Panasonic Lumix DMC-LX100 інструкція користувача

Panasonic Lumix DMC-LX100

Справа ви можете знайти інструкцію користувача для Panasonic Lumix DMC-LX100. Якщо у вас виникли будь-які питання стосовно вашої , будь ласка, сповістіть нас про це у нижньому куті цієї сторінки.

Бренд
Panasonic
Модель
Lumix DMC-LX100
Продукт
Мова
Шведський, Датський, Полірувати, Pосійський, Фінський, Чеська, Словацький, Угорський, Український
Тип файлу
PDF
Інтернет-сайт
http://www.panasonic.com/
Vyberte [FOTOGRAFIE 4K] v menu [Video] a nastavte na [ON].1
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Vyberte možnost [Ano].
Kamera bude nastavená na režim videa vhodný pro snímání statických snímků
z videí 4K. Můžete zaznamenávat videa v kvalitě obrazu staticch snímků.
Provede se následující nastavení:
[Formát záznamu]
[MP4]
[Kvalita zázn.]
[4K/100M/25p]
Kamera provádí automatické zaostření a ostatní automatické operace rychleji než obvykle při snímání videa.
Po nastavení menu ukoete jeho zobrazování.
Nahrajte fi lm.2
Spute nahrávání fi lmu stiskem tlačítka fi lmu nebo tlačítka zárky.
Chcete-li nahrávání fi lmu zastavit, ot stiskněte tlačítko fi lmu nebo tlačítko závěrky.
Stisknutím [Fn2] při záznamu můžete do videa přidat značky. Přidání znek umožňuje
eskočit místa, kde chcete zaznamenat statické snímky při vytváření statických snímků
z videa.
Zorný úhel fi lmů v rozlišení 4K je menší než u fi lmů v jiných rozlišeních.
Volba poměru stran
žete nastavit poměr stran statických snímků nastavením poměru stran videa spínačem nastave
poměru stran.
Ostrý záznam (bez rozmazání) rychle se pohybujících objektů
Otáčením otočného ovlade nastavte rychlost závěrky.
ibližná rychlost závěrky pro nahrávání v exteriérech za příznivého počasí: alespoň 1/2000 s
Stiskem kurzorového tlačítka 1 pozastavte přehrávání fi lmu
v bodě, kde chcete pořídit statický snímek.
Pokud během pozastavení stisknete kurzorová tlačítka /, můžete fi lm
evinout vpřed nebo zpět.
Pokud po stisknutí [Fn2] stisknete
/
, můžete přeskočit značky vložené při záznamu
videa. Pokud se chcete vrátit k normálnímu přehrávání, stiskněte [Fn2] znovu.
Stiskněte [MENU/SET].2
Zobrazí se obrazovka potvrzení. Při volbě [Ano] je funkce spuštěna.
Vytvořené statické snímky budou uloženy s informacemi o záznamu, jako je rychlost závěrky, clona a
citlivost ISO.
Chcete-li vytvořit statické snímky z fi lmu, když je kamera připojena k televizoru pomocí mikro kabelu HDMI,
nastavte položku [VIERA link] v části [ipojení TV] nabídky [Nastavení] na hodnotu [OFF].
I když vložíte kartu do televizoru kompatibilního se 4K a se zásuvkou pro kartu SD, nemůžete přehrávat
videa zaznamenaná s poměrem stran jiným než [16:9]. Pokud chcete tyto videa přehrávat, připojte kameru
k televizoru kompatibilnímu se 4K kabelem mikro HDMI.
ČESKY
DANSK
Ved brug af [4K-FOTO] i menuen [Film] kan du nemt oprette still-billeder på ca. 8 millioner pixler
med et billedformat på [4:3], [3:2], [16:9] eller [1:1]. Ligesom når du tager billeder ved en høj burst-
hastighed, kan du oprette still-billeder, som fanger de gode øjeblikke.
1
Filmoptagelse i 4K
2
Oprettelse af still-billeder fra en fi lm
Vælg [4K-FOTO] i menuen [Film], og indstil den til [ON].1
En bekræftelsesskærm vises. Vælg [Ja].
Kameraet vil blive indstillet til en fi lmfunktion, der kan tage still-billeder fra
4K- lm, så du kan optage fi lm med samme billedkvalitet som still-billeder.
