SpustelėkitePridėtiprietaisą
  („AddaDevice“)irpasirinkite
  „BluetoothMouseM557“pelęiš
  belaidžiųprietaisųsąrašo.
  Kaipprijungtiprie„Windows7“ir„Mac®“,
  žiūrėkitesvetainėjewww.logitech.com/
  support/m557
  Hrvatski
  Povežite M557 pomoću
  tehnologije Bluetooth®
  • Pritisnitegumbzapovezivanje
  Bluetoothakojisenalazinadonjem
  dijelumišadabisteušliunačinrada
  zapronalaženje.Doksemišnalazi
  unačinuradazapronalaženjeveze,
  treperitćeplavaLEDžaruljicana
  njegovuvrhu.
  Windows® 8:
  • OtvoritegumbićPostavkeikliknite
  Uređaji(upostavkamaračunala).
  • KlikniteDodajuređajinapopisu
  bežičnihuređajaodaberiteBluetooth
  MouseM557.
  Uputezapovezivanjesračunalom
  soperacijskimsustavomWindows7
  iliračunalomMac®naćićetenaadresi
  www.logitech.com/support/m557
  Srpski
  Povezivanje uređaja M557
  koristeći Bluetooth®
  • PritisnitedugmezaBluetooth
  povezivanjenadonjojstranimiša
  dabisteprešliurežimotkrivanja.
  PlavaLEDdiodanagornjoj
  stranimišatreperidokjemiš
  urežimuotkrivanja.
  Windows® 8:
  • Umeniju„Settings“(Postavke)
  kliknitena„Devices“(Uređaji)
  (Upodešavanjimaračunara).
  • Kliknitena„AddaDevice“
  (Dodajuređaj)iizaberite
  BluetoothMouseM557saliste
  bežičnihuređaja.
  PovezivanjezaWindows7iMac®potražite
  naadresiwww.logitech.com/support/m557
  Slovenščina
  Povežite miško M557
  prekmožnosti Bluetooth®
  • Pritisnitegumbzavzpostavitev
  povezaveBluetoothnaspodnji
  stranimiške,dapreklopitevnačin
  zaiskanjevmesnika.Kojemiška
  vnačinuodkrivanja,modralučka
  LEDnavrhumiškeutripa.
  Windows® 8:
  • OdpritečarobnigumbNastavitve
  inklikniteNaprave(vmožnosti
  Nastavitveračunalnika).
  • KlikniteDodajnapravoin
  naseznamubrezžičnihnaprav
  izberiteBluetoothMouseM557.
  Zavzpostavitevpovezavezoperacijskim
  sistemomWindows7inMac®obiščite
  spletnomestowww.logitech.com/
  support/m557
  Slovenčina
  Pripojenie myši M557
  pomocou Bluetooth®
  • Stlačenímtlačidlanapripojenie
  Bluetoothnaspodnejstrane
  myšiaktivujterežimhľadania.
  Aksamyšnachádzavrežime
  hľadania,indikátornahornejčasti
  myšiblikámodrou.
  Windows® 8:
  • StlačtekľúčovétlačidloNastavenie
  akliknitenaZariadenia(vnastavení
  počítača).
  • KliknitenaPridaťzariadenieazo
  zoznamubezdrôtochzariadení
  vybertemyšBluetoothMouseM557.
  Informácieopripojenívsystémoch
  Windows7aMac®nájdetenastránke
  www.logitech.com/support/m557
  Română
  Conectarea mouse-ului
  M557 folosind Bluetooth®
  • Apăsaţipebutonuldeconectare
  Bluetoothdepebazamouse-ului
  pentruaintraînmoduldescoperire.
  LED-ulalbastrudinparteadesus
  amouse-uluivaluminaintermitent
  întimpcemouse-ulseaăînmodul
  descoperire.
  Windows® 8:
  • DeschideţibutonulSettings(Setări)
  şifaceţiclicpeDevices(Dispozitive)
  (dinsetărilePC-ului).
  • FaceţiclicpeAddaDevice
  (Adăugaredispozitiv)şiselectaţi
  BluetoothMouseM557dinlista
  dedispozitivewireless.
  PentruconexiuneacuWindows7şiMac®,
  accesaţiwww.logitech.com/support/m557
  Български
  Свържете M557 с помощта
  наBluetooth®
  • Натиснетебутоназасвързване
  наBluetoothотдолнатастрана
  намишката,задавлезетеврежимна
  откриване.Синиятсветодиодотгоре
  намишкатащезапочнедамига,
  когатотяеврежимнаоткриване.
  Windows® 8:
  • ОтворетепрепраткаНастройки
  ищракнетеУстройства(внастройки
  накомпютър).
  • ЩракнетеДобавяненаустройство
  иизберетеBluetoothMouseM557
  отсписъкасбезжичниустройства.
  ЗавръзкасWindows7иMac®отидете
  наwww.logitech.com/support/m557
  Українська
  Підключіть мишу M557
  задопомогою Bluetooth®
  • Натиснітькнопкупідключення
  черезBluetoothнанижнійпанелі
  миші,щобперейтидорежиму
  виявлення.Покимишаперебуватиме
  вцьомурежимі,наїїверхнійпанелі
  миготітимесинійіндикатор.
  ОС Window8.
  • Натиснітьключовукнопку
  «Параметри»,апотімнатисніть
  «Пристрої»(внастройкахПК).
  • Натисніть«Додатипристрій»
  івиберітьBluetoothMouseM557
  зіспискубездротовихпристроїв.
  Щоботриматиінформаціющодопідключення
  мишідоОСWindows7іMac®,відвідайтевеб-
  сторінкуwww.logitech.com/support/m557
  © 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may
  be registered. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth®
  word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license.
  Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are
  the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.
  Information contained herein is subject to change without notice.
  620-005415.002
  www.logitech.com
  www.logitech.com/support/m557
  België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
  French: +32-(0)2 200 64 40
  Česká Republika +420 239 000 335
  Danmark +45-38 32 31 20
  Deutschland +49-(0)69-51 709 427
  España +34-91-275 45 88
  France +33-(0)1-57 32 32 71
  Ireland +353-(0)1 524 50 80
  Italia +39-02-91 48 30 31
  Magyarország +36 (1) 777-4853
  Nederland +31-(0)-20-200 84 33
  Norge +47-(0)24 159 579
  Österreich +43-(0)1 206 091 026
  Polska 00800 441 17 19
  Portugal +351-21-415 90 16
  Россия +7(495) 641 34 60
  Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12
  Svizzera F +41-(0)22 761 40 16
  I +41-(0)22 761 40 20
  E +41-(0)22 761 40 25
  South Africa 0800 981 089
  Suomi +358-(0)9 725 191 08
  Sverige +46-(0)8-501 632 83
  Türkiye 00800 44 882 5862
  United Arab 8000 441-4294
  Emirates
  United Kingdom +44-(0)203-024-81 59
  European, English: +41-(0)22 761 40 25
  Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02
  African Hq.
  Lausanne,
  Switzerland
  Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25
  Argentina +0800 555 3284
  Brasil +0800 891 4173
  Canada +1-866-934-5644
  Chile +1230 020 5484
  Colombia 01-800-913-6668
  Latin America +1 800-578-9619
  Mexico 01.800.800.4500
  United States +1 646-454-3200

