Maxwell MW-2203 BK інструкція користувача

Maxwell MW-2203 BK

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Maxwell%MW-2203 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Maxwell MW-2203 BK на цій сторінці.

Бренд
Maxwell
Модель
MW-2203 BK
Продукт
EAN
9012345006716
Мова
Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський, Український
Тип файлу
PDF
APARAT DE ÎNDREPTAT PĂRUL
DESCRIERE
1. Plăci pentru îndreptarea părului
2. Comutator ON/OFF
3. Regulator de temperatură
4. Indicator de lucru
MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE
Citiţi cu atenţie instrucţiunea de exploa-
tare, respectaţi indicaţiile si păstraţi-o!
Pentru a evita riscul de apariţie a incendi-
ilor sau de electrocutare:
• Înainte de conectare, asiguraţi-vă că ten-
siunea în reţeaua electrică corespunde cu
tensiunea de lucru a dispozitivului.
Nu lăsaţi niciodată dispozitivul conectat
fără supraveghere.
Nu conectaţi dispozitivul în locuri unde
sunt pulverizaţi aerosoli sau unde se uti-
lizează lichide usor infl amabile.
• Întotdeauna deconectaţi dispozitivul de la
reţea după utilizare si înainte de curăţare.
Deconectând dispozitivul de la reţea, nu
trageţi de cablu, ci apucaţi de fi sa electri-
că.
Nu atingeţi fi sa cablului electric cu mâinile
umede.
Nu plasaţi si nu păstraţi dispozitivul în
locuri de unde acesta ar putea cădea în
cadă sau în lavoar, sau în alte recipiente
care conţin apă, nu scufundaţi dispozitivul
în apă sau în alte lichide.
Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi
baie.
În cazul utilizării dispozitivului în camera
de baie, deconectaţi aparatul de la re-
ţeaua electrică după utilizare, extrăgând
cablul electric din priză, pentru că afl area
dispozitivului în apropierea apei este peri-
culoasă chiar si atunci când comutatorul
este pus în poziţia "OFF".
Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi
imediat fi sa electrică din priză si doar apoi
puteţi scoate aparatul din apă.
Pentru protecţie suplimentară este reco-
mandabilă instalarea unui disjunctor de
protecţie (ECB) cu curent nominal nu mai
mare de 30 mA în circuitul de alimentare
electrică a camerei de baie; pentru insta-
lare adresaţi-vă unei persoane autorizate.
Fiţi deosebit de precaut atunci când dis-
pozitivul este utilizat de către copii sau
persoane cu dizabilităţi. Utilizarea dispo-
zitivului de către copii se permite doar în
cazul în care acestora li s-au descris si le
sunt clare instrucţiunile de utilizare sigură
a dispozitivului si le-au fost explicate peri-
colele care pot apărea în caz de utilizare
incorectă.
Nu utilizaţi dispozitivul în stare de somno-
lenţă.
Apucaţi dispozitivul afl at în funcţiune doar
de zona mânerului.
Fiţi atenţi! Suprafaţa de lucru rămâne fi er-
binte pentru o anumită perioadă de timp
după deconectarea dispozitivului de la re-
ţea.
Nu utilizaţi dispozitivul pentru îndreptarea
părului foarte ud sau a perucilor sintetice.
Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale
dispozitivului cu faţa, gâtul si alte părţi ale
corpului.
În timpul utilizării, nu plasaţi dispozitivul
pe suprafeţe sensibile faţă de căldură,
pe suprafeţe moi (pat sau canapea), nu-l
acoperiţi.
Înainte de utilizarea dispozitivului se reco-
mandă desfăsurarea completă a cablului
electric.
Cablul electric nu trebuie:
- să se atingă de obiecte fi erbinţi,
- să treacă peste margini ascuţite,
- să fi e utilizat în calitate de mâner pentru
deplasarea dispozitivului.
Verifi caţi periodic integritatea cablului
electric.
Se interzice utilizarea dispozitivului dacă
sa sau cablul electric sunt deteriorate
sau dacă aparatul funcţionează cu între-
ruperi si, de asemenea, după căderea
acestuia în apă.
Pentru orice întrebări în legătură cu repa-
raţia dispozitivului adresaţi-vă unui centru
autorizat de service.
Înainte de a strânge dispozitivul pentru
păstrare, lăsaţi-l să se răcească si nicio-
dată nu înfăsuraţi cablul electric în jurul
său.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR
PENTRU UZ ÎN CONDIŢII CASNICE.
