Maxwell MW-2408 BK

Maxwell MW-2408 BK інструкція користувача

(1)
 • Ondulator electric
  Aparatul este destinat pentru ondularea părului.
  DESCRIERE
  1. Mâner
  2. Întrerupător alimentare «ON/OFF»
  3. Indicator pornire
  4. Suprafaţă de lucru
  5. Vârf
  6. Suport
  7. Inel pentru agăţare
  8. Mănuşă termoizolantă
  ATENŢIE!
  Nu utilizaţi acest aparat în apropierea recipi-
  entelor care conţin apă (cadă, piscină etc.).
  După utilizarea aparatului în camera de
  baie, scoateţi-l din priză imediat după uti-
  lizare, deoarece apa prezintă un risc chiar
  şi atunci când aparatul este oprit de la
  întrerupător.
  Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în
  circuitul de alimentare un dispozitiv pen-
  tru curent rezidual (RCD) al cărui curent
  nominal de declanşare sa nu depăşească
  30 mA, pentru instalarea RCD apelaţi la
  un specialist.
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Citiţi cu atenţie instrucţiunea de exploatare îna-
  inte de utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru
  consultări ulterioare.
  Utilizaţi aparatul doar în scopul pentru care a fost
  creat, aşa cum este descris în această instruc-
  ţiune. Operarea greşită a aparatului poate duce
  la defectarea acestuia, cauzarea de prejudicii
  utilizatorului şi proprietăţii lui.
  Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de
  curent asiguraţi-vă tensiunea de alimen-
  tare este identică cu tensiunea de lucru a
  aparatului.
  Nu porniţi aparatul în locuri unde sunt pul-
  verizate aerosole sau alte substanţe uşor
  inflamabile.
  În timpul utilizării aparatului se recomandă
  să desfaceţi complet cablului de alimentare.
  Cablul de alimentare nu trebuie:
  să se atingă de obiecte fierbinţi,
  să fie scufundat în apă,
  să fie tras peste muchiile ascuţite ale
  mobilierului,
  fie folosit ca mâner pentru mutarea
  aparatului.
  Nu atingeţi aparatul, cablul de alimentare
  sau fişa cablului de alimentare cu mâini-
  le ude.
  Înainte de utilizarea aparatului examinaţi
  cu atenţie cablul de alimentare şi asiguraţi-
  acesta nu este deteriorat. În caz de
  deteriorare a cablului de alimentare nu uti-
  lizaţi aparatul.
  Nu utilizaţi aparatul în timp ce faceţi baie.
  Nu utilizaţi aparatul în afara încăperilor.
  Nu aşezaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri
  unde acesta ar putea cădea în cada sau
  chiuveta cu apă; nu scufundaţi carcasa apa-
  ratului, cablul de alimentare sau fişa cablului
  de alimentare în apă sau alte lichide.
  Dacă aparatul a căzut în apă, scoateţi imedi-
  at fişa cablului de alimentare din priza elec-
  trică, numai după aceasta scoateţi aparatul
  din apă. Apelaţi la cel mai apropiat centru
  service autorizat pentru verificarea sau repa-
  raţia aparatului.
  Niciodată nu lăsaţi aparatul funcţioneze
  nesupravegheat.
  Nu folosiţi aparatul în stare de somnolenţă.
  Nu folosiţi aparatul pentru aranjarea părului
  ud sau artificial.
  Evitaţi contactul părţilor fierbinţi ale apa-
  ratului cu faţa, gâtul şi alte părţi deschise
  ale corpului.
  Nu plasaţi aparatul pus în funcţiune pe
  suprafeţe sensibile la căldură sau suprafeţe
  moi (pat sau canapea), nu îl acoperiţi.
  Ţineţi aparatul numai în zona mânerului. Nu
  atingeţi suprafaţa de lucru în timpul utilizării
  aparatului.
  Strângeţi şuviţa de păr de vârf cu acea mână
  pe care este pusă mănuşa termoizolantă.
  Fiţi prudenţi! Suprafaţa de lucru rămâne fier-
  binte o vreme după deconectarea aparatului
  de la reţeaua electrică.
  Înainte de a stoca aparatul permiteţi-i se
  răcească şi niciodată nu înfăşuraţi cablul în
  jurul aparatului.
  Atunci când scoateţi fişa cablului de ali-
  mentare din priză, nu trageţi de cablul
  de alimentare, apucaţi de fişa cablului de
  alimentare.
  De fiecare dată după utilizare şi înainte
  de curăţare opriţi aparatul de la reţeaua
  electrică.
  Curăţaţi cu regularitate aparatul.
  Nu permiteţi copiilor să se atingă de carcasa
  aparatului şi de cablul de alimentare în tim-
  pul funcţionării.
  Acest aparat nu este destinat pentru utilizare
  de către copiii sub 8 ani.
  Acest aparat nu este destinat pentru utiliza-
  re de către persoanele (inclusiv copiii mai
  mari de 8 ani) cu deficienţe fizice, psihice
  sau fără experienţă şi cunoştinţe suficiente.
  Utilizarea aparatului de către aceste persoa-
  ne este posibilă doar în cazul în care sunt
  supravegheaţi de către persoana respon-
  sabilă de securitatea lor şi dacă le-au fost
  date instrucţiuni clare şi corespunzătoare
  cu privire la folosirea sigură a aparatului şi
  despre riscurile care pot apărea în caz de
  folosire inadecvată.
  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se
  juca cu aparatul.
  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi
  pungile de polietilenă, folosite pentru amba-
  lare fără supraveghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace
  cu pungile sau pelicula pentru ambalare.
  Pericol de asfixiere!
  Nu utilizaţi aparatul dacă este deteriorat
  cablul de alimentare sau fişa cablului de
  alimentare, dacă aparatul funcţionează cu
  anomalii, sau dacă acesta a căzut.
  Nu desfaceţi singuri aparatul. În caz de
  defecţiuni apelaţi la cel mai apropiat centru
  service autorizat.
  Transportaţi aparatul în ambalajul produ-
  cătorului.
  Păstraţi aparatul la un loc uscat, răco-
  ros, inaccesibil pentru copii şi persoane cu
  dizabilităţi.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC
  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
  După transportarea sau păstrarea aparatului
  la temperaturi joase nu îl porniţi, permiteţi-
  i se încălzească până la temperatura
  camerei.