Følgende indstillinger fastsættes:
[Optageformat] [MP4]
[Optage kval.] [4K/100M/25p]
Kameraet udfører autofokus og andre automatiske handlinger hurtigere end normalt under en fi lmoptagelse.
Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Optag en fi lm.2
Tryk på fi lmknappen eller lukkerknappen for at starte en fi lmoptagelse.
Tryk på fi lmknappen eller lukkerknappen igen for at stoppe en fi lmoptagelse.
Du kan tilføje markører på en fi lm ved at trykke på [Fn2] under lmoptagelsen. Hvis du
tilføjer markører, kan du gå direkte til de punkter, hvor du vil tage still-billeder, når du vil
oprette still-billeder fra en fi lm.
Visningsvinklen for fi lm i 4K er smallere end for fi lm i andre størrelser.
Vælg det ønskede billedformat
Du kan indstille billedformatet for still-billeder, som skal oprettes, ved at indstille fi lmens billedformat vha.
vælgerknappen for billedformat.
Optagelse af motiver i hurtig bevægelse uden bevægelsessløring
Drej lukkehastighedsknappen for at øge lukkerhastigheden.
Den omtrentlige lukkerhastighed til udendørs optagelse under gode vejrforhold:
1/2000 sekunder eller hurtigere
Tryk på piltasten 1 for at sætte fi lmafspilningen på pause
dér, hvor du vil tage et billede.
Hvis du trykker på piltasten
/
under en pause, kan du spole fi lmen frem eller tilbage.
Hvis du trykker på markørknapperne /, efter at du har trykket på [Fn2], kan
du gå direkte til de markører, du satte under fi lmoptagelsen. Tryk på [Fn2] igen
for at vende tilbage til de normale afspilningshandlinger.
Tryk på [MENU/SET].2
Bekræftelsesskærmen vises. Den udføres, hvis [Ja] vælges.
Oprettede still-billeder gemmes med optagelsesoplysninger, f.eks. lukkerhastighed, blændeværdi og ISO-
følsomhed.
For at oprette still-billeder fra fi lm, når kameraet tilsluttes et TV vha. et HDMI-mikrokabel, skal [VIERA link]
under [TV-tilslutning] i menuen [Indstilling] sættes på [OFF].
Selvom du isætter kortet i et 4K-kompatibelt TV med SD-kortåbning, kan du ikke afspille fi lm, som er optaget
med fi lmens billedformat sat til en anden indstilling end [16:9]. For at afspille disse fi lm skal du tilslutte kameraet
og et 4K-kompatibelt TV vha. et HDMI-mikrokabel.
r du optager fi lm i 4K, skal du bruge et kort med UHS-hastighedsklasse 3.
For detaljerede oplysninger om hvordan du gør under hvert trin, eller hvordan du indstiller menuoptioner
henvises til “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner” (PDF-format).
*HP
Fn2
Oprettelse af still-billeder fra
4K-fi lm
SVENSKA
Genom att använda [4K-FOTO] i menyn [Film] kan du lätt skapa stillbilder med ungefär 8
miljoner pixlar i bildformaten [4:3], [3:2], [16:9] eller [1:1].
Precis som när du tar bilder i hög
bildsekvenshastighet, kan du skapa stillbilder som fångar ögonblicken.
1
Spela in fi lmer i 4K
2
Hur du skapar stillbilder ur en videobild
Välj [4K-FOTO] i menyn [Film] och ställ in den på [ON].1
En bekräftelseskärm kommer att visas. Välj [Ja].
Kameran kommer att ställas in på ett videobildsläge som är lämpligt för att fånga
stillbilder från en 4K fi lm, vilket gör det möjligt för dig att spela in fi lmer med en
bildkvalitet som motsvarar den för stillbilder.
Följande inställningar måste ställas in:
[Inspelningsformat] [MP4]
[Insp.kvalitet] [4K/100M/25p]
Kameran utför Autofokus och andra automatiska moment snabbare än vad som sker under fi lminspelningen.
mna menyn när du är färdig med inställningen.
Spela in en fi lm.2
Tryck på fi lmknappen eller avtryckarknappen för att börja spela in en fi lm.
Tryck på fi lmknappen eller avtryckarknappen igen för att stoppa inspelningen av en fi lm.
Du kan lägga till markörer i en fi lm genom att trycka på [Fn2] under inspelningen. Genom
att lägga till markörer kan du hoppa fram och tillbaka till de avsnitt där du vill få fram
stillbilder när du vill skapa stillbilder fn en fi lm.