Înainte de prima utilizare
Scoateţi dispozitivul din ambalaj.
• Desfăsuraţi cablul electric pe toată lungi-
mea sa.
• Înainte de conectare, asiguraţi-vă că ten-
siunea în reţeaua electrică corespunde cu
tensiunea de lucru a dispozitivului.
Îndreptarea părului
Dispozitivul poate fi utilizat pentru îndrep-
tarea atât a părului lung, cât si a părului
scurt.
Dacă părul este vopsit sau a fost ondulat
chimic atunci se recomandă ca dispoziti-
vul să fi e utilizat doar arareori.
• Pentru obţinerea unui rezultat optimal de
îndreptare a părului, părul trebuie să fi e
curat si uscat.
Plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă dreaptă
si rezistentă la temperaturi înalte sau ţi-
neţi-l în mână.
• În dependenţă de tipul de păr, setaţi
temperatura de încălzire a plăcilor (de la
100°C până la 200°C) cu ajutorul regula-
torului (3).
Introduceţi fi sa cablului electric în priză,
plasaţi comutatorul (2) în poziţia „ON”, în
rezultat indicatorul (4) va lumina cu culoa-
re rosie.
Remarcă: La prima utilizare este posi-
bilă apariţia unui miros specifi c de la
elementul încălzitor, acest lucru fi ind
acceptabil.
Separaţi părul bine pieptănat în suviţe de
aceeasi lăţime (aproximativ 5 cm).
Plasaţi o suviţă între plăci (1).
• Strângeţi plăcile împreună si, uniform,
fără forţare, deplasaţi dispozitivul de-a
lungul suviţei de păr, până la vârfuri.
Remarcă importantă: Nici într-un caz
nu ţineţi plăcile pe aceeasi porţiune de
păr mai mult de 2 secunde.
Apoi puteţi trece la îndreptarea următoa-
rei suviţe.
Nu utilizaţi dispozitivul mai mult de 30 mi-
nute consecutiv.
Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale
dispozitivului cu faţa, gâtul si alte părţi ale
corpului.
După fi nisarea utilizării plasaţi comutato-
rul (2) în poziţia „OFF”, apoi extrageţi fi sa
electrică din priză. Lăsaţi dispozitivul să
se răcească.
Remarcă: Întotdeauna deconectaţi dispo-
zitivul si decuplaţi-l de la reţeaua electri-
că dacă nu-l utilizaţi. Niciodată nu lăsaţi
fără supraveghere dispozitivul conectat
la reţea.
Curăţare si întreţinere
Înainte de curăţare, deconectaţi dispoziti-
vul de la reţea si lăsaţi-l să se răcească.
Nu scufundaţi dispozitivul în apă sau în
alte lichide.
Stergeţi carcasa dispozitivului cu o bucată
de ţesătură umedă si moale, iar apoi cu o
bucată de ţesătură uscată.
Nu se admite utilizarea solvenţilor si a de-
tergenţilor abrazivi pentru curăţarea dis-
pozitivului.
PĂSTRARE
• Dacă nu utilizaţi dispozitivului, întotdeau-
na extrageţi fi sa cablului electric din pri-
ză.
Înainte de punerea dispozitivului la păs-
trare, deconectaţi-l de la reţea si lăsaţi-l
să se răcească complet.
Nu înfăsuraţi cablul electric în jurul dispo-
zitivului, pentru că aceasta poate duce la
deteriorarea cablului.
Păstraţi dispozitivul în loc uscat si răco-
ros, inaccesibil pentru copii.
Caracteristici tehnice
Tensiunea de alimentare:
230-240 V ~ 50 Hz
Putere de consum: 35-40 W
Producătorul îi rezervează dreptul de a
schimba caracteristicile aparatelor fără anun-
ţare prealabilă.
Termenul a produsului - 5 ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru pro-
dusul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribu-
itorul regional sau la compania, unde a fost
procurat produsul dat. Serviciul de garanţie
se realizează cu condiţia prezentării bonului
de plată sau a oricărui alt document fi nanciar,
care confi rmă cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţe-
lor EMC, întocmite în conformitate
cu Directiva 89/336/EEC i Directiva
cu privire la electrosecuritate/joasă
tensiune (73/23 EEC).
ROMÂNĂ
6
ШАШ ТЕГІСТЕГІШ
СИПАТТАМАСЫ
1. Шашты түзейтін қысқыштар
2. Ауыстырғыш ON/OFF
3. Температура реттегіші
4. Жұмыс индикаторы
САҚТЫҚТЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
Қолдану нұсқаулығын мұқият оқып
шығыңыз, оның көрсетілімдерін қатаң
ұстаныңыз, оны сақтап қойыңыз!
