Philips ActiveCare Jojoba HP8363 інструкція користувача

Philips ActiveCare Jojoba HP8363

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips%ActiveCare Jojoba HP8363. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips ActiveCare Jojoba HP8363 на цій сторінці.

Бренд
Philips
Модель
ActiveCare Jojoba HP8363
Продукт
Мова
Англійська, Полірувати, Pосійський, Румунський, Словацький, Словенський, Хорватський, Український
Тип файлу
PDF
Інтернет-сайт
http://www.philips.com/global
Latviešu
1 Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu
no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu
www.philips.com/welcome.
Philips ActiveCare Shine matu taisnotājam ir jaunas uzlabotas Triple-
Care™ plātnes, kas katru matu aizsargā pret pārāk lielu karstumu un
nodrošina vislabāko rezultātu. Triple-Care™ plātnes ir papildinātas ar
triju veidu vienlaikus izmantojamām matu apstrādes tehnoloģijām:
TempPrecision tehnoloģija – pateicoties jaudīgajam sildītājam, šis
matu taisnotājs nodrošina ātru rezultātu, aizsargājot matus pret
pārlieku karstumu. Pastāvīga temperatūra mazliet zem 200°C
nodrošina iespēju iztaisnot matus ar saudzīgāku temperatūru, iegūstot
vēlamo stilu.
Philips EHD+ Technology™ — karstums uz plātņu virsmas
vienmēr sadalīts vienmērīgi, novēršot matus bojājošo karsto punktu
veidošanos.
Sonic Vibration Technology™ – maigas un patīkamas vibrācijas
vienmērīgi izpleš matus pa plātņu virsmu un tādejādi katrs mats
saņem īpašu aprūpi.
Papildus keramiskās plātnes, kas pārklātas ar žožoba eļļu, kopā ar
apstrādi ar joniem palīdzēs iegūt veselīgu un spīdīgu matu izskatu.
Matu taisnotāja apskats
a Gatavības lietošanai indikators.
b Temperatūras rādījums.
c Skaņas signāla indikators.
d Pogu ksācijas funkcijas indikators.
e Jonu funkcijas indikators.
f Temperatūras pogas.
g SONIC poga.
Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu Sonic funkciju, kas ļauj ātrāk
iztaisnot matus un nodrošina izcilu slīdēšanu.
h Strāvas padeves poga.
i Funkciju ksācijas poga.
Pavirziet un turiet, lai bloķētu vai atbloķētu visas ierīces pogas.
j Matu taisnošanas plātņu aizslēgs.
Bīdiet, lai ksētu vai atbrīvotu ierīces plātņu rokturus.
k Cilpiņa pakarināšanai
l Strāvas padeves vads.
m Iztaisnošanas plātnes.
n Glabāšanas apvāks.
2 Svarīgi
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens
tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc
lietošanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams
pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
ierīci vannu, dušu, izlietņu vai
citu ar ūdeni pildītu trauku
tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet
ierīci no sienas kontaktligzdas.
Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos
no bīstamām situācijām, jums tas
jānomaina Philips pilnvarotā servisa
centrā vai pie līdzīgi kvalicētam
personām.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā
no 8 gadiem un personas ar
ierobežotām ziskajām, sensorajām
vai garīgajām spējām vai bez pieredzes
un zināšanām, ja tiek nodrošināta
uzraudzība vai norādījumi par drošu
ierīces lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību. Bērni
nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni
nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez
uzraudzības.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka uz
ierīces norādītais spriegums atbilst
elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem,
kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei
bez uzraudzības, kad tā ir pievienota
elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu ražotāju
piederumus vai detaļas, kuras Philips
nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus
piederumus vai detaļas, garantija vairs
nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
Pirms novietojat ierīci glabāšanā,
pagaidiet, līdz tā atdziest.
Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo
tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci
tikai aiz roktura, jo citas daļas ir karstas,
un izvairieties no saskares ar ādu.
Vienmēr novietojiet ierīci ar statīvu
uz karstumizturīgas, stabilas, līdzenas
virsmas. Karstās taisnošanas plātnes
nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu
uzliesmojošu materiālu.
Raugieties, lai elektrības vads
nenonāktu saskarē ar ierīces karstajām
detaļām.
Neļaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta,
nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem
priekšmetiem un materiāliem.
Nekad neapsedziet ierīci ar kaut
kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai
drāniņu), kad tā ir karsta.
Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu
sausus matus. Nelietojiet ierīci ar
slapjām rokām.
Uzglabājiet taisnošanas plātnes tīras
un brīvas no putekļiem un matu
veidošanas izstrādājumiem, piemēram,
putām, lakas un želejas. Nekad
neizmantojiet ierīci apvienojumā ar
matu veidošanas produktiem.
Taisnošanas plātnēm ir pārklājums. Šis
pārklājums var samazināt nodilumu
laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces
darbību.
Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus,
taisnošanas plātnes var nosmērēties.
Pirms lietot ierīci mākslīgiem matiem,
konsultējieties ar izplatītāju.
Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram, ja
nepieciešama apskate vai remonts.
Nekvalicētu personu veikts remonts
var radīt ļoti bīstamas situācijas
lietotājam.
Neievietojiet atverēs metāla
priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās
strāvas trieciena.
Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un
noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Vides aizsardzība
Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes
materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas
nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas Savienības direktīva 2012/19/
ES.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo
savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos
produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu
vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
3 Iztaisnojiet matus
Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu
matiem. Ja grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr
izvēlieties zemāko iestatījumu.
Matu tips Temperatūras režīms
Raupji, sprogaini, grūti
iztaisnojami
No vidējas līdz augstai
temperatūrai (170 °C - 200 °C)
Smalki, vidēji vai nedaudz viļņaini No zemas līdz vidējai temperatūrai
(160 °C un zemāka)
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti Zema temperatūra (zem 160 °C)
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
2 Nospiediet un turiet pogu ( ), līdz šķidro kristālu displejs
izgaismojas.
» Noklusējuma temperatūras iestatījums ir parādīts šķidro kristālu
displejā ( ).
» Rādījums “IONIC” (JONU) ( ) norāda, ka jonu funkcija tiek
automātiski ģenerēta, izdalot jonus, lai aizsargātu jūsu matus.
3 Nospiediet temperatūras pogas ( ), lai izvēlētos matiem piemērotu
temperatūras režīmu.
» Ja ierīce ir ieslēgta, tiek automātiski un nepārtraukti izdalīti joni, lai
nodrošinātu papildu mirdzumu un samazinātu sprogošanos.
» Kad taisnošanas plātnes uzsilst, mirgo rādījums “READY”
(GATAVS) ( ).
» Kad iztaisnošanas plātnes ir uzkarsušas līdz izvēlētajai
temperatūrai, displejā parādās vārds ‘READY’ (GATAVS) ( ).
Piezīme. Ja neviena poga nav nospiesta ilgāk par 5 sekundēm,
automātiski tiek aktivizēta pogu bloķēšanas funkcija, kas deaktivizē
visas ierīces pogas. Kad aktivizēta pogu bloķēšanas funkcija, šķidro
kristālu displejā tiek parādīts pogu ksācijas ( ) indikators. Lai
izslēgtu pogu bloķēšanas funkciju, pavirziet un 0,5 sekundes turiet
šādā pozīcijā ksācijas pogu ( ).
Padoms: lai novērstu nejaušu pogu izslēgšanu darbības laikā, pogu
ksācijas funkciju varat aktivizēt arī manuāli, bīdot un turot funkciju
ksācijas pogu ( ).
Piezīme. Ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju.
Pēc 60 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas. Ierīces darbību varat
atjaunot, nospiežot un turot pogu , līdz šķidro kristālu displejs
izgaismojas.
4 Bīdiet matu taisnošanas plātņu aizslēgu ( ) uz , lai atbrīvotu plātņu
rokturus.
5 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
6 Ievietojiet to starp matu taisnošanas plātnēm ( ) un stingri saspiediet
plātņu rokturus.
Sonic funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma, ko norāda SONIC
signāls ( ) LED ekrānā.
Sonic vibrāciju funkcija sāk darboties tikai tad, kad iztaisnošanas
plātnes tiek saspiestas kopā. Iztaisnošanas plātnes rada grabošu
skaņu, kad tās nedaudz saskaras, taču tas neietekmē ierīces
veiktspēju.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu Sonic funkciju, nospiediet pogu SONIC
( ).
7 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz
matu galiem (maks. 5 sekundes), lai matus nepārkarsētu.
Lai ieveidotu lokas, pagrieziet matu taisnotāju par pus apli uz iekšu
(vai uz āru), kad esat sasniedzis matu šķipsnas galu. Turiet matu
taisnotāju šajā pozīcija 2 līdz 3 sekundes, tad atlaidiet to.
8 Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
9 Lai iztaisnotu visus pārējos matus, atkārtojiet 6. līdz 8. solī aprakstītās
darbības.
Pēc lietošanas:
1 Izslēdziet pogu bloķēšanas funkciju, pavirzot un 0,5 sekundes turot
funkciju bloķēšanas pogu ( ).
2 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
3 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
4 Notīriet ierīci un iztaisnošanas plātnes ar mitru drānu.
5 Fiksējiet matu taisnošanas plātnes, aizverot plātņu rokturus un bīdot
plātņu aizslēgu uz .
6 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem.
Varat arī pakarināt matu taisnotāju aiz cilpas ( ) vai uzglabāt to
siltumizturīgajā apvākā ( ).
4 Garantija un apkalpošana
Ja nepieciešama informācija, piem., par piederuma nomaiņu, vai radusies
kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas
centru savā valstī. Tālruņa numurs ir norādīts vispasaules garantijas
brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie
vietējā Philips preču izplatītāja.
5 Traucējummeklēšana
Problēma Iemesls Risinājums
Ierīce
nedarbojas.
Iespējams, ka ir bojāta
kontaktligzda, kurai
ierīce ir pievienota.
Lai veiktu remontu/nomaiņu,
sazinieties ar Philips klientu
apkalpošanas centru savā valstī
vai aiznesiet ierīci uz tuvāko
Philips servisa centru.
Ierīces pogas ir
bloķētas.
Izslēdziet pogu bloķēšanas
funkciju, pavirzot un
0,5 sekundes turot funkciju
bloķēšanas pogu.
Lietojot ierīci,
nostrādā elektriskais
drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju kārbu
savā mājoklī, lai pārliecinātos, vai
strāva ir ieslēgta.
Polski
1 Wstęp
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów rmy Philips! Aby w
pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez rmę Philips, należy
zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.
