Maxwell MW-1059 B

Maxwell MW-1059 B інструкція користувача

(1)
 • Fierbător
  Aparatul este destinat pentru fierberea apei.
  DESCRIERE
  1. Carcasa fierbătorului
  2. Filtru
  3. Capac
  4. Tastă deschidere capac
  5. Mâner
  6. Gradaţie a nivelului de apă
  7. Buton de conectare/deconectare (I/0)
  8. Indicator pentru controlul funcţionării
  9. Suport
  10. Locaş pentru rularea cablului
  Atenţie!
  Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în circuitul de
  alimentare un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) al
  cărui curent nominal de declanşare sa nu depăşească
  30 mA, pentru instalarea RCD apelaţi la un specialist.
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de exploatare
  înainte de utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru
  consultări ulterioare.
  Utilizaţi dispozitivul doar în scopul pentru care a fost
  creat, aşa cum este descris în această instrucţiune.
  Utilizarea greşită a aparatului poate duce la defectarea
  acestuia, cauzarea de prejudicii utilizatorului şi
  proprietăţii lui.
  Asiguraţi-vă tensiunea de lucru a aparatului
  corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
  Cordonul de alimentare este dotat cu fişă de tip
  «euro»; conectaţi aparatul numai la o priză electrică
  prevăzută cu împământare.
  Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu uti-
  lizaţi maşon de reducţie la conectarea fierbătorului
  la priza electrică.
  Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în apropie-
  rea piscinelor sau a altor recipiente umplute cu apă.
  Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de căl-
  dură sau a flăcării deschise.
  Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
  Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
  Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi stabilă,
  nu-l puneţi pe marginea mesei.
  Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă că acesta
  este aşezat pe suport fără înclinări.
  Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
  Nu lăsaţi cablul de alimentare să atîrne de pe masă,
  şi asiguraţi-vă el nu se atinge de suprafeţe
  fierbinţi. Lungimea cablului de alimentare poate fi
  reglata prin fixarea cablului in locul pentru rularea
  cablului.
  Nu atingeţi cablul de alimentare şi fişa cablului de
  alimentare cu mâinile ude.
  Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
  Nu turnaţi apă în fierbător atunci cînd el se află
  pe suport.
  Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
  Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei, este
  interzisă încălzirea sau fierberea altor lichidelor în
  fierbător.
  Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător să nu se situ-
  eze sub nivelul minim «MIN» şi nu depăşească
  nivelul maxim «MAX». În caz de umplere dincolo de
  nivelul maxim apa se poate vărsa în timpul fierberii.
  Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu vă aple-
  caţi deasupra fierbătorului în funcţionare.
  Nu utilizaţi fierbătorul fără filtru sau cu capacul
  neînchis.
  Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
  Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului, apu-
  caţi-l doar de mîner.
  Mutaţi cu prudenţă fierbătorul ce conţine apă fier-
  binte.
  Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul funcţionării
  lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe suport, deco-
  nectaţi-l, mutând butonul de conectare/deconectare
  în poziţia «0», apoi puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
  Deconectaţi aparatul de la reţea în cazul în care nu
  îl folosiţi sau înainte de curăţare. Pentru deconecta-
  re trageţi de fişă, nu de cablu.
  Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dispoziti-
  vul şi suportul în apă sau alte lichide.
  Nu introduceţi fierbătorul şi suportul în maşina de
  spălat vase.
  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
  aparatul şi nu le permiteţi se atingă de carcasa
  aparatului sau cablul de alimentare în timpul funcţi-
  onării aparatului.
  Acest aparat nu este destinat pentru utilizare de
  către copiii sub 8 ani.
  În timpul funcţionării şi răcirii aparat aceasta trebuie
  plasată în locuri inaccesibile pentru copiii sub 8 ani.
  Acest aparat nu este destinat pentru utilizare de
  către persoane (inclusiv copiii mai mari de 8 ani) cu
  deficienţe fizice, nervoase, psihice sau fără expe-
  rienţă şi cunoştinţe suficiente. Utilizarea aparatului
  de către astfel de persoane este posibilă doar în
  cazul în care sunt supravegheaţi de către persoana
  responsabilă cu siguranţa lor, precum şi dacă le-au
  fost date instrucţiuni corespunzătoare şi clare cu
  privire la folosirea sigură a aparatului şi despre ris-
  curile care pot apărea în caz de folosire inadecvată.
  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi pun-
  gile de polietilenă, folosite pentru ambalare fără
  supraveghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu pungile
  de polietilenă sau pelicula pentru ambalare. Pericol de
  asfixiere!
  Deconectând dispozitivul de la reţeaua electrică nicio-
  dată nu trageţi de cablul de alimentare, apucaţi de fişa
  de alimentare şi extrageţi-o din priză cu grijă.
  Nu desfaceţi singuri aparatul, dacă acesta prezintă
  defecţiuni sau dacă a căzut, apelaţi la cel mai apro-
  piat centru service autorizat.
  Transportaţi aparatul numai în ambalajul produ-
  cătorului.
  Păstraţi aparatul în locuri inaccesibile pentru copii şi
  persoane cu dizabilităţi.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC
  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
  În caz de transportare sau păstrare a aparatului la
  temperaturi scăzute este necesară ţinerea acestuia la
  temperatura camerei cel puţin două ore.
  Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi toate
  etichetele care ar împiedica funcţionarea aparatu-
  lui. Asiguraţi-vă tensiunea de lucru a aparatului
  corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în priza elec-
  trică.
  Pentru a umple fierbătorul cu apă ridicaţi-l de pe
  suport (9), deschideţi capacul fierbătorului (3), tră-
  gând de tasta pentru deschiderea capacului (4) în
  sensul mânerului (5).
  Umpleţi fierbătorul cu apă pînă la marca maximă a
  gradaţiei nivelui de apă (6), închideţi capacul, pla-
  saţi fierbătorul pe suport (9). Asiguraţi-vă că capacul
  fierbătorului (3) este închis etanş.
  Conectaţi fierbătorul, stabilind butonul (7) în poziţia
  «I», indicatorul de lucru (8) se va aprinde.
  Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconec-
  ta automat. Goliţi de apă şi repetaţi fierberea de
  2-3 ori.