Электр тоғымен зақымдану немесе
өртену қаупінің алдын алу үшін:
Қосу алдында құрылғының жұмыс
кернеуі желінің кернеуіне сəйкес
келетінін тексеріңіз.
Қосылған құрылғыны ешқашан
қараусыз қалдырмаңыз.
Құрылғыны аэрозоль немесе тез
оттанатын сүйықтықтар шашылатын
жерде қолданбаңыз.
Құрылғыны тазалау алдында жəне
қолданып болғаннан кейін желіден
ажыратыңыз. Желі бауының ашасын
желіден шығарғанда, баудан тарпаңыз,
ашасынан ұстаңыз.
Желі бауының ашасын су
қолдарыңызбен ұстамаңыз.
Құрылғыны суға толтырылған ванна
немесе раковинаға құлап кету қаупі
бар жерледер сақтамаңыз жəне
қоймаңыз, құрылғыны суға немесе өзге
сұйықтыққа батырмаңыз.
Құрылғыны ванна қабылдау барысында
қолданбаңыз.
Құрылғыны ванна бөлмесінде
қолданып болғаннан кейін, құрылғыны
желіден ажырату керек, яғни, желі
бауының ашасын розеткадан шығару
керек, өйткені судың жақындығы фен
сөндіргіш арқылы сөніп тұрғанның
өзінде қауіп төндіреді;
.
Егер құрылғы суға құлап кетсе,
желі ашасын тез арада розеткадан
шығарыңыз, тек содан кейін құрылғыны
судан алуға болады.
Қосымша қорғаныс үшін қосылу
номиналды тоғы 30 мА аспайтын,
қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚСҚ)
ванна бөлмесінің қуаттану тізбегіне
орнатқан жөн; орнату барысында
маманға хабарласқан дұрыс.
• Құрылғыны балалар немесе мүмкіндігі
шектеулі тұлғалар қолданып жатса, аса
сақ болыңыз. Балаларға құрылғыны
қолдануға рұқсат беру үшін, оларға
құрылғыны дұрыс қолдану туралы жəне
дұрыс қолданбаған жағдайда туындайтын
қауіп туралы сəйкес, өздеріне түсінікті
нұсқаулықтар берілу керек.
Құрылғыны ұйқылы ояу күйіңізде
қолданбаңыз.
Іске қосылып тұрған құрылғыны тек
тұтқасынан ұстаңыз.
Сақ болыңыз! Құрылғы желіден
ажырағаннан кейін, біраз уақыт жұмыс
беткейі ыстық болып тұра береді.
Құрылғыны қатты су шаштарды немесе
синтетикалық париктерді тегістеуге
қолданбаңыз.
Құрылғының ыстық беткейлерін
бетіңізге, мойныңызға жəне денеңіздің
басқа жерлеріне тигізуден сақ болыңыз.
Іске қосылып тұрған құрылғыны
ыстыққа сезімтал тегістіктерге жұмсақ
беткейге (төсекке немесе диванға)
қоймаңыз, оны бүркемеңіз.
Құрылғыны қолдану барысында желі
бауын толық тарқатқан жөн.
желі бауы келесі əсерге ұшырамау
керек:
- ыстық тегістіктермен тиісуге,
- өткір қырлардан өтпеу керек,
- құрылғыны тасымалдау тұтқасы
ретінде ұсталынбау керек.
Желі бауының тұтастығын мерзім
арасында тексеріп тұрыңыз.
Желі ашасы немесе бауы
зақымданғанда, құрылғы ауытқумен
жүмыс істеп тұрғанда, сондай-ақ,, ол
суға құлаған жағдайда құрылғыны
қолдануға тиым салынады. Құрылғыны
өз бетіңізбен жөндемеңіз, жөндеу
бойынша барлық мəселелер
жөнінде қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Құрылғыны жинастырмас бұрын, оны
міндетті түрде суытып алыңыз жəне
ешқашан бауын айналдыра орамаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ҚОЛДАНУҒА
АРНАЛҒАН.
Алғаш қолдану алдында:
Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
Желі бауын толық тарқатып алыңыз.
Қосу алдында, электр желісінің кернеуі
құрылғының жұмыс кернеуіне сəйкес
келетінін тексеріңіз
Шаш тегістеу
Құрылғы қысқа да ұзын да шаштарға
қолданыла береді.