Synvinkeln för fi lmer i 4K är smalare än den för fi lmer i andra storlekar.
Välj önskat bildformat
Du kan ställa in bildformat för de stillbilder som ska skapas genom att ställa in fi lmens bildformat med hjälp
av bildformatväljaren.
Att spela in snabbrörliga subjekt utan rörelseoskärpa
Vrid på inställningsratten för slutartiden för att öka slutartiden.
Ungefärlig slutartid för bildtagning utomhus i fi na väderrhållanden: 1/2000 sekund eller snabbare
Tryck på markörknappen 1 för att pausa fi lmuppspelningen
vid den punkt där du vill ta en bild.
Om du trycker på markörknappen / under en paus, kan du spola framåt eller
bakåt i fi lmen.
Om du trycker på pilknapparna
/ efter att ha tryckt in [Fn2] kan du hoppa
fram till de markörer som du har ställt in under fi lminspelningen. För att återgå till
normal uppspelning, tryck på [Fn2] en gång till.
Tryck på [MENU/SET].2
Bekräftelseskärmen visas. Den utrs när du väljer [Ja].
Skapade stillbilder kommer att sparas med inspelningsinformationen, såsom slutartid, bländare och ISO-känslighet.
Ställ in [VIERA link] i [TV-anslutning] i [Inst.]-menyn på [OFF] för att skapa stillbilder ur fi lmer när kameran är
ansluten till en tv med en HDMI-mikrokabel.
Även om du sätter in kortet i en 4K-kompatibel TV med SD-kortläsare kan du inte spela upp fi lmer som har
spelats in med ett fi lmbildformat som har ställts in på något annat än [16:9]. För att spela upp liknande fi lmer,
koppla kameran till en 4K-kompatibel TV med en HDMI-mikrokabel.
Använd kort som klassifi cerats som UHS hastighetsklass 3 när du spelar in fi lmer i 4K.
Mer information om hur du utr varje steg eller hur du ställer in varje menyalternativ fi nns i “Bruksanvisning för
avancerade funktioner” (PDF-format).
6SDUD
Fn2
Hur du skapar stillbilder ur 4K-fi lmer
POLSKI
Korzystając ze [ZDJĘCIE 4K] z menu [Film], można łatwo utworzyć zdjęcia o rozdzielczości około
8 milionów pikseli i w formatach [4:3], [3:2], [16:9] lub [1:1]. Można stworzyć zdjęcia, które uchwycą
ważne chwile podobnie jak zdjęcia wykonane w trybie szybkich zdć seryjnych.
1
Nagrywanie fi lmów w rozmiarze 4K
2
Wyodrębnianie zdjęć z fi lmów
Wybierz [ZDJĘCIE 4K] z menu [Film] i ustaw to ustawienie na [ON].1
Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia. Wybierz [Tak].
Aparat zostanie ustawiony na tryb fi lmowania najbardziej nadający się do pobierania zdjęć z
lmów 4K, co umożliwia rejestrację fi lmów o odpowiedniej jakości obrazu dla zdć.
Zostaną zastosowane następuce ustawienia:
[Format zapisu]
[MP4]
[Jakość nagr.]
[4K/100M/25p]
Aparat wykonuje funkcję automatycznego ustawiania ostrości i inne operacje automatyczne szybciej niż
zwykle podczas nagrywania fi lmów.
Wyjdź z menu po ustawieniu.
Nagraj fi lm.2
Nacnij przycisk nagrywania fi lmu lub przycisk migawki, aby rozpocć nagrywanie fi lmu.
Nacnij przycisk nagrywania fi lmu lub przycisk migawki ponownie, aby zatrzym
nagrywanie fi lmu.
Na fi lmie można dodawać znaczniki, naciskając podczas nagrywania przycisk [Fn2].
Dodanie znaczników umożliwia przechodzenie do miejsc, z których chcemy pobrać obraz,
tworząc zdjęcie z fi lmu.
t widzenia fi lmów w 4K jest węższy niż fi lmów w pozostych rozmiarach.
Wyr formatu obrazu
Istnieje możliwość wyboru formatu pobieranych obrazów przez ustawienie formatu fi lmu za pomocą
przełącznika formatu obrazu.
Nagrywanie szybko poruszających się obiektów bez efektu rozmycia
Obracaj pokrętło migawki, aby zwiększyć szybkość migawki.
