Maxwell MW-2301 BK інструкція користувача

Maxwell MW-2301 BK

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Maxwell%MW-2301 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Maxwell MW-2301 BK на цій сторінці.

Бренд
Maxwell
Модель
MW-2301 BK
Продукт
EAN
9012345005955
Мова
Англійська, Німецький, Полірувати, Pосійський, Чеська, Український
Тип файлу
PDF
SZCZOTKO-SUSZARKA
OPIS URZĄDZENIA
1. „Uszko” do zawieszania
2. Obudowa
3. Przełącznik trybów pracy
4, 5. Nasadka- szczotka
6. Przycisk do zwalniania nasadki
UWAGA! Nie używaj niniejszego urządzenia
w pobliżu zbiornika z wodą (wanną, basen
itd.).
Podczas użytkowania urządzenia w poko-
ju łazienkowym należy odłączyć urządze-
nie od sieci, to znaczy odłączyć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka, gdyż
bliskość wody stanowi zagrożenie nawet
wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
wyłącznikiem.
Do zapewnienia dodatkowej ochrony,
wskazane jest zainstalowanie w obwo-
dzie elektrycznym, zasilającym łazienkę,
urządzenia różnicowoprądowego (RCD)
o znamionowym prądzie różnicowym nie
przekraczającym 30 mA. W tym zakresie
należy zwrócić się do specjalisty.
UWAGA! Ustawiaj urządzenie na stabilnej
ciepłoodpornej powierzchni.
WAŻNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Podczas używania urządzeń elektrycznych
szczególnie w obecności dzieci należy prze-
strzegać środków bezpieczeństwa, włącz-
nie z następującymi:
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA UWAŻ-
NIE PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUK-
CJE.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym:
Przed włączeniem upewnij się, że napię-
cie w sieci odpowiada napięciu podane-
mu na urządzeniu.
Zawsze odłączaj urządzenie od sieci po
zakończeniu używania. Wyjmując prze-
wód zasilający z gniazdka nie ciągnij za
niego. Nie dotykaj wtyczki przewodu za-
silającego mokrymi rękami.
Nie kładź i nie przechowuj w miejscach,
gdzie urządzenie może wpaść do wanny
lub do umywalki napełnionej wodą.
Nie włączaj urządzenia w miejscach,
gdzie są stosowane produkty w aerozolu
lub płyny łatwopalne.
Nie kładź urządzenia na miękkim
podłożu,(takim jak łóżku lub kanapa), nie
przekrywaj go.
• Nie pozwalaj, aby przewód zwisał przez
krawędź stołu.
• Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
Nie zanurzaj urządzenia ani nasadki w
wodzie lub innym płynie.
Jeśli urządzenie wpadło do wody, na-
tychmiast wyciągnij wtyczkę sieciową
z gniazdka, i tylko wtedy możesz wyjąć
urządzenie z wody.
• Nigdy nie zostawiaj włączonego urządze-
nia bez nadzoru.
Nie używaj urządzenia do modelowania
peruk syntetycznych.
Szczególnie uważaj, gdy urządzenia uży-
wają dzieci lub osoby niepełnosprawne.
Dzieci mogą używać urządzenia jedynie
wówczas, gdy zostały odpowiednio po-
instruowane, jakie zagrożenia wynikają z
niewłaściwego jej użycia i jak należy ob-
chodzić się z nią w bezpieczny sposób.
Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego
podstawowym przeznaczeniem, stosuj
tylko te nasadki, które wchodzą w skład
zestawu.
• Nie wolno używać urządzenia, jeżeli jego
przewód zasilający lub wtyczka są uszko-
dzone, jeżeli ono nie działa prawidłowo
lub wpadło do wody. Ze wszystkimi pyta-
niami dotyczącymi napraw należy zwrócić
się do autoryzowanego punktu serwiso-
wego.
Trzymaj przewód zasilający z dala od go-
rących powierzchni.
Nie przekręcaj przewodu zasilającego,
nie zwijaj go wokół urządzenia.
• Nie używaj urządzenia podczas drzemki.
Unikaj kontaktu gorących powierzchni
urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
częściami ciała.
Podczas pracy nasadki stają się gorące.
Przed zdejmowaniem nasadek pozwól im
ostygnąć.
Zachowaj ostrożność! Robocza po-
wierzchnia pozostanie gorąca przez pe-
wien czas po odłączeniu urządzenia z
sieci
Przed dotykaniem nasadek, pozwól na
ich ostygnięcie.
Nie umieszczaj urządzenia na czułych na
ciepło powierzchniach aż do jego ostyg-
nięcia.
Przed schowaniem urządzenia obowiąz-
kowo pozwól mu ostygnąć i nigdy nie zwi-
jaj przewodu wokół urządzenia.
Od czasu do czasu sprawdzaj całość
przewodu.
