Philips ActiveCare Jojoba HP8363

Philips ActiveCare Jojoba HP8363 інструкція користувача

(1)
 • Latviešu
  1 Ievads
  Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu
  no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu
  www.philips.com/welcome.
  Philips ActiveCare Shine matu taisnotājam ir jaunas uzlabotas Triple-
  Care™ plātnes, kas katru matu aizsargā pret pārāk lielu karstumu un
  nodrošina vislabāko rezultātu. Triple-Care™ plātnes ir papildinātas ar
  triju veidu vienlaikus izmantojamām matu apstrādes tehnoloģijām:
  TempPrecision tehnoloģija – pateicoties jaudīgajam sildītājam, šis
  matu taisnotājs nodrošina ātru rezultātu, aizsargājot matus pret
  pārlieku karstumu. Pastāvīga temperatūra mazliet zem 200°C
  nodrošina iespēju iztaisnot matus ar saudzīgāku temperatūru, iegūstot
  vēlamo stilu.
  Philips EHD+ Technology™ — karstums uz plātņu virsmas
  vienmēr sadalīts vienmērīgi, novēršot matus bojājošo karsto punktu
  veidošanos.
  Sonic Vibration Technology™ – maigas un patīkamas vibrācijas
  vienmērīgi izpleš matus pa plātņu virsmu un tādejādi katrs mats
  saņem īpašu aprūpi.
  Papildus keramiskās plātnes, kas pārklātas ar žožoba eļļu, kopā ar
  apstrādi ar joniem palīdzēs iegūt veselīgu un spīdīgu matu izskatu.
  Matu taisnotāja apskats
  a Gatavības lietošanai indikators.
  b Temperatūras rādījums.
  c Skaņas signāla indikators.
  d Pogu ksācijas funkcijas indikators.
  e Jonu funkcijas indikators.
  f Temperatūras pogas.
  g SONIC poga.
  Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu Sonic funkciju, kas ļauj ātrāk
  iztaisnot matus un nodrošina izcilu slīdēšanu.
  h Strāvas padeves poga.
  i Funkciju ksācijas poga.
  Pavirziet un turiet, lai bloķētu vai atbloķētu visas ierīces pogas.
  j Matu taisnošanas plātņu aizslēgs.
  Bīdiet, lai ksētu vai atbrīvotu ierīces plātņu rokturus.
  k Cilpiņa pakarināšanai
  l Strāvas padeves vads.
  m Iztaisnošanas plātnes.
  n Glabāšanas apvāks.
  2 Svarīgi
  Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
  saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
  BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens
  tuvumā.
  Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc
  lietošanas atvienojiet ierīci no
  elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams
  pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
  BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
  ierīci vannu, dušu, izlietņu vai
  citu ar ūdeni pildītu trauku
  tuvumā.
  Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet
  ierīci no sienas kontaktligzdas.
  Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos
  no bīstamām situācijām, jums tas
  jānomaina Philips pilnvarotā servisa
  centrā vai pie līdzīgi kvalicētam
  personām.
  Šo ierīci var izmantot bērni vecumā
  no 8 gadiem un personas ar
  ierobežotām ziskajām, sensorajām
  vai garīgajām spējām vai bez pieredzes
  un zināšanām, ja tiek nodrošināta
  uzraudzība vai norādījumi par drošu
  ierīces lietošanu un panākta izpratne
  par iespējamo bīstamību. Bērni
  nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni
  nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez
  uzraudzības.
  Pirms ierīces pievienošanas
  elektrotīklam pārliecinieties, ka uz
  ierīces norādītais spriegums atbilst
  elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
  Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem,
  kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
  Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei
  bez uzraudzības, kad tā ir pievienota
  elektrotīklam.
  Nekad neizmantojiet citu ražotāju
  piederumus vai detaļas, kuras Philips
  nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus
  piederumus vai detaļas, garantija vairs
  nav spēkā.
  Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
  Pirms novietojat ierīci glabāšanā,
  pagaidiet, līdz tā atdziest.
  Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo
  tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci
  tikai aiz roktura, jo citas daļas ir karstas,
  un izvairieties no saskares ar ādu.
  Vienmēr novietojiet ierīci ar statīvu
  uz karstumizturīgas, stabilas, līdzenas
  virsmas. Karstās taisnošanas plātnes
  nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu
  uzliesmojošu materiālu.
  Raugieties, lai elektrības vads
  nenonāktu saskarē ar ierīces karstajām
  detaļām.
  Neļaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta,
  nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem
  priekšmetiem un materiāliem.
  Nekad neapsedziet ierīci ar kaut
  kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai
  drāniņu), kad tā ir karsta.
  Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu
  sausus matus. Nelietojiet ierīci ar
  slapjām rokām.
  Uzglabājiet taisnošanas plātnes tīras
  un brīvas no putekļiem un matu
  veidošanas izstrādājumiem, piemēram,
  putām, lakas un želejas. Nekad
  neizmantojiet ierīci apvienojumā ar
  matu veidošanas produktiem.
  Taisnošanas plātnēm ir pārklājums. Šis
  pārklājums var samazināt nodilumu
  laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces
  darbību.
  Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus,
  taisnošanas plātnes var nosmērēties.
  Pirms lietot ierīci mākslīgiem matiem,
  konsultējieties ar izplatītāju.
  Vienmēr nododiet ierīci Philips
  pilnvarotam servisa centram, ja
  nepieciešama apskate vai remonts.
  Nekvalicētu personu veikts remonts
  var radīt ļoti bīstamas situācijas
  lietotājam.
  Neievietojiet atverēs metāla
  priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās
  strāvas trieciena.
  Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
  Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un
  noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
  Vides aizsardzība
  Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes
  materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un
  izmantot atkārtoti.
  Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas
  nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas Savienības direktīva 2012/19/
  ES.
  Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo
  savākšanas sistēmu.
  Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos
  produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu
  vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz
  apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
  3 Iztaisnojiet matus
  Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu
  matiem. Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr
  izvēlieties zemāko iestatījumu.