  Eliberaţi aparatul din ambalaj şi îndepărtaţi
  orice etichete care ar împiedica funcţiona-
  rea aparatului.
  Verificaţi integritatea aparatului, în caz de
  defecţiuni nu îl utilizaţi.
  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă
  tensiunea reţelei electrice corespunde cu
  tensiunea de lucru a aparatului.
  UTILIZARE
  Pentru obţinerea unor rezultate optime spălaţi
  părul cu şampon, ştergeţi-l cu un prosop uscat,
  uscaţi cu foehnul şi pieptănaţi-l. Apoi puteţi
  începe aranjarea părului.
  Despărţiţi părul în şuviţe cu lăţimea de
  4-5 cm.
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în
  priza electrică.
  Fixaţi întrerupătorul de alimentare (2) în
  poziţia «ON», se va aprinde indicatorul
  (3), suprafaţa de lucru (4) va începe se
  încălzească.
  Instalaţi aparatul pe suport (6) pe o suprafa-
  ţă plană, rezistentă la căldură.
  Aproximativ peste 2-3 minute suprafaţa de
  lucru (4) se va încălzi până la temperatura
  necesară.
  Îmbrăcaţi mănuşa termoizolantă (8) pe
  mâna cu care veţi ţine şuviţa de păr. Cu altă
  mână apucaţi mânerul (1).
  Cu mâna pe care este pusă mănuşa (8),
  apucaţi şuviţa, rulaţi şuviţa în jurul supra-
  feţei de lucru (4). Capătul şuviţei strângeţi-l
  la vârful (5).
  Remarcă: Nu atingeţi suprafaţa de lucru (4).
  Aşteptaţi câteva secunde până la fixarea
  buclei, apoi eliberaţi bucla.
  Repetaţi procedura de aranjare pe şuviţele
  de păr rămase.
  Remarci:
  La prima utilizare a aparatului este posibilă
  apariţia unui miros şi a unei cantităţi de fum
  de la elementul de încălzire, acest aspect
  este unul normal.
  În pauze instalaţi aparatul pe suport (6) pe o
  suprafaţă plană, rezistentă la căldură.
  Evitaţi contactul suprafeţelor fierbinţi ale
  aparatului cu faţa, gâtul şi alte zone deschise
  ale corpului.
  Nu pieptănaţi părul imediat după aranjare,
  permiteţi-i se răcească. Pentru ca aranja-
  rea să aibă un aspect natural, desfaceţi atent
  şuviţele de păr şi degetele.
  După terminarea aranjării, opriţi aparatul,
  mutând întrerupătorul de alimentare (2) în
  poziţia «OFF», apoi scoateţi fişa cablului de
  alimentare din priza electrică.
  Plasaţi aparatul pe o suprafaţă plană, rezis-
  tentă la căldură şi permiteţi-I se răceas-
  că complet.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Înainte de curăţare deconectaţi aparatul
  de la reţeaua electrică şi permiteţi-i să se
  răcească complet.
  Nu introduceţi aparatul, cablul de alimenta-
  re şi fişa cablului de alimentare în apă sau
  alte lichide.
  Este interzis utilizaţi pentru curăţarea
  aparatului detergenţi şi agenţi de curăţare
  abrazivi, precum şi solvenţi.
  Ştergeţi carcasa aparatului cu un materi-
  al moale, uşor umezit, apoi ştergeţi până
  la uscare.
  PĂSTRARE
  Înainte de a stoca aparatul pentru păstrare,
  permiteţi-i să se răcească complet şi curăţaţi-l.
  Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul
  carcasei pentru a preveni deteriorarea aces-
  tuia.
  Pentru o utilizare mai comodă este prevăzut
  un inel pentru agăţare (7), pe care puteţi
  păstra aparatul cu condiţia că în această
  poziţie acesta va fi ferit de acţiunea apei.
  Păstraţi aparatul la un loc uscat, răco-
  ros, inaccesibil pentru copii şi persoane cu
  dizabilităţi.
  CONŢINUT PACHET
  Ondulator electric – 1 buc.
  Mănuşă termoizolantă – 1 buc.
  Instrucţiune – 1 buc.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
  Consum mare de putere: 28 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul să modifice
  caracteristicile aparatelor fără preaviz
  Termenul de exploatare a aparatului – 3 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
  sul dat, rugăm adresaţi la distribuitorul
  regional sau la compania, unde a fost procurat
  produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
  cu condiţia prezentării bonului de plată sau
  a oricărui alt document financiar, care confirmă
  cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC,
  întocmite în conformitate cu Directiva
  2004/108/ЕС i Directiva cu privire la elec-
  trosecuritate/joasă tensiune (2006/95/ЕС).
  romÂnĂ/ moldoveneascĂ
  Электрлі қысқаш
  Құрылғы шаш бұйралау үшін пайдаланылады.
  СУРЕТТЕМЕ
  1. Сап
  2. «ON/OFF» қуат ажыратқышы
  3. Қосылу көрсеткіші
  4. Жұмыс беті
  5. Ұштық
  6. Тіреу
  7. Ілуге арналған ілмек
  8. Термоқорғаушы биялай
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  Электрлі қысқашты суы бар ыдыстың
  (ванна, бассейн және т.с.с.) жанында
  пайдалануға тыйым салынады.
  Құрылғыны жуынатын бөлмеде
  пайдаланғаннан кейін оны бірден электр
  желісінен ажыратып қойыңыз, ол үшін
  желілік шнур ашасын электр розеткасы-
  нан ажырату керек, өйткені судың жақын
  тұруы құрығы сөндіргіш арқылы сөндірулі
  болған күннің өзінде қауіпті болып сана-
  лады.
  Қосымша қорғану үшін ванна бөлмесінің
  қуат тізбегіне 30 мА-ден аспайтын номи-
  налды жұмыс істеу тоғы бар қорғаушы
  сөндіргіш құрылғыны (ҚСҚ) орнатып қойған
  жөн; орнату кезінде маманды шақыру
  керек.
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы
  нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны
  анықтамалық материал ретінде пайдалану
  үшін сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
  тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
  Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына
  және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне
  зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.
