Maxwell MW-2201 BK

Maxwell MW-2201 BK інструкція користувача

(1)
 • PROSTOWNICA DO WŁOSÓW
  OPIS
  1. Płytki do prostowania włosów
  2. Wskaźnik włączania
  3. Przełącznik ON/OFF (wł./wył.)
  WAŻNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Uważnie przeczytaj instrukcję użytko-
  wania, przestrzegaj poniższych wska-
  zówek i zachowaj ją!
  W celu uniknięcia ryzyka powstania po-
  żaru lub porażenia prądem elektrycz-
  nym:
  Przed włączeniem upewnij się, że napię-
  cie w sieci elektrycznej odpowiada na-
  pięciu roboczemu urządzenia.
  • Nigdy nie pozostawiaj pracującego urzą-
  dzenia bez nadzoru.
  Nie włączaj urządzenia w miejscach,
  gdzie są stosowane produkty w aerozolu
  lub płyny łatwopalne.
  Zawsze odłączaj urządzenie od sieci po
  zakończeniu używania i przed czysz-
  czeniem. Wyjmując przewód zasilający
  z gniazdka nie ciągnij za niego, trzymaj
  wtyczkę.
  • Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilające-
  go mokrymi rękami.
  Nie kładź i nie przechowuj w miejscach,
  gdzie urządzenie może wpaść do wanny
  lub do umywalki napełnionej wodą, nie
  zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym
  płynie.
  • Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
  Podczas użytkowania urządzenia w
  pokoju łazienkowym należy odłączyć
  urządzenie od sieci, to znaczy odłączyć
  wtyczkę przewodu zasilającego z gniazd-
  ka, ponieważ bliskość wody stanowi za-
  grożenie również kiedy urządzenie jest
  wyłączone wyłącznikiem.
  Jeśli urządzenie wpadło do wody natych-
  miast wyjmij wtyczkę sieciową z gniazd-
  ka, i tylko wtedy możesz wyjąć urządze-
  nie z wody.
  Do zapewnienia dodatkowej ochrony,
  wskazane jest zainstalowanie w obwo-
  dzie elektrycznym, zasilającym łazienkę,
  urządzenia różnicowoprądowego (RCD)
  o znamionowym prądzie różnicowym
  nie przekraczającym 30 mA; w przypad-
  ku zainstalowania należy zwrócić się do
  specjalisty.
  Szczególnie uważaj, kiedy urządzenia
  używają dzieci lub osoby niepełnospraw-
  ne. Dzieci mogą używać urządzenia je-
  dynie wówczas, gdy zostały odpowiednio
  poinstruowane, jakie zagrożenia wynikają
  z niewłaściwego jej użycia i jak należy ob-
  chodzić się z nią w bezpieczny sposób.
  • Nie używaj urządzenia podczas drzemki.
  Podczas pracy urządzenia używaj tylko
  rękojeści.
  Zachowaj ostrożność! Robocza po-
  wierzchnia pozostanie gorąca przez
  pewien czas po odłączeniu urządzenia z
  sieci.
  Nie używaj urządzenia do prostowania
  zupełnie mokrych włosów lub peruk syn-
  tetycznych.
  Unikaj kontaktu gorących powierzchni
  urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
  częściami ciała.
  Nie umieszczaj pracującego urządzenia
  na czułych na ciepło powierzchniach,
  na miękkim podłożu, (takim jak łóżku lub
  kanapa), nie przekrywaj go.
  Podczas użytkowania urządzenia zaleca
  się całkowicie rozwinąć przewód.
  • Przewód zasilający nie powinien:
  - dotykać gorących przedmiotów,
  - zwisać poza krawędź stołu,
  - nie można go używać do przenoszenia
  urządzenia
  Od czasu do czasu sprawdzaj całość
  przewodu.
  Nie wolno używać urządzenia jeżeli jego
  przewód zasilający lub tyczka są uszko-
  dzone, jeżeli ono nie działa prawidłowo
  lub wpadło do wody. Nie naprawiaj urzą-
  dzenia samodzielnie, jeśli masz pytania
  dotyczące naprawy, skontaktuj się z au-
  toryzowanym punktem serwisowym.
  Przed schowaniem urządzenia obowiąz-
  kowo pozwól mu na ostygnięcie i nigdy
  nie zwijaj przewodu wokół urządzenia.
  Nie wolno używać urządzenia na ze-
  wnątrz pomieszczeń.
  URZADZENIE PRZEZNACZONE JEST
  TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
  Przed pierwszym użyciem
  • Wyjmij urządzenie z opakowania.
  • Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
  Przed pierwszym włączeniem upewnij
  się, że napięcie w sieci elektrycznej od-
  powiada napięciu roboczemu urządze-
  nia.
  Prostowanie włosów
  • Urządzenia można używać zarówno do
  długich jak i do krótkich włosów.
  Używaj urządzenia tylko do zdrowych, nie
  farbowanych i nie używaj do włosów po
  trwałej ondulacji i po trwałym prostowa-
  niu lub z użyciem specjalnych środków
  prostujących.
