Philips HD4665

Philips HD4665 інструкція користувача

 • ROMÂNĂ
  Introducere
  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a benecia pe deplin
  de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
  www.philips.com/welcome.
  Important
  Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a
  utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
  Avertisment
  - Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de
  alimentare, baza sau erbătorul însuşi sunt deteriorate.
  În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
  acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, un
  centru de service autorizat de Philips sau personal
  calicat în domeniu pentru a evita orice pericol.
  - Acest aparat poate  utilizat de către copii începând
  de la vârsta de 8 ani şi persoane care au capacităţi
  zice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite
  de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheate
  sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii
  de siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele pe care
  le prezintă. Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator
  nu trebuie să e efectuate de copii, decât dacă aceştia
  au vârsta de peste 8 ani şi sunt supravegheaţi. Nu
  lăsaţi aparatul şi cablul acestuia la îndemâna copiilor
  cu vârsta sub 8 ani.
  - Copii nu trebuie să se joace cu aparatul.
  - Feriţi cablul de alimentare, baza şi erbătorul de
  suprafeţe încinse.
  - Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă cu margini ridicate
  (de ex. o tavă), deoarece acest lucru ar putea cauza
  acumularea apei sub aparat, conducând la o situaţie
  periculoasă.
  - Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească
  înainte de a-l curăţa. Nu introduceţi erbătorul sau
  baza în apă sau în alte lichide. Curăţaţi aparatul numai
  cu o cârpă umedă şi un agent de curăţare.
  Precauţie
  - Conectaţi aparatul numai la o priză de perete cu
  împământare.
  - Folosiţi erbătorul numai în combinaţie cu baza sa
  originală.
  - Fierbătorul este destinat exclusiv pentru încălzirea şi
  erberea apei.
  - Nu umpleţi niciodată erbătorul peste nivelul limită
  indicat. Dacă erbătorule este umplut excesiv, apa
  erbinte poate ţâşni prin gura de scurgere, apărând
  riscul opăririi.
  - Atenţie: exteriorul erbătorului şi apa din acesta
  devin erbinţi. Ridicaţi erbătorul numai de mâner. De
  asemenea, aveţi grijă la aburul erbinte care iese din
  erbător.
  - Acest aparat este destinat uzului domestic şi
  aplicaţiilor similare, precum ferme, medii în care
  se oferă servicii de tip cazare şi mic dejun, zona
  bucătăriei pentru personalul din magazine, medii
  cu cazare şi mic dejun, zonele de bucătărie pentru
  angajaţi din magazine, în birouri şi alte medii de lucru
  şi de către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte medii de
  tip rezidenţial.
  Protecţie împotriva încălzirii în gol
  Acest erbător este dotat cu protecţie împotriva încălzirii în gol: se va opri
  automat dacă îl porniţi din greşeală fără apă sau cu o cantitate insucientă
  de apă. Lăsaţi erbătorul să se răcească timp de 10 minute, apoi ridicaţi
  erbătorul de pe bază. Comutatorul de pornire/oprire este setat la „oprit” şi
  erbătorul este din nou gata de utilizare.
  Câmpuri electromagnetice (EMF)
  Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri
  electromagnetice (EMF).
  Comandarea accesoriilor
  Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitaţi
  www.shop.philips.com/service sau mergeţi la distribuitorul dvs. Philips. Puteţi, de
  asemenea,contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs.
  (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
  Protecţia mediului
  - Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei
  de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru
  reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea mediului înconjurător (g. 1).
  Garanţie şi asistenţă
  Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi site-
  ul web www.philips.com/support sau să consultaţi broşura de garanţie
  internaţională separată.
  În funcţie de duritatea apei din zona dvs., erbătorul poate acumula calcar în
  timp. Depunerile de calcar pot afecta performanţele erbătorului. Curăţaţi
  depunerile în mod regulat urmând instrucţiunile din manualul de utilizare.
  Vă recomandăm următoarea frecvenţă de detartrare:
  - O dată la 3 luni pentru zonele cu apă cu duritate scăzută (sub 18 dH).
  - O dată pe lună pentru zonele cu apă cu duritate ridicată (peste 18 dH).