  Қосу алдында электр желісінің кернеуі
  құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес
  келетінін тексеріп алыңыз.
  Құрылғыны аэрозольдер шашырайтын
  жерде немесе тез тұтанатын сұйықтықтар
  пайдаланылатын жерде қоспаңыз.
  Құрылғыны пайдаланған кезде желілік
  шнурды оның ұзын бойына жазу керек.
  Желілік шнур:
  ыстық заттарға тимеу керек,
  суға батырылмауы керек,
  жиһаздардың өткір жиектер арқылы
  созылып тұрмауы керек,
  құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа
  ретінде пайдаланылмауы тиіс.
  Құрылғыны, желі шнурын немесе желі
  шнурының ашасын су қолыңызбен
  ұстамаңыз.
  Приборды пайдаланбас бұрын желілік
  шнурды мұқият тексеріп шығыңыз
  және оның бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
  Егер желілік шнурдың зақымданулары
  байқалса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Суға шомылып жатқанда, құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны бөлмеден тыс жерде
  пайдалануға тыйым салынған.
  Құрылғыны суға толы ваннаға неме-
  се раковинаға түсіп кету қаупі бар жерге
  қоймаңыз; құрылғы корпусын, желілік
  шнурды немесе желілік шнур ашасын
  суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа
  батырмаңыз.
  Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда дереу
  желілік шнур ашасын электр розеткасынан
  сурыңыз, осыдан кейін ғана құрылғыны
  судан алып шығуға болады. Құрылғыны
  тексеру және жөндеу үшін жақын маңдағы
  рұқсаты бар (уәкілетті) сервис орталығына
  жолығыңыз.
  Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан
  қараусыз қалдырмаңыз.
  Ұйқыңыз толық ашылмаған жағдайда,
  құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Су шашты немесе синтетикалық париктерді
  сәндеу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Құрылғының ыстық беттерінің бетке,
  мойынға немесе ашық дене мүшелеріне
  тиюін болдырмаңыз.
  Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны
  жылыға сезімтал беттерге, жұмсақ беттің
  үстіне (төсекке немесе диванға) қоймаңыз
  және оның бетін жауып қоймаңыз.
  Жұмыс істейтін құрылғыны тек сабынан
  ұстаңыз. Құрылғымен жұмыс істеген кезде
  жұмыс беттеріне қолды тигізбеңіз.
  Шаш бұрымын жұмыс беттің ұшына
  термоқорғаушы биялай киіп тұрған қолмен
  қысыңыз.
  Абай болыңыз! Құрылғыны электр
  желісінен ажыратқаннан кейін оның жұмыс
  беті біраз уақытқа дейін ыстық күйде бола-
  ды.
  Құрылғыны алып тастамас бұрын, оны
  міндетті түрде суытып алыңыз және желілік
  шнурды корпусқа айналдыра ешқашан
  орамаңыз.
  Желілік шнур ашасын электр розеткасынан
  суырған кезде, желілік шнурдан тартпаңыз,
  желілік шнурдың ашасынан ұстаңыз.
  Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін
  және тазалау алдында оны үнемі электр
  желісінен ажыратып отырыңыз.
  Приборды үнемі тазалап отырыңыз.
  Жұмыс істеп тұрған кезде балаларға при-
  бор корпусына және желілік шнурға қол
  тигізуіне рұқсат етпеңіз.
  Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
  пайдалануына арналмаған.
  Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі,
  жүйке, психикасы ауыратын немесе білімі
  жеткіліксіз адамдарға (8 жастан жоғары
  балаларды қоса алғанда)пайдалануға
  арналмаған. Бұл адамдар тек өздерінің
  қауіпсіздіктері үшін жауап беретін
  тұлғаның қадағалауымен болса, сондай-
  ақ өздеріне құрылғыны қауіпсіз пайдала-
  ну және дұрыс пайдаланбаған жағдайда
  орын алуы мүмкін қауіпті жағдайлар
  туралы тиісті және түсінікті нұсқаулар
  берілген болса осы приборды пайдала-
  на алады.
  Балалар приборды ойыншық ретінде
  пайдаланбас үшін оларды қадағалап
  отырыңыз.
  Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен
  пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
  пакеттермен немесе қаптама үлдірімен
  ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
  Құрылғының желілік шнуры немесе желілік
  шнур ашасы бүлінген болса, құрылғы дұрыс
  жұмыс істемей тұрса, сондай-ақ ол құлаған
  болса, онда құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Приборды өз бетіңізше бөлшектемеңіз.
  Ақаулықты байқаған жағдайда жақын
  маңдағы рұқсаты бар (уәкілетті) сервистік
  орталыққа хабарласыңыз
  Құрылғыны зауыттық қаптамасында
  тасымалдаңыз.
  Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың
  және мүмкіндігі шектеулі жандардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
  Құрылғыны төменгі температурада
  тасымалдау немесе сақтаудан кейін оны
  қоспаңыз, құрылғы бөлме температура-
  сына дейін жылуы керек.
  Құрылғыны қораптан шығарып алыңыз,
  құрылғының жұмысына кедергі келтіретін
  барлық жапсырмаларды алып тастаңыз.
  Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз,
  бүлінген жерлері болған кезде құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Қосу алдында электр желісінің кернеуі
  құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес
  келетінін тексеріп алыңыз.
  ПАЙДАЛАНУ
  Оңтайлы нәтижелерге қолжеткізу үшін шашты
  сабынсумен жуыңыз, оны сүлгімен сүртіңіз,
  фенмен кептіріңіз және тараңыз. Одан кейін
  шашты сәндеуге кірісіңіз.
  Шашты 4-5 см бұрымдарға бөліңіз.
  Желілік шнурдың ашасын электр розетка-
  сына сұғыңыз.
  Қуат ажыратқышын (2) «ON» күйіне
  орнатыңыз, осы кезде индикатор (3) жана-
  ды, жұмыс беті (4) қыза бастайды.
  Құрылғыны тегіс, жылуға төзімді беттегі
  тіреуге (6) орналастырыңыз.
  Шамамен 2-3 минуттан соң жұмыс беті (4)
  қажетті температураға дейін қызады.