  Gdy włosy są farbowane lub po trwałej
  ondulacji zaleca się używanie urządzenia
  od czasu do czasu.
  Aby osiągnąć najlepszego efektu prosto-
  wania włosów, one powinny być czyste i
  wysuszone.
  Ustaw urządzenie na równej, stabilnej i
  odpornej na ciepło powierzchni.
  Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do
  gniazdka, ustaw przełącznik (3) w po-
  łożenie «ON/wł.», wówczas zapali się
  wskaźnik (2).
  Uwaga: Przy pierwszym użyciu może
  wydzielać się zapach z elementu grzej-
  nego, jest to dopuszczalne.
  Pozwól, aby urządzenie się nagrzało w
  ciągu 3 minut.
  Dokładnie rozczesane włosy rozdziel na
  pasma o szerokości (około 5 cm).
  • Włóż pasmo między płytki (1).
  Zaciśnij płytki razem i płynnie bez wysił-
  ku przesuwaj urządzenie wzdłuż pasma
  do końca.
  Ważna wskazówka: W żadnym wypadku nie
  trzymaj płytek powyżej 2sekund na tym sa-
  mym odcinku włosów.
  Po tym zaczynaj prostować następne
  pasmo.
  Nie używaj urządzenia dłużej niż 30 mi-
  nut.
  Przed końcowym układaniem włosów
  pozwól na ich ostygnięcie.
  Unikaj kontaktu gorących powierzchni
  urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
  częściami ciała.
  Po użyciu urządzenia ustaw przełącz-
  nik (3) w położenie „wył.”, „OFF/wył.”,
  wskaźnik (2) zaśnie, po tym wyjmij wtycz-
  kę sieciową z gniazdka. Pozwól urządze-
  niu ostygnąć.
  Uwaga: Zawsze wyłączaj urządzenie i
  odłączaj go od sieci elektrycznej, gdy
  nie jest ono używane. Nigdy pozostawiaj
  włączonego urządzenia bez nadzoru.
  Czyszczenie i konserwacja
  Przed czyszczeniem odłącz urządze-
  nie od sieci i pozwól na jego całkowicie
  ostygnięcie
  Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
  w wodzie lub innym płynie.
  Przecieraj obudowę urządzenia miękką
  wilgotną szmatką i po tym osusz go.
  Nie używaj urządzeń do czyszczenia
  parą.
  Nie wolno używać do czyszczenia urzą-
  dzenia ściernych środków czyszczących
  ani rozpuszczalników.
  PRZECHOWYWANIE
  Jeżeli nie używa się urządzenia, nale-
  ży zawsze wyciągać wtyczkę sieciową z
  gniazdka.
  Przed schowaniem urządzenia pozwól
  mu na ostygnięcie.
  Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół
  obudowy urządzenia, ponieważ może to
  spowodować jego uszkodzenia.
  • Przechowuj urządzenie w suchym chłod-
  nym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
  Charakterystyki techniczne
  Napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50 Hz
  Pobór mocy: 35 W
  Producent zastrzega sobie prawo zmiany
  charakterystyki urządzeń bez wcześniej-
  szego zawiadomienia.
  Termin przydatności do użytku – powy-
  żej 3 lat
  Gwarancji
  Szczegółowe warunki gwarancji, można
  otrzymać u dilera, który sprzedał Państwu
  dane urządzenie. W przypadku zgłaszania
  roszczeń z tytułu zobowiązań gwarancyj-
  nych, należy okazać rachunek lub fakturę
  poświadczające zakup.
  Dany wyrób jest zgodny z wyma-
  ganiami odnośnie elektromagne-
  tycznej kompatybilności, przewi-
  dzianej dyrektywą 89/336/EEC
  Rady Europy oraz przepisem
  73/23 EEC o nizkowoltowych
  urządzeniach.
  POLSKI
  6
  ШАШ ТЕГІСТЕГІШ
  Сипаттамасы
  1. Шаш тегістеуге арналған қысқыштар
  2. Қосылу индикаторы
  3. ON/OFF (қосу/сөну) ауыстырғышы
  САҚТЫҚТЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
  Қолдану жөніндегі нұсқаулықты
  мұқият оқып шығып, оның
  көрсетілімдерін қатаң ұстаныңыз жəне
  нұсқаулықты сақтап қойыңыз.
  Өрт қауіпінің жəне токпен
  зақымданудың алдын алу үшін:
  Қосу алдында электр желідегі кернеу
  құрылғының жұмыс кернеуіне сəйкес
  келетінін тексеріңіз.
  Іске қосылып тұрған құрылғыны
  ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
  Құрылғыны аэрозольдер шашылатын
  немесе тез от алатын заттар
  қолданылатын жерлерде қоспаңыз.
  Қолданып болғаннан кейін немесе
  тазалау алдында құрылғңыны үнемі
  желіден ажыратып жүріңіз. Желі
  шнірының ашасын розеткадан суырған
  кезде ешқашан шнурдан тарпаңыз, тек
  ашадан ұстаңыз.
  Желі шнурының ашасын ешқашанада
  су қолдарыңызбен ұстамаңыз.