  Remarcă:
  La utilizarea fierbătorului asiguraţi-vă că butonul
  «0/I» (7) nu este blocat de obiecte străine, iar capa-
  cul (3) este bine închis, în caz contrar deconectarea
  automată a fierbătorului va fi imposibilă.
  Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport asiguraţi-
  vă că acesta este oprit, adică tasta «0/I» (7) se află
  în poziţia «0».
  UTILIZAREA
  Utilizarea fierbătorului
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în priza
  electrică.
  Pentru a umple fierbătorul cu apă ridicaţi-l de pe
  suport (9), deschideţi capacul fierbătorului (3), tră-
  gând de tasta pentru deschiderea capacului (4) în
  sensul mânerului (5).
  Umpleţi fierbătorul cu apă, aveţi grijă ca nivelul de
  apă nu se situeze sub nivelul minim «MIN» şi
  nu depăşească nivelul maxim «MAX»; pentru
  determinarea nivelului de apă folosiţi gradaţiile (6).
  Închideţi capacul (3), aşezaţi fierbătorul cu apă pe
  suport (9).
  Stabilaţi butonul (7) în poziţia «I», indicatorul (8)
  se va aprinde.
  Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta
  automat.
  Puteţi opri fierbătorul, fixând tasta (7) în poziţia «0».
  Ridicând fierbătorul de pe suport (9), asiguraţi-vă că
  acesta este oprit.
  După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20 de secun-
  de, după care puteţi porni din nou fierbătorul pentru
  a fierbe apa.
  Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nivelul apei
  în acesta este mai jos de limita minimă, va acţiona
  siguranţa termică automată şi fierbătorul se va opri.
  În acest caz, ridicaţi fierbătorul de pe suport (9) şi
  lăsaţi-l se răcească 5-10 minute, apoi umpleţi
  fierbătorul cu apă şi porniţi-l, aparatul va funcţiona
  în regim normal.
  Curăţare şi întreţinere
  Înainte de curăţare deconectaţi dipozitivul de la
  reţea, vărsaţi apa şi lăsaţi fierbătorul se răceas-
  că.
  Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu o
  cârpă umedă sau un burete. Pentru înlăturarea
  murdăriei folosiţi detergenţi delicaţi, nu folosiţi perii
  de metal şi detergenţi abrazivi.
  Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă sau în
  alte lichide.
  Nu introduceţi fierbătorul şi suportul în maşina de
  spălat vase.
  Curăţaţi cu regularitate filtrul (2) de murdărie şi de
  depunerile de calacar. Întoarceţi fierbătorul cu orif-
  ciul de scurgere spre sine, deschideţi capacul (3),
  luaţi filtrul de partea de sus şi extrageţi filtrul. Se
  recomandă spălarea filtrul sub jet de apă, curăţînd
  puţin cu ajutorul unei perii. Instalaţi filtrul (2) în pozi-
  ţia iniţială, apăsaţi pe partea de sus a filtrului (2)
  până la clicul fixatoarelor.
  Îndepărtarea depunerelor de calcar
  Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
  influenţează calităţile gustative ale apei, precum
  şi schimbul de căldură dintre apă şi elementul de
  încălzire.
  Pentru înlăturarea depunerilor de calcar umpleţi
  fierbătorul pînă la nivelul maxim cu apă, în care
  dizolvaţi oţet de bucătărie în proporţie de 2:1.
  Soluţia se aduce la fierbere şi apoi se lasă stea
  peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul, umpleţi
  fierbătorul cu apă pînă la nivelul maxim, fierbeţi-o
  şi vărsaţi-o.
  Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot fi
  utilizate soluţii speciale, destinate pentru curăţarea
  fierbătorelor electrice.
  Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar în
  mod regulat.
  Păstrare
  Înainte de a plasa fierbătorul pentru păstrare pe
  termen lung, decnectaţi-l de la reţea, vărsaţi apă şi
  lăsaţi să se răcească.
  Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru rularea
  cablului (10).
  Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi răcoros,
  inaccesibil pentru copii.
  Conţinut pachet
  Fierbător – 1 buc.
  Suport – 1 buc.
  Intrucţiune – 1 buc.
  Specificaţii tehnice
  Alimentarea electrică: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Consum de putere de: 1850 - 2200 W
  Volumul maxim de apă: 1,7 l
  Producătorul îşi rezervă dreptul modifice
  caracteristicile aparatelor fără preaviz
  Termenul de funcţionare a aparatului – 3 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat,
  rugăm adresaţi la distribuitorul regional sau la
  compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul
  de garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonului
  de plată sau a oricărui alt document financiar, care con-
  firmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
  întocmite în conformitate cu Directiva
  2004/108/EC i Directiva cu privire la electro-
  securitate/joasă tensiune 2006/95/EC.
  romÂnĂ/ moldoveneascĂ
  6
  Шайнек
  Құрылғы суды қайнатуға ғана арналған.
  СИПАТТАМА
  1. Шәйнектің корпусы
  2. Сүзгіш
  3. Қақпақ
  4. Қақпақты ашу пернесі
  5. Сап
  6. Су деңгейінің бағаны
  7. Қосу/сөндіру түймесі (I/0)
  8. Жұмыс көрсеткіші
  9. Тіреу
  10. Желілік шнурды орайтын жер
  Назар аудараңыз!
  Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне
  қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден
  аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан
  дұрыс. ҚАҚ орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Құрылғыны қоспас, пайдаланбас және реттемес бұрын
  нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз анықтамалық
  материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей
  мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
  Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына,
  пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян әкелуі
  мүмкін.
  Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
  сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
  Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған; оны
  жерге сенімді қосылған байланысы бар электр
  розеткасына қосыңыз.
  Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
  шайнекті электр розеткасына қосқан кезде
  өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
  Шайнекті жуынатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.
  Шайнекті бассейндердің немесе су толтырылған
  басқа да ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
  Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық отқа
  жақын жерде пайдаланбаңыз.
  Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
  тыйым салынады.
  Іске қосылған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
  Шайнекті тегіс және тұрақты бетте пайдаланыңыз,
  шайнекті үстелдің шетіне қоймаңыз.
  Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
  орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
  Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды
  пайдаланыңыз.
  Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын,
  сондай-ақ ыстық беттерге тиюін болдырмаңыз.
  Желілік баудың ұзындығын оны желілік бауды
  орайтын жерге бекітіп реттеуге болады.
  Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін
  сулы қолмен ұстамаңыз.
  Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
  Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
  Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
  пайдаланбаңыз.
  Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
  кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға
  немесе қайнатуға тыйым салынады.
  Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минималды
  белгісінен төмен және «MAX» максималды
  белгіден жоғары болмауын қадағалаңыз.
  Максималды белгі деңгейінен асып кеткен
  жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде
  шашырауы мүмкін.
  Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған
  шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
  Шайнекті сүзгішсіз немесе толық жабылмаған
  қақпақпен пайдаланбаңыз.
  Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын ашуға
  тыйым салынады.
  Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
  сабынан ғана ұстаңыз.
  Қайнаған суға толы шәйнекті жылжытқан кезде
  абай болыңыз.
  Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешуге
  тыйым салынады. Егер шайнекті шешу қажеттілігі
  туындаса, қосу/сөндіру батырмасын «0» күйіне
  ауыстырып, оны сөндіріңіз, ал содан кейін
  тіреуден шешіңіз.
  Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе
  тазалау алдында оны желіден ажыратыңыз.
  Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде,
  оны желі шнурынан тартпай, ашасынан ұстаңыз.
  Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
  приборды және тұғырды суға немесе кез келген
  басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
  Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
  салмаңыз.
  Балаларға прибормен ойыншық ретінде
  ойнауына рұқсат етпеңіз және жұмыс істеп тұрған
  кезде балалардың корпусты және желілік шнурды
  ұстауына жол бермеңіз.
  Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
  пайдалануына арналмаған.
  Құрылғы әзірлейтін ыдыс жұмыс істеген кезде
  және суыту кезінде 8 жастан кіші балалар жете
  алмайтын жерде тұруы тиіс.
  Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі, жүйке,
  психикасы ауыратын немесе білімі жеткіліксіз
  адамдарға (8 жастан жоғары балаларды қоса
  алғанда) пайдалануға арналмаған. Бұл адамдар
  тек өздерінің қауіпсіздіктері үшін жауап беретін
  тұлғаның қадағалауымен болса, сондай-ақ
  өздеріне құрылғыны қауіпсіз пайдалану және
  дұрыс пайдаланбаған жағдайда орын алуы
  мүмкін қауіпті жағдайлар туралы тиісті және
  түсінікті нұсқаулар берілген болса осы приборды
  пайдалана алады.
  Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде
  пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Назар аудараңыз! Балаларға полиэтилен
  пакеттермен немесе қаптама үлдірімен ойнауға
  рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі бар!
  Желілік баудың айыртетігін ашалықтан суырғанда,
  ешқашан баудан тартпаңыз, ал желілік баудың
  айыртетігінен ұстаңыз және оны абайлап
  ашалықтан шығарыңыз.
  Аспапты өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, ақаулық
  табылған жағдайда ең жақын туындыгерлес
  (өкілетті) қызмет көрсету орталығына
  хабарласыңыз.
  Құрылғыны тек зауыттық орауда ғана
  тасымалдаңыз.
  Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері
  шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде
  сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
  Құрылғыны төмен температура кезінде
  тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны
  бөлме температурасында екі сағаттан кем
  емес уақыт ұстаған жөн.
  Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
  жұмысына кедергі болатын кез-келген
  жапсырмаларды жойыңыз. Құрылғының жұмыс
  кернеуі желідегі кернеуге сәйкес болуына көз
  жеткізіңіз.
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
  сұғыңыз.
  Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (9)
  шешіңіз, қақпақты ашу пернесін (4) сабына (5)
  қарай тартып, шайнек қақпағын (3) ашыңыз.
  Шайнекті су деңгейі бағанының максималды
  белгісіне дейін (6) сумен толтырыңыз, қақпақты
  жабыңыз, шайнекті тіреуге (9) орнатыңыз.
  Шайнектің қақпағы (3) толық жабылғанына көз
  жеткізіңіз.
  Батырманы (7) «І» күйіне белгілеп, шайнекті іске
  қосыңыз, сол кезде көрсеткіш (8) жанады.
  Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
  Суды төгіңіз және суды қайнату рәсімін 2-3 рет
  қайталаңыз.
  Ескерту:
  Шайнекті пайдаланған кезде іске қосу/сөндіріу
  «0/І» пернесін (7) бөтен заттар бөгеттеп
  тұрмағанына, ал қақпақ (3) тығыз жабылғанына
  көз жеткізіңіз, кері жағдайда шайнектің
  автоматты сөнуі мүмкін болмайды.
  Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын,
  шәйнектің ажыратылып тұрғанын, «0/I»
  пернесінің (7) «0» күйде тұрғанын тексеріп
  алыңыз.
  ПАЙДАЛАНУ
  Шәйнекті пайдалану
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
  сұғыңыз.
  Шайнекті суға толтыру үшін оны тіреуден (9)
  шешіңіз, қақпақты ашу пернесін (4) сабына (5)
  қарай тартып, шайнек қақпағын (3) ашыңыз.
  Шайнекке суды «MIN» минималды белгісінен
  төмен емес және «MAX» максималды белгіден
  асырмай құйыңыз; судың деңгейінің анықтау үшін
  бағанын (6) пайдаланыңыз.
  Қақпақты (3) жабыңыз, толтырылған шайнекті
  тұғырға (9) орналастырыңыз.
  Пернені (7) «I» күйіне орнатыңыз, осы кезде
  көрсеткіш (8) жанады.
  Су қайнаған кезде шайнек автоматты сөнеді.
  Батырманы (7) «0» күйіне белгілеп, Сіз шайнекті
  өзіңіз сөндіре аласыз.
  Шайнекті тұғырдан (9) ала отырып, оның сөндірулі
  екенін тексеріңіз.
  Шайнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз,
  осыдан кейін сіз оны суды қайта қайнату үшін
  қайтадан қоса аласыз.
  Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суымен қосып
  қалсаңыз, онда автоматты термосақтандырғыш
  іске қосылады, бұл кезде шәйнек ажыратылады.
  Бұл жағдайда шәйнекті тұғырдан (9) алып
  қойыңыз да, 5-10 минут бойы оны суытыңыз,
  одан кейін шәйнекті суға толтырыңыз да оны
  қосыңыз, прибор қалыпты жағдайда жұмыс
  істейтін болады.
