Philips HD2648

Philips HD2648 інструкція користувача

 • Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice.
  © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HD2648_UM_EEU_V1.0
  3140 035 36821
  EN User manual
  BG Ръководствозапотребителя
  CS Příručkaprouživatele
  ET Kasutusjuhend
  HR Korisničkipriručnik
  HU Felhasználói kézikönyv
  KK Қолданушыныңнұсқасы
  LT Vartotojo vadovas
  LV Lietotājarokasgrāmata
  PL Instrukcjaobsługi
  RO Manual de utilizare
  RU Руководствопользователя
  SK Príručkaužívateľa
  SL Uporabniškipriročnik
  SR Korisničkipriručnik
  UK Посібниккористувача
  English
  1 Overview (Fig.1)
  a Toasting slots e Stop button
  b Crumb tray f Defrost button
  c Cord storage facility g Reheat button
  d Browning control h Toasting lever
  2 Before first use
  Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let the
  toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and prevents
  unpleasant smells.
  3 Toast, reheat, or defrost bread (fig.2)
  To toast bread, follow the steps in Fig.2.
  • Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.
  • Select a high setting (5-7) for darkly toasted bread.
  To reheat bread, press the reheat button ( ) after step 3.
  To defrost bread, press the defrost button ( ) after step 3.
  Note:
  • You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the stop
  button (STOP) on the toaster.
  • The reheat function has a preset duration. The toasting time does not change when you
  turn the browning control to another setting.
  4 Cleaning (fig.4)
  Warning:
  • Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the
  appliance.
  HD2648
  Български
  1 Общпреглед(фиг.1)
  a Отворизапрепичане e Бутонзаспиране
  b Тавичказатрохи f Бутонзаразмразяване
  c Приспособлениезаприбираненакабела g Бутонзапретопляне
  d Регулираненастепентанапрепичане h Пусковлост
  2 Предипърватаупотреба
  Сложететостеравдобрепроветряванопомещениеиизберетенай-високатанастройка
  запрепичане.Оставететостерадаизвършиняколкоцикъланапрепичане,бездаима
  хлябвнего.Такащеизгоривсичкиятпрахищесепредотвратятнеприятнимиризми.
  3 Препичане,претоплянеилиразмразяване
  нахляб(фиг.2)
  Запрепичаненахлябследвайтестъпкитенафиг.2.
  • Изберетенисканастройка(1-2)залекопрепеченхляб.
  • Изберетевисоканастройка(5-7)засилнопрепеченхляб.
  Запретопляненахляб,натиснетебутоназапретопляне( )следстъпка3.
  Заразмразяваненахляб,натиснетебутоназаразмразяване( )следстъпка3.
  Забележка:
  • Можетедаспретепроцесанапрепичанеидаизвадитехлябаповсяковреме,като
  натиснетебутоназаспиране(STOP)натостера.
  • Претоплянетоеспредварителнозададеновреметраене.Времетонапрепичанене
  сепроменя,когатозавъртитерегулаторазапрепичаненадруганастройка.
  4 Почистване(фиг.4)
  Предупреждение:
  • Никоганепочиствайтеуредасабразивнигъби,абразивнипочистващипрепарати
  илиагресивнитечности.
  Čeština
  1 Přehled(obr.1)
  a Otvory pro topinky e Tlačítkostop
  b Zásuvka na drobky f Tlačítkorozmrazení
  c Držákprouloženíkabelu g Tlačítkoohřevu
  d Nastaveníopékání h Páčkatopinkovače
  2 Předprvnímpoužitím
  Umístětetopinkovačdodobřevětranémístnostianastavtenejvyššístupeňopečení.
  Doporučujemeprovéstněkolikcyklůopékáníbezvloženéhopečiva.Taktospálíteveškerýprach
  apředejdetenepříjemnémuzápachu.
  3 Opékání,ohřevarozmrazenípečiva(obr.2)
  Chcete-liopéctpečivo,postupujtepodlekrokůnaobr.2.
  • Vybertenízkénastavení(1–2)prosvětleopečenépečivo.
  • Vybertevysokénastavení(5–7)protmavěopečenépečivo.
  Chcete-lispustitfunkciohřevuchleba,stisknětepokroku3tlačítkoohřevu( ).
  Chcete-lispustitfunkcirozmrazeníchleba,stisknětepokroku3tlačítkorozmrazení( ).
  Poznámka:
  • Procesopékánímůžetekdykolizastavitanechatpečivovysunoutstisknutímtlačítka
  zastavení(STOP)natopinkovači.
  • Funkceohřevumápředemnastavenýčasovýinterval.Přizměněnastaveníovladače
  opečeníseneměnídobaopékání.
  4 Čištění(obr.4)
  Upozornění:
  • Nikdynepoužívejtenačištěnípřístrojedrátěnku,abrazivníneboagresivníčisticí
  prostředky.
  Hrvatski
  1 Pregled (slika 1)
  a Otvorizatostiranje e Gumbzazaustavljanje
  b Ladicazamrvice f Gumbzaodmrzavanje
  c Držačzakabel g Gumbzapodgrijavanje
  d Regulatorprepečenosti h Ručicazatostiranje
  2 Prije prvog korištenja
  Tostersmjestiteuprostorijusdobromventilacijomiodaberitenajvišupostavkuprepečenosti.