Егер шашыңыз боялған болса немесе
химиялық жолмен бұйраланған болса
құрылғыны уақыт арасында ғана
қолдануға болады.
Шашты түзету барысында жақсы
нəтижеге жету үшін шашыңыз таза əрі
құрғақ болуға тиіс.
Құрылғыны тегіс, ыстыққа төзімді
беткейге қойыңыз немесе қолыңызға
ұстаңыз.
Шашыңыздың түріне қарай,
қысқыштардың қызу температурасын
реттегішпен (3) орнатыңыз ( 100°С дан
200°С)
Желі бауының ашасын розеткаға
салыңыз, ауыстырғышты (2) «ON»
жағдайына орнатыңыз, сол кезде
индикатор (4) қызыл түске боялады.
Ескерту: Алғаш рет қолданғанда
қыздырғыш элементінен иіс шығуы
мүмкін, ол қалыпты жағдай.
Шашты тегістеп тарап, оларды
қалыңдығы (5 см шамамен) тарамдарға
бөліп алыңыз.
Шашты қысқыштар арасына орнатыңыз
(1).
Қысқыштарды біріктіріп,баяу жəне
қысымсыз шаштардың ұшына дейін
сырғытып шығыңыз.
Маңызды кеңес:Қысқыштарды
шаштың бір жерінде 2 секундтан
артық ұстамаңыз.
Содан кейін келесі шаш тарамын
тегістеуге кірісіңіз.
Құрылғыны 30 минуттан артық
қолданбаңыз.
Құрылғының ыстық беткейлерін
бетіңізге, мойныңызға жəне денеңіздің
басқа жерлеріне тигізуден сақ болыңыз.
Қолданып болғаннан кейін,
ауыстырғышты (2 «OFF» ағдайына
орнатыңыз. Содан кейін желі ашасын
розеткадан суырыңыз. Құрылғыны
суытыңыз.
Ескерту: Егер құрылғы қолданылмаса,
оны үнемі сөндіріп, желіден ажыратып
жүріңіз. Желіге қосылған құрылғыны
ешқашан қараусыз қалдырмаңыз
Тазалау жəне күтім
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз жəне оны толық суытып
алыңыз.
Құрылғыны суға немесе өзге де
сұйықтықтарға батыруға тиым
салынады.
Құрылғының корпусын жұмсақ
ылғал матамен сүртіңіз, содан кейін
құрғақтаңыз.
Құрылғыны тазалау үшін абразивты
жуғыш құралдарын жəне еріткіштерді
қолдануға тиым салынады.
САҚТАУ
Егер құрылғы қолданылмайтын
болса, желі ашасын розеткадан үнемі
ажыратып жүріңіз.
Құрылғыны сақтауға қоймас бұрын, оны
толық суытып алыңыз.
Желі бауын құрылғының корпусына
орамаңыз, өйткені, одан бау
зақымдануы мүмкін.
Құрылғыны құрғақ, салқын балалардың
қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
Техникалық сипаттамасы
Қуаттану кернеуі: 230-240 В ~ 50 Гц
Тұтыну қуаты: 35-40 Вт
Өндiрушi прибордың характеристикаларын
өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
сақтайды
Құралдың қызмет ету мерзімі - 5
жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып
жатқан бөлшектер дилерден тек
сатып алынған адамға ғана берiледi.
Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек
немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/
EEC Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген Төменгi
Ережелердiң Реттелуi (73/23
EEC)
ҚАЗАҚ
542
HAIR STRAIGHTENER
DESCRIPTION
1. Iron plates for hair straightening
2. ON/OFF switch
3. Temperature regulator
4. Operation indicator
Important safety measures
Read operating manual carefully. Fol-
low its directions and keep it for fu-
ture reference.
In order to avoid risk of fire and elec-
tric shock:
Before switching the appliance on,
make sure power supply voltage meets
operating voltage of the appliance.
Do not leave operating appliance un-
attended.
Do not switch the appliance on at the
places where aerosols are spread or
highly inflammable liquids are used.
Disconnect the appliance from wall
outlet each time after usage
. Do not
pull power cord, hold power cord plug
while disconnecting from wall outlet.
Do not hold power cord plug with wet
hands.
Do not put, leave or store the appli-
ance at places from where it would fall
down into bathtub or basin filled with
water
.
Do not use the appliance while taking
bath.
When using inside a bathroom, always
disconnect the appliance from power
supply line after usage; in particular,
unplug power cord from wall outlet, as
proximity to water is dangerous even if
the appliance is switched off
.
