Philips HD2647

Philips HD2647 інструкція користувача

 • Register your product and get support at
  HD2627
  HD2647
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HD2627_HD2647_UM_EEU_V2.0
  3140 035 36182
  English
  1 Overview (Fig.1)
  a
  Warming rack (HD2627 only)
  f
  Crumb tray
  b
  Toasting slots
  g
  Reheat button
  c
  Toasting lever
  h
  Defrost button
  d
  Bun warming setting (HD2627 only)
  i
  Stop button
  e
  Browning control
  j
  Cord storage brackets
  2 Before first use
  Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let
  the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and
  prevents unpleasant smells.
  3 Use the appliance
  Toast, reheat, or defrost bread (g.2)
  To toast bread, follow the steps in Fig.2.
  • Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.
  • Select a high setting (5-7) for darkly toasted bread.
  To reheat bread, press the reheat button (
  ) after step 3.
  To defrost bread, press the defrost button (
  ) after step 3.
  Note:
  • You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the
  stop button (STOP) on the toaster.
  • The reheat function has a preset duration. The toasting time does not change when you
  turn the browning control to another setting.
  Bun warming (Fig.3) (HD2627 only)
  1 Push down the warming rack lever to unfold the warming rack.
  2 Turn the browning control to the bun warming setting ( ).
  Note:
  • Never put the rolls to be warmed up directly on top of the toaster. Always use the
  warming rack to avoid damage to the toaster.
  4 Cleaning (fig.4)
  Warning:
  • Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the
  appliance.
  Български
  1 Общ преглед (фиг. 1)
  a
  Стойказазатопляне(самоза
  HD2627)
  f
  Тавичказатрохи
  b
  Отворизапрепичане
  g
  Бутонзапретопляне
  c
  Пусковлост
  h
  Бутонзаразмразяване
  d
  Настройказаподгряванена
  хлебчета(самозаHD2627)
  i
  Бутонзаспиране
  e
  Регулираненастепентана
  препичане
  j
  Скобизасъхранениена
  захранващиякабел
  2 Преди първата употреба
  Сложететостеравдобрепроветряванопомещениеиизберетенай-високата
  настройказапрепичане.Оставететостерадаизвършиняколкоцикъланапрепичане,
  бездаимахлябвнего.Такащеизгоривсичкиятпрахищесепредотвратятнеприятни
  миризми.
  1
  2
  2
  g h i
  7
  HD2627 HD2647
  HD2627
  HD2627
  b
  a
  c
  c
  e
  f
  b
  d
  e
  f
  j
  7
  HD2647
  3
  4
  3 Употреба на уреда
  Препичане, претопляне или размразяване на хляб
  (фиг. 2)
  Запрепичаненахлябследвайтестъпкитенафиг.2.
  • Изберетенисканастройка(1-2)залекопрепеченхляб.
  • Изберетевисоканастройка(5-7)засилнопрепеченхляб.
  Запретопляненахляб,натиснетебутоназапретопляне(
  )следстъпка3.
  Заразмразяваненахляб,натиснетебутоназаразмразяване(
  )следстъпка3.
  Забележка:
  • Можетедаспретепроцесанапрепичанеидаизвадитехлябаповсяковреме,
  катонатиснетебутоназаспиране(STOP)натостера.
  • Претоплянетоеспредварителнозададеновреметраене.Времетонапрепичане
  несепроменя,когатозавъртитерегулаторазапрепичаненадруганастройка.
  Подгряване на хлебчета (фиг.3) (само за HD2627)
  1 Натиснетенадолулостанастойкатазазатопляне,задаяразгънете.
  2 Завъртетерегулаторазапрепичаненаположениетозаподгряваненахлебчета
  ( ).
  Забележка:
  • Никоганеслагайтехлебчетатадасетоплятдиректновърхутостера.Винаги
  използвайтестойкатазазатопляне,задаизбегнетеповреданатостера.
  4 Почистване (фиг. 4)
  Предупреждение:
  • Никоганепочиствайтеуредасабразивнигъби,абразивнипочистващипрепарати
  илиагресивнитечности.
  Čeština
  1 Přehled (obr. 1)
  a
  Rozpékacídržák(jenHD2627)
  f
  Zásuvkanadrobky
  b
  Otvory pro topinky
  g
  Tlačítkoohřevu
  c
  Páčkatopinkovače
  h
  Tlačítkorozmrazení
  d
  Nastavenírozpékáníhousek(pouze
  model HD2627)
  i
  Tlačítkostop
  e
  Nastaveníopékání
  j
  Držákúložištěkabelu
  2 Před prvním použitím