  Құрылғыны ваннаға немесе су
  толтырылған раковинаға құлап кету
  қауіпі бар жерлерде сақтамаңыз
  жəне құрылғыны суға немесе өзге
  сүйықтыққа батырмаңыз.
  Құрылғыны ванна қабылдау
  барысында қолданбаңыз.
  Құрылығыны ванна бөлмесінде
  қолданған кезде, қолданып болғаннан
  кейін оны желіден ажыратып қойыңыз,
  дəлірек айтқанда, желі шнурының
  ашасын розеткадан суырыңыз,
  өйткені, құрылғы сөндіргіш арқылы
  сөніп тұрса да, судың жақындығы қауіп
  төндіреді.
  Егер құрылғы суға құлап кетсе, желі
  ашасын розеткадан суырыңыз, тек
  содан кейін ғана құрылғыны судан
  алуға болады.
  Қосымша қорғаныс үшін ванна
  бөлмесінің қуаттану білегіне қуаты
  30 мА аспайтын, номиналды токты
  қолданатын, қорғаушы сөндіргіш
  құрылғысын (ҚСҚ) орнатқан жөн;
  орнату үшін мамандарды шақырыңыз.
  Егер құрылғыны мүмкіндіктері
  шектелген адамдар немесе балалар
  қолданып жатса аса сақ болыңыз.,
  Егер балаларға құрылғыны қауіпсіз
  қолдану туралы түсінікті жəне
  қауіпсіздікке сəйкес нұсауламалар
  берілсе, құрылғыны оларға қолдануға
  беруге болады.
  Құрылғы ұйқылы-ояу күйіңізде
  қолданбаңыз.
  Іске қосылып тұрған құрылғыны тек
  тұтқасынан ұстаңыз.
  Сақ болыңыз! Жұмыс беті құрылғы
  желіден ажырағаннан кейін де біраз
  уақыт ыстық болып тұрады.
  Құрылғыны шашыңыз өте су болса
  немесе синтетикалық париктерді
  тегістеуге қолданбаңыз.
  Құрылғының ыстық тегістіктерін
  бетіңізге, мойныңызға немесе өзге
  жерлеріңізге тигізуден сақ болыңыз.
  Құрылығы жұмыс барысында ыстыққа
  сезімтал жерлерге, жұмсақ орындарға
  (диван немесе төсек) қоймаңыз, оны
  бүркемеңіз.
  Құрылғыны қолдану барысында желі
  шнурын бар ұзындығына тарқатқан
  дұрыс.
  Желі шнурына қатысты қарсы
  көрсетілімдер:
  - ыстық заттарға тигізуге болмайды,
  - үшкір жəне өткір бұрыштар арқылы
  тартылмау керек,
  - құрылғыны тасымалдау тұтқасы
  ретінде қолдануға болмайды.
  Уақыт арасында желі шнурының
  тұтастығын тексеріп тұрыңыз.
  Желі шнуры немесе ашасы
  зақымданған болса, құрылғы оқтын-
  оқтын іске қосылып тұрса, немесе
  құрылғы суға құлаған жағдайда
  қолдануға тиым салынады. Жөндеу
  туралы барлық сұрақтар жөнінде
  тек қызмет көрсету орталығына
  хабарласыңыз.
  Құрылғыны жинамас бұрын, оны толық
  суытып алыңыз, желі шнурын оны
  айналдырып орамаңыз.
  Аспапты жайдан тыс пайдалануға
  тыйым салынады.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ҚОЛДАНУҒА
  АРНАЛҒАН.
  Алғаш қолдану алдында
  Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз.
  Желі шнурын бар ұзындығына
  тарқатыңыз.
  Қосу алдында құрылғының жұмыс
  кернеуі электржелісінің кернеуіне
  сəйкес келетінін тексеріңіз.
  Шашты тегістеу
  Құрылғыны ұзін жəне қысқа шашқа да
  қолдануға болады.
  Құрылғыны тек дені сау, болмаған
  жəне жасанды жолмен бұйраланбаған
  шаштарға қолданбаңыз немесе
  қолдану барысында арнайы тегістегіш
  құралдарды жағыңыз.
  Егер шаштар болған немесе химиялық
  жолмен бұйраланған болса құрылғыны
  өте сирек қолдану керек.
  Шашты тегістеудің нəтижесі жақсы
  болу үшін олар құрғақ жəне таза болу
  керек.
  Құрылғыны тегіс, нық ұратын жəне
  ыстыққа төзімді жерге орнатыңыз.
  Желі шнурының ашасын розеткаға
  қосып, ауыстырғышты (3) «ON/қосу»
  жағдайына орнатыңыз, ол кезде
  индикатор(2) жанады.
  Ескерту: Алғашқы қолдану кезінде
  қыздырғыш элементтің иісі шығуы
  мүмкін, ол қалыпты құбылыс.
  Құрылғыны 3 минут ішінде қыздырып
  алыңыз.
  Тегіс таралған шаштарды жалпақтығы
  біркелкі тарамдарға (5 см-дей) бөліңіз.
  Шаш тарамын қысқыштар (1) арасына
  салыңыз.