Podczas użytkowania urządzenia zaleca
się całkowicie rozwinąć przewód.
URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
Zachowaj tą instrukcję
Włączenie szczotko-suszarki
• Wyjmij urządzenie z opakowania.
Przed włączeniem upewnij się, że napię-
cie w sieci elektrycznej odpowiada napię-
ciu podanemu na szczotko-suszarce.
• Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka sieci elektrycznej.
• Ustaw przełącznikiem (3) wymagany tryb
pracy:
“0” – szczotko-suszarka wyłączona;
“1” – nadmuch ciepłego powierza;
“2” – nadmuch gorącego powierza;
“C” – nadmuch „zimnego” powierza;
Tryb nadmuchu „zimnego powietrza”
Przy ustawieniu przełącznika (3) w położe-
niu „C” temperatura strumienia powietrza
spada. To pozwala utrwalić formę loków po
wysuszeniu ciepłym powietrzem.
Nasadki - szczotki
Dołącz nasadkę (4) lub (5) do obudowy
urządzenia.
• Zablokuj nasadkę naciskając przycisk (6)
• Podłącz szczotko-suszarkę do gniazdka.
• Nawiń na szczotkę małe pasma włosów.
W ciągu kilku sekund wysusz włosy regu-
lując siłę strumienia powietrza za pomocą
przełącznika (3).
Zwolnij przycisk (6) i uwolnij włosy ze
szczotki.
• Unikaj kontaktu gorących powierzchni
urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
częściami ciała.
Nie rozczesuj włosów od razu po rozwi-
nięciu, pozwól lokom ostygnąć. Aby loki
wyglądały naturalnie, należy starannie
podzielić je palcami.
Zdejmowanie nasadek
Aby szybko i łatwo odłączyć nasadkę, na-
ciśnij przycisk do zwalniania nasadki (6) i
zdejmij nasadkę.
Konserwacja i obsługa
Szczotko-suszarka przeznaczona jest tylko
do użytku domowego.
Ustaw przełącznik (3) w położenie „O” i
odłącz szczotko-suszarkę z sieci.
• Obudowę szczotko-suszarki można prze-
cierać wilgotną szmatką po czym należy
przetrzeć ją na sucho.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
lub innym płynie.
Nie wolno używać do czyszczenia urzą-
dzenia ściernych środków czyszczących
ani rozpuszczalników.
Przechowywanie
Jeżeli nie używa się szczotko-suszarki,
należy zawsze wyciągać wtyczkę siecio-
wą z gniazdka.
• Po użyciu szczotko-suszarki odczekaj,
aż ostygnie i schowaj ją w suchym niedo-
stępnym dla dzieci miejscu.
Nigdy nie zwijaj przewodu zasilającego
wokół obudowy urządzenia, ponieważ
może to doprowadzić do uszkodze-
nia. Postępuj z przewodem zasilającym
ostrożnie, unikaj szarpania, skręcania lub
pociągania, szczególnie przy wyciąganiu
wtyczki i w miejscu przyłączenia przewo-
du do obudowy suszarki. Jeżeli przewód
ulegnie skręceniu podczas używania su-
szarki, należy go od czasu do czasu pro-
stować.
W celu wygody w użyciu przewidziane jest
uszko do zawieszania (1), na którym moż-
na przechowywać urządzenie.
Dane techniczne
Zasilanie : 220-240 V ~ 50 Hz
Moc: 500 W
Producent zastrzega sobie prawo zmiany
charakterystyki urządzeń bez wcześniej-
szego zawiadomienia.
Termin przydatności do użytku urządze-
nia – powyżej 3 lat
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można
otrzymać w punkcie sprzedaży, w którym
nabyliście Państwo dane urządzenie. W
przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
zobowiązań gwarancyjnych, należy oka-
zać rachunek lub fakturę poświadczające
zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wyma-
ganiami odnośnie elektromagne-
tycznej kompatybilności, przewi-
dzianej dyrektywą 89/336/EEC
Rady Europy oraz przepisem
73/23 EEC o nizkowoltowych
urządzeniach.
POLSKI
6
ФЕН-ЩЕТКА
ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
1. ілуге арналған тілше
2. Корпусы
3. Жұмыс күйлерін ауыстырып
қосықыштар
4, 5. Щетка-саптама
6. Саптама бекіткіші
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Бұл құралды суы бар
ыдыстардың (ванна, бассейн жəне т.б.)
жанында пайдалануға болмайды.