In case of appliance falling into water,
first unplug power cord from wall out-
let; afterwards, you can take the appli-
ance out of water.
For additional protection, it is reason-
able to install residual current device
(RCD) with rated operating current
no higher then 30 mA into power sup-
ply circuit of your bathroom. Apply to
competent specialist for installation
.
Special care should be taken when the
appliance is used by children or disa-
bled. Children are allowed to operate
the appliance only after they are given
with appropriate and understandable
instructions concerning safety meas-
ures while using the appliance and
possible dangers of its improper op-
eration.
Do not use the appliance if you feel
sleepy.
Hold operating appliance by its handle
area only.
Be careful! Working surface of the ap-
pliance remains hot for several min-
utes after disconnecting from power
supply.
Do not use the appliance for straight-
ening wet hair or synthetic wigs.
Avoid touching your face, neck and
other parts of your body with hot sur-
faces of the appliance.
Do not put the appliance on surfaces
sensitive to heating, soft surfaces, do
not cover the appliance.
It is recommended to unwind power
cord completely while using the appli-
ance.
Power cord should not:
- touch hot objects;
- run over sharp edges;
- be used as a handle for carrying appli-
ance around.
Examine integrity of power cord from
time to time.
It is forbidden to use the appliance if
its power cord plug is damaged, op-
eration is interrupted from time to time
or after appliance have been dropped
into water. Apply to authorized service
center in case of any problem
.
Leave the appliance to cool down be-
fore storing it. Do not wind power cord
round the appliance.
This appliance is intended for house-
hold usage only.
Before using the appliance for the
first time:
Unpack the appliance.
Unwind power cord completely.
Before switching on, make sure power
supply voltage meets operating volt-
age of the appliance
.
Straightening hair
The appliance can be used either for
short or long hair.
In case of dyed or permanently waved
hair, it is recommended to use appli-
ance rarely.
Hair should be clean and dry for best
results.
Put the appliance on level heat-resist-
ant surface or hold it with your hand.
Select temperature of iron plates heat-
ing depending on type of your hair
(from 100°С to 200°С) using regulator
(3).
Insert power cord plug into wall outlet,
set switch (2) into position ON, at this
indicator (4) is lighted red.
Notice: Unpleasant smell appear-
ing because heating element op-
eration for the first time is possible
and normal.
Divide smoothly brushed hair into
locks of the same wide (about 5 cm).
Place a lock between iron plates (1).
Close the plates and lead them from
root to tips of hair evenly and without
effort.
Important direction: Do not keep
the plates for more then 2 seconds
at the same area of your hair!
Move to the next lock.
Do not use the appliance for more then
30 minutes.
Avoid touching your face, neck and
other parts of your body with hot sur-
faces of the appliance.
Set switch (2) into position OFF and un-
plug from wall outlet after each usage.
Leave the appliance to cool down.
Notice: Switch the appliance off and
disconnect from power supply always
when not in use. Do not ever leave op-
erating appliance unattended.
Cleaning and maintenance
Disconnect the appliance from power
supply and wait until it is cooled down
before cleaning.
It is forbidden to immerse the appli-
ance into water or any other liquids.
Wipe appliance housing with soft damp
cloth and wipe it dry afterwards.
Using abrasive detergents and solvent
for cleaning the appliance is forbid-
den.
Storage
Unplug from wall outlet when not in
use.
Leave the appliance to cool down
completely before storing it.
Do not wind power cord round appli-
ance housing as doing so may cause
cord’s malfunction.
Store the appliance at cool dry place,
inaccessible by children.
Specifications
Supply voltage: 230-240 V ~ 50 Hz
Consumed power: 35-40 W
The manufacturer shall reserve the
right to change the specification of the
appliances without preliminary notice.
Service life of appliance - 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee condi-
tions can be obtained from the dealer
from whom the appliance was pur-
chased. The bill of sale or receipt must
be produced when making any claim
under the terms of this guarantee.
This product conforms to the
EMC-Requirements as laid
down by the Council Directive
89/336/EEC and to the Low
Voltage Regulation (73/23
EEC)
ENGLISH
GLÄTTEISEN
BESCHREIBUNG
1. Glätterplatten
2. Schalter ON/OFF
3. Temperaturregler
4. Betriebsanzeige
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Vor dem Gebrauch des Geräts lesen Sie
aufmerksam die Bedienungsanleitung
und bewahren Sie diese für die weitere
Nutzung auf.
Um das Brand und Stromschlagrisiko zu
vermeiden:
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
triebnahme, dass die Spannung des Ge-
räts mit der Netzspannung übereinstimmt.
Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten,
wo Sprays oder leicht entfl ammbare Flüs-
sigkeiten verwendet werden.
Schalten Sie das Gerät nach dem Ge-
brauch und vor der Reinigung vom Strom-
netz immer ab.
Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Ab-
schalten vom Stromnetz am Netzkabel zu
ziehen, halten Sie es am Stecker.
Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen
Händen aus der Steckdose.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stel-
len aufzubewahren, von denen es in die
mit Wasser gefüllte Wanne oder Wasch-
becken stürzen könnte, tauchen Sie es nie
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während
des Badens zu nutzen.
Während der Nutzung des Geräts im Bad-
zimmer schalten Sie das Gerät nach der
Nutzung vom Stromnetz ab, und zwar,
ziehen Sie den Netzstecker des Geräts
aus der Steckdose, weil es in der Nähe
von Wasser sogar dann gefährlich ist, bis
der Haartrockner mittels Schalters ausge-
schaltet wird;
Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen,
ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor das Gerät aus dem Was-
ser geholt wird.
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
den FISchalter mit Nennstrom bis 30 mA
im Stromversorgungskreis des Badezim-
mers aufzustellen; wenden Sie sich dafür
an einen Spezialisten;
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in
den Fällen angesagt, wenn Kinder oder
behinderte Personen das Gerät nutzen. Die
Benutzung des Geräts ohne Aufsicht darf
Kindern nur dann erlaubt werden, wenn
eine angemessene Anweisung gegeben
wurde, die das Kind in die Lage versetzt,
die Gefahren einer falschen Bedienung zu
verstehen, und das Gerät in sicherer Weise
zu nutzen.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
schläfrig sind.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur
am Handgriff.
Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfl äche
bleibt einige Zeit nach dem Ausschalten
des Geräts heiß.
Nutzen Sie nie das Gerät für nasse Haare
und Styling von synthetischen Perücken.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
und anderen Körperteilen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät auf weiche
Oberfl ächen (Bett oder Sofa) zu legen und
es abzudecken.
Es wird empfohlen, das Netzkabel wäh-
rend der Nutzung des Geräts auf die ge-
samte Länge abzuwickeln.
Das Netzkabel soll:
 mit heißen Gegenständen nicht in Berüh-
rung kommen,
über scharfe Kanten nicht gezogen wer-
den,
als Griff beim Tragen des Geräts nicht be-
nutzt werden.
Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschädigt ist, wenn Störungen auftreten
und wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte
wenden Sie sich an ein autorisiertes Kun-
denservicedienst, falls Probleme mit dem
Gerät auftreten.
Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen
Sie es abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel
um das Gerät.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH
IM HAUSHALT GEEIGNET.
Vor dem ersten Gebrauch
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpa-
ckung heraus.
• Wickeln Sie während der Nutzung des Ge-
räts das Netzkabel auf die gesamte Länge
ab.
Vor dem Einschalten des Geräts vergewis-
sern Sie sich, ob die Netzspannung mit der
Spannung Ihres Geräts übereinstimmt.
Haarglätten
• Das Gerät kann sowohl für lange, als auch
für kurze Haare benutzt werden.
• Falls Sie gefärbte oder Haare oder Dauer-
welle haben, wird es empfohlen, das Gerät
selten zu nutzen.
Um den besseren Effekt des Haarglättens
zu erzielen, sollen diese sauber und tro-
cken sein.
Stellen Sie das Gerät auf eine gerade, hit-
zebeständige und stabile Oberfl äche auf
oder halten Sie es in der Hand.
Sie können die Temperatur im gewünsch-
ten Bereich von 100 bis 200°C mit dem
Temperaturregler (3) einstellen.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels
in die Steckdose, stellen Sie den Schalter
(2) in die Position „ON“, dabei leuchtet der
Indikator (4) auf.
Anmerkung: Beim ersten Einschalten des
Geräts kann ein Geruch entstehen, es ist
normal.
Verteilen Sie die Haare auf Strähne mit der
gleichen Breite (ca. 5 cm breit).
Drücken Sie die Platten zusammen und
glätten Sie die Strähne gleichmäßig und
leicht von Wurzeln bis Spitzen.
Wichtiger Hinweis: Halten Sie nie die
Platten mehr als 2 Sekunden an einer Stel-
le.
Lassen Sie danach die nächste Haarsträh-
ne glätten.
• Nutzen Sie nie das Gerät länger als 30 Mi-
nuten.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
und anderen Körperteilen.
