Maxwell MW-2216 BK інструкція користувача

Maxwell MW-2216 BK

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Maxwell%MW-2216 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Maxwell MW-2216 BK на цій сторінці.

Бренд
Maxwell
Модель
MW-2216 BK
Продукт
EAN
9120048697329
Мова
Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський, Український
Тип файлу
PDF
ÎNDREPTĂTOR DE PĂR
Aparatul este destinat pentru îndreptarea
părului.
Descriere
1.
Plăci de lucru
2.
Mâner
3.
Fixatorul plăcilor de lucru
4.
Inel pentru agăţare
5.
Buton de conectare/deconectare
ON/OFF
6.
Indicator pornire/oprire element de
încălzire
ATENŢIE! Nu folosiţi aparatul în apropierea
vaselor ce conţin apă (aşa ca chiuveta, cada
etc.).
Dacă utilizaţi aparatul în camera de baie
deconectaţi aparatul de la reţea după uti-
lizarea acestuia prin scoaterea fişei de
alimentare din priză, deoarece apropierea
apei prezintă riscuri chiar şi în cazul în care
aparatul este oprit de la întrerupător.
Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în
circuitul de alimentare din baie un dispo-
zitiv pentru curent rezidual (RCD) al cărui
curent nominal de declanşare nu depă-
şească 30 mA; pentru instalarea (RCD)
apelaţi la un specialist.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Înainte de a utiliza dispozitivul electric citiţi cu
atenţie prezenta instrucţiune de exploatare şi
păstraţi-o pentru utilizare ulterioară în calitate
de material de referinţă.
Utilizaţi dispozitivul doar în scopul pentru care
a fost creat, aşa cum este descris în această
instrucţiune. Operarea greşită a aparatului
poate duce la defectarea lui, cauzarea de
prejudicii utilizatorului şi proprietăţii acestuia.
Înainte de a-l porni asiguraţi-vă tensiu-
nea reţelei electrice corespunde cu tensiu-
nea de lucru a aparatului.
Niciodată nu lăsaţi aparatul să funcţioneze
nesupravegheat.
Nu porniţi aparatul în locuri unde sunt pul-
verizate aerosole sau alte substanţe uşor
inflamabile.
Aplicaţi lacul de păr numai după îndrep-
tarea părului.
Întotdeauna deconectaţi aparatul de la
reţeaua electrică după utilizare şi înainte
de curăţare.
Nu deconectaţi prin tragere de cablu, pen-
tru deconectare trageţi de fişă.
Nu atingeţi fişa cablului de alimentare cu
mâinile ude.
Nu lăsaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri de
unde ar putea cădea în lavoar sau în cada
cu apă, nu scufundaţi carcasa dispozitivu-
lui, cablul de alimentare sau fişa cablului
de alimentare în apă sau alte lichide.
Nu utilizaţi aparatul în timp ce faceţi baie.
Dacă aparatul a căzut în apă, scoateţi ime-
diat fişa cablului de alimentare din priză,
după care puteţi scoate aparatul din apă.
Nu folosiţi aparatul dacă este deteriorată
fişa cablului de alimentare sau cablul de
alimentare.
Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi
fără supraveghere pungile de polietilenă
folosite în calitate de ambalaj.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
pungile de polietilenă sau pelicula. Pericol
de asfixiere!
Nu permiteţi copiilor sub 8 ani să se atingă
de carcasa aparatului, de cablul de alimen-
tare sau fişa cablului de alimentare în tim-
pul funcţionării aparatului.
Copiii sub 8 ani trebuie supravegheaţi pen-
tru a nu se juca cu aparatul.
Este necesară o atentă supraveghere dacă
în preajma aparatului pus în funcţiune se
află copii sub 8 ani sau persoane cu abi-
lităţi reduse.
Acest aparat nu este destinat pentru utili-
zare de către copiii sub 8 ani.
Copiii mai mari de 8 ani sau persoanele cu
dizabilităţi pot utiliza aparatul doar în cazul
în care sunt supravegheaţi de persoana
responsabilă cu siguranţa lor, care le-a
dat instrucţiuni corespunzătoare şi clare
cu privire la folosirea sigură a aparatului şi
despre pericolele care pot apărea în caz de
folosire inadecvată.
Nu folosiţi aparatul când sunteţi în stare
de somnolenţă.
Nu folosiţi aparatul pentru îndreptarea
părului ud sau a perucilor sintetice.
Ţineţi aparatul numai în zona mânerului.
Nu atingeţi corpul aparatului în zona plă-
cilor de lucru.
Evitaţi contactul suprafeţelor fierbinţi ale
dispozitivului cu faţa, gâtul şi alte părţi
ale corpului.
Nu plasaţi aparatul în timpul funcţionării
pe suprafeţe sensibele la căldura, supra-
feţe moi (de exemplu, pat sau canapea) şi
nu-l acoperiţi.
Aveţi grijă! Plăcile de lucru şi corpul apa-
ratului în zona plăcilor de lucru rămân fier-
binţi o vreme după deconectarea aparatu-
lui de la reţeaua electrică.
Se recomandă desfaceţi cablul de ali-
mentare complet atunci când utilizaţi apa-
ratul.
Cablul de alimentare nu trebuie:
să atingă obiecte fierbinţi,
să fie tras peste muchiile ascuţite,
să fie folosit ca mâner pentru transpor-
tarea aparatului.