  Matu tips Temperatūras režīms
  Raupji, sprogaini, grūti
  iztaisnojami
  No vidējas līdz augstai
  temperatūrai (170 °C - 200 °C)
  Smalki, vidēji vai nedaudz viļņaini No zemas līdz vidējai temperatūrai
  (160 °C un zemāka)
  Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti Zema temperatūra (zem 160 °C)
  1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
  2 Nospiediet un turiet pogu ( ), līdz šķidro kristālu displejs
  izgaismojas.
  » Noklusējuma temperatūras iestatījums ir parādīts šķidro kristālu
  displejā ( ).
  » Rādījums “IONIC” (JONU) ( ) norāda, ka jonu funkcija tiek
  automātiski ģenerēta, izdalot jonus, lai aizsargātu jūsu matus.
  3 Nospiediet temperatūras pogas ( ), lai izvēlētos matiem piemērotu
  temperatūras režīmu.
  » Ja ierīce ir ieslēgta, tiek automātiski un nepārtraukti izdalīti joni, lai
  nodrošinātu papildu mirdzumu un samazinātu sprogošanos.
  » Kad taisnošanas plātnes uzsilst, mirgo rādījums “READY”
  (GATAVS) ( ).
  » Kad iztaisnošanas plātnes ir uzkarsušas līdz izvēlētajai
  temperatūrai, displejā parādās vārds ‘READY’ (GATAVS) ( ).
  Piezīme. Ja neviena poga nav nospiesta ilgāk par 5 sekundēm,
  automātiski tiek aktivizēta pogu bloķēšanas funkcija, kas deaktivizē
  visas ierīces pogas. Kad aktivizēta pogu bloķēšanas funkcija, šķidro
  kristālu displejā tiek parādīts pogu ksācijas ( ) indikators. Lai
  izslēgtu pogu bloķēšanas funkciju, pavirziet un 0,5 sekundes turiet
  šādā pozīcijā ksācijas pogu ( ).
  Padoms: lai novērstu nejaušu pogu izslēgšanu darbības laikā, pogu
  ksācijas funkciju varat aktivizēt arī manuāli, bīdot un turot funkciju
  ksācijas pogu ( ).
  Piezīme. Ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju.
  Pēc 60 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas. Ierīces darbību varat
  atjaunot, nospiežot un turot pogu , līdz šķidro kristālu displejs
  izgaismojas.
  4 Bīdiet matu taisnošanas plātņu aizslēgu ( ) uz , lai atbrīvotu plātņu
  rokturus.
  5 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
  6 Ievietojiet to starp matu taisnošanas plātnēm ( ) un stingri saspiediet
  plātņu rokturus.
  Sonic funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma, ko norāda SONIC
  signāls ( ) LED ekrānā.
  Sonic vibrāciju funkcija sāk darboties tikai tad, kad iztaisnošanas
  plātnes tiek saspiestas kopā. Iztaisnošanas plātnes rada grabošu
  skaņu, kad tās nedaudz saskaras, taču tas neietekmē ierīces
  veiktspēju.
  Lai ieslēgtu vai izslēgtu Sonic funkciju, nospiediet pogu SONIC
  ( ).
  7 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz
  matu galiem (maks. 5 sekundes), lai matus nepārkarsētu.
  Lai ieveidotu lokas, pagrieziet matu taisnotāju par pus apli uz iekšu
  (vai uz āru), kad esat sasniedzis matu šķipsnas galu. Turiet matu
  taisnotāju šajā pozīcija 2 līdz 3 sekundes, tad atlaidiet to.
  8 Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
  9 Lai iztaisnotu visus pārējos matus, atkārtojiet 6. līdz 8. solī aprakstītās
  darbības.
  Pēc lietošanas:
  1 Izslēdziet pogu bloķēšanas funkciju, pavirzot un 0,5 sekundes turot
  funkciju bloķēšanas pogu ( ).
  2 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
  3 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
  4 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
  5 Fiksējiet matu taisnošanas plātnes, aizverot plātņu rokturus un bīdot
  plātņu aizslēgu uz .
  6 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem.
  Varat arī pakarināt matu taisnotāju aiz cilpas ( ) vai uzglabāt to
  siltumizturīgajā apvākā ( ).
  4 Garantija un apkalpošana
  Ja nepieciešama informācija, piem., par piederuma nomaiņu, vai radusies
  kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
  www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas
  centru savā valstī. Tālruņa numurs ir norādīts vispasaules garantijas
  brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie
  vietējā Philips preču izplatītāja.
  5 Traucējummeklēšana
  Problēma Iemesls Risinājums
  Ierīce
  nedarbojas.
  Iespējams, ka ir bojāta
  kontaktligzda, kurai
  ierīce ir pievienota.
  Lai veiktu remontu/nomaiņu,
  sazinieties ar Philips klientu
  apkalpošanas centru savā valstī
  vai aiznesiet ierīci uz tuvāko
  Philips servisa centru.
  Ierīces pogas ir
  bloķētas.
  Izslēdziet pogu bloķēšanas
  funkciju, pavirzot un
  0,5 sekundes turot funkciju
  bloķēšanas pogu.
  Lietojot ierīci,
  nostrādā elektriskais
  drošinātājs.
  Pārbaudiet drošinātāju kārbu
  savā mājoklī, lai pārliecinātos, vai
  strāva ir ieslēgta.
  Polski
  1 Wstęp
  Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów rmy Philips! Aby w
  pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez rmę Philips, należy
  zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
  Prostownica do włosów Philips ActiveCare Shine jest wyposażona w
  nowatorskie płytki Triple-Care™, które zapewniają włosom ochronę
  przed zbyt wysoką temperaturą i gwarantują najlepsze rezultaty. Płytki
  Triple-Care™ łączą w sobie trzy technologie pielęgnacji włosów:
  TempPrecision — dzięki grzałce o wysokiej mocy prostownica
  zapewnia szybsze efekty bez przegrzewania włosów. Bardziej stabilna
  temperatura — nieco poniżej 200°C — umożliwia prostowanie
  włosów i tworzenie wybranej fryzury w łagodniejszej temperaturze.