Nach der Nutzung des Geräts stellen Sie
den Schalter (2) in die Position „OFF“,
dabei leuchtet der Indikator (2) auf, und
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steck-
dose heraus. Lassen Sie das Gerät abküh-
len.
Anmerkung: Schalten Sie das Gerät immer
vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit
nicht nutzen. Lassen Sie das Gerät nie unbe-
aufsichtigt.
Reinigung und Pfl ege
Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät
vom Stromnetz ab, und lassen Sie es kom-
plett abkühlen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
Wischen Sie das Gehäuse des Geräts
mit einem feuchten Tuch ab und danach
trocknen Sie es.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv und Lö-
sungsmittel für die Reinigung des Geräts
zu nutzen.
AUFBEWAHRUNG
• Schalten Sie das Gerät immer vom Strom-
netz ab, wenn Sie es nicht benutzen.
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbe-
wahrung wegpacken, lassen Sie es kom-
plett abkühlen.
• Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Ge-
rät, da es zu seiner Beschädigung führen
kann.
Bewahren Sie das Gerät in einem für Kin-
der unzugänglichem Ort auf.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 230-240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 35-40 W
Der Produzent behält sich das Recht vor die
Daten der Geräte ohne Vorankündigung zu
ändern.
Betriebslebensdauer des Geräts – 5
Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim Dealer,
der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorlie-
genden Gewährleistung den Check oder
die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt ent-
spricht den Forderungen der elek-
tromagnetischen Verträglichkeit,
die in 89/336/EWG -Richtlinie des
Rates und den Vorschriften 73/23/
EWG über die Niederspannun-
gsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
ВЫПРЯМИТЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
1. Пластины для распрямления волос
2. Переключатель ON/OFF
3. Регулятор температуры
4. Индикатор работы
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОС-
ТИ
Внимательно прочтите инструкцию
по эксплуатации, соблюдайте ее ука-
зания и сохраните ее!
Во избежание риска возникновения
пожара или поражения электричес-
ким током:
Перед включением убедитесь, что на-
пряжение электрической сети соот-
ветствует рабочему напряжению уст-
ройства.
Никогда не оставляйте работающий
прибор без присмотра.
Не включайте прибор в местах, где
распыляются аэрозоли либо исполь-
зуются легковоспламеняющиеся жид-
кости.
Всегда отключайте прибор от сети
после использования и перед чисткой.
Вынимая вилку сетевого шнура из ро-
зетки, не тяните за шнур, а держитесь
за вилку.
Не беритесь за вилку сетевого шнура
мокрыми руками.
Не кладите и не храните устройство
в местах, где оно может упасть в ван-
ну или раковину, наполненную водой,
не погружайте устройство в воду или
иную жидкость.
Не используйте прибор во время при-
нятия ванны.
При использовании прибора в ванной
комнате следует отключать прибор от
сети после его эксплуатации, а именно
вынимать вилку сетевого шнура из ро-
зетки, так как близость воды представ-
ляет опасность, даже когда устройство
выключено выключателем.
Если устройство упало в воду, немед-
ленно выньте сетевую вилку из розет-
ки, только после этого можно достать
прибор из воды.
Для дополнительной защиты целесо-
образно установить устройство защит-
ного отключения (УЗО) с номинальным
током срабатывания, не превышаю-
щим 30 мА, в цепь питания ванной ком-
наты; при установке следует обратить-
ся к специалисту.
Будьте особенно внимательны, ког-
да устройством пользуются дети или
люди с ограниченными возможностя-
ми. Использование устройства раз-
решается детям только в том случае,
если им даны соответствующие и по-
нятные им инструкции о безопасном
пользовании прибором и тех опаснос-
тях, которые могут возникать при его
неправильном пользовании.
Не используйте устройство, если вы
находитесь в сонном состоянии.
Беритесь за работающий прибор толь-
ко в зоне рукоятки. Не касайтесь кон-
чиков корпуса выпрямителя во время
его работы.
Будьте осторожны! Рабочая поверх-
ность остается горячей некоторое вре-
мя после отключения прибора от сети.
Не используйте прибор для распрям-
ления абсолютно мокрых волос или
синтетических париков.
Избегайте соприкосновения горячих
поверхностей устройства с лицом,
шеей и другими частями тела.
Не кладите устройство во время рабо-
ты на чувствительные к теплу поверх-
ности, мягкую поверхность (на кровать
или диван), не накрывайте его.
При эксплуатации прибора рекомен-
дуется размотать сетевой шнур на всю
его длину.