• Құралды жуынатын бөлмеде
пайдаланған кезде оны пайдаланып
болғаннан кейін желіден ажыратып қою
керек, атап айтқанда желі шнурының
ашасын розеткадан ажырату керек,
себебі судың жақын болуы құрылғы
сөндіргіш арқылы сөндірулі тұрған
кездің өзінде қауіп төндіреді;
Қосымша сақтану үшін 30 мА аспайтын,
іске қосылу айнымалы тоғы бар
қорғаушы өшіру құрылғысын (ҚӨҚ)
ванна бөлмесіндегі қорек тізбегіне
орнатқан жөн; орнатқан кезде маманға
жолығу керек;
Назар аударыңыз! Құралды тегіс
тұрақты жылу өткізбейтін бетке қойыңыз.
МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
Электр құралдарын пайдалану кезінде,
əсіресе, балалар бар болған кезде,
келесілермен қоса, негізгі қауіпсіздік
ережелерін сақтану қажет:
ФЕН-ТАРАҚТЫ ПАЙДАЛАНАР
АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ
МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.
Электр тоғының соғу қаупін
болдырмас үшін:
Қосардың алдында электр желісінің
кернеуі, құралдың жұмыстық кернеуіне
сəйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
Əрдайым құралды пайдалапнып
болғаннан кейін желіден ажырытыңыз.
Розеткадан ажыратарда желілік баудан
тартпаңыз. Желілік өткізгіштің ашасын
су қолмен ұстамаңыз.
Құралды суы толы ваннаға немесе
бақалшаққа түсіп кетуі мүмкін жерлерге
қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
Құралды аэрозольдердің шашырайтын
жерінде не болмаса тез тұтанатын
заттар пайдаланылатын жерде
қоспаңыз.
Құралды жұмсақ бетке (төсекке немесе
диванға) орналастырмаңыз, оның бетін
жаппаңыз.
Желі шнурының үстелдің шетінен
салбырауынажол бермеңіз
Құралды ванна қабылдап жатқан кезде
пайдаланбаңыз
Құралды суға немесе басқа сұйыққа
салмаңыз.
Егер құрал суға түсіп кетсе, бірден
желі ашасын розеткадан шығарыңыз,
осыдан кейін ғана оны судан шығаруға
болады.
Жұмыс істеп тұрған құралды ешқашан
қараусыз қалдырмаңыз.
Құралды синтетикалық париктерді
өңдеу үшін пайдаланбаңыз
Құралды балалар немесе мүмкіндігі
шектулі адамдар пайдаланған кезде
аса көңіл бөлу керек.
Құралды балалардың пайдалануына
тек, оларға қауіпсіз пайдалану туралы
жəне оны дұрыс пайдаланбаған
жағдайда пайда болуы мүмкін қауіп
туралы тиісті жəне ұғынықты нұсқаулық
берілген жағдайда рұқсат етіледі.
Құралды тек өзінің тікелей мақсаты
бойынша пайдаланыңыз, тек жеткізу
жинағына кіретін саптамаларды ғана
пайдаланыңыз.
Желілік ашасы немесе шнуры
зақымданған, суға құлағаннан кейін
ақаулыктармен істейтін құралды
пайдалануға тыйым салынады. Барлық
жөндеу сұрақтары бойынша рұқсаты
бар қызмет орталығына хабарласыңыз.
Желілік бауды ыстық беттерден алыс
ұстаңыз.
Желі шнурын бұрамаңыз жəне оны
құралға орамаңыз.
Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз,
онда құралды пайдаланбаңыз.
Құралдың ыстық беттерінің бетіңізге,
мойныңызға жəне денеңіздің басқа да
мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
Жұмыс кезінде саптамалар қызады.
Оларды шешудің алдында сууға
мүмкіндік беріңіз.
Абай болыңыз! Құралды желіден
ажыратқаннан кейін жұмыс беті біраз
уақыт бойы ыстық болып тұрады.
Сапатамаларын ұстамас бұрын,
оларды суытып алыңыз.
Құрал суымайынша оны ыстыққа
сезімтал бетке қоймаңыз.
Құралды алып тастамас бұрын міндетті
түрде оны суытып алыңыз жəне еш
уақытта оның бауын оған орамаңыз.
Баудың бүтіндігін уақыт өте тексеріп
отырыңыз.
Құралды пайдаланған кезде оның желі
шнурын ұзындық бойына созу керек.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА
АРНАЛҒАН.
Бұл нұсқаулықты сақтап қойыңыз
Фен-щетканы іске қосу
Құрылғыны қораптан шығарып алыңыз.
Фен-щетканы қосар алдында, электр
желісінің кернеуі оның жұмыстық
кернеуіне сəйкес келетіндігіне көз
жеткізіңіз.
Желі шнурын түгелдей жазыңыз
Желі шнурының ашасын электр
розеткасына сұғыңыз.
Ауыстырып қосқыштың (3)көмегімен
қажетті жұмыс күйін орнатыңыз:
“0” – фен-щетка сөндірулі;
“1” – жылы ауаны жіберу;
“2” – ыстық ауаны жіберу;
“С” – «суық» ауаны жіберу;
«Суық ауаны» жіберу күйі
Ауыстырғышты (2) «С» жағдайына
орнатқан кезде, ауа ағынының
температурасы төмендейді. Бұл алдын-
ала жылы ауамен кептірілген шаш
бұйрасының қалпын бекітуге мүмкіндік
береді.