Prostownica do włosów Philips ActiveCare Shine jest wyposażona w
nowatorskie płytki Triple-Care™, które zapewniają włosom ochronę
przed zbyt wysoką temperaturą i gwarantują najlepsze rezultaty. Płytki
Triple-Care™ łączą w sobie trzy technologie pielęgnacji włosów:
TempPrecision — dzięki grzałce o wysokiej mocy prostownica
zapewnia szybsze efekty bez przegrzewania włosów. Bardziej stabilna
temperatura — nieco poniżej 200°C — umożliwia prostowanie
włosów i tworzenie wybranej fryzury w łagodniejszej temperaturze.
Philips EHD+™ — płytki zawsze rozprowadzają ciepło
równomiernie po całej powierzchni, co zapobiega powstawaniu
szkodliwych, gorących punktów.
Sonic Vibration™ — delikatne i przyjemne wibracje równomiernie
rozprowadzają włosy po powierzchni płytek, dzięki czemu każdy z
nich korzysta z efektów pielęgnacji.
Ponadto aromatyzowane olejkiem jojoba płytki ceramiczne oraz funkcja
pielęgnacji jonowej pomogą utrzymać lśniący i zdrowy wygląd włosów.
Opis prostownicy do włosów
a Wskaźnik gotowości do pracy.
b Wskaźnik temperatury.
c Wskaźnik funkcji drgań dźwiękowych.
d Wskaźnik funkcji blokady przycisków.
e Wskaźnik funkcji pielęgnacji jonowej.
f Przyciski regulacji temperatury.
g Przycisk SONIC.
Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji
drgań dźwiękowych, która przyspiesza prostowanie włosów i
zapewnia doskonały poślizg.
h Przycisk zasilania.
i Przycisk blokady przycisków.
Przesunięcie i przytrzymanie powoduje zablokowanie lub
odblokowanie wszystkich przycisków urządzenia.
j Blokada płytek prostujących.
Przesunięcie powoduje zablokowanie i zwolnienie blokady
ramion urządzenia, na których znajdują się płytki.
k Uchwyt do zawieszania.
l Przewód zasilający.
m Płytki prostujące.
n Etui do przechowywania.
2 Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą
instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wody.
Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience,
po zakończeniu stosowania wyjmij
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Obecność wody stanowi zagrożenie
nawet wtedy, gdy urządzenie jest
wyłączone.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wanny,
prysznica, umywalki lub innych
naczyń napełnionych wodą.
Zawsze po zakończeniu
korzystania z urządzenia wyjmij
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Ze względów bezpieczeństwa
wymianę uszkodzonego przewodu
sieciowego zleć autoryzowanemu
centrum serwisowemu rmy Philips
lub odpowiednio wykwalikowanej
osobie.
Urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami
zycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające
wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, pod
warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia w
bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych
zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić
się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc
w czyszczeniu i obsłudze urządzenia
zawsze powinny to robić pod
nadzorem dorosłych.
Przed podłączeniem urządzenia
upewnij się, że napięcie podane na
urządzeniu jest zgodne z napięciem w
domowej instalacji elektrycznej.
Urządzenia używaj zgodnie z jego
przeznaczeniem, opisanym w tej
instrukcji obsługi.
Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru
urządzenia podłączonego do zasilania.
Nie korzystaj z akcesoriów ani części
innych producentów, ani takich,
których nie zaleca w wyraźny sposób
rma Philips. Wykorzystanie tego typu
akcesoriów lub części spowoduje
unieważnienie gwarancji.
Nie zawijaj przewodu sieciowego
wokół urządzenia.
Przed schowaniem urządzenia
odczekaj, aż ostygnie.
Podczas korzystania z urządzenia
zachowaj szczególną ostrożność —
może być bardzo gorące. Chwytaj
wyłącznie za uchwyt, ponieważ
pozostałe części są gorące. Unikaj
kontaktu ze skórą.
Zawsze umieszczaj urządzenie na
podpórce na żaroodpornej, stabilnej,
płaskiej powierzchni. Rozgrzane płytki
grzejne nigdy nie powinny dotykać
blatu stolika ani innych łatwopalnych
materiałów.
Nie dopuść do zetknięcia się
przewodu zasilającego z rozgrzanymi
częściami urządzenia.
Włączone urządzenie trzymaj z
dala od łatwopalnych substancji i
przedmiotów.
Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go
nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub
odzieżą).
Używaj urządzenia na suchych
włosach. Nie używaj urządzenia, gdy
masz mokre dłonie.
Na bieżąco czyść płytki grzejne z kurzu
oraz środków do układania włosów
(np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie
używaj lokówki w połączeniu z takimi
środkami.
Płytki grzejne są pokryte powłoką.
Powłoka ta może zużywać się z
upływem czasu. Nie wpływa to
na prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia.
Jeśli urządzenie jest używane do
włosów farbowanych, płytki grzejne
mogą się zabarwić. Jeśli zamierzasz
używać urządzenia do sztucznych
włosów, najpierw dowiedz się od ich
sprzedawcy, czy jest to dopuszczalne.
Konieczność przeglądu lub
naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj
do autoryzowanego centrum
serwisowego rmy Philips. Naprawy
przez osoby niewykwalikowane mogą
prowadzić do poważnego zagrożenia
dla użytkownika urządzenia.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie
umieszczaj metalowych przedmiotów
w otworach urządzenia.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne
z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych.