Verificaţi periodic integritatea cablului de
alimentare.
Pentru a evita deteriorarea, transportaţi
dispozitivul doar în ambalajul original.
Nu folosiţi aparatul dacă este deteriorată
fişa de alimentare sau cablul, dacă func-
ţionează neregulat, sau dacă a căzut. Nu
încercaţi să reparaţi dispozitivul de sine
stătător. Pentru reparaţia aparatului apelaţi
la un centru servie autorizat.
Păstraţi aparatul la un loc uscat, răcoros,
inaccesibil pentru copii şi persoanele cu
dizabilităţi.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI
UZULUI CASNIC
INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE
Remarcă
După transportarea sau păstrarea aparatului
la temperaturi scăzute acesta trebuie ţinut la
temperatura camerei cel puţin două ore.
Scoateţi ondulatorul de păr din ambalaj şi
desfăşuraţi complet cablul de alimentare.
Înainte de a conecta dispozitivul la reţea,
asiguraţi-vă dacă tensiunea indicată pe
dispozitiv corespunde cu tensiunea din
casa Dvs.
Desfaceţi plăcile de lucru (1) pentru aceas-
ta strângeţi-le şi mutaţi fixatorul (3) în
poziţia
.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în
priza electrică.
Pentru a porni aparatul mutaţi întrerupto-
rul (5) în poziţia «ON», indicatorul (6) se
va aprinde.
Plăsaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi ter-
morezistenă. Aveţi grijă ca plăcile de lucru
(1) nu se atingă de suprafaţa pe care
este plasat aparatul.
Permiteţi aparatului să se încălzească timp
de câteva minute.
Remarcă: La prima pornire elementele de
încălzire «ard», de aceea este posibilă apa-
riţia unui miros şi a unei cantităţi neînsem-
nate de fum, acest aspect este unul normal.
După câteva minute, de îndată ce plăcile
de lucru vor atinge temperatura setată,
puteţi începe îndreptarea părului.
Îndreptarea părului
recomandăm să înlăturaţi excesul de
umezeală de pe păr uscându-l cu un
prosop.
Separaţi părul în şuviţe cu lăţimea nu mai
mult de 4-5 cm.
Aşezaţi şuviţa de păr între plăcile de lucru
(1) şi strângeţi-le. În timpul utilizării ţineţi
aparatul numai în zona mânerului (2), nu
atingeţi carcasa plăcii de îndreptat părul,
marginile carcasei şi plăcile de lucru (1).
Aşteptaţi câteva secunde şi deplasaţi apa-
ratul pe întreaga lungime a şuviţei, strân-
gând uşor plăcile.
Repetaţi procedura până veţi îndrepta tot
părul.
După finalizarea procedurii de îndreptare
a părului opriţi aparatul, mutând întrerupă-
torul (5) în poziţia «OFF», indicatorul (6)
se va stinge.
Scoateţi fişa cablului de alimentare din
priză şi lăsaţi aparatul se răcească
complet.
Strângeţi plăcile de lucru (1) şi fixaţi-le,
mutând fixatorul (3) în poziţia
.
Curăţare şi întreţinere
Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de
la reţea şi permiteţi acestuia să se răceas-
că complet.
Nu introduceţi corpul aparatului, cablul de
alimentare şi fişa cablului de alimentare în
apă sau alte lichide.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a corpului
şi plăcile de lucru (1) cu o lavetă moale
umezită.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi şi
solvenţi pentru curăţarea aparatului.
Păstrare
Înainte de a depozita aparatul permiteţi
acestuia se răcească şi asiguraţi-vă
corpul aparatului este curat şi uscat.
Strângeţi plăcile de lucru (1) şi fixaţi-le,
mutând fixatorul (3) în poziţia
.
Nu înfăşuraţi cablul de alimentare pe car-
casa dispozitivului, pentru acest fapt
poate duce la defectarea lui.
Păstraţi aparatul la un loc uscat, răcoros,
inaccesibil pentru copii.
Conţinut pachet
1.
Îndreptător – 1 buc.
2.
Intrucţiune – 1 buc.
Specificaţii tehnice
Alimentarea electrică: 110-240 V ~ 50/60 Hz
Consum maxim de putere: 35 W
Producătorul îşi rezervă dreptul să modifice
caracteristicile aparatelor fără preaviz
Termenul de funcţionare a aparatului –
3 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
sul dat, rugăm adresaţi la distribuitorul
regional sau la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
ză cu condiţia prezentării bonului de plată sau
a oricărui alt document financiar, care confirmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
întocmite în conformitate cu Directiva
2004/108/ЕС i Directiva cu privire la elec-
trosecuritate/joasă tensiune (2006/95/ЕС).
romÂnĂ/ moldoveneascĂ
ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШ3
Құрылғы шашты түзетуге арналған.
Сипаттамасы
1.
Жұмыс тілімдері
2.
Сап
3.
Жұмыс пластиналарының бекіткіші
4.
Ілуге арналған ілгек
5.
Қосу/өшіру түймесі ON/OFF
6.
Қыздырғыш элементтің іске қосылу/сөну
көрсеткіші
НАЗАР АУДАРАҢЫЗ! Суы бар ыдыстардың
қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз
(қолжуғыш, ванна және т.с.с.).