  Қысқыштарды бір-біріне басыңызда,
  қатты күш салмай, шаштың ұшына
  дейін тартып жеткізіңіз.
  Маңызды ескерту: Қысқыштарды
  ешқашан да шаштың бір жерінде 2
  секундтан артық ұстамаңыз.
  Содан кейін келесі тарамды тегістеуге
  кірісіңіз.
  Құрылғыны 30 минуттан артық
  қолданбаңыз.
  Шашты толық жатқызып болғаннан
  кейін салқындатып алыңыз.
  Құрылғының ыстық тегістіктерін
  бетіңізге, мойныңызға немесе өзге
  жерлеріңізге тигізуден сақ болыңыз
  Құрылғыны қолданып болғаннан
  кейін ауыстырғышты (3) «OFF/сөну»
  жағдайына орнатыңыз, индикатор
  (2) сөнеді, содан кейін желі ашасын
  розеткадан суырып қойыңыз.
  Құрылғана суытыңыз.
  Ескерту: Егер құрылғы
  қолданылмайтын болса, оны үнемі
  желіден ажыратып қойыңыз. Желіге
  қосылған құрылғыны ешқашан қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Тазалау жəне күту
  Тазалау алдында құрылғыны желіден
  ажыратып, толық суытып алыңыз.
  Құрылғыны суға немесе өзге
  сұйықтықтарға батыруға болмайды.
  Құрылғының корпусын сəл
  ылғылданған матамен сүртіп, құрғатып
  қойыңыз.
  Бумен тазалайтын құрылғылдарды
  қолдануға болмайды.
  Құрылғыны тазалауға абразивті
  тазалағыш заттар мен еріткіштерді
  қолдануға болмайды.
  САҚТАУ
  Егер құрылғы қолданылмаса, желі
  ашасын үнемі суырып қойыңыз.
  Құрылғыны сақтауға жинастырмас
  бұрын, оны толық суытып алыңыз.
  Желі шнурын құрылғының корпусына
  орамаңыз, өйткені одан ол
  зақымдануы мүмкін.
  Храните прибор в прохладном, сухом
  месте, не доступном для детей.
  Техникалық сипаттамасы
  Қуаттану кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
  Тұтыну қуаты: 35 Вт
  Өндiрушi прибордың характеристикаларын
  өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
  сақтайды
  Прибордын қызмет көрсету уақыты
  3 жылға дейiн
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып
  жатқан бөлшектер дилерден тек
  сатып алынған адамға ғана берiледi.
  Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек
  немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/
  EEC Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген Төменгi
  Ережелердiң Реттелуi (73/23
  EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ВЫПРЯМИТЕЛЬ
  ОПИСАНИЕ
  1. Пластины для распрямления волос
  2. Индикатор включения
  3. Переключатель вкл/выкл
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  Внимательно прочтите инструкцию
  по эксплуатации, соблюдайте ее ука-
  зания и сохраните ее!
  Во избежание риска возникновения
  пожара или поражения электричес-
  ким током:
  • Перед включением убедитесь, что на-
  пряжение электрической сети соот-
  ветствует рабочему напряжению уст-
  ройства.
  Никогда не оставляйте работающий
  прибор без присмотра.
  Не включайте прибор в местах, где
  распыляются аэрозоли либо исполь-
  зуются легковоспламеняющиеся жид-
  кости.
  • Всегда отключайте прибор от сети
  после использования и перед чисткой.
  Вынимая вилку сетевого шнура из ро-
  зетки, не тяните за шнур, а держитесь
  за вилку.
  Не беритесь за вилку сетевого шнура
  мокрыми руками.
  Не кладите и не храните устройство
  в местах, где оно может упасть в ван-
  ну или раковину, наполненную водой,
  не погружайте устройство в воду или
  иную жидкость.
  Не используйте прибор во время при-
  нятия ванны.
  При использовании прибора в ванной
  комнате следует отключать прибор от
  сети после его эксплуатации, а именно
  вынимать вилку сетевого шнура из ро-
  зетки, так как близость воды представ-
  ляет опасность, даже когда устройство
  выключено выключателем.
  Если устройство упало в воду, немед-
  ленно выньте сетевую вилку из розет-
  ки, только после этого можно достать
  прибор из воды.
  Для дополнительной защиты целесо-
  образно установить устройство защит-
  ного отключения (УЗО) с номинальным
  током срабатывания, не превышаю-
  щим 30 мА, в цепь питания ванной ком-
  наты; при установке следует обратить-
  ся к специалисту.
  • Будьте особенно внимательны, ког-
  да устройством пользуются дети или
  люди с ограниченными возможностя-
  ми. Использование устройства раз-
  решается детям только в том случае,
  если им даны соответствующие и по-
  нятные им инструкции о безопасном
  пользовании прибором и тех опаснос-
  тях, которые могут возникать при его
  неправильном пользовании.
  Не используйте устройство, если вы
  находитесь в сонном состоянии.
  Беритесь за работающий прибор толь-
  ко в зоне рукоятки.
  • Будьте осторожны! Рабочая поверх-
  ность остается горячей некоторое вре-
  мя после отключения прибора от сети.