Щетка-сапатмаларды орнату
(4) немесе (5) саптамасын құралдың
корпусына жалғаңыз;
Бекіткішке (6) баса отырып, саптаманы
бекітіңіз;
Фен-щетканы розеткаға қосыңыз.
Щеткаға кішкене шаш шүйкесін
ораңыз.
Бірнеше секунд бойы, ауа ағынының
күшін ауыстырғыштың (3) көмегімен
реттей отырып, шашыңызды кептіріңіз.
Бекіткішті (6) бұрап, шашыңызды
щеткадан босатыңыз.
Саптамалардың ыстық беттерінің
бетке, мойынға жəне дененің басқа
бөліктеріне тиуінен сақтаныңыз.
Шаштырыңызды бұйралағаннан кейін,
бірден тарамаңыз, шүйкелерге сууға
мүмкіндік беріңіз. Шүйкелер табиғи
көрінуі үшін, оларды ұқыпты түрде
саусақтарыңызбен бөліңіз.
Саптаманы шешіп алу
Саптаманы тез жəне жеңіл ажырату
үшін (3) саптамаларды шешуге арналған
түймені (6) басыңыз.
Күту мен қызмет көрсету
Фен-щетка тек үйде пайдалануға
арналған.
Ауыстырғышты (3) «0» жағдайына
орнатып, фен-щетканы желіден
ажыратыңыз.
Фен-щетканың корпусын ылғалды
матамен сүртуге болады, бірақ бұдан
кейін оны құрағатып сүрту керек.
Құралды суға немесе басқа сұйыққа
салуға тыйым салынады.
Құралды тазалауға қажайтын жуғыш
заттар мен еріткіштерді пайдалануға
тыйым салынады.
Сақтау
Егер фен-щетка пайдаланылмаса,
желілік ашаны розеткадан шығарып
қойыңыз.
Пайдаланып болғаннан кейін фен-
щетканы суытып, құрғақ, балалардың
қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Ешқашан желілік бауды фен-щеткаға
орамаңыз, себебі бұл оның бүлінуіне
əкелуі мүмкін. Желілік шнурмен мұқият
болыңыз, оны корпустың, ашаның
айналасында, тартпауға, созуға,
бұрауға тырыспаңыз. Егер пайдалану
кезінде фен-щетканың бауы бұралып
кетсе, бұралғанын жазып отырыңыз.
Пайдалану ыңғайлы болу үшін ілуге
арналған тілше (1) қарастырылған,
оған құралды сақтауға болады.
Техникалық сипаттамалар
Қорек көзі: 220-240 V В ~ 50 Гц
Қуаты: 500 W
Өндiрушi прибордың характерис-
тикаларын өзгертуге, алдын ала
ескертусiз өзiнiң құқын сақтайды
Прибордын қызмет көрсету уақыты
3 жылға дейiн
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС –
жағдайларға сəйкес келедi
негiзгi Мiндеттемелер
89/336/EEC Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген
Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
5
ФЕН-ЩЕТКА
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Петелька для подвешивания
2. Корпус
3. Переключатель режимов работы
4, 5. Насадка-щетка
6. Фиксатор насадки
ВНИМАНИЕ! Не использовать этот при-
бор вблизи емкостей, содержащих воду
(ванна, бассейн и т. д.).
• При использовании прибора в ванной
комнате следует отключать прибор от
сети после его эксплуатации, а именно
отсоединив вилку сетевого шнура от ро-
зетки, так как близость воды представ-
ляет опасность, даже когда устройство
выключено выключателем;
Для дополнительной защиты целесо-
образно установить устройство защит-
ного отключения (УЗО) с номинальным
током срабатывания, не превышающим
30 мА, в цепь питания ванной комнаты;
при установке следует обратиться к
специалисту;
ВНИМАНИЕ! Ставьте прибор на ровную
устойчивую теплостойкую поверхность.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОС-
ТИ
При использовании электроприборов,
особенно в присутствии детей, необходи-
мо следовать основным мерам предосто-
рожности, включая следующие:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНС-
ТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИБОРА.
Во избежание риска поражения элект-
рическим током:
Перед включением убедитесь, что на-
пряжение электрической сети соот-
ветствует рабочему напряжению уст-
ройства.
Всегда отключайте прибор от сети пос-
ле использования. Вынимая сетевой
провод из розетки, не тяните за него.
Не беритесь за вилку сетевого провода
мокрыми руками.
Не кладите и не храните устройство в
местах, где оно может упасть в ванну
или раковину, наполненную водой.