Środowisko
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów
oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się
do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom
Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych
produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
3 Prostowanie włosów
Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich włosów.
Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie
ustawienie temperatury.
Rodzaj włosów Ustawienie temperatury
Szorstkie, kręcone, trudne do
wyprostowania
Średnia – wysoka (170–200°C)
Cienkie, niezbyt gęste lub lekko
pofalowane
Niska – średnia (160°C i poniżej)
Jasne, blond, rozjaśniane lub
farbowane
Niska (poniżej 160°C)
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ), aż włączy się wyświetlacz LCD.
» Domyślne ustawienie temperatury zostanie wyświetlone na
wyświetlaczu LCD ( ).
» Wyświetlony komunikat „IONIC” ( ) wskazuje, że funkcja
pielęgnacji jonowej została automatycznie uruchomiona — jony
są rozprowadzane w celu ochrony włosów.
3 Naciśnij przyciski regulacji temperatury ( ), aby wybrać ustawienie
temperatury odpowiednie dla Twoich włosów.
» Przy włączonym urządzeniu jony uwalniane są automatycznie i
bez przerwy. Funkcja pielęgnacji jonowej nadaje włosom blask i
zmniejsza skręcanie się włosów.
» Kiedy płytki prostujące się rozgrzewają, oznaczenie „READY”
miga.
» Gdy prostownica nagrzeje się do wybranej temperatury,
włączy się oznaczenie „READY” ( ).
Uwaga: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 5 sekund,
funkcja blokady przycisków włączy się automatycznie i wszystkie
przyciski urządzenia zostaną dezaktywowane. Po włączeniu funkcji
blokady przycisków jej wskaźnik ( )
zostanie wyświetlony na wyświetlaczu LCD. Aby wyłączyć funkcję
blokady przycisków, przesuń i przytrzymaj przycisk blokady
przycisków ( ) przez 0,5 sekundy.
Wskazówka: Aby uniknąć przypadkowego naciskania przycisków
podczas korzystania z prostownicy, możesz również włączyć
funkcję blokady przycisków ręcznie, przesuwając i przytrzymując
przycisk blokady przycisków ( ).
Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego
wyłączania. Po godzinie urządzenie wyłącza się automatycznie.
Urządzenie można uruchomić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku aż do włączenia wyświetlacza LCD.
4 Przesuń przycisk blokady płytek prostujących ( ) do pozycji , aby
odblokować ramiona, na których znajdują się płytki.
5 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie
większej niż 5 cm.
6 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi ( ) i ściśnij ramiona.
Funkcja drgań dźwiękowych uruchamiana jest domyślnie, a na
wyświetlaczu LED zostaje wyświetlony wskaźnik SONIC ( ).
Tryb drgań dźwiękowych uruchamia się po ściśnięciu płytek
prostujących. Gdy płytki prostujące lekko się stykają, słychać
brzęczenie. Nie wpływa to na działanie urządzenia.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję drgań dźwiękowych, naciśnij
przycisk SONIC ( ).
7 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym
ruchem (przez maks. 5 sekund) bez zatrzymywania się w celu
uniknięcia przegrzania.
Aby podwinąć lub wywinąć pasmo włosów, skieruj prostownicę
o 180° do wewnątrz (lub na zewnątrz) i przesuwaj urządzenie
aż do końcówek włosów. Trzymaj urządzenie w tej pozycji przez
2–3 sekundy, a następnie puść włosy.
8 Powtórz czynności 6 i 7 aż do uzyskania właściwego wyglądu.
9 Powtórz czynności od 6 do 8, aby wyprostować resztę włosów.
Po użyciu:
1 Wyłącz funkcję blokady przycisków, przesuwając i przytrzymując
przycisk blokady przycisków ( ) przez 0,5 sekundy.
2 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
3 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i
pozostaw do ostygnięcia.
4 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu wilgotnej
ściereczki.
5 Zablokuj płytki prostujące, zamykając ramiona, na których znajdują się
płytki, i przesuwając przycisk blokady płytek do pozycji .
6 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od
kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (
) lub schować je w odpornym na wysoką temperaturę etui ( ).
4 Gwarancja i serwis
W razie pytań, dotyczących na przykład wymiany nasadki, lub w
przypadku problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
www.philips.com/support, bądź skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta rmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w
ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi
Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów rmy Philips.
5 Rozwiązywanie problemów
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie
nie działa.
Być może gniazdko,
do którego
podłączono
urządzenie, jest
zepsute.
Skontaktuj się z lokalnym
centrum obsługi klienta rmy
Philips lub zanieś urządzenie
do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy
lub wymiany.
Przyciski urządzenia
są zablokowane.
Wyłącz funkcję blokady
przycisków, przesuwając i
przytrzymując przycisk blokady
przycisków przez 0,5 sekundy.
Bezpiecznik
wyłącza się podczas
korzystania z
urządzenia.
Sprawdź skrzynkę
bezpiecznikową w domu
i upewnij się, że prąd jest
włączony.
Română
1 Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a benecia pe
deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Aparatul de îndreptat părul Philips ActiveCare Shine dispune de plăci
Triple-Care™ recent proiectate, care vă asigură că ecare r de păr
este protejat împotriva căldurii excesive şi vă oferă siguranţa rezultatelor
optime. Plăcile Triple-Care™ sunt echipate cu 3 tehnologii pentru
îngrijirea părului care funcţionează împreună:
Tehnologie TempPrecision - Datorita elementului de încălzire
performant, acest aparat de îndreptat părul furnizează rezultate
mai rapide fără a supraîncălzi părul. O temperatură mai constantă,
imediat sub 200 ° C, vă va permite să vă îndreptaţi părul la o
temperatură mai protectoare, obţinând coafura dorită.