  Не используйте прибор для распрям-
  ления абсолютно мокрых волос или
  синтетических париков.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом,
  шеей и другими частями тела.
  Не кладите устройство во время рабо-
  ты на чувствительные к теплу поверх-
  ности, мягкую поверхность (на кровать
  или диван), не накрывайте его.
  При эксплуатации прибора рекомен-
  дуется размотать сетевой шнур на всю
  его длину.
  • Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предмета-
  ми,
  - протягиваться через острые кромки,
  - использоваться в качестве ручки для
  ношения прибора.
  Периодически проверяйте целост-
  ность сетевого шнура.
  Запрещается использовать устройс-
  тво при повреждении сетевой вилки
  или шнура, если оно работает с пере-
  боями, а также после его падения в
  воду. По всем вопросам ремонта об-
  ращайтесь в авторизованный сервис-
  ный центр.
  Прежде чем убрать прибор, обязатель-
  но дайте ему остыть и никогда не обма-
  тывайте вокруг него сетевой шнур.
  Запрещается использовать прибор
  вне помещений.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО
  ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬ-
  ЗОВАНИЯ.
  Перед первым использованием
  • Извлеките устройство из упаковки.
  Размотайте сетевой шнур на всю его
  длину.
  • Перед включением убедитесь, что ра-
  бочее напряжение прибора соответс-
  твует напряжению электросети.
  Выпрямление волос
  Прибор может применяться как для
  длинных, так и для коротких волос.
  Используйте прибор только для здо-
  ровых, некрашеных и не завитых ис-
  кусственным способом волос, или с
  использованием специальных разгла-
  живающих средств.
  Если волосы крашены или подверга-
  лись химической завивки, то пользо-
  ваться прибором рекомендуется толь-
  ко изредка.
  • Чтобы получить наилучший результат
  распрямления волос, они должны быть
  чистыми и сухими.
  Поставьте прибор на ровную, устойчи-
  вую и термостойкую поверхность.
  Вставьте вилку сетевого шнура в ро-
  зетку, установите переключатель (3) в
  положение «вкл/1», при этом загорит-
  ся индикатор (2).
  Примечание: При первом использо-
  вании возможно появление запаха
  от нагревательного элемента, это
  допустимо.
  Дайте устройству нагреться в течение
  3 минут.
  • Разделите гладко расчесанные волосы
  на пряди равномерной ширины (около
  5 см).
  • Поместите прядь волос между пласти-
  нами (1).
  Сожмите пластины друг с другом и
  равномерно, без усилия проведите
  ими до кончиков волос.
  Важное указание: Ни в коем случае
  не держите пластины дольше 2 се-
  кунд на одном и том же участке во-
  лос.
  После этого приступайте к выпрямле-
  нию следующей пряди.
  Не пользуйтесь прибором дольше 30
  минут.
  Охладите волосы перед окончательной
  укладкой прически.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом,
  шеей и другими частями тела.
  • После использования устройства уста-
  новите переключатель (3) в положение
  «выкл/1», индикатор (2) погаснет, пос-
  ле чего выньте сетевую вилку из розет-
  ки. Дайте устройству остыть.
  Примечание: Всегда выключай-
  те устройство и отключайте его от
  электрической сети, если оно не
  используется. Никогда не остав-
  ляйте включенное в сеть устройс-
  тво без присмотра.
  Чистка и уход
  • Перед чисткой отключите устройство
  от сети и дайте ему полностью остыть.
  Запрещается погружать устройство в
  воду или другие жидкости.
  Протирайте корпус устройства мягкой
  слегка влажной тканью и затем просу-
  шите его.
  • Не пользуйтесь устройствами паровой
  чистки.
  Запрещается использовать для чис-
  тки устройства абразивные моющие
  средства и растворители.
  ХРАНЕНИЕ
  Если устройство не используется,
  всегда вынимайте сетевую вилку из
  розетки.
  Перед тем как убрать устройство на
  хранение, дайте ему полностью ос-
  тыть.
  Не наматывайте сетевой шнур на кор-
  пус устройства, так как это может при-
  вести к его повреждению.
  Храните прибор в прохладном, сухом
  месте, не доступном для детей.
  Технические характеристики
  Питание: 220-240 В ~ 50 Гц
  Мощность: 35 Вт
  Производитель сохраняет за собой пра-
  во изменять дизайн и технические харак-
  теристики прибора без предварительно-
  го уведомления.
  Срок службы прибора не менее 3-х
  лет
  Данное изделие соответствует
  всем требуемым европейским
  и российским стандартам безо-
  пасности и гигиены.
  Изготовитель: компания TUSHCOM
  TRADING Limited (Тушком Трейдинг
  Лимитед)
  Адрес: 4, Тисеос, Энгоми, а/я 2413,
  Никосия, Кипр
  РУССКИЙ
  4
  HAARGLÄTTER
  BESCHREIBUNG
  1. Glätterplatten
  2. Indikator der Einschaltung
  3. Knopf Ein/Aus
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Vor dem Gebrauch des Geräts lesen
  Sie aufmerksam diese Bedienungsan-
  leitung und bewahren Sie diese für die
  weitere Nutzung auf.