  Тазалау және күтім
  Тазалау алдында құрылғыны желіден
  ажыратыңыз, суын төгіңіз және шәйнекке
  салқындауға беріңіз.
  Шәйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен
  немесе ысқышпен сүртіңіз. Кірді кетіру үшін
  жұмсақ тазартқыш заттарды пайдаланыңыз,
  металдан жасалған қылшақтарды және қажайтын
  жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
  Шайнек пен тұғырды суға немесе кез келген басқа
  да сұйықтықтарға батырмаңыз.
  Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
  салмаңыз.
  Сүзгішті (2) ластану мен қақ шөгінділерінен үнемі
  тазалаңыз. Шайнектің шүмегін өзіңізге қаратыңыз,
  қақпақты (3) ашыңыз, сүзгіні үстіңгі жағынан
  ұстап, шығарып алыңыз. Сүзгішті қылшақпен сәл
  тазалап, ағын сумен жуу ұсынылады. Сүзгіні (2)
  орнына орнатыңыз, сүзгіні (2) үстіңгі жағынан
  ұстап, бекіткіштері шертілгенше басыңыз.
  Қақты кетіру
  Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
  сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен қыздырғыш
  элементтің арасындағы жылу алмасуды бұзады.
  Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорциясы
  бойынша араластырылған суды шайнектің ең
  жоғарғы деңгейіне дейін толтырыңыз.
  Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны шәйнектің
  ішінде түнге қалтырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп
  тастаңыз, шайнекті ең жоғарғы деңгейге дейін
  сумен толытырыңыз да, оны қайнатып, содан
  кейін төгіп тастаңыз.
  Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне арналған
  арнайы заттарды пайдалануға болады.
  Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып тұрыңыз.
  Сақтау
  Құрылғыны ұзақ уақытқа сақтап қойғанға дейін,
  оны желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз және
  құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.
  Желілік шнурды шнур оралатын жерге (10)
  бекітіңіз.
  Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары
  жетпейтін жерде сақтаңыз.
  Жеткізу жинағы
  Шәйнек – 1 дн.
  Тіреу – 1 дн.
  Нұсқаулық – 1 дн.
  Техникалық сипаттары
  Электрқорегі: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Қажет ететін қуаты: 1850-2200 Вт
  Судың максималды көлемі: 1,7 л
  Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын алдын-
  ла хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды
  Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
  дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi.
  Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған
  жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  ҚАЗАҚША
  542
  Kettle
  The unit is intended for water boiling.
  DESCRIPTION
  1. Kettle body
  2. Filter
  3. Lid
  4. Lid opening button
  5. Handle
  6. Water level scale
  7. On/Off button (I/0)
  8. Operation indicator
  9. Base
  10. Cord storage
  Attention!
  For additional protection it is reasonable to install a
  residual current device (RCD) with nominal operation
  current not exceeding 30 mA. To install RCD contact
  a specialist.
  SAFETY MEASURES
  Before using the unit, read these instructions
  carefully and keep them for future reference.
  Use the unit according to its intended purpose only,
  as it is stated in this user manual.
  Mishandling the unit can lead to its breakage
  and cause harm to the user or damage to his/her
  property.
  Make sure that the operating voltage of the
  kettle corresponds to the voltage of your mains.
  The power cord is equipped with a “europlug”;
  plug it into the socket with reliable grounding
  contact.
  To avoid risk of fire, do not use adapters for con-
  necting the kettle to the mains.
  Do not use the kettle in bathrooms. Do not use
  the kettle near swimming pools or other contain-
  ers filled with water.
  Do not use the kettle near heat sources and
  open flame.
  Do not use the kettle outdoors.
  Do not leave the operating kettle unattended.
  Place the kettle on a flat stable surface; do not
  place the kettle on the edge of the table.
  Before switching the kettle on, make sure that it
  is placed on the base evenly.
  Use only the base supplied with the unit.
  Do not let the cord hang from the edge of a table
  and make sure it does not touch hot surfaces.
  You can adjust the power cord length by fixing it
  in the cord storage.
  Do not touch the power cord and power plug
  with wet hands.
  Do not switch the kettle on if it is empty.
  Do not fill the kettle with water when it stands
  on the base.
  Do not use the kettle if the lid is not closed
  tightly.
  Use the kettle only for water boiling; do not heat
  or boil other liquids.
  Ensure that the water level in the kettle is not
  below the minimal mark «MIN» and not above the
  maximal mark «MAX». If the water level exceeds
  the maximal mark, boiling water can splash out.
  To avoid scalding by hot steam, do not bend over
  the kettle spout while it is operating.
  Do not use the kettle without the filter or if the lid
  is not closed tightly.
  Do not open the kettle lid while water boiling.
  Do not touch hot surfaces of the kettle; take it
  only by the handle.
  Be careful while carrying the kettle filled with
  boiling water.
  Do not remove the operating kettle from the
  base. If you need to take the kettle off, switch it
  off, setting the On/Off button to the position «0»
  and then remove the kettle from the base.
  Unplug the unit every time before cleaning and
  when you do not use the kettle. When unplug-
  ging the unit, do not pull the power cord, hold
  the plug.
  To avoid electric shock, do not immerse the unit
  and base into water or any other liquids.
  Do not wash the kettle and base in a dishwash-
  ing machine.
  Do not allow children to use the unit as a toy and
  do not allow them to touch the unit body and the
  power cord during operation.
  This unit is not intended for usage by children
  under 8 years of age.
  Place the unit out of reach of children under
  8 years of age during the operation and cool-
  ing down.
  This unit is not intended for usage by people
  (including children over 8) with physical, neural,
  mental disorders or with insufficient experience
  or knowledge. Such persons can use this unit
  only if they are under supervision of a person
  who is responsible for their safety and if they
  are given all the necessary and understandable
  instructions concerning the safe usage of the
  unit and information about danger that can be
  caused by its improper usage.
  For children safety reasons, do not leave poly-
  ethylene bags, used as a packaging, unattend-
  ed.
  Attention! Do not allow children to play with
  polyethylene bags or packaging film. Danger of
  suffocation!
  Never pull the power cord, when disconnecting
  the unit from the mains, take the power plug and
  carefully remove it from the mains socket.
  Do not disassemble the unit by yourself, if any
  malfunction is detected or after it was dropped,
  apply to the nearest authorized service center.
  Transport the unit in the original package only.