Philips EHD+ Technology ™ – plăcile distribuie întotdeauna căldura
uniform, ceea ce previne deteriorarea zonelor sensibile.
Sonic Vibration Technology ™ – Vibraţiile delicate şi plăcute
distribuie uniform rele de păr pe plăci, astfel încât ecare r de păr
beneciază de efecte de îngrijire.
In plus, plăcile ceramice cu infuzie de ulei de jojoba, împreună cu
tratamentul cu ioni vă vor ajuta să creaţi un aspect sănătos şi strălucitor.
Imagine de ansamblu a aparatului de îndreptat
părul
a Indicator pentru pregătire de funcţionare.
b Indicator de temperatură.
c Indicator al funcţiei sonice.
d Indicator la funcţiei de blocare.
e Indicator al funcţiei ionice.
f Butoane pentru temperatură.
g Buton SONIC.
Apăsaţi pentru a porni/opri funcţia sonică, care asigură
rezultate mai rapide de îndreptare şi o glisare perfectă.
h Buton de alimentare.
i Buton pentru blocare.
Glisaţi şi menţineţi pentru a bloca şi debloca toate butoanele
de pe aparat.
j Blocarea plăcilor de îndreptare.
Glisaţi pentru a bloca şi eliberaţi braţele plăcilor de pe aparat.
k Agăţătoare.
l Cablu de alimentare.
m Plăci de îndreptare.
n Manşonul pentru depozitare.
2 Important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
aparat în apropierea apei.
Când aparatul este utilizat în baie,
scoateţi-l din priză după utilizare
deoarece apa reprezintă un risc chiar
şi când aparatul este oprit.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
aparat în apropierea căzilor, duşurilor,
bazinelor sau altor recipiente cu apă.
Scoateţi întotdeauna aparatul
din priză după utilizare.
În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit întotdeauna
de Philips, de un centru de service
autorizat de Philips sau de personal
calicat în domeniu, pentru a evita
orice accident.
Acest aparat poate  utilizat de către
copii începând de la vârsta de 8 ani
şi persoane care au capacităţi zice,
mentale sau senzoriale reduse sau
sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
dacă sunt supravegheate sau au fost
instruite cu privire la utilizarea în
condiţii de siguranţă a aparatului şi
înţeleg pericolele pe care le prezintă.
Copii nu trebuie să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de
către utilizator nu trebuie realizate de
către copii nesupravegheaţi.
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-
vă că tensiunea indicată pe aparat
corespunde tensiunii reţelei locale.
Nu utilizaţi aparatul pentru alt scop
decât cel descris în acest manual.
Nu lăsaţi niciodată aparatul
nesupravegheat când este conectat la
sursa de alimentare.
Nu utilizaţi niciodată accesorii sau
componente de la alţi producători
sau nerecomandate explicit de Philips.
Dacă utilizaţi aceste accesorii sau
componente, garanţia se anulează.
Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în
jurul aparatului.
Înainte de a depozita aparatul,
aşteptaţi să se răcească.
Aveţi foarte multă grijă când utilizaţi
aparatul întrucât ar putea  extrem
de erbinte. Apucaţi doar mânerul,
deoarece celelalte componente sunt
erbinţi, şi evitaţi contactul cu pielea.
Aşezaţi întotdeauna aparatul cu
suportul pe o suprafaţa plată, stabilă,
termorezistentă. Plăcile de încălzire
erbinţi nu trebuie să atingă niciodată
suprafaţa sau alte materiale inamabile.
Evitaţi intrarea în contact a cablului
de alimentare cu piesele erbinţi ale
aparatului.
Păstraţi aparatul la distanţă de obiecte
şi materiale inamabile când este
pornit.
Nu acoperiţi niciodată aparatul cu
ceva (de exemplu un prosop sau
un articol vestimentar) când este
erbinte.
Utilizaţi aparatul numai pe păr uscat.
Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude.
Păstraţi plăcile de încălzire curate şi
curăţaţi-le de praf şi produse pentru
coafat precum spumă, spray sau
gel. Nu utilizaţi niciodată aparatul
împreună cu produse de coafat.
Plăcile de încălzire au un înveliş. Acest
înveliş se poate uza lent în timp. Totuşi,
acest lucru nu afectează performanţa
aparatului.
Dacă aparatul este utilizat pe păr
vopsit, plăcile de încălzire se pot
păta. Înainte de a-l utiliza pentru
păr articial, consultaţi întotdeauna
distribuitorul.
Pentru control sau depanare duceţi
aparatul numai la un centru service
autorizat de Philips. Repararea făcută
de persoane necalicate poate genera
situaţii periculoase pentru utilizator.
Nu introduceţi obiecte metalice în
oricii, pentru a evita electrocutarea.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările
aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Mediu
Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale
şi componente de înaltă calitate, care pot  reciclate şi
reutilizate.
Când simbolul reprezentând un coş de gunoi cu roţi tăiat
însoţeşte un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei
europene 2012/19/UE.
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru
produse electrice şi electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră
locale şi nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere
obişnuite. Evacuarea corectă a produsului dvs. vechi ajută la prevenirea
consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.