  Philips EHD+™ — płytki zawsze rozprowadzają ciepło
  równomiernie po całej powierzchni, co zapobiega powstawaniu
  szkodliwych, gorących punktów.
  Sonic Vibration™ — delikatne i przyjemne wibracje równomiernie
  rozprowadzają włosy po powierzchni płytek, dzięki czemu każdy z
  nich korzysta z efektów pielęgnacji.
  Ponadto aromatyzowane olejkiem jojoba płytki ceramiczne oraz funkcja
  pielęgnacji jonowej pomogą utrzymać lśniący i zdrowy wygląd włosów.
  Opis prostownicy do włosów
  a Wskaźnik gotowości do pracy.
  b Wskaźnik temperatury.
  c Wskaźnik funkcji drgań dźwiękowych.
  d Wskaźnik funkcji blokady przycisków.
  e Wskaźnik funkcji pielęgnacji jonowej.
  f Przyciski regulacji temperatury.
  g Przycisk SONIC.
  Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji
  drgań dźwiękowych, która przyspiesza prostowanie włosów i
  zapewnia doskonały poślizg.
  h Przycisk zasilania.
  i Przycisk blokady przycisków.
  Przesunięcie i przytrzymanie powoduje zablokowanie lub
  odblokowanie wszystkich przycisków urządzenia.
  j Blokada płytek prostujących.
  Przesunięcie powoduje zablokowanie i zwolnienie blokady
  ramion urządzenia, na których znajdują się płytki.
  k Uchwyt do zawieszania.
  l Przewód zasilający.
  m Płytki prostujące.
  n Etui do przechowywania.
  2 Ważne
  Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą
  instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
  OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
  urządzenia w pobliżu wody.
  Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience,
  po zakończeniu stosowania wyjmij
  wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
  Obecność wody stanowi zagrożenie
  nawet wtedy, gdy urządzenie jest
  wyłączone.
  OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
  urządzenia w pobliżu wanny,
  prysznica, umywalki lub innych
  naczyń napełnionych wodą.
  Zawsze po zakończeniu
  korzystania z urządzenia wyjmij
  wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
  Ze względów bezpieczeństwa
  wymianę uszkodzonego przewodu
  sieciowego zleć autoryzowanemu
  centrum serwisowemu rmy Philips
  lub odpowiednio wykwalikowanej
  osobie.
  Urządzenie może być używane przez
  dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz
  osoby z ograniczonymi zdolnościami
  zycznymi, sensorycznymi lub
  umysłowymi, a także nieposiadające
  wiedzy lub doświadczenia w
  użytkowaniu tego typu urządzeń, pod
  warunkiem, że będą one nadzorowane
  lub zostaną poinstruowane na temat
  korzystania z tego urządzenia w
  bezpieczny sposób oraz zostaną
  poinformowane o potencjalnych
  zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić
  się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc
  w czyszczeniu i obsłudze urządzenia
  zawsze powinny to robić pod
  nadzorem dorosłych.
  Przed podłączeniem urządzenia
  upewnij się, że napięcie podane na
  urządzeniu jest zgodne z napięciem w
  domowej instalacji elektrycznej.
  Urządzenia używaj zgodnie z jego
  przeznaczeniem, opisanym w tej
  instrukcji obsługi.
  Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru
  urządzenia podłączonego do zasilania.
  Nie korzystaj z akcesoriów ani części
  innych producentów, ani takich,
  których nie zaleca w wyraźny sposób
  rma Philips. Wykorzystanie tego typu
  akcesoriów lub części spowoduje
  unieważnienie gwarancji.
  Nie zawijaj przewodu sieciowego
  wokół urządzenia.
  Przed schowaniem urządzenia
  odczekaj, aż ostygnie.
  Podczas korzystania z urządzenia
  zachowaj szczególną ostrożność —
  może być bardzo gorące. Chwytaj
  wyłącznie za uchwyt, ponieważ
  pozostałe części są gorące. Unikaj
  kontaktu ze skórą.
  Zawsze umieszczaj urządzenie na
  podpórce na żaroodpornej, stabilnej,
  płaskiej powierzchni. Rozgrzane płytki
  grzejne nigdy nie powinny dotykać
  blatu stolika ani innych łatwopalnych
  materiałów.
  Nie dopuść do zetknięcia się
  przewodu zasilającego z rozgrzanymi
  częściami urządzenia.
  Włączone urządzenie trzymaj z
  dala od łatwopalnych substancji i
  przedmiotów.
  Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go
  nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub
  odzieżą).
  Używaj urządzenia na suchych
  włosach. Nie używaj urządzenia, gdy
  masz mokre dłonie.
  Na bieżąco czyść płytki grzejne z kurzu
  oraz środków do układania włosów
  (np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie
  używaj lokówki w połączeniu z takimi
  środkami.
  Płytki grzejne są pokryte powłoką.
  Powłoka ta może zużywać się z
  upływem czasu. Nie wpływa to
  na prawidłowe funkcjonowanie
  urządzenia.
  Jeśli urządzenie jest używane do
  włosów farbowanych, płytki grzejne
  mogą się zabarwić. Jeśli zamierzasz
  używać urządzenia do sztucznych
  włosów, najpierw dowiedz się od ich
  sprzedawcy, czy jest to dopuszczalne.
  Konieczność przeglądu lub
  naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj
  do autoryzowanego centrum
  serwisowego rmy Philips. Naprawy
  przez osoby niewykwalikowane mogą
  prowadzić do poważnego zagrożenia
  dla użytkownika urządzenia.
  Aby uniknąć porażenia prądem, nie
  umieszczaj metalowych przedmiotów
  w otworach urządzenia.