  Термотөзімді биялайды (8) шаш бұрымын
  ұстайтын қолға киіңіз. Екінші қолмен сап-
  тан (1) ұстаңыз.
  Биялай киген қолмен (8), бұрымды ұстап
  оны жұмыс бетіне (4) айналдыра ораңыз.
  Бұрымның ұшын ұштыққа (5) қысыңыз.
  Ескертпе: Жұмыс бетіне (4) қол тигізбеңіз.
  Бұрымды бекіту үшін бірнеше секунд күтіп,
  одан кейін босатыңыз.
  Сәндеу процедурасын қалған шаш
  бұрымдарына қайталаңыз.
  Ескертпе:
  Құрылғыны алғашқы пайдаланған кезде
  қыздыру элементінің бөтен иісі және
  аздаған түтіннің пайда болуы мүмкін, бұл
  қалыпты.
  Жұмыс кезіндегі үзілістерде құрылғыны
  тегіс жылуға төзімді беттегі тіреуге (6)
  орнатыңыз.
  Құрылғының ыстық беттерінің бетке,
  мойынға және ашық дене мүшелеріне
  тиюін болдырмаңыз.
  Шашты сәндегеннен кейін бірден
  тарамаңыз, оларды суытыңыз. Сәндеу
  табиғи көрінуі үшін шаш бұрымдары
  саусақтарыңызбен абайлап арасын
  ашыңыз.
  Сәндеуді аяқтап, уқалау қарқындылығының
  ауыстырып-қосқышын (2) «OFF» күйіне
  орнатып құрылғыны өшіріңіз және желілік
  шнур ашасын электр розеткасынан
  суырыңыз.
  Құрылғыны тегіс, жылуға төзімді бетке
  орналастырып, приборды толық суытыңыз.
  ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ
  Тазалар алдында құрылғыны электр
  желісінен ажыратып, оны толығымен
  суытыңыз.
  Құрылғыны, желілік шнуырды және желілік
  шнурдың ашасын суға немесе кез кел-
  ген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым
  салынады.
  Құрылғыны тазалау үшін жуғыш және
  қажайтын құралдарды, сондай-ақ қандайда
  бір еріткіштерді пайдалануға тыйым салы-
  нады.
  Құрылғының корпусын жұмсақ, сәл ылғал
  матамен сүртіңіз, одан кейін құрғатып
  сүртіңіз.
  САҚТАУ
  Құрылғыны сақтауға жинамас бұрын, оны
  толық суытып тазалаңыз.
  Желі шнурын құрылғының корпусына
  айналдыра орамаңыз, бұл оның бүлінуіне
  әкеп соғуы мүмкін.
  Пайдалануға қолайлы болуы үшін іліп
  қоюға арналған ілмегі (7) қарастырылған,
  бұны құрылғыға су тимейтін жағдайда
  қолдануға болады.
  Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың
  және мүмкіндігі шектеулі жандардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ЖИНАҚТАМАСЫ
  Электрқысқаш – 1 дн.
  Термоқорғаушы биялай – 1 дн.
  Нұсқаулық – 1 дн.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
  Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц
  Максималды қажет ететін қуаты: 28 Вт
  Өндіруші құрылғының сипаттарын алдын
  ала ескертусіз өзгерту құқығына ие болып
  қалады.
  Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  ҚАЗАҚША
  Curling tongs
  The unit is used for curling hair.
  DESCRIPTION
  1.
  Handle
  2.
  Power switch “ON/OFF”
  3.
  Power indicator
  4.
  Operating surface
  5.
  Protective cool tip
  6.
  Stand
  7.
  Hanging loop
  8.
  Thermal glove
  ATTENTION!
  Do not use the curling tongs near contain-
  ers filled with water (such as bath, swim-
  ming pool, etc.).
  After using the unit in a bathroom, unplug
  it by taking the power plug out of the
  mains socket, as closeness of water is
  dangerous even if the unit is switched off.
  For additional protection you can install a
  residual current device (RCD) with nomi-
  nal operation current not exceeding 30 mA
  into the bathroom mains; when installing,
  contact a specialist.
  SAFETY MEASURES
  Before using the unit, read this instruction
  carefully. Keep these instructions for further
  reference.
  Use the unit according to its intended pur-
  pose only, as it is stated in this user manual.
  Mishandling the unit can lead to its breakage
  and cause harm to the user or damage to his/
  her property.
  Before switching the unit on, make sure
  that your home mains voltage corre-
  sponds to the unit operating voltage.
  Do not switch the unit on in places where
  aerosols are sprayed or highly inflamma-
  ble liquids are used.
  It is recommended to unwind the power
  cord to its full length while using the unit.
  The power cord should not:
  touch hot objects,
  be immersed into water,
  run over sharp edges of furniture,
  be used as a handle for carrying the
  unit.
  Do not touch the unit, the power cord or
  the power plug with wet hands.
  Before using the unit, closely examine the
  power cord and make sure that it is not
  damaged. If you find any damages of the
  power cord, do not use the unit.
  Do not use the unit while taking a bath.
  Do not use the unit outdoors.
  Do not place or keep the unit in places
  where it can fall into a bath or a sink filled
  with water; do not immerse the unit body,
  cord or plug into water or other liquids.
  If the unit was dropped into water, unplug
  it immediately. And only then you can take
  it out of water. Apply to the nearest autho-
  rized service center for testing or repair-
  ing the unit.
  Never leave the operating unit unattend-
  ed.
  Do not use the unit when you are drowsy.
  Do not use the unit to style wet hair or
  synthetic wigs.
  Avoid contact of hot surfaces of the unit
  with your face, neck or other open parts
  of your body.
  During operation do not put the unit on
  heat-sensitive surfaces, soft surface (bed
  or sofa) and do not cover it.
  Take the switched on unit by the handle
  only. Do not touch the operating surface
  while using the unit.
  Press a lock to the operating surface tip
  with a hand with thermal glove on.
  Be careful! The operating surface remains
  hot for some time after unplugging the
  unit.
  Before you take the unit away, be sure to
  let it cool down, never wind the power cord
  around the unit body.
  When unplugging the unit, take the plug,
  do not pull the power cord.
  Unplug the unit after every usage and
  before cleaning.
  Clean the unit regularly.