  Umístětetopinkovačdodobřevětranémístnostianastavtenejvyššístupeňopečení.
  Doporučujemeprovéstněkolikcyklůopékáníbezvloženéhopečiva.Taktospálíteveškerý
  prachapředejdetenepříjemnémuzápachu.
  3 Používání přístroje
  Opékání, ohřev a rozmrazení pečiva (obr. 2)
  Chcete-liopéctpečivo,postupujtepodlekrokůnaobr.2.
  • Vybertenízkénastavení(1–2)prosvětleopečenépečivo.
  • Vybertevysokénastavení(5–7)protmavěopečenépečivo.
  Chcete-lispustitfunkciohřevuchleba,stisknětepokroku3tlačítkoohřevu(
  ).
  Chcete-lispustitfunkcirozmrazeníchleba,stisknětepokroku3tlačítkorozmrazení(
  ).
  Poznámka:
  • Procesopékánímůžetekdykolizastavitanechatpečivovysunoutstisknutímtlačítka
  zastavení (STOP)natopinkovači.
  • Funkceohřevumápředemnastavenýčasovýinterval.Přizměněnastaveníovladače
  opečeníseneměnídobaopékání.
  Ohřívání housek (obr. 3) (pouze model HD2627)
  1 Stisknutímpáčkyohřívacíhostojanusměremdolůrozložtestojan.
  2 Otočteregulátorzhnědnutídopolohyohříváníhousek( ).
  Poznámka:
  • Nikdynepokládejtehouskyurčenéproohřevpřímonatopinkovač.Vždypoužívejte
  ohřívacístojan.Předejdetetakpoškozenítopinkovače.
  4 Čištění (obr. 4)
  Upozornění:
  • Nikdynepoužívejtenačištěnípřístrojedrátěnku,abrazivníneboagresivníčisticí
  prostředky.
  Eesti
  1 Ülevaade (joon. 1)
  a
  Soojendusrest(ainultHD2627)
  f
  Purukandik
  b
  Röstimisavad
  g
  Ülessoojendusnupp
  c
  Röstimishoob
  h
  Sulatusnupp
  d
  Kuklisoojendamiseseade(ainult
  mudelil HD2627)
  i
  Stoppnupp
  e
  Pruunistamisregulaator
  j
  Juhtmehoidmisklambrid
  2 Enne esimest kasutamist
  Viigerösterkorralikultõhutatudruumijavaligekõrgeimpruunistusaste.Laskeröstrilläbiteha
  mõnedröstimistsüklidilmaleivaviiluta.Seeaitabpõletadaäratolmujavältidaebameeldivaid
  lõhnu.
  3 Seadme kasutamine
  Röstige, soojendage või sulatage leiba (joonis 2)
  Leivaröstimiseksjärgigesammejoonisel2:
  • Kergelt röstitud leiva saamiseks valige madal seadistus (1 või 2).
  • Tumedalt röstitud leiva saamiseks valige kõrge seadistus (5 kuni 7).
  Leivaülessoojendamiseksvajutage3.sammujärelülessoojendamisenuppu(
  ).
  Leivasulatamiseksvajutage3.sammujärelsulatamisenuppu(
  ).
  Märkus.
  • Kuivajutateröstristoppnuppu(STOP),saateröstimiseigalajalkatkestadajaleivavälja
  võtta.
  • Soojendamisefunktsioonisaabeelseadistada.Röstimiseaegeimuutu,kuimuudate
  pruunistusregulaatori asendit.
  Kukli soojendamine (joon. 3) (ainult mudelil HD2627)
  1 Vajutagesoojendusrestilahtitõmbamisekssoojendusrestihooballa.
  2 Keerakepruunistamisregulaatorkuklisoojendamiseseadele( ).
  Märkus.
  • Ärgeasetagesoojendatavaidkukleidkunagiotseröstripeale.Röstrikahjustamise
  vältimisekskasutagealatisoojendusresti.
  4 Puhastamine (joonis 4)
  Hoiatus.
  • Ärge kasutage seadme puhastamisel kunagi küürimisnuustikuid, abrasiivseid
  puhastusvahendeid ega söövitavaid vedelikke.
  Hrvatski
  1 Pregled (slika 1)
  a
  Rešetkazazagrijavanje(samoHD2627)
  f
  Ladica za mrvice
  b
  Otvorizatostiranje
  g
  Gumbzapodgrijavanje
  c
  Ručicazatostiranje
  h
  Gumbzaodmrzavanje
  d
  Postavkazazagrijavanjepeciva(samo
  HD2627)
  i
  Gumbzazaustavljanje
  e
  Regulatorprepečenosti
  j
  Nosačizaspremanjekabela
  2 Prije prvog korištenja
  Tostersmjestiteuprostorijusdobromventilacijomiodaberitenajvišupostavkuprepečenosti.
  Ostavitetosterdaodradinekolikociklusatostiranjabezkruha.Takoćeizgorjetiprašinai
  spriječitćeseneugodnimirisi.
  3 Korištenje aparata
  Tostirajte, podgrijavajte ili odmrzavajte kruh (slika 2)
  Kakobistetostiralikruh,slijeditekorakenaslici2.
  • Odaberite nisku postavku (1 - 2) za blago tostiran kruh.
  • Odaberitevisokipostavku(5-7)zajakotostirankruh.
  Zapodgrijavanjekruhapritisnitegumbzapodgrijavanje(
  ) nakon koraka 3.
  Zaodmrzavanjekruhapritisnitegumbzaodmrzavanje(
  ) nakon koraka 3.
  Napomena:
  • Tostiranjemožetezaustavitiiizvaditikruhubilokojevrijemepritiskomgumbaza