  Pola elektromagnetyczne (EMF)
  To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne
  z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól
  elektromagnetycznych.
  Środowisko
  To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów
  oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się
  do ponownego wykorzystania.
  Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
  pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom
  Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.
  Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych
  produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu
  zamieszkania.
  Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
  wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi
  z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów
  pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
  utracie zdrowia.
  3 Prostowanie włosów
  Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich włosów.
  Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie
  ustawienie temperatury.
  Rodzaj włosów Ustawienie temperatury
  Szorstkie, kręcone, trudne do
  wyprostowania
  Średnia – wysoka (170–200°C)
  Cienkie, niezbyt gęste lub lekko
  pofalowane
  Niska – średnia (160°C i poniżej)
  Jasne, blond, rozjaśniane lub
  farbowane
  Niska (poniżej 160°C)
  1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
  2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ), aż włączy się wyświetlacz LCD.
  » Domyślne ustawienie temperatury zostanie wyświetlone na
  wyświetlaczu LCD ( ).
  » Wyświetlony komunikat „IONIC” ( ) wskazuje, że funkcja
  pielęgnacji jonowej została automatycznie uruchomiona — jony
  są rozprowadzane w celu ochrony włosów.
  3 Naciśnij przyciski regulacji temperatury ( ), aby wybrać ustawienie
  temperatury odpowiednie dla Twoich włosów.
  » Przy włączonym urządzeniu jony uwalniane są automatycznie i
  bez przerwy. Funkcja pielęgnacji jonowej nadaje włosom blask i
  zmniejsza skręcanie się włosów.
  » Kiedy płytki prostujące się rozgrzewają, oznaczenie „READY”
  miga.
  » Gdy prostownica nagrzeje się do wybranej temperatury,
  włączy się oznaczenie „READY” ( ).
  Uwaga: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 5 sekund,
  funkcja blokady przycisków włączy się automatycznie i wszystkie
  przyciski urządzenia zostaną dezaktywowane. Po włączeniu funkcji
  blokady przycisków jej wskaźnik ( )
  zostanie wyświetlony na wyświetlaczu LCD. Aby wyłączyć funkcję
  blokady przycisków, przesuń i przytrzymaj przycisk blokady
  przycisków ( ) przez 0,5 sekundy.
  Wskazówka: Aby uniknąć przypadkowego naciskania przycisków
  podczas korzystania z prostownicy, możesz również włączyć
  funkcję blokady przycisków ręcznie, przesuwając i przytrzymując
  przycisk blokady przycisków ( ).
  Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego
  wyłączania. Po godzinie urządzenie wyłącza się automatycznie.
  Urządzenie można uruchomić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
  przycisku aż do włączenia wyświetlacza LCD.
  4 Przesuń przycisk blokady płytek prostujących ( ) do pozycji , aby
  odblokować ramiona, na których znajdują się płytki.
  5 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie
  większej niż 5 cm.
  6 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi ( ) i ściśnij ramiona.
  Funkcja drgań dźwiękowych uruchamiana jest domyślnie, a na
  wyświetlaczu LED zostaje wyświetlony wskaźnik SONIC ( ).
  Tryb drgań dźwiękowych uruchamia się po ściśnięciu płytek
  prostujących. Gdy płytki prostujące lekko się stykają, słychać
  brzęczenie. Nie wpływa to na działanie urządzenia.
  Aby włączyć lub wyłączyć funkcję drgań dźwiękowych, naciśnij
  przycisk SONIC ( ).
  7 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym
  ruchem (przez maks. 5 sekund) bez zatrzymywania się w celu
  uniknięcia przegrzania.
  Aby podwinąć lub wywinąć pasmo włosów, skieruj prostownicę
  o 180° do wewnątrz (lub na zewnątrz) i przesuwaj urządzenie
  aż do końcówek włosów. Trzymaj urządzenie w tej pozycji przez
  2–3 sekundy, a następnie puść włosy.
  8 Powtórz czynności 6 i 7 aż do uzyskania właściwego wyglądu.
  9 Powtórz czynności od 6 do 8, aby wyprostować resztę włosów.
  Po użyciu:
  1 Wyłącz funkcję blokady przycisków, przesuwając i przytrzymując
  przycisk blokady przycisków ( ) przez 0,5 sekundy.
  2 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
  3 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i
  pozostaw do ostygnięcia.
  4 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu wilgotnej
  ściereczki.
  5 Zablokuj płytki prostujące, zamykając ramiona, na których znajdują się
  płytki, i przesuwając przycisk blokady płytek do pozycji .
  6 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od
  kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (
  ) lub schować je w odpornym na wysoką temperaturę etui ( ).
  4 Gwarancja i serwis
  W razie pytań, dotyczących na przykład wymiany nasadki, lub w
  przypadku problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
  www.philips.com/support, bądź skontaktować się z Centrum Obsługi
  Klienta rmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w
  ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi
  Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów rmy Philips.
  5 Rozwiązywanie problemów
  Problem Przyczyna Rozwiązanie
  Urządzenie
  nie działa.
  Być może gniazdko,
  do którego
  podłączono
  urządzenie, jest
  zepsute.
  Skontaktuj się z lokalnym
  centrum obsługi klienta rmy
  Philips lub zanieś urządzenie
  do autoryzowanego centrum
  serwisowego w celu naprawy
  lub wymiany.
  Przyciski urządzenia
  są zablokowane.
  Wyłącz funkcję blokady
  przycisków, przesuwając i
  przytrzymując przycisk blokady
  przycisków przez 0,5 sekundy.
  Bezpiecznik
  wyłącza się podczas
  korzystania z
  urządzenia.
  Sprawdź skrzynkę
  bezpiecznikową w domu
  i upewnij się, że prąd jest
  włączony.
  Română
  1 Introducere
  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a benecia pe
  deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
  www.philips.com/welcome.