Құрылғыны жуыну бөлмесінде
пайдаланған кезде, оны пайдала-
нып болғаннан кейін, аспапты желіден
сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін
ашалықтан ажырату керек, себебі
судың жақындығы құрылғы айырғышпен
сөндірілген кезде де қауіп төндіреді;
Қосымша қорғаныс үшін жуыну
бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне
қорғаныс ажыратылу құрылғысын
(ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды
іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс;
орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн;
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Электроприборды пайдаланбас бұрын,
осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып
шығыңыз да, оны анықтамалық материал
ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
тікелей мақсаты бойынша ғана
пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалан-
бау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе
оның мүлкіне зиян әкелуі мүмкін.
Қосар алдында, электр желісіндегі кер-
неу құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес
келетіндігін тексеріп алыңыз.
Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны
қараусыз қалдырмаңыз.
Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде
құрылғыны іске қоспаңыз.
Шашқа арналған лакты шашты түзетіп
болғаннан кейін жағыңыз.
Әрқашан пайдаланып болғаннан кейін
және тазалау алдында құрылғыны
желіден ажыратыңыз.
Желілік шнур ашасын электр розетка-
сынан суырған кезде, оны шнурдан
тартпаңыз, ашадан ұстаңыз.
Желілік шнурдың ашасын су қолыңызбен
ұстамаңыз.
Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа
түсіп кете алатын жерлерде аспап-
ты қоймаңыз және сақтамаңыз, аспап-
ты суға және басқа да сұйықтықтарға
матырмаңыз.
Ваннада жуыну кезінде құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік
айыр тетікті ашалықтан жедел суырыңыз,
содан кейін ғана құрылғыны судан
шығаруға болады.
Желілік айыры немесе желілік сымы
зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз.
Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Назар аудараңыз! Балаларға полиэтилен
пакеттермен немесе қаптама үлдірімен
ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі
бар!
8 жасқа дейінгі балаларға құрылғы жұмыс
істеп тұрған кезде корпусты, желі сымын
немесе желі сымының айырын ұстауға
рұқсат етпеңіз.
8 жасқа дейінгі балаларға құрылғыны
ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат
бермеңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда жанында
8 жасқа дейінгі балалар немесе мүмкіндігі
шектеулі тұлғалар болған жағдайда ерек-
ше абай болыңыз.
Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
пайдалануына арналмаған.
8 жастан үлкен балалар және
мүмкіншілігі шектеулі жандар өздерінің
қауіпсіздіктеріне жауапты адамдардың
қадағалауымен ғана және оларға
құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы
және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайда
орын алуы мүмкін қауіпті жағдайлар тура-
лы тиісті және түсінікті нұсқаулар берілген
жағдайда құрылғыны пайдалана алады.
Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз,
фенді пайдаланбаңыз.
Құрылғыны сулы шаштарды неме-
се синтетикалық париктерді кептіруге
пайдаланбаңыз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек қолсап
аймағынан ғана ұстаңыз. Түзеткіштің
жұмыс тілімдерін оның жұмыс істеуі
уақытында ұстамаңыз.
Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке,
мойынға және басқа дене мүшелеріне
тиюіне жол бермеңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны
жылыға сезімтал беттерге, жұмсақ беттің
үстіне (төсекке немесе диванға) қоймаңыз
және оның бетін жауып қоймаңыз.
Абай болыңыз! Құрылғыны желіден
ажыратқаннан кейін біршама уақыт бойы
жұмыс аумағы ыстық болып қалады.
Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды
бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
Желілік бау:
ыстық заттармен жанаспауы,
үшкір шеттермен тартылмауы,
аспапты тасымалдауға арналған
қолсап ретінде пайдаланылмауы
керек.
Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп
тұрыңыз.
Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны
тек зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
Желілілк айыртетіктің немесе желілік
баудың бұзылулары болса, егер құрылғы
іркілістермен жұмыс істесе, сонымен
қатар ол құлағанннан кейін құрылғыны
пайдлануға тыйым салынады. Құрылғыны
өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз.
Барлық жөндеу сұрақтары бойынша
туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны балалардың және
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы
жетпейтін құрғақ салқын жерде сақтаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ҒАНА ҚОЛДАНУҒА
АРНАЛҒАН
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
Ескерту:
Құрылғыны төмен температурада
сақтағаннан кейін немесе тасымалдағаннан
кейін оны кемінде екі сағат бөлме темпера-
турасында ұстау керек.
Электрлік қысқыштарды ораудан
шығарыңыз және желілік бауды толық
тарқатыңыз.
Құрылғыны іске қосу алдында,
құрылғының жұмыс істеу кернеуі Сіздің
үйіңіздің электр желісіндегі кернеуге
сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Жұмыс пластинасын пішіңіз (1) бұл үшін
оларды қысыңыз және
күйінде
бекіткішті (3) орнатыңыз.
Желілік шнурдың ашасын электр розетка-
сына сұғыңыз.
Құрылғыны қосу үшін сөндіргішті (5) «ON»
күйіне орнатыңыз, осыған қоса индикатор
(6) жанады.
Құрылғыны нық тұратын тегіс беткейге
орнатыңыз. Үнемі жұмыс пластинала-
ры (1) прибор орнатылып тұрған бетке
тимеуін қадағалап отырыңыз.
Құрылғыны бірнеше минут ұстап
қызғанын күтіңіз.