  Um das Brand und Stromschlagrisiko
  zu vermeiden:
  Vergewissern Sie sich vor der ersten In-
  betriebnahme, dass die Spannung des
  Geräts mit der Netzspannung überein-
  stimmt.
  Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsich-
  tigt.
  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten,
  wo Sprays oder leicht entfl ammbare Flüs-
  sigkeiten verwendet werden.
  Schalten Sie das Gerät nach dem Ge-
  brauch und vor der Reinigung vom Strom-
  netz immer ab.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Ab-
  schalten vom Stromnetz am Netzkabel zu
  ziehen, halten Sie es am Stecker.
  Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nas-
  sen Händen aus der Steckdose.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den
  Stellen aufzubewahren, von denen es
  in die mit Wasser gefüllte Wanne oder
  Waschbecken stürzen könnte,tauchen
  Sie es nie ins Wasser oder andere Flüs-
  sigkeiten.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während
  des Badens zu nutzen.
  Während der Nutzung des Geräts im Bad-
  zimmer, schalten Sie das Gerät nach der
  Nutzung vom Stromnetz ab, und zwar,
  ziehen Sie den Netzstecker des Geräts
  aus der Steckdose, weil es in der Nähe
  von Wasser sogar dann gefährlich ist, bis
  der Haartrockner mittels Schalters aus-
  geschaltet wird;
  • Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen,
  ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
  der Steckdose, bevor das Gerät aus dem
  Wasser geholt wird.
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmä-
  ßig, den FISchalter mit Nennstrom bis
  30 mA im Stromversorgungskreis des
  Badezimmers aufzustellen; wenden Sie
  sich dafür an einen Spezialisten;
  • Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in
  den Fällen angesagt, wenn Kinder oder
  behinderte Personen das Gerät nutzen.
  Die Benutzung des Geräts ohne Aufsicht
  darf Kindern nur dann erlaubt werden,
  wenn eine angemessene Anweisung ge-
  geben wurde, die das Kind in die Lage
  versetzt, die Gefahren einer falschen Be-
  dienung zu verstehen, und das Gerät in
  sicherer Weise zu nutzen.
  Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
  schläfrig sind.
  Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur
  am Handgriff.
  Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfl äche
  bleibt einige Zeit nach dem Ausschalten
  des Geräts heiß.
  • Nutzen Sie nie das Gerät für nasse Haare
  und Styling von synthetischen Perücken.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen
  Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
  und anderen Körperteilen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät auf wei-
  che Oberfl ächen (Bett oder Sofa) zu le-
  gen und es abzudecken.
  • Es wird empfohlen, während der Nutzung
  des Geräts das Netzkabel auf die ge-
  samte Länge abzuwickeln.
  • Das Netzkabel darf:
  mit heißen Gegenständen nicht in Berüh-
  rung kommen,
  über scharfe Kanten nicht gezogen wer-
  den,
  als Griff beim Tragen des Geräts nicht be-
  nutzt werden.
  • Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
  wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
  beschädigt ist, wenn Störungen auftreten
  und wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte
  wenden Sie sich an ein autorisiertes Kun-
  denservicedienst, falls Probleme mit dem
  Gerät auftreten.
  Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen
  Sie es abkühlen, wickeln Sie nie das Ka-
  bel um das Gerät.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb
  der Räumlichkeiten zu benutzen
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH
  IM HAUSHALT GEEIGNET.
  Vor dem ersten Gebrauch
  Nehmen Sie das Gerät aus der Verpa-
  ckung heraus.
  Wickeln Sie während der Nutzung des
  Geräts das Netzkabel auf die gesamte
  Länge ab.
  Vor dem Einschalten des Geräts verge-
  wissern Sie sich, ob die Netzspannung
  mit der Spannung Ihres Geräts überein-
  stimmt.
  Haarglätten
  Das Gerät kann sowohl für lange, als auch
  für kurze Haare benutzt werden.
  Nutzen Sie das Gerät nur für gesunde,
  nicht gefärbte oder lockige Haare, oder
  zusammen mit speziellen Glättungsmit-
  teln.
  Falls Sie gefärbte oder Haare oder Dau-
  erwelle haben, wird es empfohlen, das
  Gerät selten zu nutzen.
  Um den besseren Effekt des Haarglättens
  zu erzielen, sollen diese sauber und tro-
  cken sein.
  Stellen Sie das Gerät auf eine gerade sta-
  bile und hitzebeständige Oberfl äche auf.
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels
  in die Steckdose, stellen Sie den Schalter
  (3) in die Position „EIN“, dabei leuchtet
  der Indikator (2) auf.
  Anmerkung: Beim ersten Einschalten des
  Geräts kann ein Geruch entstehen, es ist
  normal.
  • Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch 3 Mi-
  nuten lang auf Betriebstemperatur auf-
  kommen.
  Verteilen Sie die Haare auf Strähne mit
  der gleichen Breite (ca. 5 cm breit).
  Legen Sie die Haarsträhne zwischen den
  Platten (1).