  Aparatul de îndreptat părul Philips ActiveCare Shine dispune de plăci
  Triple-Care™ recent proiectate, care vă asigură că ecare r de păr
  este protejat împotriva căldurii excesive şi vă oferă siguranţa rezultatelor
  optime. Plăcile Triple-Care™ sunt echipate cu 3 tehnologii pentru
  îngrijirea părului care funcţionează împreună:
  Tehnologie TempPrecision - Datorita elementului de încălzire
  performant, acest aparat de îndreptat părul furnizează rezultate
  mai rapide fără a supraîncălzi părul. O temperatură mai constantă,
  imediat sub 200 ° C, vă va permite să vă îndreptaţi părul la o
  temperatură mai protectoare, obţinând coafura dorită.
  Philips EHD+ Technology ™ – plăcile distribuie întotdeauna căldura
  uniform, ceea ce previne deteriorarea zonelor sensibile.
  Sonic Vibration Technology ™ – Vibraţiile delicate şi plăcute
  distribuie uniform rele de păr pe plăci, astfel încât ecare r de păr
  beneciază de efecte de îngrijire.
  In plus, plăcile ceramice cu infuzie de ulei de jojoba, împreună cu
  tratamentul cu ioni vă vor ajuta să creaţi un aspect sănătos şi strălucitor.
  Imagine de ansamblu a aparatului de îndreptat
  părul
  a Indicator pentru pregătire de funcţionare.
  b Indicator de temperatură.
  c Indicator al funcţiei sonice.
  d Indicator la funcţiei de blocare.
  e Indicator al funcţiei ionice.
  f Butoane pentru temperatură.
  g Buton SONIC.
  Apăsaţi pentru a porni/opri funcţia sonică, care asigură
  rezultate mai rapide de îndreptare şi o glisare perfectă.
  h Buton de alimentare.
  i Buton pentru blocare.
  Glisaţi şi menţineţi pentru a bloca şi debloca toate butoanele
  de pe aparat.
  j Blocarea plăcilor de îndreptare.
  Glisaţi pentru a bloca şi eliberaţi braţele plăcilor de pe aparat.
  k Agăţătoare.
  l Cablu de alimentare.
  m Plăci de îndreptare.
  n Manşonul pentru depozitare.
  2 Important
  Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi
  păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
  AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
  aparat în apropierea apei.
  Când aparatul este utilizat în baie,
  scoateţi-l din priză după utilizare
  deoarece apa reprezintă un risc chiar
  şi când aparatul este oprit.
  AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
  aparat în apropierea căzilor, duşurilor,
  bazinelor sau altor recipiente cu apă.
  Scoateţi întotdeauna aparatul
  din priză după utilizare.
  În cazul în care cablul de
  alimentare este deteriorat,
  acesta trebuie înlocuit întotdeauna
  de Philips, de un centru de service
  autorizat de Philips sau de personal
  calicat în domeniu, pentru a evita
  orice accident.
  Acest aparat poate  utilizat de către
  copii începând de la vârsta de 8 ani
  şi persoane care au capacităţi zice,
  mentale sau senzoriale reduse sau
  sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
  dacă sunt supravegheate sau au fost
  instruite cu privire la utilizarea în
  condiţii de siguranţă a aparatului şi
  înţeleg pericolele pe care le prezintă.
  Copii nu trebuie să se joace cu
  aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de
  către utilizator nu trebuie realizate de
  către copii nesupravegheaţi.
  Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-
  vă că tensiunea indicată pe aparat
  corespunde tensiunii reţelei locale.
  Nu utilizaţi aparatul pentru alt scop
  decât cel descris în acest manual.
  Nu lăsaţi niciodată aparatul
  nesupravegheat când este conectat la
  sursa de alimentare.
  Nu utilizaţi niciodată accesorii sau
  componente de la alţi producători
  sau nerecomandate explicit de Philips.
  Dacă utilizaţi aceste accesorii sau
  componente, garanţia se anulează.
  Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în
  jurul aparatului.
  Înainte de a depozita aparatul,
  aşteptaţi să se răcească.
  Aveţi foarte multă grijă când utilizaţi
  aparatul întrucât ar putea  extrem
  de erbinte. Apucaţi doar mânerul,
  deoarece celelalte componente sunt
  erbinţi, şi evitaţi contactul cu pielea.
  Aşezaţi întotdeauna aparatul cu
  suportul pe o suprafaţa plată, stabilă,
  termorezistentă. Plăcile de încălzire
  erbinţi nu trebuie să atingă niciodată
  suprafaţa sau alte materiale inamabile.
  Evitaţi intrarea în contact a cablului
  de alimentare cu piesele erbinţi ale
  aparatului.
  Păstraţi aparatul la distanţă de obiecte
  şi materiale inamabile când este
  pornit.
  Nu acoperiţi niciodată aparatul cu
  ceva (de exemplu un prosop sau
  un articol vestimentar) când este
  erbinte.
  Utilizaţi aparatul numai pe păr uscat.
  Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude.
  Păstraţi plăcile de încălzire curate şi
  curăţaţi-le de praf şi produse pentru
  coafat precum spumă, spray sau
  gel. Nu utilizaţi niciodată aparatul
  împreună cu produse de coafat.
  Plăcile de încălzire au un înveliş. Acest
  înveliş se poate uza lent în timp. Totuşi,
  acest lucru nu afectează performanţa
  aparatului.
  Dacă aparatul este utilizat pe păr
  vopsit, plăcile de încălzire se pot
  păta. Înainte de a-l utiliza pentru
  păr articial, consultaţi întotdeauna
  distribuitorul.
  Pentru control sau depanare duceţi
  aparatul numai la un centru service
  autorizat de Philips. Repararea făcută
  de persoane necalicate poate genera
  situaţii periculoase pentru utilizator.
  Nu introduceţi obiecte metalice în
  oricii, pentru a evita electrocutarea.
  Câmpuri electromagnetice (EMF)
  Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările
  aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
  Mediu
  Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale
  şi componente de înaltă calitate, care pot  reciclate şi
  reutilizate.