  Do not allow children to touch the unit
  body and the power cord during the unit
  operation.
  This unit is not intended for usage by chil-
  dren under 8 years of age.
  This unit is not intended for usage by
  people (including children over 8) with
  physical, neural, mental disorders or with
  insufficient experience or knowledge.
  Such persons can use this unit only if
  they are under supervision of a person
  who is responsible for their safety and
  if they are given all the necessary and
  understandable instructions concerning
  the safe usage of the unit and information
  about danger that can be caused by its
  improper usage.
  Watch children in order not to let them use
  the unit as a toy.
  For children safety reasons, do not leave
  polyethylene bags, used as packaging,
  unattended.
  Attention! Do not allow children to play
  with polyethylene bags or packaging film.
  Danger of suffocation!
  Never use the unit if the power cord or the
  power plug is damaged, if the unit works
  improperly or after it was dropped.
  Do not dismantle the unit by yourself. In
  case of any defect, contact the nearest
  authorized service center.
  Transport the unit in the original package.
  Keep the unit in a dry cool place out of
  reach of children and disabled persons.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
  USAGE ONLY
  BEFORE THE FIRST USE
  After unit transportation or storage at low
  temperature, do not switch it on, let the
  unit heat up to room temperature.
  Unpack the unit and remove any stickers
  that can prevent unit operation.
  Check the unit for damages, do not use it
  in case of damages.
  Before switching the unit on, make sure
  that your home mains voltage corre-
  sponds to the unit operating voltage.
  USAGE
  To get the best results, wash your hair with
  shampoo, wipe it with a dry towel, dry with
  the hairdryer and comb your hair. After that
  you can style your hair.
  Divide the hair into locks 4-5 cm wide.
  Insert the power plug into the mains
  socket.
  Set the power switch (2) to the “ON”
  position, the indicator (3) will light up,
  the operating surface (4) will start heat-
  ing up.
  Place the unit on the stand (6) on a flat
  heat-resistant surface.
  In approximately 2-3 minutes, the operat-
  ing surface (4) will heat up to the required
  temperature.
  Put the thermal glove (8) on the hand with
  which you will hold the hair locks. Hold the
  unit by its handle (1) with your other hand.
  Take a hair lock with the hand in thermal
  glove (8) and wind the hair around the
  operating surface. Press the lock end to
  the protective cool tip (5).
  Note: Do not touch the operating sur-
  face (4).
  Wait for several seconds to make sure the
  lock is fixed, then release the lock.
  Repeat this procedure until you finish styl-
  ing all your hair.
  Notes:
  During the first operation some foreign
  smell and a small amount of smoke from
  the heating element is possible, this is
  normal.
  During operation breaks, put the unit on
  the stand (6) on a flat heat-resistant sur-
  face.
  Avoid contact of heated surfaces of the
  unit with your face, neck and other open
  parts of your body.
  Do not comb your hair right after styl-
  ing, let it cool off. Divide the locks with
  your fingers carefully to make them look
  naturally.
  After styling your hair, switch the unit off
  by setting the switch (2) to the “OFF” posi-
  tion and unplug it.
  Place the unit on a flat heat-resistant sur-
  face and let it cool down completely.
  CLEANING AND CARE
  Before cleaning, unplug the unit and let it
  cool down completely.
  Do not immerse the unit, the power cord
  and the power plug into water or any
  other liquids.
  Do not use detergents, abrasives, and any
  solvents to clean the unit.
  Wipe the unit body with a soft, slightly
  damp cloth and then wipe it dry.
  STORAGE
  Let the unit cool down completely and
  clean it before taking it away for storage.
  Never wind the power cord around the unit
  body as it can damage the cord.
  For easy usage, there is a hanging loop
  (7), you can store the unit on it provided
  that no water falls within the unit.
  Keep the unit in a dry cool place out of
  reach of children and disabled persons.
  DELIVERY SET
  Curling tongs – 1 pc.
  Thermal glove – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Maximal power consumption: 28 W
  The manufacturer preserves the right to
  change the specifications of the unit without
  a preliminary notification.
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom the
  appliance was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when making any
  claim under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 2004/108/ЕС
  and to the Low Voltage Regulation
  (2006/95/ЕС)
  ENGLISH
  Brenneisen
  Das Gerät wird zum Haarondulieren verwendet.
  BESCHREIBUNG
  1. Handgriff
  2. „ON/OFF“-Schalter
  3. Betriebskontrolleuchte
  4. Arbeitsfläche
  5. Kappe
  6. Untersatz
  7. Aufhängeöse
  8. Hitzebeständiger Handschuh
  ACHTUNG!
  Es ist nicht gestattet, das Brenneisen in der
  Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern
  (wie Badewanne, Wasserbecken usw.) zu
  benutzen.
  Nach der Nutzung des Geräts im Badezimmer
  trennen Sie es vom Stromnetz ab, indem
  Sie den Netzstecker aus der Steckdose
  herausziehen, weil die Nähe des Wassers
  gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels
  Netzschalter ausgeschaltet ist.
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
  den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA
  im Stromversorgungskreis des Badezimmers
  aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen
  Spezialisten.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
  lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerk-
  sam durch und bewahren Sie diese für weitere
  Referenz auf.
  Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig
  und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ord-
  nungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner
  Störung führen, einen gesundheitlichen oder
  materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
  Vor dem Einschalten des Geräts vergewis-
  sern Sie sich, dass die Netzspannung und
  die Betriebsspannung des Geräts überein-
  stimmen.
  Schalten Sie das Gerät an den Orten, wo
  Sprays oder leichtentflammbare Flüssigkeiten
  verwendet werden, nicht ein.
  Es ist empfohlen, das Netzkabel während der
  Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge
  abzuwickeln.
  Das Netzkabel soll nicht:
  mit heißen Gegenständen in Berührung
  kommen,
  ins Wasser getaucht werden,
  über scharfe Möbelkanten gezogen wer-
  den,
  als Griff zum Tragen des Geräts benutzt
  werden.
  Greifen Sie das Gerät, das Netzkabel oder
  den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
  Vor der Nutzung des Geräts prüfen Sie
  das Netzkabel aufmerksam und vergewis-
  sern Sie sich, dass es nicht beschädigt ist.