Ескерту: Алғашқы қосқан кезде
қыздырғыш элементі «күйеді»,
сондықтан бөтен иістің немесе аздаған
түтіннің пайда болуы мүмкін, бұл
қалыпты жағдай болып табылады.
Жұмыс пластиналары жұмыс темпера-
турасына дейін қыздырылатын бірнеше
минуттан соң шашты тікейтуге кірісуге
болады.
Шашты түзету
Шаштағы артық ылғалды сүлгімен сүртіп
құрғатыңыз.
Шаштарды 4-5 см артық емес тарамдарға
бөліңіз.
Шаш бұрымын жұмыс пластиналардың (1)
арасына салып, оларды қысыңыз. Жұмыс
істеу уақытында жұмыс тілімдерін қолсап
(2) аймағынан ғана ұстаңыз, түзеткіш кор-
пусына, корпустың шеттеріне және жұмыс
тілімдеріне (1) қолыңызды тигізбеңіз.
Түзеткішті бірнеше секунд бойы
ұстаңыз және тілімдерді сәл қысып шаш
тарамының бүкіл ұзындығы бойынша
жүргізіңіз.
Процедураны барлық шашты жазуды
аяқтағанша қайталаңыз.
Шашты тікейту процедураларының
аяқталуына қарай сөндіргішті (5) «OFF»
күйіне орната отырып, құрылғыны
сөндіріңіз, осыған қоса индикатор (6)
сөнеді.
Желілік сымды электр розеткасынан
суырыңыз және құрылғының толық сууын
күтіңіз.
Жұмыс пластиналарын (1) қысыңыз
және оларды
күйіне орната отырып,
бекіткішті (3) орнатыңыз.
Тазалау және күтім
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз және толық суытылуына
уақыт беріңіз
Құрылғы корпусын, желілік шнуырды және
желілік шнурдың ашасын суға немесе
кез келген басқа сұйықтықтарға батыруға
тыйым салынады.
Корпустың сыртқы бетін және жұмыс пла-
стиналарын (1) жұмсақ ылғал матамен
сүртіңіз.
Тазалау үшін қажайтын жуғыш заттар-
ды және еріткіштерді пайдалануға тыйым
салынады.
Сақтау
Сақтап қойғанға дейін құрылғының суы-
тылуына уақыт беріңіз және онын корпу-
сы таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
Жұмыс пластиналарын (1) қысыңыз
және оларды
күйіне орната отырып,
бекіткішті (3) орнатыңыз.
Желілік бауды құрылғыға орамаңыз,
себебі бұл оның бүлінуіне әкелуі мүмкін.
Құрылғыны құрғақ, салқын, балалардың
қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
Жеткізу жинағы
1.
Түзеткіш – 1 дн.
2.
Нұсқаулық – 1 дн.
Техникалық сипаттары
Элект қуат көзі: 110-240 В ~ 50/60 Гц
Максималды тұтынатын қуаты: 35 Вт
Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын
алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын
сақтайды
Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
ҚАЗАҚША
HAIR STRAIGHTENER
The unit is intended for hair straightening.
Description
1.
Heating plates
2.
Handle
3.
Heating plates lock
4.
Hanging loop
5.
ON/OFF button
6.
ON/OFF indicator of the heating
element
ATTENTION! Do not use this unit near
containers filled with water (such as a sink,
bath etc.).
When using the unit in a bathroom,
unplug it right after usage by taking the
plug out of the socket, as closeness of
water is dangerous, even if the unit is
switched off.
For additional protection you can install
a residual current device (RCD) with
nominal operation current not exceed-
ing 30 mA into the bathroom mains;
when installing, contact a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read these instruc-
tions carefully. Keep these instructions for
further reference.
Use the unit according to its intended pur-
pose only, as it is stated in this user manual.
Mishandling the unit can lead to its break-
age and cause harm to the user or damage
to his/her property.
Before switching the unit on, make sure
that your home mains voltage corre-
sponds to unit operating voltage.
Never leave the operating unit unat-
tended.
Do not switch the unit on in places where
aerosols are sprayed or highly inflam-
mable liquids are used.
Hair spray should be applied only after
hair straightening is finished.
Unplug the unit after every usage and
before cleaning.
When unplugging the unit, pull the plug
but not the cord.
Do not touch the power plug with wet
hands.
Do not place or keep the unit in places
where it can fall into a bath or a sink
filled with water; do not immerse the
unit body, cord or plug into water or
other liquids.
Do not use the unit while taking a bath.
If the unit was dropped into water,
unplug it immediately and only then you
can take it out of the water.
Do not use the unit if the power cord or
the power plug is damaged.
For children safety reasons, do not leave
polyethylene bags, used as a packag-
ing, unattended.
Attention! Do not allow children to play
with polyethylene bags or packaging film.
Danger of suffocation!
Do not allow children under 8 years of
age to touch the unit body, the power
cord and the power plug during opera-
tion of the unit.
Do not allow children under 8 years of
age to use the unit as a toy.
Close supervision is necessary when
children under 8 years of age or disabled
persons are near the operating unit.
This unit is not intended for usage by
children under 8 years of age.
Children aged 8 and over as well as
disabled persons can use this unit only
under supervision of a person who is
responsible for their safety, if they are
given all the necessary and under-
standable instructions concerning the
safe usage of the unit and information
about danger that can be caused by its
improper usage.
Do not use the unit when you are drowsy.
Do not use the unit to straighten wet hair
or synthetic wigs.