  Când simbolul reprezentând un coş de gunoi cu roţi tăiat
  însoţeşte un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei
  europene 2012/19/UE.
  Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru
  produse electrice şi electronice.
  Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră
  locale şi nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere
  obişnuite. Evacuarea corectă a produsului dvs. vechi ajută la prevenirea
  consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.
  3 Îndreptaţi-vă părul
  Asiguraţi-vă că selectaţi o setare de temperatură potrivită pentru tipul
  dvs. de păr. La prima utilizare a aparatului de îndreptat părul selectaţi
  întotdeauna o setare mai mică.
  Tip de păr Setare de temperatură
  Aspru, creţ, dicil de îndreptat Medie până la Ridicată
  (170 °C - 200 °C)
  Fin, cu textură medie sau uşor
  ondulat
  Scăzută până la Medie
  (160°C şi peste)
  Deschis la culoare, blond,
  decolorat sau vopsit
  Scăzută (sub 160°C)
  1 Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.
  2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ( ) până la iluminarea
  ecranului LCD.
  » Setarea implicită de temperatură este aşată pe ecranul LCD ( ).
  » „IONIC” ( ) este aşat, indicând faptul că funcţia ionică este
  generată automat, cu ioni difuzaţi pentru a vă proteja părul.
  3 Apăsaţi butoanele de temperatură ( ) pentru a selecta o setare
  adecvată de temperatură pentru tipul dvs. de păr.
  » Atunci când aparatul este pornit, se vor genera automat şi
  continuu ioni, pentru a oferi un plus de strălucire şi pentru a
  reduce aspectul creţ.
  » Când plăcile pentru îndreptare se încălzesc, indicaţia „READY”
  ( ) clipeşte.
  » Când plăcile pentru îndreptare s-au încălzit până la
  temperatura selectată, este aşată indicaţia „READY”
  (GATA) ( ).
  Notă: dacă nu este apăsat niciun buton timp de peste 5 secunde,
  funcţia de blocare butoane se va activa automat, cu toate
  butoanele de pe aparat dezactivate. Când funcţia de blocare
  butoane este activată, indicatorul de blocare butoane ( ) este
  aşat pe ecranul LCD. Pentru a dezactiva funcţia de blocare
  butoane, glisaţi şi menţineţi butonul de blocare butoane ( ) timp
  de 0,5 secunde.
  Sfat: pentru a evita comutarea accidentală a butoanelor în timpul
  procesului, puteţi de asemenea să activaţi manual funcţia de
  blocare glisând şi menţinând butonul de blocare ( ).
  Notă: Aparatul este echipat cu o funcţie de închidere automată.
  După 60 de minute, aparatul se opreşte automat. Puteţi reporni
  aparatul apăsând şi menţinând butonul până când ecranul LCD
  luminează.
  4 Glisaţi butonul de blocare al plăcilor pentru îndreptare ( ) la
  pentru a debloca braţele plăcilor.
  5 Pieptănaţi-vă părul şi alegeţi o şuviţă nu mai lată de 5 cm pentru a o
  îndrepta.
  6 Plasaţi-o între plăcile pentru îndreptare ( ) şi strângeţi braţele
  plăcilor ferm.
  Funcţia sonică este pornită implicit, cu indicatorul SONIC aşat
  ( ) pe ecranul cu LED-uri.
  Vibraţia sonică începe numai când plăcile pentru îndreptare
  sunt apăsate împreună. Plăcile pentru îndreptare produc un
  zgomot atunci când sunt în contact uşor, ceea ce nu afectează
  performanţa aparatului.
  Pentru a porni sau a dezactiva funcţia sonică, apăsaţi pe butonul
  SONIC ( ).
  7 Glisaţi aparatul de îndreptat părul uşor pe lungimea părului cu o
  singură mişcare (max. 5 secunde) de la rădăcină la capăt, fără a vă
  opri pentru a preveni supraîncălzirea.
  Pentru a crea coafuri cu părul întors, rotiţi aparatul de îndreptat
  părul într-un semicerc în interior (sau exterior) când ajungeţi la
  capătul şuviţei. Ţineţi aparatul de îndreptat părul timp de 2 - 3
  secunde, apoi eliberaţi-l.
  8 Repetaţi paşii 6 şi 7 până la obţinerea aspectului dorit.
  9 Pentru a îndrepta restul părului, repetaţi paşii 6 - 8.
  După utilizare:
  1 Dezactivaţi funcţia de blocare a butoanelor glisând şi menţinând
  butonul de blocare a butoanelor ( ) timp de 0,5 secunde.
  2 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
  3 Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
  4 Curăţaţi aparatul şi plăcile pentru îndreptare cu o cârpă umedă.
  5 Blocaţi plăcile pentru îndreptare închizând braţele plăcilor şi glisând
  butonul de blocare al plăcilor la .
  6 Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea, îl puteţi
  suspenda de la agăţătoare ( ) sau în puteţi depozita în manşonul
  termorezistent ( ).
  4 Garanţie şi service
  Dacă aveţi nevoie de informaţii de ex. despre înlocuirea unui accesoriu
  sau dacă aveţi o problemă, vizitaţi site-ul Web Philips la www.philips.
  com/support sau contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips
  din ţara dvs. Numărul de telefon se aă în certicatul de garanţie
  internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există niciun centru de asistenţă
  pentru clienţi, contactaţi distribuitorul Philips local.
  5 Depanare
  Problemă Cauză Soluţie
  Aparatul nu
  funcţionează
  deloc.
  Probabil că priza
  electrică la care
  a fost conectat
  aparatul este ruptă.
  Contactaţi centrul de asistenţă
  pentru clienţi din ţara dvs.
  sau duceţi aparatul la cel mai
  apropiat centru de service
  Philips pentru reparaţii/înlocuire
  Butoanele de pe
  aparat sunt blocate.
  Dezactivaţi funcţia de blocare
  a butoanelor glisând şi
  menţinând butonul de blocare
  a butoanelor timp de 0,5
  secunde.