• Сетевой шнур не должен:
- соприкасаться с горячими предмета-
ми,
- протягиваться через острые кромки,
- использоваться в качестве ручки для
ношения прибора.
• Периодически проверяйте целост-
ность сетевого шнура.
Запрещается использовать устройс-
тво при повреждении сетевой вилки
или шнура, если оно работает с пере-
боями, а также после его падения в
воду. По всем вопросам ремонта об-
ращайтесь в авторизованный сервис-
ный центр.
Прежде чем убрать прибор, обязатель-
но дайте ему остыть и никогда не обма-
тывайте вокруг него сетевой шнур.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Перед первым использованием
• Извлеките устройство из упаковки.
Размотайте сетевой шнур на всю его
длину.
Перед включением убедитесь, что ра-
бочее напряжение прибора соответс-
твует напряжению электросети.
Выпрямление волос
Прибор может применяться как для
длинных, так и для коротких волос.
Если волосы окрашены или подверга-
лись химической завивке, то пользо-
ваться прибором рекомендуется толь-
ко изредка.
Чтобы получить наилучший результат
распрямления волос, они должны быть
чистыми и сухими.
Положите прибор на ровную, термо-
стойкую поверхность или держите в
руке.
В зависимости от типа волос, устано-
вите температуру нагрева пластин (от
100°С до 200°С) регулятором (3).
Вставьте вилку сетевого шнура в ро-
зетку, установите переключатель (2) в
положение «ON», при этом индикатор
(4) загорится красным цветом.
Примечание: При первом использо-
вании возможно появление запаха от
нагревательного элемента, это допус-
тимо.
• Разделите гладко расчесанные волосы
на пряди равномерной ширины (около
5 см).
• Поместите прядь волос между пласти-
нами (1).
Сожмите пластины друг с другом и
равномерно, без усилия проведите
ими до кончиков волос.
Важное указание: Ни в коем случае
не держите пластины дольше 2 секунд
на одном и том же участке волос.
После этого приступайте к выпрямле-
нию следующей пряди.
Не пользуйтесь прибором дольше 30
минут.
• Избегайте соприкосновения горячих
поверхностей устройства с лицом,
шеей и другими частями тела.
После использования устройства ус-
тановите переключатель (2) в положе-
ние «OFF», после чего выньте сетевую
вилку из розетки. Дайте устройству ос-
тыть.
Примечание: Всегда выключайте уст-
ройство и отключайте его от электричес-
кой сети, если оно не используется. Ни-
когда не оставляйте включенное в сеть
устройство без присмотра.
Чистка и уход
• Перед чисткой отключите устройство
от сети и дайте ему полностью остыть.
• Запрещается погружать устройство в
воду или другие жидкости.
Протирайте корпус устройства мягкой
слегка влажной тканью и затем просу-
шите его.
Запрещается использовать для чис-
тки устройства абразивные моющие
средства и растворители.
ХРАНЕНИЕ
Если устройство не используется,
всегда вынимайте сетевую вилку из
розетки.
Перед тем как убрать устройство на
хранение, дайте ему полностью ос-
тыть.
Не наматывайте сетевой шнур на кор-
пус устройства, так как это может при-
вести к его повреждению.
Храните прибор в прохладном, сухом
месте, не доступном для детей.
Технические характеристики
Напряжение питания: 230-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 35-40 Вт
Производитель сохраняет за собой пра-
во изменять дизайн и технические харак-
теристики прибора без предварительно-
го уведомления.
Срок службы прибора - 5 лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам безо-
пасности и гигиены.
Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я
2413, Никосия.
РУССКИЙ

У вас виникло питання стосовно Maxwell MW-2203 BK?

Задайте запитання іншим користувачам Maxwell MW-2203 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам MaxwellMW-2203 BK надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Технічні характеристики
Тип
Тип нагрівача PTC ceramic heater
Температура (макс) 200
Поворотный шнур yes
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 6
Вкл/Викл перемикач yes
Іонне кондиціонування -
Автоматичне вимкнення no
Регульований термостат yes
Енергоживлення
Потужність 40
Потужність 40
Колір
Колір продукту Чорний
Характеристики
Тип нагрівача PTC ceramic heater
Температура (макс) 200
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 6
Іонне кондиціонування -
Регульований термостат yes
Технологія Теплий
Тип
yes
no
no
no
Ергономіка
Поворотный шнур yes
Вкл/Викл перемикач yes
Автоматичне вимкнення no
Дизайн
Колір продукту Чорний