У вас виникло питання стосовно Logitech M557?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте запитання іншим користувачам Logitech M557. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Logitech M557 надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Logitech M557. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Logitech M557 на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Logitech
Модель M557
Продукт Миша
EAN 5099206048591, 5099206031173, 4053162405363
Мова Український, Англійська, Німецький, Французький, Італійський, Полірувати, Румунський, Словацький, Угорський, Словенський, Хорватський
Тип файлу PDF
Миша
Інтерфейс пристрою Bluetooth
Кількість кнопок 4
Технологія визначення руху Оптичний
Призначення Office
Рекомендоване застосування ПК/ноутбук
Прокрутка
Роздільна здатність руху 1000
Кількість колесів прокрутки 1
Тип прокрутки Колесико
Тип кнопок
Дизайн
Колір продукту Чорний
Забарвлення покриття Монокольоровий
Ергономіка
Вкл/Викл перемикач
Енергоживлення
Кількість батарей 2
Тип батарейок
Термін служби батареї 12
Системні вимоги
Операційні системи Windows, що підтримуються
Операційні системи Mac, що підтримуються
Вага та розміри
Вага -
Дані про упаковку
Батарейки в комплекті
Посібник користувача
Кількість 1
Ширина упаковки 106
Глибина упаковки 45
Висота упаковки 250
Маса брутто 600

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Миша Logitech

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description