Panasonic DMP-BD79 інструкція користувача

Panasonic DMP-BD79
6.7 · 7
PDF інструкція користувача
 · 40 стор.
Англійська
інструкція користувачаPanasonic DMP-BD79

DMP-BD793

DMP-BD79

Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.
Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.

Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà

Panasonic ïîñòîÿííî ïîäîáðÿâà ôèðìóåðà íà ïðîäóêòèòå
ñè, çà äà îñèãóðè äîñòúï íà ïîòðåáèòåëèòå äî íàé-íîâèòå
òåõíîëîãèè. Panasonic ïðåïîðú÷âà äà îáíîâÿâàòå ôèðìóåðà
íà òîçè óðåä, êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ñêîðî, ñëåä êàòî ñòå
óâåäîìåíè çà íàëè÷èå íà íîâà âåðñèÿ.
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ, âèæòå “Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà”
(> 13) èëè ïîñåòåòå: http://panasonic.jp/support/global/cs/
(òîçè ñàéò å ñàìî íà àíãëèéñêè åçèê).
EG
VQT4V15-1
until
2013/2/19

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

Blu-ray Disc

TM

ïëåéúð

Ìîäåë:

Інструкція користувача

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Panasonic DMP-BD79. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Panasonic DMP-BD79 на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

У вас виникло питання стосовно Panasonic DMP-BD79?

У вас є запитання щодо Panasonic DMP-BD79, а відповіді немає в посібнику? Введіть ваше запитання тут. Надайте чіткий і вичерпний опис проблеми та сформулюйте своє запитання. Що детальнішим буде опис проблеми/запитання, то легше буде іншим користувачам Panasonic DMP-BD79 надати вичерпну відповідь.

Кількість запитань: 0

Характеристики продукту

Нижче наведено технічні характеристики продукту та інструкції з експлуатації Panasonic DMP-BD79.

Інтуїтивно зрозуміла технологія сенсорного екрану дозволяє керувати ПК прямо з екрану. А яскрава роздільна здатність 198...
Загальна інформація
Бренд Panasonic
Модель DMP-BD79
Продукт Програвач Blu-ray
EAN 5025232727292, 5025232727308, 5052371004618, 885170119031
Мова Англійська
Тип файлу Посібник користувача (PDF)
Технічні характеристики
Типи дисків, що підтримуються BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,CD,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW
Вбудований зчитувач карт пам'яті Ні
3D -
Full HD Так
Формати відео, що підтримуються -
Система аналогового формату сигналу NTSC,PAL
Декодери аудіо Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio
Підтримуваний відеоформат AVCHD,MKV,MPO
Формати аудіо, що підртимуються AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
Формати зображення, що підтримуються JPG
Формати дисків (відтворення) Blu-Ray video,CD audio
Wi-Fi Ні
Підключення Ethernet Так
HDMI Так
Кількість портів USB 2.0 2
Цифровий оптичний аудіо вихід 0
Колір продукту Cрібний
Прогресивна розгортка -
BD-Live Так
Вхідна напруга мережі 220 - 240 В
Частота вхідного змінного струму 50 - 60 Гц
Споживча потужність (типічна) 14 Вт
Споживча потужність (у режимi очікування) 0.5 Вт
Ширина 330 мм
Глибина 179 мм
Висота 38 мм
Вага 1000 г
Колір продукту Cрібний
Сертифікація Digital Living Network Alliance (DLNA) Так
Аудіо
Вихідні звукові канали 2.0 канали
Декодери аудіо Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio
Мережа
Wi-Fi готовність Так
Підключення Ethernet Так
Wi-Fi Ні
Порти та інтерфейси
Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) 1
Кількість портів USB 2.0 2
Цифровий оптичний аудіо вихід 0
Відео
Підтримка глибини кольору deep colour Так
x.v.Color support Так
Smart TV -
Тип HD Full HD
Система аналогового формату сигналу NTSC,PAL
Енергоживлення
Споживча потужність (типічна) 14 Вт
Споживча потужність (у режимi очікування) 0.5 Вт
Вхідна напруга мережі 220 - 240 В
Частота вхідного змінного струму 50 - 60 Гц
Носії зберігання даних
Типи дисків, що підтримуються BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,CD,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW
Вбудований зчитувач карт пам'яті Ні
Формати дисків (відтворення) Blu-Ray video,CD audio
Формати файлів
Формати аудіо, що підртимуються AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
Формати зображення, що підтримуються JPG
Підтримуваний відеоформат AVCHD,MKV,MPO
Вага та розміри
Ширина 330 мм
Глибина 179 мм
Висота 38 мм
Вага 1000 г
показати більше

Поширені запитання

Не можете знайти відповідь на своє запитання в посібнику? Ви можете знайти відповідь на своє запитання в розділі поширених запитань щодо Panasonic DMP-BD79 нижче.

Ваше запитання відсутнє? Введіть ваше запитання тут

Немає результатів