  Bei der Feststellung von Beschädigung des
  Netzkabels benutzen Sie das Gerät nicht.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
  Bads zu benutzen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu
  benutzen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät an den
  Stellen zu stellen und aufzubewahren, wo
  es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins
  Waschbecken stürzen könnte; tauchen Sie
  das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel oder
  den Netzstecker ins Wasser oder jegliche
  andere Flüssigkeit nicht ein.
  Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist,
  nehmen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose sofort heraus, erst danach dür-
  fen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus-
  nehmen. Wenden Sie sich an einen nächst-
  liegenden autorisierten (bevollmächtigten)
  Kundendienst, um das Gerät prüfen oder
  reparieren zu lassen.
  Lassen Sie das laufende Gerät nie unbe-
  aufsichtigt.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
  schläfrig sind.
  Benutzen Sie das Gerät fürs Styling von
  nassem Haar oder synthetischen Perücken
  nicht.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen
  Oberflächen des Geräts mit Gesicht, Hals
  oder anderen offenen Körperteilen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während
  des Betriebs auf wärmeempfindliche, weiche
  Oberflächen (Bett oder Sofa) zu legen und
  es abzudecken.
  Halten Sie das laufende Gerät nur am
  Handgriff. Es ist nicht gestattet, die
  Arbeitsfläche des Geräts während des
  Gerätebetriebs zu berühren.
  Drücken Sie die Haarsträhne an die Kappe
  der Arbeitsfläche mit der mit dem hitzebe-
  ständigen Handschuh bedeckten Hand.
  Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfläche bleibt
  einige Zeit nach dem Abtrennen des Geräts
  vom Stromnetz heiß.
  Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie
  es unbedingt abkühlen, und wickeln Sie das
  Netzkabel um das Gerätegehäuse nicht auf.
  Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose
  herausnehmen, ziehen Sie das Netzkabel
  nicht, sondern halten Sie den Netzstecker.
  Trennen Sie das Gerät nach der Nutzung und
  vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
  Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
  Lassen Sie Kinder das Gerätegehäuse und
  das Netzkabel während des Betriebs nicht
  berühren.
  Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von
  Kindern unter 8 Jahren geeignet.
  Dieses Gerät ist nicht für Personen (dar-
  unter Kinder über 8 Jahren) mit Körper-,
  Nerven- und Geistesstörungen oder ohne
  ausreichende Erfahrung und Kenntnisse
  geeignet. Dieses Gerät darf von solchen
  Personen nur dann genutzt werden, wenn
  Sie sich unter Aufsicht der Person befinden,
  die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und
  wenn ihnen entsprechende und verständli-
  che Anweisungen über sichere Nutzung des
  Geräts und die Gefahren bei seiner falschen
  Nutzung gegeben wurden.
  Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das
  Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet
  werden, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
  oder Verpackungsfolien nicht spielen.
  Erstickungsgefahr!
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen,
  wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
  beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig
  funktioniert oder heruntergefallen ist.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig
  auseinanderzunehmen. Bei der Feststellung
  von Beschädigung wenden Sie sich an einen
  nächstliegenden autorisierten (bevollmäch-
  tigten) Kundendienst.
  Transportieren Sie das Gerät in der
  Fabrikverpackung.
  Bewahren Sie das Gerät an einem trocke-
  nen, kühlen und für Kinder und behinderte
  Personen unzugänglichen Ort auf.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
  transportiert oder aufbewahrt wurde, schal-
  ten Sie es nicht ein, lassen Sie das Gerät sich
  bis zur Raumtemperatur erwärmen.
  Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie
  alle Aufkleber, die den Gerätebetrieb stören.
  Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts. Wenn das
  Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
  Vor dem Einschalten des Geräts vergewis-
  sern Sie sich, dass die Netzspannung und
  die Betriebsspannung des Geräts überein-
  stimmen.
  VERWENDUNG
  Um optimale Ergebnisse zu erzielen, waschen Sie
  Ihr Haar mit Shampoo, wischen Sie es mit einem
  trockenen Handtuch, trocknen Sie es mit einem
  Haartrockner und kämmen Sie es. Dann gehen
  Sie zum Haarstyling über.
  Verteilen Sie das Haar auf Strähnen 4-5 cm
  breit.
  Stecken Sie den Netzstecker in die
  Steckdose ein.
  Stellen Sie den Schalter (2) in die Position „ON“,
  dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (3),
  die Arbeitsfläche (4) beginnt sich zu erwär-
  men.
  Stellen Sie das Gerät auf den Untersatz
  (6) auf einer ebenen wärmebeständigen
  Oberfläche auf.
  Nach ungefähr 2-3 Minuten erwärmt sich
  die Arbeitsfläche (4) bis zur notwendigen
  Temperatur.
  Ziehen Sie den hitzebeständigen Handschuh
  (8) an die Hand, mit deren Sie die Haarsträhne
  halten werden, an. Fassen Sie den Handgriff
  (1) mit der anderen Hand an.
  Fassen Sie die Haarsträhne mit der mit dem
  Handschuh (8) bedeckten Hand an, wickeln
  Sie die Strähne um die Arbeitsfläche (4) auf.
  Drücken Sie das Ende der Strähne an die
  Kappe (5).
  Anmerkung: Berühren die Arbeitsfläche (4)
  nicht.
  Warten Sie einige Sekunden fürs Fixieren der
  Locke ab, dann lösen Sie die Locke aus.
  Wiederholen Sie die Styling-Prozedur für alle
  gebliebenen Haarsträhnen.
  Anmerkungen:
  Beim ersten Einschalten des Geräts kann ein
  Fremdgeruch und eine kleine Menge Rauch
  vom Heizelement entstehen, es ist normal.
  Während der Betriebspausen stellen Sie das
  Gerät auf den Untersatz (6) auf einer ebenen
  wärmebeständigen Oberfläche auf.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen
  Oberflächen des Geräts mit Gesicht, Hals und
  anderen offenen Körperteilen.
  Kämmen Sie Ihr Haar sofort nach dem
  Haarstyling nicht, lassen Sie es abkühlen.
  Trennen Sie die Haarsträhnen mit Fingern
  vorsichtig ab, damit diese natürlich aussehen.