• Не включайте прибор в местах, где рас-
пыляются аэрозоли либо используются
легковоспламеняющиеся жидкости.
Не размещайте устройство на мягкую
поверхность (на кровать или диван), не
накрывайте его.
Не допускайте свисания сетевого шну-
ра с края стола.
Не используйте прибор во время при-
нятия ванны.
Не погружайте устройство или насадки
в воду или иную жидкость.
Если устройство упало в воду, немед-
ленно выньте сетевую вилку из розетки,
только после этого можно достать при-
бор из воды.
Никогда не оставляйте работающий
прибор без присмотра.
• Не пользуйтесь устройством для уклад-
ки синтетических париков.
Будьте особенно внимательны, когда
устройством пользуются дети или люди
с ограниченными возможностями. Ис-
пользование устройства разрешает-
ся детям только в том случае, если им
даны соответствующие и понятные
инструкции о безопасном пользовании
прибором и тех опасностях, которые
могут возникать при его неправильном
использовании.
Используйте устройство только по
его прямому назначению, применяй-
те только те насадки, которые входят в
комплект поставки.
Запрещается использовать устройство
при повреждении сетевой вилки или
шнура, если оно работает с перебоями,
а также после его падения в воду. По
всем вопросам ремонта обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
Держите сетевой шнур вдали от горячих
поверхностей.
Не перекручивайте сетевой шнур и не
наматывайте его на прибор.
Не используйте устройство, если вы на-
ходитесь в сонном состоянии.
Избегайте соприкосновения горячих
поверхностей устройства с лицом, шеей
и другими частями тела.
• Насадки во время работы нагреваются.
Перед снятием дайте им остыть.
Будьте осторожны! Рабочая поверх-
ность остается горячей некоторое вре-
мя после отключения прибора от сети.
Прежде чем касаться насадок, дайте им
остыть.
• Не кладите прибор на чувствительные к
теплу поверхности, пока он не остыл.
Прежде чем убрать прибор, обязатель-
но дайте ему остыть и никогда не обма-
тывайте вокруг него провод.
Периодически проверяйте целостность
провода.
При эксплуатации прибора рекоменду-
ется размотать сетевой шнур на всю его
длину.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Сохраните эту инструкцию
Включение фена-щетки
Извлеките устройство из упаковки.
Перед включением убедитесь, что на-
пряжение электрической сети соот-
ветствует рабочему напряжению фена-
щетки.
Полностью размотайте сетевой шнур
Вставьте вилку сетевого шнура в элект-
рическую розетку.
Установите нужный режим работы при
помощи переключателя (3):
“0” – фен-щетка отключен;
“1” – подача теплого воздуха;
“2” – подача горячего воздуха;
“С” – подача «холодного» воздуха;
Режим подачи «холодного воздуха»
При установке переключателя (3) в поло-
жение «С» температура воздушного по-
тока понижается. Это позволяет зафик-
сировать форму локона, предварительно
высушенного теплым воздухом.
Насадки-щетки
Присоедините насадку (4) или (5) к кор-
пусу прибора.
Зафиксируйте насадку нажатием на
фиксатор (6)
Включите фен-щетку в розетку.
Накрутите на щетку небольшую прядь
волос.
В течение нескольких секунд сушите во-
лосы, регулируя силу воздушной струи
при помощи переключателя (3).
Поверните фиксатор (6) и освободите
волосы от щетки.
Избегайте соприкосновения горячих
поверхностей насадок с лицом, шеей и
другими частями тела.
Не расчесывайте волосы сразу после
завивки, дайте локонам остыть. Чтобы
локоны выглядели естественно, акку-
ратно разделите их пальцами.
Снятие насадок
Чтобы быстро и легко отсоединить насад-
ку, нажмите на фиксатор (6) и снимите на-
садку.
Уход и обслуживание
Фен-щетка предназначен только для до-
машнего использования.
Установите переключатель (3) в поло-
жение «0» и отключите фен-щетку от
сети.
Корпус фена-щетки допускается проти-
рать влажной тканью, после этого необ-
ходимо протереть его насухо.
Запрещается погружать устройство в
воду или другие жидкости.
Запрещается использовать для чистки
устройства абразивные моющие средс-
тва и растворители.
Хранение
Если фен-щетка не используется, всег-
да вынимайте сетевую вилку из розет-
ки.
После использования дайте фену-щет-
ке остыть и храните его в сухом месте,
недоступном для детей.
Никогда не обматывайте сетевой шнур
вокруг фена-щетки, так как это может
привести к его порче. Аккуратно обра-
щайтесь с сетевым шнуром, старай-
тесь не дергать, перекручивать или
растягивать его, особенно около вилки
и в месте ввода в корпус фена-щетки.
Если шнур перекручивается во время
использования фена-щетки, периоди-
чески распрямляйте его.