Take the unit by its handle only. Do not
touch the unit body in the area of the
heating plates.
Avoid contact of heated surfaces with
your face, neck and other parts of your
body.
Do not put the operating unit on heat-
sensitive or soft surfaces (for instance,
bed or sofa) and do not cover it.
Be careful! The heating plates and
the unit body in the area of the heat-
ing plates stay hot for some time after
unplugging the unit.
It is recommended to unwind the power
cord to its full length while using the unit.
The power cord should not:
touch hot objects,
run over sharp edges,
be used as a handle for carrying
the unit.
Check integrity of the power cord peri-
odically.
To avoid damages, transport the unit in
original package only.
Never use the unit if the power cord
or the power plug is damaged, if the
unit works improperly or after it was
dropped. Do not try to repair the unit by
yourself. Contact an authorized service
center for all repair issues.
Keep the unit in a dry cool place out of
reach of children and disabled persons.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY
INSTRUCTION MANUAL
Note
After unit transportation or storage at low
temperature, it is necessary to keep it for at
least two hours at room temperature before
switching on.
Take the unit out of the packaging and
unwind the power cord completely
Before connecting the unit to the mains,
make sure that unit operating voltage
corresponds to your home mains volt-
age.
Open the heating plates (1), to do this,
press them together and set the lock (3)
to the position
.
Insert the power plug into the mains
socket.
To switch the unit on, set the switch (5)
to the «ON»-position; the indicator (6)
will light up.
Place the unit on a flat heat-resistant
surface. Provide that the heating plates
(1) do not touch the surface on which
the unit is set.
Let the unit heat up for several minutes.
Note: During the first operation the
heating elements «burn», therefore
some foreign smell and a small amount
of smoke can occur, this is normal.
Wait for several minutes till the heating
plates heat up to operation tempera-
ture and then you can start straighten-
ing your hair.
Hair straightening
It is recommended to remove excessive
moisture from the hair with a towel.
Divide the hair into locks not wider than
4-5 cm each.
Place a lock of hair between the heat-
ing plates (1) and press them togeth-
er. During operation hold the unit by
the handle (2) only, do not touch the
straightener body, the body edges and
the heating plates (1).
Hold the straightener for several seconds
and slide it throughout the hair length,
slightly pressing the plates together.
Repeat the procedure till you finish
straightening your hair.
After finishing the straightening proce-
dure, switch the unit off by setting the
switch (5) to the «OFF»-position, the
indicator (6) will go out.
Pull the power plug out of the mains
socket and let the unit cool down com-
pletely.
Press the plates (1) together and set the
lock (3) to the position
to fix them.
Cleaning and care
Before cleaning, unplug the unit and let
it cool down completely.
Do not immerse the body, the power
cord and the power plug of the unit into
water or other liquids.
Wipe the outer surface of the body and
the heating plates (1) with a soft damp
cloth.
Do not use abrasives and solvents to
clean the unit.
Storage
Let the unit cool down completely and
make sure that the unit body is clean and
dry before taking it away for storage.
Press the plates (1) together and set the
lock (3) to the position
to fix them.
Never wind the power cord around the
unit, as it can damage the cord.
Keep the unit away from children in a
dry cool place.
Delivery set
1.
Hair straightener – 1 pc.
2.
Instruction manual – 1 pc.
Technical specifications
Power supply: 110-240 V ~ 50/60Hz
Maximal power consumption: 35 W
The manufacturer preserves the right
to change the specifications of the unit
without a preliminary notification.
Unit operating life is 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low
Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
ENGLISH
HAARGLÄTTER
Das Gerät ist fürs Haarglätten bestimmt.
Beschreibung
1.
Glätterplatten
2.
Handgriff
3.
Sperre der Glätterplatten
4.
Aufhängeöse
5.
Ein-/Ausschalttaste ON/OFF
6.
Ein/Aus-Kontrolleuchte des Heizelements
ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, dieses Gerät
in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern
(wie Spülbecken, Badewanne usw.) zu benut-
zen.
Bei der Gerätenutzung im Badezimmer
trennen Sie das Gerät sofort nach dem
Gebrauch vom Stromnetz ab, ziehen Sie
dafür den Netzstecker aus der Steckdose
heraus, weil die Nähe des Wassers gefähr-
lich ist, wenn das Gerät sogar mittels
Schalter ausgeschaltet ist.
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im
Stromversorgungskreis des Badezimmers
aufzustellen; wenden Sie sich dafür an
einen Spezialisten.
VORSICHTSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrogeräts
lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerk-
sam durch und bewahren Sie diese für weitere
Referenz auf.
Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig
und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht
ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann
zu seiner Störung führen, einen gesundheitli-
chen oder materiellen Schaden beim Nutzer
hervorrufen.
Vor dem Einschalten des Geräts vergewis-
sern Sie sich, dass die Netzspannung und
die Betriebsspannung des Geräts überein-
stimmen.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie das Gerät an den Orten,
wo Sprays oder leichtentflammbare
Flüssigkeiten verwendet werden, nicht ein.
Tragen Sie den Haarlack nur nach
Haarglätten auf.
Trennen Sie das Gerät nach der Nutzung
oder vor der Reinigung vom Stromnetz
immer ab.
Wenn Sie den Netzstecker aus der
Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das
Kabel nicht, sondern halten Sie den Stecker.