  zaustavljanje(STOP) na tosteru.
  • Funkcijapogrijavanjaimaprethodnopostavljenotrajanje.Vrijemetostiranjanemijenja
  sekadaregulatorprepečenostipostavitenadrugupostavku.
  Zagrijavanje peciva (slika 3) (samo HD2627)
  1 Pritisniteručicurešetkezazagrijavanjepremadoljekakobiserasklopila.
  2 Okreniteregulatorprepečenostinapostavkuzazagrijavanjepeciva( ).
  Napomena:
  • Pecivakojaželitezagrijatinemojtestavljatiizravnonatoster.Obaveznorasklopite
  rešetkuzazagrijavanjekakosetosternebioštetio.
  4 Čišćenje (slika 4)
  Upozorenje:
  • Začišćenjeaparatanikadanemojtekoristitižicezačišćenje,abrazivnasredstvaza
  čišćenjeiliagresivnetekućine.
  Magyar
  1 Áttekintés (1. ábra)
  a
  Melegítőrács(HD2627)
  f
  Morzsatálca
  b
  Pirítónyílások
  g
  Újramelegítésgomb
  c
  Pirítóskiemelő
  h
  Kiolvasztó gomb
  d
  Zsemlemelegítésifokozat(kizárólag
  HD2627típusnál)
  i
  Stop gomb
  e
  Pirításszabályzó
  j
  Kábeltar
  2 Teendők az első használat előtt
  Akenyérpirítótmegfelelőenszellőzőhelyiségbenhelyezzeel,majdválasszaalegmagasabb
  pirításifokozatot.Végezzennéhánypirításiciklustakészülékkel,anélkül,hogykenyérszeleteket
  helyeznebele.Ezkiégetialerakódottportésmegelőziakellemetlenszagokkialakulását.
  3 A készülék használata
  Kenyér pirítása, újramelegítése vagy kiolvasztása (2. ábra)
  Kenyérpirításáhozkövesseaz2.ábránláthatólépéseket:
  • Válasszonalacsonyfokozatot(1-2)ahalványabbszínűpirítósokhoz.
  • Válasszonmagasabbfokozatot(5-7)asötétebbszínűpirítósokhoz.
  Akenyérújramelegítéséheznyomjamegazújramelegítés(
  )gombota3.lépéstkövetően.
  Akenyérkiolvasztásáhoznyomjamegakiolvasztás(
  )gombota3.lépéstkövetően.
  Megjegyzés:
  • Akenyérpirítónlévőleállítógombbal(STOP)bármikorleállíthatjaapirításifolyamatot,
  és kiveheti a kenyeret.
  • Azújramelegítésfunkcióelőrebeállítottidőtartamigműködik.Apirításiidőnemváltozik
  attól,hogyapirításibeállításicsúszkátegymásikbeállításraváltja.
  Zsemlemelegítés (3. ábra) (kizárólag HD2627 típusnál)
  1 Amelegítőrácskinyitásáhoznyomjaleakart.
  2 Fordítsaapirításszabályzóta( ) zsemlemelegítési fokozatra.
  Megjegyzés:
  • Sohanehelyezzeamelegítenikívántzsemléketközvetlenülakenyérpirítótetejére.
  Mindighasználjaamelegítőrácsotakészülékkárosodásánakelkerülésére.
  4 Tisztítás (4. ábra)
  Vigyázat!
  • Sohanehasználjondörzsszivacsot,súrolószertvagymaróhatásútisztítófolyadékota
  készüléktisztítására.
  EN User manual
  BG Ръководство за потребителя
  CS Příručka pro uživatele
  ET Kasutusjuhend
  HR Korisnički priručnik
  HU Felhasználói kézikönyv
  KK Қолданушының нұсқасы
  LT Vartotojo vadovas
  LV Lietotāja rokasgrāmata
  PL Instrukcja obsługi
  RO Manual de utilizare
  RU Руководство пользователя
  SK Príručka užívateľa
  SL Uporabniški priročnik
  SR Korisnički priručnik
  UK Посібник користувача

У вас виникло питання стосовно Philips HD2647?

Задайте запитання іншим користувачам Philips HD2647. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Philips HD2647 надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips HD2647. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips HD2647 на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Philips
Модель HD2647
Продукт Тостер
EAN 3610170545149, 8012335910536, 8710103356431, 8710103392347
Мова Англійська, Полірувати, Чеська, Румунський, Словацький, Угорський, Словенський, Хорватський, Український
Тип файлу PDF
Властивості
Зберігання шнура
Неслизька основа
Різні режими приготування тостів 7
Кількість скибочок 4
Зажим для сендвічів -
Автоматичне вимкнення
Колір продукту Black, Metallic
Вага та розміри
Довжина шнура 0.85
Розмір слота (ДхШхВ) 136 x 28 x 130
Енергоживлення
Потужність 1800
Частота вхідного змінного струму 50 - 60
Вхідна напруга мережі 220 - 240

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Тостер Philips