• Для удобства в использовании предус-
мотрена петелька для подвешивания
(1), на которой можно хранить прибор.
Технические характеристики
Питание: 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность: 500 Вт
Производитель сохраняет за собой право
изменять дизайн и технические характе-
ристики прибора без предварительного
уведомления.
Срок службы прибора не менее 3-х
лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским и
российским стандартам безо-
пасности и гигиены.
Изготовитель: компания TUSHCOM
TRADING Limited (Тушком Трейдинг
Лимитед)
Адрес: 4, Тисеос, Энгоми, а/я 2413,
Никосия, Кипр
РУССКИЙ
4
WARMLUFTBÜRSTE
BESCHREIBUNG
1. Aufhängeöse
2. Gehäuse
3. Betriebsstufenschalter
4, 5. Aufsatzbürste
6. Aufsatzsicherung
Achtung! Es ist nicht gestattet, das Gerät in
der Nähe von Badewanne, Wasserbecken
und anderen mit Wasser befüllten Becken zu
benutzen.
Während der Nutzung des Geräts im Bad-
zimmer, schalten Sie das Gerät nach der
Nutzung vom Stromnetz ab, und zwar, zie-
hen Sie den Netzstecker des Geräts aus der
Steckdose, weil es in der Nähe von Wasser
sogar dann gefährlich ist, bis die Warmluft-
bürste mittels Schalter ausgeschaltet wird;
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
den FISchalter mit Nennstrom bis 30 mA
im Stromversorgungskreis des Badezim-
mers aufzustellen; wenden Sie sich dafür
an einen Spezialisten;
Achtung! Legen Sie das Gerät nur auf glatte
standsichere wärmebeständige Oberfl äche.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind
wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beach-
ten, unter anderem:
VOR DER NUTZUNG DER WARMLÜFTBÜRS-
TE LESEN SIE AUFMERKSAM ALLE BEDIE-
NUNGSANLEITUNGEN.
Um das Risiko der Stromschläge zu ver-
meiden:
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
triebnahme, dass die Spannung des Geräts
mit der Netzspannung übereinstimmt.
Schalten Sie das Gerät nach dem Ge-
brauch vom Stromnetz immer ab. Es ist
nicht gestattet, das Gerät am Netzkabel zu
ziehen, wenn Sie das Netzkabel aus der
Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie nie den
Netzstecker mit nassen Händen aus der
Steckdose.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den
Stellen aufzubewahren, von denen er in
eine mit Wasser gefüllte Wanne oder einen
Waschbecken stürzen könnte.
Benutzen Sie nie die Warmluftbürste an
den Stellen, wo Sprays oder leicht ent-
ammbare Flüssigkeiten verwendet wer-
den.
Legen Sie das Gerät nie auf weiche Ober-
ächen (Bett oder Sofa). Es ist nicht ge-
statten, es zu bedecken.
Vermeiden Sie das Herunterhängen des
Netzkabels von Tischkante herunter.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während
des Badens zu nutzen.
Tauchen Sie nie das Gerät oder Aufsätze
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen,
sofort den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen, bevor das Gerät aus dem Wasser
geholt wird.
Lassen Sie die in Betrieb befi ndliche Warm-
luftbürste nie unbeaufsichtigt.
Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von
synthetischen Perücken.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in
den Fällen angesagt, wenn Kinder oder
behinderte Personen das Gerät nutzen.
Die Nutzung des Geräts von Kindern ist nur
dann gestattet, wenn sie sich mit entspre-
chenden und leichtverständlichen Hinwei-
sen über sicheren Gebrauch des Geräts
und über die möglichen Gefahren bekannt
gemacht haben.
Verwenden Sie die Warmluftbrüste be-
stimmungsgemäß, verwenden Sie nur jene
Aufsätze, die zum Lieferungsumfang gehö-
ren.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschädigt sind, wenn Störungen auftreten
und wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte
wenden Sie sich an ein autorisiertes Kun-
denservicedienst, falls Probleme mit dem
Gerät auftreten.
Halten Sie das Netzkabel von heißen Ober-
ächen fern.
Verdrehen Sie nie das Netzkabel und wi-
ckeln Sie nie um das Gerät.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
schläfrig sind.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
und anderen Körperteilen.
Die Aufsätze erhitzen sich während des Be-
triebs. Bevor Sie die Aufsätze abnehmen,
lassen Sie diese abkühlen.
Vorsicht! Die Arbeitsfl äche bleibt heiß nach
dem Abschalten des Geräts einige Zeit
lang.
Bevor Sie die Aufsätze berühren, lassen
Sie diese abkühlen.
Legen Sie nie das Gerät auf wärmeemp-
ndliche Oberfl ächen, bis das Gerät abge-
kühlt wird.
Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie
es abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um
das Gerät.
Prüfen Sie periodisch das Netzkabel.