  Ostavitetosterdaodradinekolikociklusatostiranjabezkruha.Takoćeizgorjetiprašinai
  spriječitćeseneugodnimirisi.
  3 Tostirajte, podgrijavajte ili odmrzavajte kruh
  (slika 2)
  Kakobistetostiralikruh,slijeditekorakenaslici2.
  • Odaberiteniskupostavku(1-2)zablagotostirankruh.
  • Odaberitevisokipostavku(5-7)zajakotostirankruh.
  Zapodgrijavanjekruhapritisnitegumbzapodgrijavanje( ) nakon koraka 3.
  Zaodmrzavanjekruhapritisnitegumbzaodmrzavanje( ) nakon koraka 3.
  Napomena:
  • Tostiranjemožetezaustavitiiizvaditikruhubilokojevrijemepritiskomgumbaza
  zaustavljanje(STOP) na tosteru.
  • Funkcijapogrijavanjaimaprethodnopostavljenotrajanje.Vrijemetostiranjanemijenjase
  kadaregulatorprepečenostipostavitenadrugupostavku.
  4 Čišćenje(slika4)
  Upozorenje:
  • Začišćenjeaparatanikadanemojtekoristitižicezačišćenje,abrazivnasredstvazačišćenje
  iliagresivnetekućine.
  Eesti
  1 Ülevaade (joon. 1)
  a Röstimisavad e Stoppnupp
  b Purukandik f Sulatusnupp
  c Juhtmehoidik g Ülessoojendusnupp
  d Pruunistamisregulaator h Röstimishoob
  2 Enne esimest kasutamist
  Viigerösterkorralikultõhutatudruumijavaligekõrgeimpruunistusaste.Laskeröstrilläbiteha
  mõnedröstimistsüklidilmaleivaviiluta.Seeaitabpõletadaäratolmujavältidaebameeldivaid
  lõhnu.
  3 Röstige, soojendage või sulatage leiba
  (joonis 2)
  Leivaröstimiseksjärgigesammejoonisel2:
  • Kergelt röstitud leiva saamiseks valige madal seadistus (1 või 2).
  • Tumedalt röstitud leiva saamiseks valige kõrge seadistus (5 kuni 7).
  Leivaülessoojendamiseksvajutage3.sammujärelülessoojendamisenuppu( ).
  Leivasulatamiseksvajutage3.sammujärelsulatamisenuppu( ).
  Märkus.
  • Kuivajutateröstristoppnuppu(STOP),saateröstimiseigalajalkatkestadajaleivavälja
  võtta.
  • Soojendamisefunktsioonisaabeelseadistada.Röstimiseaegeimuutu,kuimuudate
  pruunistusregulaatori asendit.
  4 Puhastamine (joonis 4)
  Hoiatus.
  • Ärge kasutage seadme puhastamisel kunagi küürimisnuustikuid, abrasiivseid
  puhastusvahendeid ega söövitavaid vedelikke.
  Magyar
  1 Áttekintés (1. ábra)
  a Pirítónyílások e Stop gomb
  b Morzsatálca f Kiolvasztógomb
  c Hálózatikábeltárolója g Újramelegítésgomb
  d Pirításszabályzó h Pirítóskiemelő
  2 Teendőkazelsőhasználatelőtt
  Akenyérpirítótmegfelelőenszellőzőhelyiségbenhelyezzeel,majdválasszaalegmagasabb
  pirításifokozatot.Végezzennéhánypirításiciklustakészülékkel,anélkül,hogykenyérszeleteket
  helyeznebele.Ezkiégetialerakódottportésmegelőziakellemetlenszagokkialakulását.
  3 Kenyérpirítása,újramelegítésevagy
  kiolvasztása (2. ábra)
  Kenyérpirításáhozkövesseaz2.ábránláthatólépéseket:
  • Válasszonalacsonyfokozatot(1-2)ahalványabbszínűpirítósokhoz.
  • Válasszonmagasabbfokozatot(5-7)asötétebbszínűpirítósokhoz.
  Akenyérújramelegítéséheznyomjamegazújramelegítés( )gombota3.lépéstkövetően.
  Akenyérkiolvasztásáhoznyomjamegakiolvasztás( )gombota3.lépéstkövetően.
  Megjegyzés:
  • Akenyérpirítónlévőleállítógombbal(STOP)bármikorleállíthatjaapirításifolyamatot,és
  kiveheti a kenyeret.
  • Azújramelegítésfunkcióelőrebeállítottidőtartamigműködik.Apirításiidőnemváltozik
  attól,hogyapirításibeállításicsúszkátegymásikbeállításraváltja.
  4 Tisztítás(4.ábra)
  Vigyázat!
  • Sohanehasználjondörzsszivacsot,súrolószertvagymaróhatásútisztítófolyadékota
  készüléktisztítására.
  a
  b
  h
  f
  e
  g
  d
  c
  1
  1 2 3 4 5 6 7
  1 2 3 4 5 6 7
  1 2
  3
  2
  1 2 3 4 5 6
  7
  1 2 3 4
  5
  6 7
  1 2 3 4 5 6 7
  1 2 3
  4 5
  6 7
  3
  4

У вас виникло питання стосовно Philips HD2648?

Задайте запитання іншим користувачам Philips HD2648. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Philips HD2648 надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips HD2648. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips HD2648 на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Philips
Модель HD2648
Продукт Тостер
EAN 8710103457800
Мова Англійська, Полірувати, Чеська, Румунський, Словацький, Угорський, Словенський, Хорватський, Український
Тип файлу PDF
Властивості
Автоматичне вимкнення
Кількість скибочок 4
Функції підігріву
Функція розмороження
Електронний контроль піджарювання
Механізм високого підйома
Знімний лоток для крихт
Колір продукту Cрібний
Вага та розміри
Довжина шнура 0.85
Енергоживлення
Потужність 1800
Вхідна напруга мережі 220 - 240

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Тостер Philips