Szacunkowa szybkość migawki przy nagrywaniu poza budynkiem przy korzystnych warunkach
pogodowych: 1/2000 sekundy lub większa
Naciśnij przycisk kursora 1 , aby wstrzymać odtwarzanie
lmu w kadrze, z którego chcesz utworzyć zdjęcie.
Przycnięcie przycisku kursora / w trakcie wstrzymania umożliwia
przewinięcie fi lmu do przodu lub do tyłu.
Jeśli naciśniesz przyciski kursora
/ po naciśnciu [Fn2], możesz przeć do
znaczników ustawionych podczas nagrywania fi lmu. Aby powcić do normalnej
operacji odtwarzania, naciśnij ponownie [Fn2].
Naciśnij przycisk [MENU/SET].2
Wyświetla się ekran potwierdzenia. Potwierdzenie następuje po wybraniu opcji [Tak].
Pobrane z fi lmu zdjęcia zostaną zapisane wraz z parametrami rejestracji, takimi jak szybkość migawki,
wartość przysłony i czułość ISO.
Aby wyodrębnić zdjęcia z fi lmu, gdy urdzenie poączone jest do telewizora za pomocą kabla mikro HDMI,
dla [VIERA link] w [Połączenie TV] w menu [Konfi g.] należy wybrać opcję [OFF].
Nawet po włożeniu karty pamci do kompatybilnego telewizora z trybem 4K wyposażonego w port kart SD,
nie ma możliwości odtwarzania fi lmów nagranych z proporcją ekranu ustawioną na opcję inną niż [16:9]. Aby
odtworzyć te fi lmy, aparat i kompatybilny z 4K telewizor naly połączyć kablem mikro HDMI.
Nagrywając fi lmy w 4K, używaj karty z oznaczeniem UHS Speed Class 3.
Szczegółowe instrukcje dotyczące realizacji poszczególnych kroków oraz konfi guracji opcji menu można
znaleźć w podczniku “Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane” (format PDF).
=DSLV]
Fn2
8ORŀ
Fn2
Wyodrębnianie zdjęć z
lmów 4K
Volbou [FOTOGRAFIE 4K] v menu [Video] můžete snadno vytvářet statické snímky s asi 8 miliony
pixelů s poměrem stran [4:3], [3:2], [16:9] nebo [1:1]. Stejně jako u snímání vysokou sekvenč
rychlostí lze vytvořit statické snímky, které zachytí okamžik.
1
znam fi lmů v rozlišení 4K
2
Vytváření statických snímků z fi lmu
i nahrávání fi lmů v rozlení 4K použijte kartu s rychlostí UHS třídy 3.
Podrobnosti o provádění jednotlivých kroků a nastavení položek nabídek naleznete v dokumentu “Návod k
použití funkcí pro pokrilé uživatele” (PDF).
Vytváření statických snímků z
lmů v rozlišení 4K
SQC0130
Digitalkamera
Modell nr. DMC-LX100
Digitalkamera
Model nr. DMC-LX100
Cyfrowy aparat fotografi czny
Model DMC-LX100
Digitální fotoaparát
Model č. DMC-LX100
EP_EE_SQC0130.indd 1EP_EE_SQC0130.indd 1 2014/09/05 17:06:482014/09/05 17:06:48

У вас виникло питання стосовно Panasonic Lumix DMC-LX100?