Berühren Sie den Netzstecker mit nassen
Händen nicht.
Es ist nicht gestattet, das Gerät an den
Stellen zu stellen und aufzubewahren, wo
es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder
ins Waschbecken stürzen könnte; tauchen
Sie das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel
oder den Netzstecker ins Wasser oder jegli-
che andere Flüssigkeit nicht ein.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während
des Bads zu benutzen.
Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, zie-
hen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
sofort heraus, erst danach dürfen Sie das
Gerät aus dem Wasser herausnehmen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benut-
zen, wenn der Netzstecker oder das
Netzkabel beschädigt sind.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
die Plastiktüten, die als Verpackung ver-
wendet werden, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
oder Verpackungsfolien nicht spielen.
Erstickungsgefahr!
Lassen Sie Kinder unter 8 Jahren das
Gehäuse des Geräts, das Netzkabel und den
Netzstecker während des Gerätebetriebs
nicht berühren.
Es ist nicht gestattet, Kindern unter 8 Jahren
das Gerät als Spielzeug zu geben.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind
in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder
unter 8 Jahren oder behinderte Personen
in der Nähe vom laufenden Gerät aufhalten.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von
Kindern unter 8 Jahren geeignet.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8
Jahren und behinderten Personen nur
dann genutzt werden, wenn sie sich unter
Aufsicht der für ihre Sicherheit verant-
wortlichen Person befinden, und wenn
ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des
Geräts und die Gefahren bei seiner fal-
schen Nutzung gegeben wurden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
schläfrig sind.
Benutzen Sie nie das Gerät fürs Glätten von
nassem Haar oder synthetischen Perücken.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am
Handgriff. Berühren Sie das Gehäuse des
Geräts an den Glätterplatten nicht.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Oberflächen des Geräts mit dem Gesicht,
Hals und anderen Körperteilen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während
des Betriebs auf wärmeempfindliche und
weiche Oberflächen (zum Beispiel, Bett
oder Sofa) zu legen und es abzudecken.
Seien Sie vorsichtig! Die Glätterplatten
und das Gehäuse des Geräts an den
Glätterplatten bleiben einige Zeit nach dem
Abtrennen des Geräts vom Stromnetz heiß.
Es ist empfohlen, das Netzkabel während
der Nutzung des Geräts auf die gesamte
Länge abzuwickeln.
Das Netzkabel soll nicht:
mit heißen Gegenständen in Berührung
kommen,
über scharfe Kanten gezogen werden,
als Griff zum Tragen des Geräts benutzt
werden.
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels
periodisch.
Um Beschädigungen zu vermeiden,
transportieren Sie das Gerät nur in der
Fabrikverpackung.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benut-
zen, wenn der Netzstecker oder das
Netzkabel beschädigt ist, wenn Störungen
auftreten und wenn es heruntergefallen ist.
Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstän-
dig zu reparieren. Bitte wenden Sie sich
an einen autorisierten (bevollmächtigten)
Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät
auftreten.
Bewahren Sie das Gerät an einem trocke-
nen, kühlen und für Kinder und behinderte
Personen unzugänglichen Ort auf.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH
IM HAUSHALT GEEIGNET
BEDIENUNGSANLEITUNG
Anmerkung
Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen
Sie es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur
nicht weniger als zwei Stunden bleiben.
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung
heraus und wickeln Sie das Netzkabel völ-
lig ab.
Bevor Sie das Gerät ans Stromnetz anschlie-
ßen, prüfen Sie, ob die Spannung, die am
Gerät angegeben ist, und die Netzspannung
in Ihrem Haus übereinstimmen.
Machen Sie die Glätterplatten (1) auf, pres-
sen Sie dafür diese zusammen und stellen
Sie die Sperre (3) in die Position
.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose ein.
Um das Gerät einzuschalten, stellen sie
den Schalter (5) in die Position „ON“, dabei
leuchtet die Kontrolleuchte (6) auf.
Legen Sie das Gerät auf eine ebene wär-
mebeständige Oberfläche. Achten Sie
darauf, dass die Glätterplatten (1) mit der
Oberfläche, auf deren das Gerät aufgestellt
ist, in Berührung nicht kommen.
Lassen Sie das Gerät sich innerhalb von
einigen Minuten erhitzen.
Anmerkung: Die Heizelemente „verbren-
nen“ beim ersten Einschalten, das kann zur
Entstehung vom Fremdgeruch und einer
kleinen Menge Rauch führen, es ist normal.
Nach einigen Minuten, wenn die
Glätterplatten sich bis zur Betriebstemperatur
erhitzen, können Sie zum Haarglätten über-
gehen.
Haarglätten
Es ist empfohlen, überschüssige Feuchte
vom Haar zu entfernen, indem Sie es mit
einem Handtuch trocknen.
Verteilen Sie das Haar auf Strähnen nicht
mehr als 4-5 cm breit.
Legen Sie die Haarsträhne zwischen die
Glätterplatten (1) und pressen Sie die
Platten zusammen. Während des Betriebs
halten Sie das Gerät nur am Handgriff
(2), berühren Sie das Gehäuse des
Haarglätters, die Kanten des Gehäuses und
die Glätterplatten (1) nicht.
Halten Sie einige Sekunden und ziehen Sie
den Haarglätter die Strähne entlang, pres-
sen Sie dabei die Platten leicht zusammen.
Wiederholen Sie die Prozedur, bis Ihre
Haare geglättet werden.