3 Îndreptaţi-vă părul
Asiguraţi-vă că selectaţi o setare de temperatură potrivită pentru tipul
dvs. de păr. La prima utilizare a aparatului de îndreptat părul selectaţi
întotdeauna o setare mai mică.
Tip de păr Setare de temperatură
Aspru, creţ, dicil de îndreptat Medie până la Ridicată
(170 °C - 200 °C)
Fin, cu textură medie sau uşor
ondulat
Scăzută până la Medie
(160°C şi peste)
Deschis la culoare, blond,
decolorat sau vopsit
Scăzută (sub 160°C)
1 Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ( ) până la iluminarea
ecranului LCD.
» Setarea implicită de temperatură este aşată pe ecranul LCD ( ).
» „IONIC” ( ) este aşat, indicând faptul că funcţia ionică este
generată automat, cu ioni difuzaţi pentru a vă proteja părul.
3 Apăsaţi butoanele de temperatură ( ) pentru a selecta o setare
adecvată de temperatură pentru tipul dvs. de păr.
» Atunci când aparatul este pornit, se vor genera automat şi
continuu ioni, pentru a oferi un plus de strălucire şi pentru a
reduce aspectul creţ.
» Când plăcile pentru îndreptare se încălzesc, indicaţia „READY”
( ) clipeşte.
» Când plăcile pentru îndreptare s-au încălzit până la
temperatura selectată, este aşată indicaţia „READY”
(GATA) ( ).
Notă: dacă nu este apăsat niciun buton timp de peste 5 secunde,
funcţia de blocare butoane se va activa automat, cu toate
butoanele de pe aparat dezactivate. Când funcţia de blocare
butoane este activată, indicatorul de blocare butoane ( ) este
aşat pe ecranul LCD. Pentru a dezactiva funcţia de blocare
butoane, glisaţi şi menţineţi butonul de blocare butoane ( ) timp
de 0,5 secunde.
Sfat: pentru a evita comutarea accidentală a butoanelor în timpul
procesului, puteţi de asemenea să activaţi manual funcţia de
blocare glisând şi menţinând butonul de blocare ( ).
Notă: Aparatul este echipat cu o funcţie de închidere automată.
După 60 de minute, aparatul se opreşte automat. Puteţi reporni
aparatul apăsând şi menţinând butonul până când ecranul LCD
luminează.
4 Glisaţi butonul de blocare al plăcilor pentru îndreptare ( ) la
pentru a debloca braţele plăcilor.
5 Pieptănaţi-vă părul şi alegeţi o şuviţă nu mai lată de 5 cm pentru a o
îndrepta.
6 Plasaţi-o între plăcile pentru îndreptare ( ) şi strângeţi braţele
plăcilor ferm.
Funcţia sonică este pornită implicit, cu indicatorul SONIC aşat
( ) pe ecranul cu LED-uri.
Vibraţia sonică începe numai când plăcile pentru îndreptare
sunt apăsate împreună. Plăcile pentru îndreptare produc un
zgomot atunci când sunt în contact uşor, ceea ce nu afectează
performanţa aparatului.
Pentru a porni sau a dezactiva funcţia sonică, apăsaţi pe butonul
SONIC ( ).
7 Glisaţi aparatul de îndreptat părul uşor pe lungimea părului cu o
singură mişcare (max. 5 secunde) de la rădăcină la capăt, fără a vă
opri pentru a preveni supraîncălzirea.
Pentru a crea coafuri cu părul întors, rotiţi aparatul de îndreptat
părul într-un semicerc în interior (sau exterior) când ajungeţi la
capătul şuviţei. Ţineţi aparatul de îndreptat părul timp de 2 - 3
secunde, apoi eliberaţi-l.
8 Repetaţi paşii 6 şi 7 până la obţinerea aspectului dorit.
9 Pentru a îndrepta restul părului, repetaţi paşii 6 - 8.
După utilizare:
1 Dezactivaţi funcţia de blocare a butoanelor glisând şi menţinând
butonul de blocare a butoanelor ( ) timp de 0,5 secunde.
2 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
3 Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
4 Curăţaţi aparatul şi plăcile pentru îndreptare cu o cârpă umedă.
5 Blocaţi plăcile pentru îndreptare închizând braţele plăcilor şi glisând
butonul de blocare al plăcilor la .
6 Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea, îl puteţi
suspenda de la agăţătoare ( ) sau în puteţi depozita în manşonul
termorezistent ( ).
4 Garanţie şi service
Dacă aveţi nevoie de informaţii de ex. despre înlocuirea unui accesoriu
sau dacă aveţi o problemă, vizitaţi site-ul Web Philips la www.philips.
com/support sau contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips
din ţara dvs. Numărul de telefon se aă în certicatul de garanţie
internaţională. Dacă în ţara dvs. nu există niciun centru de asistenţă
pentru clienţi, contactaţi distribuitorul Philips local.
5 Depanare
Problemă Cauză Soluţie
Aparatul nu
funcţionează
deloc.
Probabil că priza
electrică la care
a fost conectat
aparatul este ruptă.
Contactaţi centrul de asistenţă
pentru clienţi din ţara dvs.
sau duceţi aparatul la cel mai
apropiat centru de service
Philips pentru reparaţii/înlocuire
Butoanele de pe
aparat sunt blocate.