  Keep the unit out of reach of children and dis-
  abled persons.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY
  BEFORE THE FIRST USE
  After unit transportation or storage at low
  temperature, it is necessary to keep it for at
  least two hours at room temperature before
  switching on.
  Unpack the kettle, remove any stickers that can
  prevent unit operation. Make sure that the oper-
  ating voltage of the unit corresponds to the volt-
  age of your mains.
  Insert the power plug into the mains socket.
  To fill the kettle with water, take it off the base
  (9), open the kettle lid (3) by pulling the lid open-
  ing button (4) towards the handle (5).
  Fill the kettle with water till the maximal mark on
  the water level scale (6), close the lid, place the
  kettle on the base (9). Make sure that the kettle
  lid (3) is closed tightly.
  Switch the kettle on by pressing the button (7)
  to the position «I», the operation indicator (8)
  will light up.
  Once water starts boiling, the kettle will be
  switched off automatically. Pour out water and
  repeat the water boiling procedure 2-3 times.
  Note:
  When using the kettle, make sure that the lid (3)
  is closed tightly and the «0/I» button (7) is not
  blocked by any foreign objects, otherwise auto
  switch off of the kettle is not possible.
  Before removing the kettle from the base, make
  sure that the kettle is switched off, that is, that
  the «0/I» button (7) is in the position «0».
  USAGE
  Kettle usage
  Insert the power plug into the mains socket.
  To fill the kettle with water, take it off the base
  (9), open the kettle lid (3) by pulling the lid open-
  ing button (4) towards the handle (5).
  Fill the kettle with water, the water level must not
  be below the minimal mark «MIN» and not above
  the maximal mark «MAX»; determine the water
  level using the scale (6).
  Close the lid (3), place the filled kettle on the
  base (9).
  Set the button (7) to the «I» position, the opera-
  tion indicator (8) will light up.
  Once water starts boiling, the kettle will be
  switched off automatically.
  You can switch the kettle off manually by setting
  the button (7) to the position «0».
  Before removing the kettle from the base (9),
  make sure that it is switched off.
  After the kettle is switched off, wait for 10-20
  seconds, then you can switch it on again for
  water re-boiling.
  If you accidentally switched the kettle on with
  insufficient amount of water, the automatic ther-
  mal switch will be on and the kettle will be
  switched off. In this case take the kettle from
  the base (9), let it cool down for 5-10 minutes,
  then fill it with water and switch it on, the kettle
  will operate in normal mode.
  Cleaning and care
  Before cleaning, disconnect the unit from the
  mains, pour out water and let the kettle cool
  down.
  Wipe the outer surface of the kettle with a
  damp cloth or a sponge. Use soft detergents
  to remove dirt; do not use metal brushes and
  abrasives.
  Do not immerse the kettle and base into water or
  any other liquids.
  Do not wash the kettle and base in a dishwash-
  ing machine.
  Regularly clean the filter (2) of kettle from dirt
  and scaling. Place the kettle so that the spout
  is turned towards you, open the lid (3), take the
  filter by its upper part and take the filter out. It
  is recommended to wash the filter under water
  jet, after slightly cleaning it with a brush. Install
  the filter (2) to its place, press the upper part of
  the filter (2) till you hear the characteristic click
  of the locks.
  Descaling
  Scale, appearing inside the kettle, influences
  the water taste and disturbs the heat exchange
  between water and the heating element.
  To remove scale, fill the kettle with a mixture of
  one part ordinary vinegar and two parts water till
  the maximal water level mark.
  Boil the liquid and leave it in the unit overnight.
  In the morning pour out the liquid, fill the kettle
  with water till the maximal water level mark, boil
  and pour the water out.
  You can use special detergents for electric ket-
  tles to remove scale.
  Clean the kettle from scale regularly.
  Storage
  Before taking the unit away for long storage,
  unplug it, pour out water and let the unit cool
  down.
  Fix the power cord in the cord storage (10).
  Keep the kettle away from children in a dry cool
  place.
  Delivery set
  Kettle – 1 pc.
  Base – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  Technical specifications
  Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Power consumption: 1850 - 2200 W
  Maximal water capacity: 1.7 l
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a preliminary
  notification
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or receipt must be
  produced when making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the Council
  Directive 2004/108/EC and to the Law
  Voltage Regulation 2006/95/EC
  ENGLISH
  Wasserkocher
  Das Gerät ist fürs Wasserkochen bestimmt.
  BESCHREIBUNG
  1. Gehäuse des Wasserkochers
  2. Filter
  3. Deckel
  4. Taste der Deckelöffnung
  5. Handgriff
  6. Wasserstandsanzeiger
  7. Ein-/Ausschalttaste (I/0)
  8. Betriebskontrolleuchte
  9. Untersatz
  10. Kabelaufbewahrung
  Achtung!
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter
  mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungs-
  kreis aufzustellen. Wenden Sie sich dafür an einen Spezi-
  alisten.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese
  Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren
  Sie sie für weitere Referenz auf.
  Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und
  laut dieser Bedienungsanleitung.
  Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner
  Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen
  Schaden beim Nutzer hervorrufen.
  Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
  des Wasserkochers und die Netzspannung überein-
  stimmen.
  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestat-
  tet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer
  Erdung ein.
  Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
  Anschließen des Wasserkochers an das Stromnetz,
  um Brandrisiko zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
  Badezimmer zu benutzen. Benutzen Sie den
  Wasserkocher in der Nähe von Schwimmbecken oder
  anderen mit Wasser gefüllten Wasserbehältern nicht.
  Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
  Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu
  benutzen.
  Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie
  unbeaufsichtigt.
  Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer ebenen und
  stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den Tischrand
  nicht auf.
  Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie
  sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz
  aufrecht steht.
  Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht
  herabhängt und heiße Gegenstände nicht berührt. Die
  Länge des Netzkabels kann man regeln, indem man es
  in der Kabelaufbewahrung befestigt.
  Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit
  nassen Händen nicht.
  Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht ein.
  Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher
  einzugießen, wenn er auf dem Untersatz steht.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit undicht
  geschlossenem Deckel zu benutzen.
  Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
  Wasserkochen; es ist nicht gestattet, andere
  Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasserkocher
  nicht unter der minimalen Wasserstandsmarke «MIN» und
  nicht über der maximalen Wasserstandsmarke «MAX»
  liegt. Kochendes Wasser kann sich beim Übersteigen der
  maximalen Wasserstandsmarke während des Kochens
  ausgießen.