  Siguranţa electrică
  se stinge la
  utilizarea aparatului.
  Vericaţi cutia de siguranţe din
  locuinţa dvs. pentru a vă asigura
  că alimentarea este pornită.
  Русский
  Выпрямитель
  1 Введение
  Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того
  чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips,
  зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.
  Выпрямитель для волос Philips ActiveCare Shine оснащен новыми
  пластинами Triple-Care™, которые позволяют защитить от
  перегрева каждый волосок и гарантируют оптимальные результаты
  при укладке. В пластинах Triple-Care™ одновременно используются
  3 технологии защиты волос.
  Технология TempPrecision. Благодаря высокопроизводительному
  нагревательному элементу выпрямитель обеспечивает
  быстрый результат, защищая волосы от перегрева. Постоянная
  температура нагрева, не превышающая 200 °C, позволяет
  выпрямлять волосы в щадящем режиме. Создайте нужную
  прическу без труда!
  Технология EHD+™ от Philips. Тепло равномерно
  распределяется по всей пластине, что препятствует
  повреждению наиболее горячих участков.
  Sonic Vibration Technology™. Деликатно вибрирующие пластины
  равномерно распределяют волосы по пластинам, поэтому
  каждый волосок получает полноценный уход.
  Кроме того, наличие в керамических пластинах масла жожоба
  вместе с ионным кондиционированием позволяет придать
  прическе здоровый и блестящий вид.
  Обзор выпрямителя
  a Индикатор готовности к работе.
  b Индикатор температуры.
  c Индикатор функции SONIC.
  d Индикатор функции блокировки кнопок.
  e Индикатор функции ионизации.
  f Кнопки настройки температуры.
  g Кнопка SONIC.
  Нажмите ее для включения или отключения функции
  SONIC, которая обеспечивает более быстрое
  выпрямление волос и превосходное скольжение.
  h Кнопка питания.
  i Кнопка блокировки кнопок.
  Сдвиньте и удерживайте для блокировки или
  разблокировки всех кнопок на приборе.
  j Блокировка выпрямляющих пластин.
  Сдвиньте для блокировки и разблокировки рукояток
  пластин прибора.
  k Петелька для подвешивания.
  l Шнур питания.
  m Выпрямляющие пластины.
  n Чехол для хранения.
  2 Важная информация
  Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
  руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего
  использования в качестве справочного материала.
  ВНИМАНИЕ! Не используйте
  прибор вблизи воды.
  Выньте вилку шнура питания
  прибора из розетки электросети
  после использования прибора в
  ванной комнате. Близость воды
  представляет риск, даже если
  прибор выключен.
  ВНИМАНИЕ! Не используйте
  прибор в ванной, душе,
  бассейне или других
  помещениях с повышенной
  влажностью.
  После завершения работы
  отключите прибор от розетки
  электросети.
  В случае повреждения сетевого
  шнура его необходимо заменить.
  Чтобы обеспечить безопасную
  эксплуатацию прибора, заменяйте
  шнур только в авторизованном
  сервисном центре Philips или в
  сервисном центре с персоналом
  высокой квалификации.
  Данным прибором могут
  пользоваться дети старше
  8 лет и лица с ограниченными
  интеллектуальными или
  физическими возможностями,
  а также лица с недостаточным
  опытом и знаниями под
  присмотром других лиц или
  после инструктирования о
  безопасном использовании
  прибора и потенциальных
  опасностях. Не позволяйте детям
  играть с прибором. Дети могут
  осуществлять очистку и уход за
  прибором только под присмотром
  взрослых.
  Перед подключением прибора
  убедитесь, что указанное на
  нем напряжение соответствует
  напряжению местной электросети.
  Не используйте прибор для целей,
  отличных от описанных в данном
  руководстве.
  Не оставляйте включенный в сеть
  прибор без присмотра.
  Запрещается пользоваться
  какими-либо аксессуарами или
  деталями других производителей,
  не имеющих специальной
  рекомендации Philips. При
  использовании таких аксессуаров
  и деталей гарантийные
  обязательства теряют силу.
  Не обматывайте сетевой шнур
  вокруг прибора.
  Прежде чем убрать прибор, дайте
  ему остыть.
  Соблюдайте осторожность при
  использовании прибора, так как он
  может сильно нагреваться. Держите
  прибор только за ручку, так как
  остальные части очень горячие.
  Избегайте контакта с кожей.
  Всегда размещайте прибор с
  подставкой на термостойкой,
  устойчивой, плоской поверхности.
  Горячие нагревательные пластины
  не должны соприкасаться с
  поверхностью или другими
  воспламеняющимися материалами.
  Не допускайте контакта сетевого
  шнура с горячими частями прибора.
  Держите включенный прибор в
  стороне от легковоспламеняющихся
  объектов и материалов.
  Запрещается покрывать
  неостывший прибор (например,
  полотенцем или одеждой).
  Пользуйтесь прибором для укладки
  только сухих волос. Запрещается
  брать прибор мокрыми руками.
  Нагревательные пластины следует
  содержать в чистоте. Очищайте
  их от пыли и средств для укладки:
  муссов, спреев и гелей. Запрещается
  использовать прибор вместе со
  средствами для укладки.
  Нагревательные пластины имеют
  специальное покрытие. Со
  временем это покрытие может
  стираться. Это не влияет на работу
  прибора.
  При использовании прибора
  на окрашенных волосах на
  нагревательных пластинах
  могут появиться пятна.
  Прежде чем использовать
  прибор на искусственных
  волосах, проконсультируйтесь
  со специалистами в месте
  приобретения волос.
  Для проверки или ремонта прибора
  следует обращаться только в
  авторизованный сервисный центр
  Philips. Ремонт, произведенный
  неквалифицированным лицом,
  может привести к особо опасным
  для пользователя ситуациям.
  Во избежание поражения
  электрическим током не вставляйте
  металлические предметы в
  отверстия.