Якщо у вас є питання про Panasonic Lumix DMC-LX100, не соромтеся запитати. Не забудьте чітко описати свою проблему, щоб інші користувачі могли надати вам правильну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Якість зображення
Мегапікселі 12.8
Тип камери Компактний фотоапарат
Розмір сенсора зображення 4/3 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3613 17 25 кг 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3614 18 25 МГц 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3615 19 25 МБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3616 20 25 ГБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:
Тип сенсору MOS
Роздільна здатність фотознімків [4:3] 4112x3088 (12.5M) (L) / 2976x2232 (6.5M) (M) / 2048x1536 (3M) (S)/[3:2] 4272x2856 (12M) (L) / 3120x2086 (6.5M) (M) / 2112x1408 (3M) (S)/[16:9] 4480x2520 (11M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 3088x3088 (10M) (L) / 2240x2240 (5M) (M) / 1536x1536 (2.5M) (S)
Стабілізатор зображення yes
Підтримувані форматні співвідношення 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Усього мегапікселів 16.84
Формати зображення, що підтримуються JPG, RAW
Максимальна роздільна здатність зображення 4112 x 3088
Система лінз
Оптичне збільшення 3.1
Цифровий зум 4
Фокусна відстань 10.9 - 34
Мінімальна фокусна відстань (еквів. плівки 35 мм) 24
Максимальна фокусна відстань (еквів. плівки 35 мм) 75
Мінімальне число установки діафрагми 1.7
Максимальне число установки діафрагми 16
Структура лінзи (елементи/групи) 11/8
Фокус
Фокусування Автофокус / Ручний
Режими автофокусування Continuous Auto Focus, Face detection, Single Auto Focus
Нормальна фокусна відстань 0.5 - ∞
Допоміжний промінь автоматичного фокусування yes
Утримання автоматичного фокусування yes
Нормальна фокусна відстань (широкий кут) 0.5 - ∞
Нормальна фокусна відстань (теле) 0.5 - ∞
Експозиція
Чуттєвість по ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600
Тип світлової експозиції Aperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE
Контроль світлової експозиції Програмний автоматичний режим
Корекція світлової експозиції ± 3EV (1/3EV step)
Експонометр Centre-weighted, Evaluative (Multi-pattern), Spot
ISO чутливість (мін) 100
ISO чутливість (макс) 51200
Утримання автоматичної настройки експозиції yes
Затвор
Найвища швидкість витримки камери 1/16000
Найнижча швидкість витримки камери 60
Спалах
Режими спалаху Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization
Діапазон спалаху (шир.) 0.6 - 14.1
Діапазон спалаху (теле) 0.3 - 8.5
Башмак yes
Тип башмака Гаряча
Відео
Максимальна роздільна здатність відео 3840 x 2160
Роздільна здатність відео 1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Роздільна здатність при швидкості захвата 1280x960@25fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@50fps
Система аналогового формату сигналу NTSC, PAL
Тип HD
Запис відео yes
Аудіо
Вбудований мікрофон yes
Формати аудіо, що підртимуються AAC
Пригнічення шуму yes
Вбудовані колонки yes
Пам'ять
Оперативна пам'ять -
Сумісні карти пам'яті SD, SDHC, SDXC
Слоти пам'яті 1
Дисплей
Дисплей РК
Діагональ дисплею 3 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3613 17 25 кг 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3614 18 25 МГц 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3615 19 25 МБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3616 20 25 ГБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:
Роздільна здатність дисплея (числове) 921000
Поворотний РК дисплей no
Поле зору 100
Сенсорний екран no
Видошукач
Збільшення 1.39
Розмір екрану відеошукача 0.38 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3613 17 25 кг 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3614 18 25 МГц 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3615 19 25 МБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 3616 20 25 ГБ 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:
Порти та інтерфейси
PictBridge yes
Версія USB -
HDMI yes
Тип HDMI конектора Micro
Мікрофон, лінійний вхід no
USB порт yes
Мережа
Wi-Fi yes
Wi-Fi стандартів 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Технологiя NFC yes
Камера
Баланс білого Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Incandescent, Shade
Сюжетні режими -
Фотоефекти Art, Black&White, Neutral, Sepia, Vivid
Затримка автоспуску 2, 10
Режими відтворення Slide show, Thumbnails
Гістограма yes
Перегляд в реальному часі yes
Редагування зображення Crop, Resizing, Rotating
GPS (супутниковий) no
Мови екранних меню DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN
Файлова система камери DCF, DPOF, Exif 2.3, RAW
Регулювання якості зображення Colour depth, Contrast, Saturation, Sharpness
Календар yes
Процесор обробки зображень Venus
Батарея
Тип джерела живлення Акумулятор
Технологія батареї Літій-іонна (Li-Ion)
Напруження батареї 7.2
Продуктивність батареї (CIPA стандарт) 350
Ємність батареї 1025
Дизайн
Колір продукту Cрібний
Сертифіковано Energy Star no
Вага та розміри
Ширина 114.8
Глибина 55
Висота 66.2
Вага 351
Вага з батареєю 393
Вміст упаковки
ПЗ, що поставляюється PHOTOfunSTUDIO 9.6PE/SILKYPIX Developer Studio\r
LoiLoScope (trial)\r
Adobe Reader
Кабелі, що поставляються AC, USB
Зарядний пристрій включено yes
Батарейки в комплекті yes