  Beugen Sie sich über der Tülle während des
  Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung
  zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Filter
  oder mit undicht geschlossenem Deckel zu benutzen.
  Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel während des
  Wasserkochens nicht.
  Berühren Sie die heißen Oberflächen des
  Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am Handgriff.
  Seien Sie beim Tragen des mit siedendem Wasser
  befüllten Wasserkochers vorsichtig.
  Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten
  Wasserkocher vom Untersatz abzunehmen. Wenn es
  notwendig ist, den Wasserkocher abzunehmen, schal-
  ten Sie ihn aus, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste in
  die Position «0» umstellen, und dann nehmen Sie ihn
  vom Untersatz ab.
  Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz vor der Reinigung
  und wenn Sie es nicht benutzen immer ab. Es ist nicht
  gestattet, das Netzkabel beim Abtrennen des Geräts vom
  Stromnetz zu ziehen. Halten Sie den Stecker.
  Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz
  ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
  Stromschlagrisiko zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
  Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
  Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als Spielzeug zu
  geben, lassen Sie Kinder das Gehäuse des Geräts und
  das Netzkabel während des Betriebs nicht berühren.
  Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern
  unter 8 Jahren geeignet.
  Während des Betriebs und des Abkühlens stellen
  Sie das Gerät an einen für Kinder unter 8 Jahren
  unzugänglichen Ort auf.
  Dieses Gerät ist nicht für Personen (darunter auch
  Kinder über 8 Jahren) mit Körper-, Nerven- und
  Geistesstörungen oder ohne ausreichende Erfahrung
  oder Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf von sol-
  chen Personen nur dann genutzt werden, wenn sie
  sich unter Aufsicht der Person befinden, die für ihre
  Sicherheit verantwortlich ist, und wenn ihnen entspre-
  chende und verständliche Anweisungen über sichere
  Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner fal-
  schen Nutzung gegeben wurden.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden,
  nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpac-
  kungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abtrennen vom
  Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie den
  Netzstecker und ziehen Sie diesen aus der Steckdose
  vorsichtig heraus.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinan-
  derzunehmen, bei der Feststellung von Beschädigung
  oder im Sturzfall wenden Sie sich an den nächstliegen-
  den autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst.
  Transportieren Sie das Gerät nur in der
  Fabrikverpackung.
  Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und
  behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
  GEEIGNET
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen trans-
  portiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der
  Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als
  zwei Stunden bleiben.
  Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung
  heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die die
  Nutzung des Geräts stören. Vergewissern Sie sich,
  dass die Betriebsspannung des Geräts und die
  Netzspannung übereinstimmen.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen
  Sie ihn vom Untersatz (9) ab, öffnen Sie den Deckel
  (3), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (4) in der
  Richtung des Handgriffs (5) ziehen.
  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur „Max“-
  Wasserstandsmarke am Wasserstandsanzeiger (6)
  auf, machen Sie den Deckel zu und stellen Sie den
  Wasserkocher auf den Untersatz (9) auf. Vergewissern
  Sie sich, dass der Deckel (3) des Wasserkochers dicht
  geschlossen ist.
  Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie die
  Taste (7) in die Position «I» stellen, dabei leuchtet die
  Kontrolleuchte (8).
  Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
  Wasserkocher automatisch ab. Gießen Sie das
  Wasser ab und wiederholen Sie die Kochprozedur
  zwei- bis dreimal.
  Anmerkung:
  Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern
  Sie sich, dass der Deckel (3) dicht geschlossen und
  die Taste «0/I» (7) mit keinen Gegenständen blockiert
  ist, anderenfalls ist automatische Abschaltung des
  Wasserkochers unmöglich.
  Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen
  des Wasserkochers vom Untersatz, dass der
  Wasserkocher ausgeschaltet ist, das heißt, die Taste
  «0/I» (7) befindet sich in der Position «0».
  VERWENDUNG
  Verwendung des Wasserkochers
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
  Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, nehmen
  Sie ihn vom Untersatz (9) ab, öffnen Sie den Deckel
  (3), indem Sie die Taste der Deckelöffnung (4) in der
  Richtung des Handgriffs (5) ziehen.
  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser auf,
  dabei muß der Wasserstand nicht unter der «MIN»-
  Wasserstandsmarke und nicht über der «MAX»-
  Wasserstandsmarke liegen; um den Wasserstand fest-
  zustellen, benutzen Sie den Wasserstandsanzeiger (6).
  Machen Sie den Deckel (3) zu, stellen Sie den befüll-
  ten Wasserkocher auf den Untersatz (9).
  Stellen Sie die Taste (7) in die Position «I» ein, dabei
  leuchtet die Kontrolleuchte (8).
  Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
  Wasserkocher automatisch ab.
  Sie können den Wasserkocher selbst ausschalten,
  indem Sie die Taste (7) in die Position «0» stellen.
  Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
  Wasserkochers vom Untersatz (9), dass er ausge-
  schaltet ist.
  Warten Sie nach dem Ausschalten des Wasserkochers
  10-20 Sekunden ab, danach können Sie ihn wieder
  einschalten, um Wasser aufzukochen.
  Falls Sie den Wasserkocher mit ungenügendem
  Wasserstand zufällig eingeschaltet haben, spricht
  das Sicherungselement automatisch an und der
  Wasserkocher schaltet sich aus. In diesem Fall neh-
  men Sie den Wasserkocher vom Untersatz (9) ab,
  lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen, dann fül-
  len Sie den Wasserkocher mit Wasser auf und schal-
  ten Sie ihn ein, der Wasserkocher wird im normalen
  Betrieb funktionieren.
  Reinigung und Pflege
  Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom
  Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und lassen Sie
  den Wasserkocher abkühlen.
  Wischen Sie die Außenoberfläche des Wasserkochers
  mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm ab.
  Für Entfernung von Verschmutzungen nutzen Sie wei-
  che Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und
  Abrasivmittel.
  Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz ins
  Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
  Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
  Reinigen Sie regelmäßig den Filter (2) von
  Verschmutzungen und Kalkablagerungen. Wenden
  Sie den Wasserkocher mit der Tülle Ihnen zu, öffnen
  Sie den Deckel (3), nehmen Sie den Filter am Oberteil
  und ziehen Sie ihn heraus. Es ist empfohlen, den Filter
  unter dem Wasserstrahl abzuspülen, indem Sie ihn
  mit der Bürste leicht reinigen. Setzen Sie den Filter (2)
  zurück ein, pressen Sie auf den Oberteil des Filters (2)
  bis zum Eigenknallen der Sperren.
  Kalkentfernung
  Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
  bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften des
  Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwischen
  Wasser und dem Heizelement.
  Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie den
  Wasserkocher bis zur maximalen Wasserstandsmarke
  mit Wasser-Essig-Lösung (2:1) auf.
  Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und las-
  sen Sie diese im Wasserkocher über Nacht bleiben.
  Am Morgen gießen Sie die Flüssigkeit ab, befüllen
  Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur «MAX»-
  Wasserstandsmarke, kochen Sie es auf und gießen
  Sie das Wasser ab.
  Zur Entkalkung können Sie spezielle Entkalkungsmittel
  für elektrische Wasserkocher verwenden.
  Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers
  regelmäßig aus.
  Aufbewahrung
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung weg-
  packen, trennen Sie es vom Stromnetz ab, gießen Sie
  Wasser ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
  Befestigen Sie das Netzkabel in der
  Kabelaufbewahrung (10).
  Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen
  und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
  Lieferumfang
  Wasserkocher – 1 St.
  Untersatz – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Aufnahmeleistung: 1850 - 2200 W
  Fassungsvermögen: 1,7 l
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und tech-
  nische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichti-
  gung zu verändern.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
  beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen.
  Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder
  die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen
  der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in
  2004/108/EC-Richtlinie des Rates und den Vorschriften
  2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgese-
  hen sind.
  DEUTSCH
  3
  Чайник
  Устройство предназначено для кипячения воды.
  ОПИСАНИЕ
  1. Корпус чайника
  2. Фильтр
  3. Крышка
  4. Клавиша открытия крышки
  5. Ручка
  6. Шкала уровня воды
  7. Клавиша включения/отключения (I/0)
  8. Индикатор работы
  9. Подставка
  10. Место для намотки шнура
  Внимание!
  Для дополнительной защиты в цепи питания
  целесообразно установить устройство защитного
  отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания,
  не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь
  к специалисту.
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед началом эксплуатации устройства внимательно
  прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации
  и сохраните её для использования в качестве
  справочного материала.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструкции.
  Неправильное обращение с устройством может
  привести к его поломке, причинению вреда
  пользователю или его имуществу.
  Убедитесь в том, что рабочее напряжение чайника
  соответствует напряжению электросети.
  Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте
  её в электрическую розетку, имеющую надёжный
  контакт заземления.
  Во избежание риска возникновения пожара не
  используйте переходники при подключении чайни-
  ка к электрической розетке.
  Не используйте чайник в ванных комнатах. Не поль-
  зуйтесь чайником вблизи бассейнов или других
  ёмкостей, наполненных водой.
  Не используйте чайник в непосредственной бли-
  зости от источников тепла или открытого пламени.
  Запрещается использовать чайник вне помеще-
  ний.
  Не оставляйте включённый чайник без присмотра.
  Используйте чайник на ровной и устойчивой
  поверхности, не ставьте чайник на край стола.
  Перед включением убедитесь в том, что чайник
  установлен на подставке без перекосов.
  Используйте только ту подставку, которая входит в
  комплект поставки.
  Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался
  со стола, и следите, чтобы он не касался горячих
  поверхностей. Длину сетевого шнура можно регу-
  лировать, закрепив его в месте намотки шнура.
  Не прикасайтесь к сетевому шнуру и к вилке сете-
  вого шнура мокрыми руками.
  Не включайте чайник без воды.
  Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.
  Не используйте чайник с неплотно закрытой крыш-
  кой.
  Используйте чайник только для кипячения воды,
  запрещается подогревать или кипятить любые дру-
  гие жидкости.
  Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не
  ниже минимальной отметки «MIN» и не выше мак-
  симальной отметки «MAX». При превышении уров-
  ня максимальной отметки кипящая вода может
  выплеснуться во время кипячения.
  Во избежание ожога горячим паром не наклоняй-
  тесь над носиком работающего чайника.
  Не используйте чайник без фильтра или с неплотно
  закрытой крышкой.
  Запрещается открывать крышку чайника во время
  кипячения воды.
  Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника,
  беритесь только за ручку.
  Будьте осторожны при переносе чайника, напол-
  ненного кипятком.
  Запрещается снимать работающий чайник с под-
  ставки. Если возникла необходимость снять чай-
  ник, отключите его, переведя клавишу включения/
  выключения в положение «0», а затем снимите чай-
  ник с подставки.
  Отключайте чайник от электрической сети всякий
  раз перед чисткой, а также в том случае, если вы
  устройством не пользуетесь. Отключая устройство
  от электрической сети, не тяните за сетевой шнур,
  а держитесь за вилку.
  Во избежание удара электрическим током не
  погружайте устройство и подставку в воду или в
  любые другие жидкости.
  Не помещайте чайник и подставку в посудомоеч-
  ную машину.
  Не разрешайте детям использовать устройство
  в качестве игрушки, не разрешайте детям прика-
  саться к корпусу устройства и к сетевому шнуру во
  время работы.
  Данное устройство не предназначено для исполь-
  зования детьми младше 8 лет.
  Во время работы и остывания устройство долж-
  но находиться в местах, недоступных для детей
  младше 8 лет.
  Данное устройство не предназначено для исполь-
  зования людьми (включая детей старше 8 лет)
  с физическими, нервными, психическими нару-
  шениями или без достаточного опыта и знаний.
  Использование устройства такими лицами возмож-
  но лишь в том случае если они находятся под при-
  смотром лица, отвечающего за их безопасность,
  при условии, что им были даны соответствующие
  и понятные инструкции о безопасном пользовании
  устройством и тех опасностях, которые могут воз-
  никать при его неправильном использовании.
  Из соображений безопасности детей не оставляйте
  полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве
  упаковки, без присмотра.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
  Опасность удушья!
  Отключая устройство от электросети, никогда не
  дёргайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую
  вилку и аккуратно извлеките её из электрической
  розетки.