  Drücken Sie die Platten zusammen und
  glätten Sie die Strähne gleichmäßig und
  leicht von Wurzeln bis Spitzen.
  Wichtiger Hinweis: Halten Sie nie die Plat-
  ten mehr als 2 Sekunden an einer Stelle.
  Lassen Sie danach die nächste Haar-
  strähne glätten.
  Nutzen Sie nie das Gerät länger als 30 Mi-
  nuten.
  Vor dem endgültigen Styling kühlen Sie
  Ihre Haare ab.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen
  Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
  und anderen Körperteilen.
  Nach der Nutzung des Geräts stellen Sie
  den Schalter (3) in die Position „AUS“,
  dabei leuchtet der Indikator (2) auf,
  und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose heraus. Lassen Sie das Gerät
  abkühlen.
  Anmerkung: Schalten Sie das Gerät immer
  vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit
  nicht nutzen. Lassen Sie das Gerät nie un-
  beaufsichtigt.
  Reinigung und Pfl ege
  Vor der Reinigung schalten Sie das Ge-
  rät vom Stromnetz ab, und lassen Sie es
  komplett abkühlen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Was-
  ser oder andere Flüssigkeiten zu tau-
  chen.
  Wischen Sie das Gehäuse des Geräts
  mit einem feuchten Tuch ab und danach
  trocknen Sie es.
  Es ist nicht gestattet, Dampfgeräte für die
  Reinigung zu nutzen.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv und Lö-
  sungsmittel für die Reinigung des Geräts
  zu nutzen.
  AUFBEWAHRUNG
  Schalten Sie das Gerät immer vom Strom-
  netz ab, wenn Sie es nicht benutzen.
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbe-
  wahrung wegpacken, lassen Sie es kom-
  plett abkühlen.
  Wickeln Sie das Netzkabel nie um das
  Gerät, da es zu seiner Beschädigung füh-
  ren kann.
  • Bewahren Sie das Gerät in einem für Kin-
  der unzugänglichem Ort auf.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
  Leistungsaufnahme: 35 W
  Der Produzent behält sich das Recht vor die
  Daten der Geräte ohne Vorankündigung zu
  ändern.
  Die Benutzungsdauer des Gerätes
  beträgt nicht weniger als 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der
  Gewährleistung kann man beim Dealer,
  der diese Geräte verkauft hat, bekom-
  men. Bei beliebiger Anspruchserhebung
  soll man während der Laufzeit der vorlie-
  genden Gewährleistung den Check oder
  die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt ent-
  spricht den Forderungen der elek-
  tromagnetischen Verträglichkeit,
  die in 89/336/EWG -Richtlinie des
  Rates und den Vorschriften 73/23/
  EWG über die Niederspannun-
  gsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  HAIR STRAIGHTENER
  DESCRIPTION
  1. Straightening plates
  2. ON indication
  3. ON/OFF switch
  IMPORTANT SAFEGUARDS
  Carefully read and follow the oper-
  ating instructions, keep them for
  future reference!
  In order to avoid risk of fire or elec-
  tric shock:
  Before switching on, make sure that
  your home electricity supply cor-
  responds to the voltage of current
  specified on the housing.
  Never leave the operating unit unat-
  tended.
  Do not use the unit in places, where
  aerosols or inflammable liquids are
  used.
  Always unplug the unit after usage
  and before cleaning. Hold by the
  plug, do not pull the cord.
  Do not touch the plug with wet
  hands.
  Do not keep the unit in places where
  it can fall into a bath or a basin, filled
  with water; do not immerse the unit
  into water or other liquids.
  Do not use the unit while taking a
  bath.
  When using the unit in a bathroom,
  unplug the unit after usage, as
  closeness of water is dangerous,
  even if the unit is switched off.
  If the unit fell into water, unplug it im-
  mediately, only after it you can take
  it out of water.
  For additional protection it is rea-
  sonable to set a residual current de-
  vice (RCD) with not more than 30 mA
  current, into a power circuit of the
  bathroom; apply to a specialist while
  installation.
  Close supervision is necessary when
  children or disabled persons use the
  unit. Children are allowed to use the
  unit only if they are given all the nec-
  essary instructions concerning us-
  ing of the unit and injuries that can
  appear due to improper usage of the
  unit.
  Do not use the unit when you are
  drowsy.
  Hold the unit by the handle.
  Be careful! The operating surface
  remains hot for some time after
  switching off of the unit.
  Do not use the unit to straighten hair
  or synthetic wigs.
  Avoid contact of heated surfaces
  with your face, neck and other parts
  of your body.
  Do not put the operating unit on
  heat-sensitive surfaces, soft sur-
  faces (bed or sofa), do not cover it.
  While using the unit unwind the cord
  at full length.
  The power cord should not:
  - touch hot objects,
  - run through sharp edges,
  - be used as a handle.
  Periodically check the integrity of
  the power cord.
  Never use the unit if the power cord,
  plug is damaged; if the unit malfunc-
  tions or after it fell into water. Apply
  to the authorized service centre for
  repair.
  Before you take the unit away, let it
  cool down, do not wind the power
  cord around the unit.
  Do not use the appliance outdoors.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSE-
  HOLD USAGE ONLY.