Dezactivaţi funcţia de blocare
a butoanelor glisând şi
menţinând butonul de blocare
a butoanelor timp de 0,5
secunde.
Siguranţa electrică
se stinge la
utilizarea aparatului.
Vericaţi cutia de siguranţe din
locuinţa dvs. pentru a vă asigura
că alimentarea este pornită.
Русский
Выпрямитель
1 Введение
Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того
чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips,
зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Выпрямитель для волос Philips ActiveCare Shine оснащен новыми
пластинами Triple-Care™, которые позволяют защитить от
перегрева каждый волосок и гарантируют оптимальные результаты
при укладке. В пластинах Triple-Care™ одновременно используются
3 технологии защиты волос.
Технология TempPrecision. Благодаря высокопроизводительному
нагревательному элементу выпрямитель обеспечивает
быстрый результат, защищая волосы от перегрева. Постоянная
температура нагрева, не превышающая 200 °C, позволяет
выпрямлять волосы в щадящем режиме. Создайте нужную
прическу без труда!
Технология EHD+™ от Philips. Тепло равномерно
распределяется по всей пластине, что препятствует
повреждению наиболее горячих участков.
Sonic Vibration Technology™. Деликатно вибрирующие пластины
равномерно распределяют волосы по пластинам, поэтому
каждый волосок получает полноценный уход.
Кроме того, наличие в керамических пластинах масла жожоба
вместе с ионным кондиционированием позволяет придать
прическе здоровый и блестящий вид.
Обзор выпрямителя
a Индикатор готовности к работе.
b Индикатор температуры.
c Индикатор функции SONIC.
d Индикатор функции блокировки кнопок.
e Индикатор функции ионизации.
f Кнопки настройки температуры.
g Кнопка SONIC.
Нажмите ее для включения или отключения функции
SONIC, которая обеспечивает более быстрое
выпрямление волос и превосходное скольжение.
h Кнопка питания.
i Кнопка блокировки кнопок.
Сдвиньте и удерживайте для блокировки или
разблокировки всех кнопок на приборе.
j Блокировка выпрямляющих пластин.
Сдвиньте для блокировки и разблокировки рукояток
пластин прибора.
k Петелька для подвешивания.
l Шнур питания.
m Выпрямляющие пластины.
n Чехол для хранения.
2 Важная информация
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
ВНИМАНИЕ! Не используйте
прибор вблизи воды.
Выньте вилку шнура питания
прибора из розетки электросети
после использования прибора в
ванной комнате. Близость воды
представляет риск, даже если
прибор выключен.
ВНИМАНИЕ! Не используйте
прибор в ванной, душе,
бассейне или других
помещениях с повышенной
влажностью.
После завершения работы
отключите прибор от розетки
электросети.
В случае повреждения сетевого
шнура его необходимо заменить.
Чтобы обеспечить безопасную
эксплуатацию прибора, заменяйте
шнур только в авторизованном
сервисном центре Philips или в
сервисном центре с персоналом
высокой квалификации.
Данным прибором могут
пользоваться дети старше
8 лет и лица с ограниченными
интеллектуальными или
физическими возможностями,
а также лица с недостаточным
опытом и знаниями под
присмотром других лиц или
после инструктирования о
безопасном использовании
прибора и потенциальных
опасностях. Не позволяйте детям
играть с прибором. Дети могут
осуществлять очистку и уход за
прибором только под присмотром
взрослых.
Перед подключением прибора
убедитесь, что указанное на
нем напряжение соответствует
напряжению местной электросети.
Не используйте прибор для целей,
отличных от описанных в данном
руководстве.
Не оставляйте включенный в сеть
прибор без присмотра.
Запрещается пользоваться
какими-либо аксессуарами или
деталями других производителей,
не имеющих специальной
рекомендации Philips. При
использовании таких аксессуаров
и деталей гарантийные
обязательства теряют силу.
Не обматывайте сетевой шнур
вокруг прибора.
Прежде чем убрать прибор, дайте
ему остыть.
Соблюдайте осторожность при
использовании прибора, так как он
может сильно нагреваться. Держите
прибор только за ручку, так как
остальные части очень горячие.
Избегайте контакта с кожей.
Всегда размещайте прибор с
подставкой на термостойкой,
устойчивой, плоской поверхности.
Горячие нагревательные пластины
не должны соприкасаться с
поверхностью или другими
воспламеняющимися материалами.
Не допускайте контакта сетевого
шнура с горячими частями прибора.
Держите включенный прибор в
стороне от легковоспламеняющихся
объектов и материалов.
Запрещается покрывать
неостывший прибор (например,
полотенцем или одеждой).
Пользуйтесь прибором для укладки
только сухих волос. Запрещается
брать прибор мокрыми руками.
Нагревательные пластины следует
содержать в чистоте. Очищайте
их от пыли и средств для укладки:
муссов, спреев и гелей. Запрещается
использовать прибор вместе со
средствами для укладки.
Нагревательные пластины имеют
специальное покрытие. Со
временем это покрытие может
стираться. Это не влияет на работу
прибора.
При использовании прибора
на окрашенных волосах на
нагревательных пластинах
могут появиться пятна.
Прежде чем использовать
прибор на искусственных
волосах, проконсультируйтесь
со специалистами в месте
приобретения волос.
Для проверки или ремонта прибора
следует обращаться только в
авторизованный сервисный центр
Philips. Ремонт, произведенный
неквалифицированным лицом,
может привести к особо опасным
для пользователя ситуациям.