  Не разбирайте устройство самостоятельно, в слу-
  чае обнаружения неисправности, а также после его
  падения обратитесь в ближайший авторизованный
  (уполномоченный) сервисный центр.
  Перевозите устройство только в заводской упа-
  ковке.
  Храните устройство в местах, недоступных для
  детей и людей с ограниченными возможностями.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  После транспортировки или хранения устройства
  при пониженной температуре необходимо
  выдержать его при комнатной температуре не
  менее двух часов.
  Извлеките чайник из упаковки, удалите любые
  наклейки, мешающие работе устройства.
  Убедитесь в том, что рабочее напряжение устрой-
  ства соответствует напряжению электросети.
  Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую
  розетку.
  Для наполнения чайника водой снимите его с под-
  ставки (9), откройте крышку чайника (3), потянув
  клавишу открытия крышки (4) по направлению к
  ручке (5).
  Наполните чайник водой до максимальной отметки
  на шкале уровня воды (6), закройте крышку, уста-
  новите чайник на подставку (9). Убедитесь в том,
  что крышка чайника (3) плотно закрыта.
  Включите чайник, установив клавишу (7) в положе-
  ние «I» при этом загорится индикатор (8).
  Когда вода закипит, чайник автоматически отклю-
  чится. Слейте воду и повторите процедуру кипяче-
  ния воды 2-3 раза.
  Примечание:
  При использовании чайника убедитесь в том, что
  крышка (3) плотно закрыта, а клавишу «0/I» (7) не
  блокируют посторонние предметы, в противном
  случае автоматическое отключение чайника будет
  невозможно.
  Перед снятием чайника с подставки убедитесь в
  том, что чайник отключён, то есть клавиша «0/I» (7)
  находится в положении «0».
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  Эксплуатация чайника
  Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую
  розетку.
  Для наполнения чайника водой снимите его с под-
  ставки (9), откройте крышку чайника (3), потянув
  клавишу открытия крышки (4) по направлению к
  ручке (5).
  Наполните чайник водой, уровень воды должен
  быть не ниже минимальной отметки «MIN» и не
  выше максимальной отметки «MAX», для опреде-
  ления уровня воды пользуйтесь шкалой (6).
  Закройте крышку (3), наполненный чайник распо-
  ложите на подставке (9).
  Установите клавишу (7) в положение «I», при этом
  загорится индикатор (8).
  Когда вода закипит, чайник автоматически отклю-
  чится.
  Вы можете сами отключить чайник, установив кла-
  вишу (7) в положение «0».
  Снимая чайник с подставки (9), убедитесь в том,
  что он выключен.
  После отключения чайника подождите 10-20
  секунд, после чего чайник можно включить для
  повторного кипячения воды.
  Если вы случайно включили чайник c недостаточ-
  ным количеством воды, сработает автоматический
  термопредохранитель, чайник отключится. В этом
  случае снимите чайник с подставки (9) и дайте ему
  остыть течение 5-10 минут, затем наполните чай-
  ник водой и включите, устройство будет работать в
  нормальном режиме.
  Чистка и уход
  Перед чисткой отключите устройство от электро-
  сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
  Протрите внешнюю поверхность чайника влаж-
  ной тканью или губкой. Для удаления загрязне-
  ний используйте мягкие чистящие средства, не
  используйте металлические щётки и абразивные
  моющие средства.
  Не погружайте чайник и подставку в воду или в
  любые другие жидкости.
  Не помещайте чайник и подставку в посудомоеч-
  ную машину.
  Регулярно очищайте фильтр (2) от загрязнений
  и отложений накипи. Поверните чайник носиком
  к себе, откройте крышку (3), возьмите фильтр за
  верхнюю часть и извлеките фильтр. Рекомендуется
  промывать фильтр под струёй воды, слегка почи-
  стив его щёткой. Установите фильтр (2) на место,
  нажмите на верхнюю часть фильтра (2) до харак-
  терного щелчка фиксаторов.
  Удаление накипи
  Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на
  вкусовые качества воды, а также нарушает тепло-
  обмен между водой и нагревательным элементом.
  Для удаления накипи наполните чайник до макси-
  мального уровня водой с разведённым в ней сто-
  ловым уксусом в пропорции 2:1.
  Доведите жидкость до кипения и оставьте её в чай-
  нике на ночь. Утром слейте жидкость, наполните
  чайник водой до максимального уровня, прокипя-
  тите и слейте воду.
  Для удаления накипи можно использовать специ-
  альные средства, предназначенные для электро-
  чайников.
  Регулярно очищайте чайник от накипи.
  Хранение
  Перед тем как убрать устройство на длительное
  хранение, отключите его от электросети, слейте
  воду и дайте устройству остыть.
  Сетевой шнур закрепите в месте намотки шнура (10).
  Храните чайник в сухом прохладном месте, недо-
  ступном для детей.
  Комплект поставки
  Чайник – 1 шт.
  Подставка – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Потребляемая мощность: 1850 - 2200 Вт
  Максимальный объём воды: 1,7 л
  Производитель оставляет за собой право изменять
  характеристики устройств без предварительного
  уведомления
  Срок службы устройства – 3 года
  Данное изделие соответствует всем требуемым
  европейским и российским стандартам безо-
  пасности и гигиены.
  Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
  Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41 Локхарт
  Роуд, Ванчай, Гонконг
  Сделано в КНР
  РУССКИЙ
  MW-1059.indd 1 18.10.2013 16:48:14
Maxwell MW-1059 B

У вас виникло питання стосовно Maxwell MW-1059 B?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Maxwell MW-1059 B. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Maxwell MW-1059 B надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Maxwell MW-1059 B. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Maxwell MW-1059 B на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Бренд Maxwell
Модель MW-1059 B
Продукт Чайник
EAN 9120048696926
Мова Український, Англійська, Німецький, Pосійський, Румунський
Тип файлу PDF
Властивості
Об'єм водного резервуара 1.7
Індикатор рівня води
Прихований нагріваючий елемент
Фільтрація
Колір продукту Blue, Translucent, White
Захист від перенагріву -
Регульований термостат
Матеріал, з якого виготовлений корпус Пластик
Енергоживлення
Потужність 2200
Ергономіка
Зберігання шнура
Довжина шнура 1.8
Автоматичне вимкнення
Бездротовий
Світловий індикатор

Супутні товари

Чайник Maxwell