Es wird empfohlen, während der Nutzung
des Geräts das Netzkabel auf die gesamte
Länge abzuwickeln.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH
IM HAUSHALT GEEIGNET.
Bewahren Sie sorgfältig diese Bedienungs-
anleitung
Inbetriebnahme der Warmluftbürste
Packen Sie das Gerät aus.
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
triebnahme, dass die Spannung des Geräts
mit der Netzspannung übereinstimmt.
Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab
Stecken Sie den Netzstecker des Netzka-
bels in die Steckdose.
Wählen Sie die Betriebsstufe mit dem
Schalter (3):
“0” – Warmluftbürste ist ausgeschaltet;
“1” – Warmluftzufuhr;
“2” – Heißluftzufuhr;
“C” – Kaltstufe;
Kaltstufe
Die Temperatur der Kältestufe sinkt bei der
Einstellung des Schalters (2) in die Position
„C“. Der kalte Luftstrom fi xiert die Locken-
form, die vorher mit Warmluft getrocknet
wurde.
Aufsatzbürste
Setzen Sie den Aufsatz (4) oder (5) auf das
Gerätgehäuse (6) auf.
Fixieren Sie den Aufsatz durch den Druck
auf Sicherung (6)
Schalten Sie die Warmluftbürste in die
Steckdose ein.
Wickeln Sie eine kleine Strähne auf den
Aufsatz auf.
Im Laufe von einigen Sekunden trocknen
Sie die Haare mit einem Heißluftstrom,
stellen Sie die Luftstromstärke mit dem
Schalter (3) ein
Drehen Sie die Sicherung(6)um und ma-
chen Sie die Haare frei.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
und anderen Körperteilen.
Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Ab-
kühlung der Locken. Trennen Sie die Lo-
cken mit Fingern vorsichtig ab, damit diese
natürlich aussehen.
Aufsatzabnahme
Um den Aufsatz vom Gerät schnell und pro-
blemlos abzutrennen, drücken Sie die Siche-
rung(6), um den Aufsatz abzunehmen.
Reinigung und Pfl ege
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haus-
halt geeignet.
Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter
(2) in die Position «0» und schalten Sie das
Gerät vom Stromnetz ab.
Wischen Sie das Gehäuse der Warmluft-
bürste mit einem feuchten Tuch, danach
trocknen Sie es.
Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv und Lö-
sungsmittel für die Reinigung des Geräts
zu nutzen.
Aufbewahrung
Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab,
wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
Nach der Nutzung lassen Sie die Warm-
luftbürste abkühlen, bewahren Sie sie an
einem trockenen für Kinder unzugäng-
lichem Ort.
Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Ge-
rät, da es zu seiner Beschädigung führen
kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netz-
kabel um, überdrehen Sie oder dehnen Sie
es nicht ab, insbesondere am Netzstecker
und an der Anschlussstelle am Gehäuse
der Warmluftbürste. Wenn sich das Netz-
kabel während der Nutzung der Warmluft-
brüste überdreht, richten Sie es ab und zu
auf.
Für Handhabbarkeit ist die Aufhängeöse
(1)zum Aufbewahrung des Geräts vorgese-
hen.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
Leistung: 500 Wt
Der Produzent behält sich das Recht vor,
die Charakteristiken der Geräte ohne
Vorankündigung zu ändern.
Benutzungsdauer der Teekanne nicht
weniger als 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man während der
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf
vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromag-
netischen Verträglichkeit, die in
89/336/EWG -Richtlinie des Rates
und den Vorschriften 73/23/EWG
über die Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.
DEUTSCH
HOT AIR STYLER
DESCRIPTION
1. Hanging loop
2. Body
3. Operating modes switch
4, 5. Attachment-brush
6. Attachment clamp
Attention! Do not use the unit near ob-
jects filled with water (bath, swimming
pool etc.).
• When using the hair dryer in a bath-
room, disconnect it immediately after
usage, pull the plug out of the socket,
as when water is near it is dangerous
even if the switch is off;
For additional protection you can install
a residual current device with nominal
current of operation, not exceeding 30
mA, into the mains of the bathroom;
while installation refer to the special-
ist;
ATTENTION! Place the unit on the flat
heat-resistant surface only.
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, espe-
cially when children are present, basic
safety precautions should always be fol-
lowed including the following:
BEFORE USING THE HAIR-DRYER
PLEASE READ ALL THE OPERATING IN-
STRUCTIONS CAREFULLY
To protect against risk of electric
shock:
Before using, make sure that your
home electricity supply corresponds
to the voltage specified on the housing
of the unit.
Always unplug the hair-dryer imme-
diately after using. Do not pull by the
cord. Do not touch the pull with wet
hands.
Do not place or store the appliance
where it can fall into a tub or sink filled
with water.
Do not switch on the unit in places
where aerosols or inflammable liquids
are used.