  Schalten Sie das Gerät nach dem Styling
  aus, indem Sie den Schalter (2) in die
  Position „OFF“ stellen, dann ziehen Sie den
  Netzstecker aus der Steckdose heraus.
  Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen hitze-
  beständigen Oberfläche auf und lassen Sie
  es vollständig abkühlen.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Bevor das Gerät zu reinigen, trennen Sie es
  vom Stromnetz ab und lassen sie es vollstän-
  dig abkühlen.
  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und
  den Netzstecker ins Wasser oder jegliche
  andere Flüssigkeiten nicht ein.
  Es ist nicht gestattet, Wasch- und
  Abrasivmittel, sowie jegliche Lösungsmittel
  für die Reinigung des Geräts zu benutzen
  Wischen Sie das Gerätegehäuse mit einem
  weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach
  trocknen Sie es ab.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung weg-
  packen, lassen Sie es völlig abkühlen und
  reinigen Sie es.
  Wickeln Sie das Netzkabel um das
  Gerätegehäuse nicht auf, weil das zur
  Beschädigung des Netzkabels führen kann.
  Zwecks der bequemen Nutzung ist am Gerät
  eine Aufhängeöse (7) vorgesehen, worauf
  man das Gerät unter der Bedingung auf-
  bewahren kann, dass kein Wasser in dieser
  Position daran gelangen wird.
  Bewahren Sie das Gerät an einem trocke-
  nen, kühlen und für Kinder und behinderte
  Personen unzugänglichen Ort auf.
  LIEFERUMFANG
  Brenneisen – 1 St.
  Hitzebeständiger Handschuh – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
  Maximale Aufnahmeleistung: 28 W
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften der Geräte ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
  zulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromagneti-
  schen Verträglichkeit, die in 2004/108/
  EC Richtlinie des Rates und den
  Vorschriften 2006/95/EC über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  Электрощипцы
  Устройство используется для завивки волос.
  ОПИСАНИЕ
  1. Рукоятка
  2. Выключатель питания «ON/OFF»
  3. Индикатор включения
  4. Рабочая поверхность
  5. Наконечник
  6. Опора
  7. Петелька для подвешивания
  8. Термозащитная перчатка
  ВНИМАНИЕ!
  Запрещается использовать электрощипцы
  вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна,
  бассейн и т.п.).
  После использования устройства в ванной
  комнате отключите его от электрической
  сети, вынув вилку сетевого шнура из элек-
  трической розетки, так как близость воды
  представляет опасность, даже в тех случа-
  ях, когда устройство выключено сетевым
  выключателем.
  Для дополнительной защиты в цепь пита-
  ния ванной комнаты целесообразно уста-
  новить устройство защитного отключения
  (УЗО) с номинальным током срабатывания,
  не превышающим 30 мА; при установке
  следует обратиться к специалисту.
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед началом эксплуатации устройства вни-
  мательно прочитайте настоящую инструкцию
  и сохраните её для использования в качестве
  справочного материала.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструк-
  ции. Неправильное обращение с прибором
  может привести к его поломке, причинению
  вреда пользователю или его имуществу.
  Перед включением убедитесь в том, что
  напряжение электрической сети соответ-
  ствует рабочему напряжению устройства.
  Не включайте устройство в местах, где рас-
  пыляются аэрозоли или используются лег-
  ковоспламеняющиеся жидкости.
  При эксплуатации устройства рекомендуется
  размотать сетевой шнур на всю его длину.
  Сетевой шнур не должен:
  соприкасаться с горячими предметами,
  погружаться в воду,
  протягиваться через острые кромки
  мебели,
  использоваться в качестве ручки для
  переноски устройства.
  Не беритесь за устройство, сетевой шнур
  или за вилку сетевого шнура мокрыми
  руками.
  Перед использованием прибора внима-
  тельно осмотрите сетевой шнур и убеди-
  тесь в том, что он не повреждён. Если вы
  обнаружили повреждение сетевого шнура,
  не пользуйтесь устройством.
  Не используйте устройство во время при-
  нятия ванны.
  Запрещено использовать устройство вне
  помещения.
  Не кладите и не храните устройство в
  местах, где оно может упасть в ванну или
  раковину, наполненную водой; не погру-
  жайте корпус устройства, сетевой шнур или
  вилку сетевого шнура в воду или в любую
  другую жидкость.
  Если устройство упало в воду, немедлен-
  но извлеките вилку сетевого шнура из
  электрической розетки, и только после
  этого можно достать устройство из воды.
  Обратитесь в ближайший авторизованный
  (уполномоченный) сервисный центр для
  проведения осмотра или ремонта устрой-
  ства.
  Никогда не оставляйте работающее устрой-
  ство без присмотра.
  Не используйте устройство, если вы нахо-
  дитесь в сонном состоянии.
  Не используйте устройство для укладки
  мокрых волос или синтетических париков.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом, шеей
  или другими открытыми участками тела.
  Не кладите устройство во время работы на
  чувствительные к теплу поверхности, мяг-
  кую поверхность (на кровать или диван) и
  не накрывайте его.
  Держите работающее устройство только
  за рукоятку. Не прикасайтесь к рабочей
  поверхности во время работы с устрой-
  ством.
  Прядь волос прижимайте к наконечнику
  рабочей поверхности той рукой, на которую
  надета термозащитная перчатка.
  Будьте осторожны! Рабочая поверхность
  остаётся горячей некоторое время после
  отключения устройства от электрической
  сети.
  Прежде чем убрать устройство, обязатель-
  но дайте ему остыть и никогда не наматы-
  вайте сетевой шнур вокруг корпуса устрой-
  ства.
  Вынимая вилку сетевого шнура из электри-
  ческой розетки, не тяните за сетевой шнур,
  а держитесь за вилку сетевого шнура.
  Всякий раз после использования и перед
  чисткой отключайте устройство от электри-
  ческой сети.
  Регулярно проводите чистку прибора.
  Не разрешайте детям прикасаться к кор-
  пусу прибора и к сетевоиу шнуру во время
  работы.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми младше 8 лет.