Во избежание поражения
электрическим током не вставляйте
металлические предметы в
отверстия.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Защита окружающей среды
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением
перечеркнутого мусорного бака, это означает, что оно
соответствует директиве Европейского Парламента 2012/19/EU.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и
электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми
отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия
поможет предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
3 Выпрямление волос
Всегда устанавливайте температурный режим, наиболее
подходящий для вашего типа волос. При первом использовании
выпрямителя обязательно выберите низкий температурный режим.
Тип волос Температура нагрева
Жесткие, вьющиеся или
трудновыпрямляемые волосы
От средней до высокой
(170 °C – 200 °C)
Тонкие, нормальные или волнистые
волосы
От низкой до средней
(160 °C и ниже)
Светлые, обесцвеченные или
окрашенные волосы
Низкая (до 160 °C)
1 Вставьте вилку в розетку электросети.
2 Нажмите и удерживайте кнопку ( ) до включения ЖК-
дисплея.
» На ЖК-дисплее отобразится температура по умолчанию ( ).
» Отображение индикации «IONIC» ( ) означает,
что выполняется автоматическая ионизация, то есть
генерируются ионы, защищающие волосы.
3 Нажмите кнопки регулировки температуры ( ), чтобы выбрать
температурный режим, наиболее подходящий вашему типу
волос.
» Пока прибор включен, автоматически и непрерывное
генерируются ионы, что придает волосам дополнительный
блеск и уменьшает спутывание.
» Когда выпрямляющие пластины нагреются, начнет мигать
индикатор готовности «READY» ( ).
» Когда выпрямляющие пластины нагреются до
установленной температуры, появится индикация READY
( ).
Примечание. Если в течение 5 секунд не будет нажата ни
одна кнопка, автоматически включится функция блокировки
кнопок, и все кнопки на приборе будут отключены. Когда
функция блокировки кнопок включена, на ЖК-экране
отображается индикатор блокировки кнопок ( ). Чтобы
отключить функцию блокировки кнопок, сдвиньте и
удерживайте кнопку блокировки ( ) в течение 0,5 секунд.
Совет. Чтобы избежать случайного нажатия кнопок во
время использования, включите функцию блокировки кнопок
вручную, сдвинув и удерживая кнопку блокировки кнопок ( ).
Примечание. Прибор оснащен функцией автоматического
отключения. По истечении 60 минут прибор автоматически
отключается. Чтобы снова включить прибор, нажмите и
удерживайте кнопку , пока ЖК-экран не включится.
4 Чтобы разблокировать рукоятки пластин, сдвиньте фиксатор
выпрямляющих пластин ( ) в положение .
5 Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной не более 5
см для выпрямления.
6 Поместите прядь волос между выпрямляющими пластинами ( )
и сожмите рукоятки вместе.
Функция SONIC включена по умолчанию, и на светодиодном
экране отображается индикатор SONIC ( ).
Звуковая вибрация включается при сжатии выпрямляющих
пластин. При легком соприкосновении выпрямляющих
пластин возникает характерный звук, что не влияет на работу
прибора.
Чтобы включить или отключить функцию SONIC, нажмите
кнопку SONIC ( ).
7 Плавно перемещайте прибор по всей длине волос (в течение
максимум 5 секунд) от корней до кончиков. Не прекращайте
движение, чтобы не перегреть волосы.
Чтобы подкрутить кончики волос, подкрутите выпрямитель
вовнутрь (или наружу) на конце пряди. Удерживайте
выпрямитель в таком положении 2–3 секунды, затем
отпустите.
8 Повторите шаги 6 и 7, пока не будет достигнут желаемый
результат.
9 Повторите шаги с 6 по 8, чтобы выпрямить остальные волосы.
После завершения работы
1 Отключите функцию блокировки кнопок; для этого сдвиньте и
удерживайте кнопку блокировки ( ) в течение 0,5 секунды.
2 Выключите прибор и отключите его от электросети.
3 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
4 Очистите прибор и выпрямляющие пластины влажной тканью.
k
l
e
f
h
i
b
a
c
d
j
g
n
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8363
LV Lietotāja rokasgrāmata
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
RU Руководство пользователя
SK Príručka užívateľa
SL Uporabniški priročnik
SR Korisnički priručnik
UK Посібник користувача
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 39661

У вас виникло питання стосовно Philips ActiveCare Jojoba HP8363?

Задайте запитання іншим користувачам Philips ActiveCare Jojoba HP8363. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам PhilipsActiveCare Jojoba HP8363 надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Колір
Колір продукту Grey, Pink
Технічні характеристики
Температура (макс) 199
Індикатор готовності yes
Поворотный шнур yes
Довжина шнура 2
Тип
Додатковий термостійкий мішок yes
Автоматичне вимкнення yes
Іонне кондиціонування yes
Час розігріву 15
Енергоживлення
Вхідна напруга мережі 110-240
Вхідна напруга мережі 110-240
Дизайн
Колір продукту Grey, Pink
Характеристики
Температура (макс) 199
Іонне кондиціонування yes
Час розігріву 15
Технологія Теплий
Тип
yes
no
no
no
Ергономіка
Індикатор готовності yes
Поворотный шнур yes
Довжина шнура 2
Автоматичне вимкнення yes
Вміст упаковки
Додатковий термостійкий мішок yes