  Before using the unit for the first
  time
  Unpack the unit.
  Unwind the power cord at full
  length.
  Before switching on, make sure that
  your home electricity supply cor-
  responds to the voltage of current
  specified on the housing.
  Straightening hair
  Use the unit for both long and short
  hair.
  Use the unit only for healthy, non-
  colored and non-curled hair or with
  the usage of special straightening
  means.
  If hair is colored or chemically curled,
  then you can use the unit only some-
  times.
  To get better results of hair straight-
  ening, hair should be clean and dry.
  Put the unit on a flat, stable heat-re-
  sistant surface.
  Put the plug into the socket, set the
  switch (3) to the “ON” position, the
  indication (2) will light up.
  Note: while first usage of the unit
  smell from the heating element can
  appear, it is allowable.
  Let the unit heat up for 3 minutes.
  Divide untangling hair into locks of
  equal width (about 5 cm).
  Put a lock between the plates (1).
  Press the plates together, run
  them till the end of the hair without
  strength.
  Important: Do not hold the plates
  for more than 2 seconds on one
  lock.
  Then straighten the next lock.
  Do not use the unit for more than 30
  minutes.
  Cool hair before final styling.
  Avoid contact of heated surfaces
  with your face, neck and other parts
  of your body.
  After usage set the switch (3) to the
  “OFF” position, the indication (2) will
  go out, after it, take the plug out of
  the socket. Let the unit cool down.
  Note: Always switch off and unplug
  the unit if it is not being used. Never
  leave the operating unit unattend-
  ed.
  CLEAN AND CARE
  Before cleaning, unplug the unit and
  let it cool down completely.
  Do not immerse the unit into water
  or other liquids.
  Wipe the body with a damp cloth and
  then dry it.
  Do not use steam devices for clean-
  ing.
  Do not use abrasives and solvents
  for cleaning the unit.
  STORAGE
  Take the plug out of the socket if the
  unit is not being used.
  Let the unit cool down completely
  before taking it away.
  Do not wind the cord around the
  body of the unit; it may cause dam-
  ages to the unit.
  Store the unit in a cool dry place, out
  of the reach of children.
  SPECIFICATIONS
  Power supply: 220 -240 V ~ 50 Hz
  Power consumption: 35 W
  The manufacturer shall reserve the
  right to change the specification of the
  appliances without preliminary notice.
  The life time of the appliance shall
  not be less than 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee condi-
  tions can be obtained from the dealer
  from whom the appliance was pur-
  chased. The bill of sale or receipt must
  be produced when making any claim
  under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the
  EMC-Requirements as laid
  down by the Council Directive
  89/336/EEC and to the Low
  Voltage Regulation (73/23
  EEC)
  ENGLISH
  2 3
Maxwell MW-2201 BK

У вас виникло питання стосовно Maxwell MW-2201 BK?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Maxwell MW-2201 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Maxwell MW-2201 BK надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Maxwell MW-2201 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Maxwell MW-2201 BK на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Загальна інформація
Бренд Maxwell
Модель MW-2201 BK
Продукт Стайлер
EAN 9012345005979
Мова Oekraïens, Engels, Duits, Pools, Russisch, Tsjechisch
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Тип Гарячий випрямляч для волосся
Світловий індикатор Так
Температура (макс) 220 °C
Поворотный шнур Так
Керамічна система нагріву Так
Теплові налаштування 1
Вкл/Викл перемикач Так
Іонне кондиціонування Ні
Автоматичне вимкнення Ні
Регульований термостат Ні
Ручка з замком Так
Енергоживлення
Частота вхідного змінного струму 50 Гц
Вхідна напруга мережі 220 - 240 В
Потужність 35 Вт
Частота вхідного змінного струму 50 Гц
Вхідна напруга мережі 220-240 В
Потужність 35 Вт
Колір
Колір продукту Чорний
Ергономіка
Світловий індикатор Так
Поворотный шнур Так
Вкл/Викл перемикач Так
Автоматичне вимкнення Ні
Характеристики
Температура (макс) 220 °C
Керамічна система нагріву Так
Теплові налаштування 1
Іонна функція Ні
Регульований термостат Ні
Технологія Теплий
Тип Утюжок для випрямлення волосся
Випрямлення волосся Так
Завивання волосся Ні
Текстурування волосся Ні
Сушіння волосся Ні
Дизайн
Ручка з замком Так
Колір продукту Чорний

інструкціїкористувача.com.ua

Шукаєте інструкцію? інструкціїкористувача.com.ua гарантує, що ви знайдете необхідне за лічені секунди. У нашій базі міститься більше 1 мільйона PDF-інструкцій від більш ніж 10 000 торгових марок. Щодня ми додаємо нові версії інструкцій, аби ви завжди могли знайти необхідну саме вам. Усе дуже просто: просто вкажіть назву торгової марки та тип продукції в рядку пошуку, i ви зможете безкоштовно та миттєво переглянути необхідну інструкцію.

інструкціїкористувача.com.ua

© Copyright 2021 інструкціїкористувача.com.ua. Усі права захищено.