Do place the unit on a soft surface
(bed or sofa), do not cover the unit.
Provide that the cord does not hang
over the edge of the table.
Do not use the unit while bathing.
Do not immerse the unit or the attach-
ments into water or other liquids.
• If the hair-dryer falls into water, unplug
it immediately. And only then you can
take it out of the water.
Never leave a hair-dryer unattended.
Do not use the appliance for styling
synthetic wigs.
When children or disabled people use
a hair-dryer it is necessary to be es-
pecially careful. Children are allowed
to use the unit only if they are given all
the necessary instructions concerning
using of the unit and injuries that can
appear due to improper usage of the
unit.
Use the hair-dryer only for its functions
and only with attachments included in
a set.
Do not use the hair-dryer if its cord
or plug is damaged or if a hair-dryer
works irregularly or fell in water. Apply
to services centers for consultations.
Keep the cord away from heated sur-
faces.
• Do not twist the cord and do not wind it
over the unit.
Never use the hair-dryer being in a
drowsy condition.
Avoid contact the heated surfaces with
your face, neck and other parts of your
body.
The attachments may be hot during
use. Allow them to cool before remov-
al.
Be careful! The working surface re-
mains hot for some time after you un-
plug the unit.
Before you touch the attachments, al-
low them to cool off.
Do not put the appliance on the sur-
face sensitive to heat until the appli-
ance is cool.
Before you take the unit for storage,
allow it to cool off and never wind the
cord over the body of the appliance.
Check the cord integrity periodically.
While operating the unit we recommend
unwinding the cord at full length.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSE-
HOLD USAGE ONLY.
Keep this instruction
Switching on of the hot air styler
Unpack the unit.
Before using, make sure that your
home electricity supply corresponds
to the voltage specified on the housing
of the unit.
Unwind the power cord completely
Insert the plug into the socket.
Use the switch (3) to set the required
operation mode:
“0” – off;
“1” – warm air supply;
“2” – hot air supply;
“С” – cool air supply;
Cool short
This function lowers the air temperature
while setting the switch (3) to “C” posi-
tion. It will help you fix the form of the
curl, preliminary dried with warm air.
Attachments-brushes
Connect the attachment (4) or the at-
tachment (5) to the body of the unit.
Lock the attachment, by pressing the
clamp (6)
Plug the unit.
Wind a lock over the brush.
Dry hair with hot air for some seconds,
regulating air intensity by the operat-
ing modes switch (3).
Turn the clamp (6) and release the
hair.
Avoid contact the heated surfaces with
your face, neck and other parts of your
body.
Do not brush the hair immediately after
curling, let the locks cool down. Divide
the locks with fingers in order they look
naturally.
Attachments release
Press the (6) button for quick and easy
release of the attachments.
Clean and care
The unit is intended for household usage
only.
Set the switch (3) to “0” position and
disconnect the hair-dryer.
The case of the hair-dryer can be
cleaned with a wet cloth. After it, it is
necessary to dry the case.
Never immerse the body of the appli-
ance into water or other liquids.
Do not use abrasives and solvents to
clean the unit.
Storage
Always unplug the hair-dryer if it is not
being used.
After using let the hair-dryer cool off
and keep it in a dry place away from
children.
Never wind the cord around the hair-
dryer. It can cause the damage of the
hair-dryer. Do not pull, overturn or
strengthen the cord especially near
the plug and at the place where the
hair-dryer is fastened to the body.
Strengthen the cord if it is overturned.
For convenient usage there is a hang-
ing loop (1) on the unit, use it to keep
the unit.
Specifications
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power capacity 500 W
The manufacturer reserves the right
to change the device's characteristics
without prior notice.
Service life of the unit is not less than
3 years
GUARANTEE
Details regarding guarantee conditions
can be obtained from the dealer from
whom the appliance was purchased. The
bill of sale or receipt must be produced
when making any claim under the terms
of this guarantee.
This product conforms to the
EMC-Requirements as laid down
by the Council Directive 89/336/
EEC and to the Low Voltage
Regulation (73/23 EEC)
ENGLISH
2 3

У вас виникло питання стосовно Maxwell MW-2301 BK?

Задайте запитання іншим користувачам Maxwell MW-2301 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам MaxwellMW-2301 BK надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Характеристики
Іонне кондиціонування no
Теплові налаштування 4
Керамічна система нагріву -
Регульований термостат yes
Функція Cool Shot yes
Тип
yes
yes
no
no
Енергоживлення
Потужність 500
Вхідна напруга мережі 220-240
Частота вхідного змінного струму 50
Вага та розміри
Діаметр барабана 25
Дизайн
Висувна щітка yes
yes
Колір продукту Black, Purple
Ергономіка
Вкл/Викл перемикач yes
Автоматичне вимкнення no
Довжина шнура -
Поворотный шнур -