Schalten Sie das Gerät nach der
Beendigung des Haarglättens aus, indem
Sie den Schalter (5) in die Position «OFF»
stellen, dabei erlischt die Kontrolleuchte
(6).
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose heraus und warten Sie ab, bis
das Gerät vollständig abkühlt.
Pressen Sie die Glätterplatten (1) zusam-
men und befestigen Sie diese, indem Sie
die Sperre (3) in die Position
stellen.
Reinigung und Pflege
Bevor das Gerät zu reinigen, trennen Sie es
vom Stromnetz ab und lassen sie es voll-
ständig abkühlen.
Es ist nicht gestattet, das Gehäuse des
Geräts, das Netzkabel und den Netzstecker
ins Wasser oder jegliche andere
Flüssigkeiten zu tauchen.
Reinigen Sie die Außenoberfläche des
Geräts und die Glätterplatten (1) mit einem
weichen feuchten Tuch.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und
Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts
zu benutzen.
Aufbewahrung
Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung weg-
packen, lassen Sie es völlig abkühlen und
vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse
des Geräts sauber und trocken ist.
Pressen Sie die Glätterplatten (1) zusam-
men und befestigen Sie diese, indem Sie
die Sperre (3) in die Position
stellen.
Wickeln Sie das Netzkabel aufs
Gerätegehäuse nicht auf, weil das zur
Beschädigung des Netzkabels führen kann.
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen,
kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
Lieferumfang
1.
Haarglätter – 1 St.
2.
Bedienungsanleitung – 1 St.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 110-240 V ~ 50/60 Hz
Maximale Aufnahmeleistung: 35 W
Der Hersteller behält sich das Recht vor,
Design und technische Eigenschaften
der Geräte ohne Vorbenachrichtigung zu
verändern.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man während der
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
zulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromagneti-
schen Verträglichkeit, die in 2004/108/
EC Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 2006/95/EC über die
Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.
DEUTSCH
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
Устройство предназначено для выпрямле-
ния волос.
Описание
1. Рабочие пластины
2. Ручка
3. Фиксатор рабочих пластин
4. Петля для подвешивания
5. Кнопка включения/выключения ON/OFF
6. Индикатор включения/выключения
нагревательного элемента
ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь данным
устройством вблизи ёмкостей, наполненных
водой (таких как раковина, ванна и т.п.).
При использовании устройства в ван-
ной комнате его следует отключать от
электрической сети сразу после экс-
плуатации, для этого следует вынуть
вилку сетевого шнура из электрической
розетки, так как близость воды пред-
ставляет опасность даже в тех случаях,
когда устройство выключено выключа-
телем.
Для дополнительной защиты в цепи
питания ванной комнаты целесообразно
установить устройство защитного отклю-
чения (УЗО) с номинальным током сра-
батывания, не превышающим 30 мА, при
установке следует обратиться к специ-
алисту.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед началом эксплуатации электропри-
бора внимательно прочитайте настоящую
инструкцию по эксплуатации и сохраните её
для использования в качестве справочного
материала.
Используйте устройство только по его пря-
мому назначению, как изложено в данной
инструкции. Неправильное обращение с
устройством может привести к его поломке,
причинению вреда пользователю или его
имуществу.
Перед включением убедитесь в том, что
напряжение электрической сети соот-
ветствует рабочему напряжению устрой-
ства.
Никогда не оставляйте работающее
устройство без присмотра.
Не включайте устройство в местах, где
распыляются аэрозоли или используют-
ся легковоспламеняющиеся жидкости.
Лак для волос наносите только после
выпрямления волос.
Всякий раз после использования и перед
чисткой отключайте устройство от элек-
трической сети.
Вынимая вилку сетевого шнура из элек-
трической розетки, не тяните за шнур, а
держитесь за вилку.
Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура
мокрыми руками.
Не кладите и не храните устройство в
местах, где оно может упасть в ванну
или в раковину, наполненную водой, не
погружайте корпус устройства, сетевой
шнур или вилку сетевого шнура в воду
или в любую другую жидкость.
Не пользуйтесь устройством во время
принятия ванны.
Если устройство упало в воду, немед-
ленно извлеките сетевую вилку из элек-
трической розетки, и только после этого
можно достать устройство из воды.
Не используйте устройство с повреж-
дениями сетевой вилки или сетевого
шнура.
Из соображений безопасности детей
не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
используемые в качестве упаковки, без
надзора.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или упаковоч-
ной плёнкой. Опасность удушья!
Не разрешайте детям младше 8 лет при-
касаться к корпусу устройства, к сете-
вому шнуру и к вилке сетевого шнура во
время работы устройства.
Не разрешайте детям младше 8 лет
использовать устройство в качестве
игрушки.
Будьте особенно внимательны, если
поблизости от работающего устройства
находятся дети младше 8 лет или лица с
ограниченными возможностями.
Данное устройство не предназначено
для использования детьми младше 8 лет.
Дети старше 8 лет и люди с ограни-
ченными возможностями могут пользо-
ваться устройством только в том слу-
чае, если они находятся под присмотром
лица, отвечающего за их безопасность,
при условии, что им были даны соответ-
ствующие и понятные инструкции о без-
опасном пользовании устройством и тех
опасностях, которые могут возникать при
его неправильном использовании.
Не используйте устройство, если вы
находитесь в сонном состоянии.