  Электромагнитные поля (ЭМП)
  Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
  нормам по воздействию электромагнитных полей.
  Защита окружающей среды
  Изделие разработано и изготовлено с применением
  высококачественных деталей и компонентов, которые
  подлежат переработке и повторному использованию.
  Если изделие маркировано значком с изображением
  перечеркнутого мусорного бака, это означает, что оно
  соответствует директиве Европейского Парламента 2012/19/EU.
  Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и
  электронных изделий согласно местному законодательству.
  Действуйте в соответствии с местными правилами и не
  выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми
  отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия
  поможет предотвратить возможные негативные последствия для
  окружающей среды и здоровья человека.
  3 Выпрямление волос
  Всегда устанавливайте температурный режим, наиболее
  подходящий для вашего типа волос. При первом использовании
  выпрямителя обязательно выберите низкий температурный режим.
  Тип волос Температура нагрева
  Жесткие, вьющиеся или
  трудновыпрямляемые волосы
  От средней до высокой
  (170 °C – 200 °C)
  Тонкие, нормальные или волнистые
  волосы
  От низкой до средней
  (160 °C и ниже)
  Светлые, обесцвеченные или
  окрашенные волосы
  Низкая (до 160 °C)
  1 Вставьте вилку в розетку электросети.
  2 Нажмите и удерживайте кнопку ( ) до включения ЖК-
  дисплея.
  » На ЖК-дисплее отобразится температура по умолчанию ( ).
  » Отображение индикации «IONIC» ( ) означает,
  что выполняется автоматическая ионизация, то есть
  генерируются ионы, защищающие волосы.
  3 Нажмите кнопки регулировки температуры ( ), чтобы выбрать
  температурный режим, наиболее подходящий вашему типу
  волос.
  » Пока прибор включен, автоматически и непрерывное
  генерируются ионы, что придает волосам дополнительный
  блеск и уменьшает спутывание.
  » Когда выпрямляющие пластины нагреются, начнет мигать
  индикатор готовности «READY» ( ).
  » Когда выпрямляющие пластины нагреются до
  установленной температуры, появится индикация READY
  ( ).
  Примечание. Если в течение 5 секунд не будет нажата ни
  одна кнопка, автоматически включится функция блокировки
  кнопок, и все кнопки на приборе будут отключены. Когда
  функция блокировки кнопок включена, на ЖК-экране
  отображается индикатор блокировки кнопок ( ). Чтобы
  отключить функцию блокировки кнопок, сдвиньте и
  удерживайте кнопку блокировки ( ) в течение 0,5 секунд.
  Совет. Чтобы избежать случайного нажатия кнопок во
  время использования, включите функцию блокировки кнопок
  вручную, сдвинув и удерживая кнопку блокировки кнопок ( ).
  Примечание. Прибор оснащен функцией автоматического
  отключения. По истечении 60 минут прибор автоматически
  отключается. Чтобы снова включить прибор, нажмите и
  удерживайте кнопку , пока ЖК-экран не включится.
  4 Чтобы разблокировать рукоятки пластин, сдвиньте фиксатор
  выпрямляющих пластин ( ) в положение .
  5 Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной не более 5
  см для выпрямления.
  6 Поместите прядь волос между выпрямляющими пластинами ( )
  и сожмите рукоятки вместе.
  Функция SONIC включена по умолчанию, и на светодиодном
  экране отображается индикатор SONIC ( ).
  Звуковая вибрация включается при сжатии выпрямляющих
  пластин. При легком соприкосновении выпрямляющих
  пластин возникает характерный звук, что не влияет на работу
  прибора.
  Чтобы включить или отключить функцию SONIC, нажмите
  кнопку SONIC ( ).
  7 Плавно перемещайте прибор по всей длине волос (в течение
  максимум 5 секунд) от корней до кончиков. Не прекращайте
  движение, чтобы не перегреть волосы.
  Чтобы подкрутить кончики волос, подкрутите выпрямитель
  вовнутрь (или наружу) на конце пряди. Удерживайте
  выпрямитель в таком положении 2–3 секунды, затем
  отпустите.
  8 Повторите шаги 6 и 7, пока не будет достигнут желаемый
  результат.
  9 Повторите шаги с 6 по 8, чтобы выпрямить остальные волосы.
  После завершения работы
  1 Отключите функцию блокировки кнопок; для этого сдвиньте и
  удерживайте кнопку блокировки ( ) в течение 0,5 секунды.
  2 Выключите прибор и отключите его от электросети.
  3 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
  4 Очистите прибор и выпрямляющие пластины влажной тканью.
  k
  l
  e
  f
  h
  i
  b
  a
  c
  d
  j
  g
  n
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  HP8363
  LV Lietotāja rokasgrāmata
  PL Instrukcja obsługi
  RO Manual de utilizare
  RU Руководство пользователя
  SK Príručka užívateľa
  SL Uporabniški priročnik
  SR Korisnički priručnik
  UK Посібник користувача
  Specifications are subject to change without notice
  © 2014 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3140 035 39661

У вас виникло питання стосовно Philips ActiveCare Jojoba HP8363?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте запитання іншим користувачам Philips ActiveCare Jojoba HP8363. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Philips ActiveCare Jojoba HP8363 надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips ActiveCare Jojoba HP8363. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips ActiveCare Jojoba HP8363 на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Philips
Модель ActiveCare Jojoba HP8363
Продукт Стайлер
Мова Український, Англійська, Полірувати, Pосійський, Румунський, Словацький, Словенський, Хорватський
Тип файлу PDF
Колір
Колір продукту Grey, Pink
Технічні характеристики
Температура (макс) 199
Індикатор готовності
Поворотный шнур
Довжина шнура 2
Тип
Додатковий термостійкий мішок
Автоматичне вимкнення
Іонне кондиціонування
Час розігріву 15
Енергоживлення
Вхідна напруга мережі 110-240

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Стайлер Philips