  Данный прибор не предназначен для
  использования людьми (включая детей
  старше 8 лет) с физическими, нервными,
  психическими нарушениями или без доста-
  точного опыта и знаний. Использование
  прибора такими лицами возможно лишь в
  том случае, если они находятся под при-
  смотром лица, отвечающего за их безопас-
  ность, при условии, что им были даны соот-
  ветствующие и понятные инструкции о без-
  опасном пользовании устройством и тех
  опасностях, которые могут возникать при
  его неправильном использовании.
  Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не
  допустить использования прибора в каче-
  стве игрушки.
  Из соображений безопасности детей не
  оставляйте полиэтиленовые пакеты,
  используемые в качестве упаковки, без
  присмотра.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или упаковоч-
  ной плёнкой. Опасность удушья!
  Не используйте устройство, если имеют-
  ся повреждения сетевогошнура или вилки
  сетевого шнура, если устройство работает
  с перебоями, а также после его падения.
  Не разбирайте прибор самостоятель-
  но. В случае обнаружения неисправности
  обратитесь в ближайший авторизованный
  (уполномоченный) сервисный центр.
  Перевозите устройство в заводской упа-
  ковке.
  Храните устройство в сухом прохладном
  месте, недоступном для детей и людей с
  ограниченными возможностями.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  После транспортировки или хранения
  устройства при пониженной температу-
  ре не включайте его, дайте устройству
  нагреться до комнатной температуры.
  Распакуйте устройство и удалите любые
  наклейки, мешающие работе устройства.
  Проверьте целостность устройства, при
  наличии повреждений не пользуйтесь
  устройством.
  Перед включением убедитесь в том, что
  напряжение электрической сети соответ-
  ствует рабочему напряжению устройства.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  Для достижения оптимальных результатов
  вымойте волосы шампунем, вытрите их сухим
  полотенцем, просушите феном и расчешите.
  Затем приступайте к укладке волос.
  Разделите волосы на пряди шириной 4-5 см.
  Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
  ческую розетку.
  Установите выключатель питания (2) в
  положение «ON», при этом загорится инди-
  катор (3), рабочая поверхность (4) начнёт
  нагреваться.
  Установите устройство на опору (6) на ров-
  ной теплостойкой поверхности.
  Приблизительно через 2-3 минуты рабочая
  поверхность (4) нагреется до необходимой
  температуры.
  Наденьте термозащитную перчатку (8) на
  руку, которой вы будете держать прядь
  волос. Другой рукой возьмитесь за руко-
  ятку (1).
  Рукой, одетой в перчатку (8), возьмите
  прядь, накрутите прядь вокруг рабочей
  поверхности (4). Конец пряди прижмите к
  наконечнику (5).
  Примечание: Не прикасайтесь к рабочей
  поверхности (4).
  Подождите несколько секунд для фиксации
  локона, затем освободите прядь.
  Повторите процедуру укладки на оставших-
  ся прядях волос.
  Примечания:
  При первом использовании устройства воз-
  можно появление постороннего запаха и
  небольшого количества дыма от нагрева-
  тельного элемента, это допустимо.
  В перерывах во время работы устанавли-
  вайте устройство на опору (6) на ровной
  теплостойкой поверхности.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом, шеей и
  другими открытыми участками тела.
  Не расчёсывайте волосы сразу после
  укладки, дайте им остыть. Чтобы укладка
  выглядела естественно, аккуратно разде-
  лите пряди волос пальцами.
  Завершив укладку, выключите устройство,
  установив выключатель питания (2) в поло-
  жение «OFF», затем извлеките вилку сете-
  вого шнура из электрической розетки.
  Установите устройство на ровной тепло-
  стойкой поверхности и дайте ему полно-
  стью остыть.
  ЧИСТКА И УХОД
  Перед чисткой отключите устройство от
  электрической сети и дайте ему полно-
  стью остыть.
  Запрещается погружать устройство, сете-
  вой шнур и вилку сетевого шнура в воду или
  в любые другие жидкости.
  Запрещается использовать для чистки
  устройства моющие и абразивные сред-
  ства, а также какие-либо растворители.
  Протрите корпус устройства мягкой, слег-
  ка влажной тканью, после чего вытрите
  его насухо.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем, как убрать устройство на хра-
  нение, дайте ему полностью остыть и про-
  ведите чистку.
  Не наматывайте сетевой шнур вокруг кор-
  пуса, так как это может привести к его
  повреждению.
  Для удобства в использовании предусмо-
  трена петелька для подвешивания (7), на
  которой можно хранить устройство при
  условии, что в этом положении на него не
  будет попадать вода.
  Храните устройство в сухом прохладном
  месте, недоступном для детей и людей с
  ограниченными возможностями.
  КОМПЛЕКТАЦИЯ
  Электрощипцы – 1 шт.
  Термозащитная перчатка – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
  Максимальная потребляемая мощность: 28 Вт
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики устройств без
  предварительного уведомления
  Срок службы прибора – 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и россий-
  ским стандартам безопасности и
  гигиены.
  Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
  Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг,
  41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
  Сделано в КНР
  РУССКИй
  2 3 4 5 6
  MW-2408.indd 1 27.11.2013 10:43:41
Maxwell MW-2408 BK

У вас виникло питання стосовно Maxwell MW-2408 BK?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Maxwell MW-2408 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Maxwell MW-2408 BK надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Maxwell MW-2408 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Maxwell MW-2408 BK на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Бренд Maxwell
Модель MW-2408 BK
Продукт Плойка
EAN 9120048697343
Мова Український, Англійська, Німецький, Pосійський, Румунський
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Іонне кондиціонування
Теплові налаштування 1
Керамічна система нагріву
Тип Теплий
Діаметр барабана 25
Температура (макс) 180
Регульований термостат
Автоматичне вимкнення
Поворотный шнур
Індикатор готовності
Колір продукту Чорний
Енергоживлення
Потужність 28
Потужність 28
Характеристики
Іонне кондиціонування
Теплові налаштування 1
Керамічна система нагріву
Температура (макс) 180
Технологія Теплий
Тип
Випрямлення волосся
Завивання волосся
Текстурування волосся
Сушіння волосся
Вага та розміри
Діаметр барабана 25
Ергономіка
Автоматичне вимкнення
Поворотный шнур
Індикатор готовності
Дизайн
Колір продукту Чорний

Супутні товари

Плойка Maxwell