Не используйте устройство для распрям-
ления мокрых волос или синтетических
париков.
Держите устройство только в зоне ручки.
Не дотрагивайтесь до корпуса устрой-
ства в зоне рабочих пластин.
Избегайте соприкосновения горячих
поверхностей устройства с лицом, шеей
и другими частями тела.
Не кладите устройство во время работы
на чувствительные к теплу поверхности,
мягкую поверхность (например, на кро-
вать или на диван) и не накрывайте его.
Будьте осторожны! Рабочие пласти-
ны и корпус устройства в зоне рабочих
пластин остаются горячими некоторое
время после отключения устройства от
электрической сети.
При эксплуатации устройства рекомен-
дуется размотать сетевой шнур на всю
его длину.
Сетевой шнур не должен:
соприкасаться с горячими предме-
тами,
протягиваться через острые кромки,
использоваться в качестве ручки для
переноса устройства.
Периодически проверяйте целостность
сетевого шнура.
Во избежание повреждений перевозите
устройство только в заводской упаковке.
Запрещается использовать устройство
при наличии повреждений сетевой вилки
или сетевого шнура, если устройство
работает с перебоями, а также после его
падения. Не пытайтесь самостоятель-
но ремонтировать устройство. По всем
вопросам ремонта обращайтесь в авто-
ризованный (уполномоченный) сервис-
ный центр.
Храните устройство в сухом прохладном
месте, недоступном для детей и людей с
ограниченными возможностями.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Примечание
После транспортировки или хранения
устройства при пониженной температуре
необходимо выдержать его при комнатной
температуре не менее двух часов.
Извлеките устройство из упаковки и пол-
ностью размотайте сетевой шнур.
Прежде чем подключить устройство к
электросети, проверьте, соответствует
ли напряжение, указанное на устрой-
стве, напряжению домашней электро-
сети.
Раскройте рабочие пластины (1), для
этого сожмите их и установите фиксатор
(3) в положение
.
Вставьте вилку сетевого шнура в элек-
трическую розетку.
Для включения устройства установите
выключатель (5) в положение «ON», при
этом загорится индикатор (6).
Положите устройство на ровную тепло-
стойкую поверхность. Следите за тем,
чтобы рабочие пластины (1) не касались
поверхности, на которой установлено
устройство.
Дайте устройству нагреться в течение
нескольких минут.
Примечание: При первом включении
нагревательные элементы «обгорают»,
поэтому возможно появление посторон-
него запаха и небольшого количества
дыма, это допустимо.
Через несколько минут, когда рабочие
пластины нагреются до рабочей темпе-
ратуры, можно приступать к выпрямле-
нию волос.
Выпрямление волос
Рекомендуется удалить излишнюю влагу
с волос, просушив их полотенцем.
Распределите волосы на пряди шириной
не более 4-5 см.
Поместите прядь волос между рабочими
пластинами (1) и сожмите их. Во время
работы держите устройство только в
зоне ручки (2), не прикасайтесь к кор-
пусу выпрямителя, к краям корпуса и к
рабочим пластинам (1).
Подержите несколько секунд и прове-
дите выпрямитель по всей длине пряди
волос, слегка сжимая пластины.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока
не завершите выпрямление всех волос.
По завершении процедуры выпрямления
волос выключите устройство, установив
выключатель (5) в положение «OFF», при
этом индикатор (6) погаснет.
Извлеките вилку сетевого шнура из элек-
трической розетки и дождитесь полного
остывания устройства.
Сожмите рабочие пластины (1) и зафик-
сируйте их, установив фиксатор (3) в
положение
.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите устройство от
электрической сети и дайте ему полно-
стью остыть.
Запрещается погружать корпус устрой-
ства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура
в воду или в любые другие жидкости.
Протирайте внешнюю поверхность кор-
пуса и рабочие пластины (1) мягкой
влажной тканью.
Запрещается использовать для чистки
устройства абразивные моющие сред-
ства и растворители.
Хранение
Перед тем, как убрать устройство на хра-
нение, дайте ему полностью остыть и
убедитесь в том, что корпус устройства
чистый и сухой.
Сожмите рабочие пластины (1) и зафик-
сируйте их, установив фиксатор (3) в
положение
Не наматывайте сетевой шнур на корпус
устройства, так как это может привести к
его повреждению.
Храните устройство в сухом прохладном
месте, недоступном для детей.
Комплект поставки
1. Выпрямитель – 1 шт.
2. Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Электропитание: 110-240 В ~ 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность:
35 Вт
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики устройств
без предварительного уведомления
Срок службы устройства – 3 года
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и российским
стандартам безопасности и гигиены.
Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг,
41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР
РУССКИй
2 3 4 5 6
MW-2216_new.indd 1 29.11.2013 10:46:53

У вас виникло питання стосовно Maxwell MW-2216 BK?

Задайте запитання іншим користувачам Maxwell MW-2216 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам MaxwellMW-2216 BK надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Технічні характеристики
Тип
Температура 220
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 1
Іонне кондиціонування -
Автоматичне вимкнення no
Регульований термостат no
Колір
Колір продукту Чорний
Властивості
Температура 220
Характеристики
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 1
Іонне кондиціонування -
Регульований термостат no
Технологія Теплий
Тип
yes
no
no
no
Ергономіка
Автоматичне вимкнення no
Дизайн
Колір продукту Чорний