  La pasul 6 folosiţi oţet alb (4% acid acetic). Clătiţi erbătorul şi erbeţi de
  două ori (paşii 10-12) pentru a elimina tot oţetul.
  РУССКИЙ
  Введение
  Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной
  поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на
  веб-сайте www.philips.com/welcome.
  Важная информация
  Перед началом эксплуатации прибора внимательно
  ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните
  его для дальнейшего использования в качестве
  справочного материала.
  Предупреждение
  - Запрещается использовать прибор, если
  поврежден сетевой шнур, штепсельная вилка,
  подставка чайника либо сам чайник. В случае
  повреждения сетевого шнура, его необходимо
  заменить. Чтобы обеспечить безопасную
  эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в
  торговой организации Philips, в авторизованном
  сервисном центре Philips или в сервисном центре
  с персоналом аналогичной квалификации.
  - Дети старше 8 лет и лица с ограниченными
  интеллектуальными или физическими
  возможностями, а также лица с недостаточным
  опытом и знаниями могут пользоваться
  данным прибором только под присмотром или
  после получения инструкций по безопасному
  использованию прибора и при условии понимания
  потенциальных опасностей. Дети могут
  осуществлять очистку и уход за прибором, только
  если они старше 8 лет и только под присмотром
  взрослых. Храните прибор и сетевой шнур в
  месте, недоступном для детей младше 8 лет.
  - Не позволяйте детям играть с прибором.
  - Сетевой шнур, подставка чайника и сам чайник
  должны находиться на достаточном расстоянии
  от горячих поверхностей.
  - Не помещайте прибор на замкнутую поверхность
  (например, на поднос): это может привести к
  скоплению воды под прибором и, в результате, - к
  опасной ситуации.
  - Перед очисткой прибора отключите его от
  электросети и дайте остыть. Запрещается
  погружать чайник или подставку в воду или
  любую другую жидкость. Для очистки прибора
  используйте только влажную ткань и мягкое
  чистящие средство.
  Внимание!
  - Подключайте прибор только к заземленной
  розетке.
  - Используйте чайник только с подставкой,
  входящей в комплект поставки.
  - Чайник предназначен только для подогрева и
  кипячения воды.
  - Запрещается заливать в чайник воду выше
  отметки максимального уровня. В противном
  случае кипящая вода может выплескиваться из
  носика, при этом можно ошпариться.
  - Осторожно! Внешняя поверхность чайника и вода
  в нем сильно нагреваются. Держите чайник только
  за ручку. Остерегайтесь выхода горячего пара из
  чайника.
  - Этот прибор предназначен для использования
  в домашних и других подобных условиях, в том
  числе: в загородных домах, в мини-отелях, на
  кухнях для персонала в магазинах, офисах и других
  подобных местах, а также постояльцами отелей,
  гостевых домов и других подобных учреждений.
  Защита от выкипания
  Этот чайник оснащен функцией защиты от выкипания, которая
  автоматически выключает чайник при его случайном включении без
  воды/с недостаточным количеством воды. Дайте чайнику остыть в
  течение 10 минут и снимите его с подставки. Переключатель вкл./
  выкл. перейдет в положении “Выкл.”, и чайник снова будет готов к
  использованию.
  Электромагнитные поля (ЭМП)
  Данный прибор Philips соответствует стандартам по
  электромагнитным полям (ЭМП).
  Заказ аксессуаров
  Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт
  www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную торговую
  организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр
  поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на
  гарантийном талоне).
  Защита окружающей среды
  - После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
  с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
  пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить
  окружающую среду (Рис. 1).
  Гарантия и поддержка
  Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
  www.philips.com/support или прочтите отдельный гарантийный талон.
  В зависимости от жесткости воды в вашем регионе в чайнике со
  временем может образовываться накипь. Накипь может повлиять
  на работу прибора. Регулярно очищайте чайник от накипи, следуя
  инструкциям в руководстве пользователя.
  Очистку от накипи рекомендуется выполнять со следующей
  периодичностью:
  - Один раз в 3 месяца — для регионов с мягкой водой (до 18 dH).
  - Один раз в месяц — для регионов с жесткой водой (более 18 dH).
  В соответствии с инструкциями в шаге 6 используйте белый уксус (4 %
  уксусной кислоты). Промойте чайник и затем дважды вскипятите в нем
  воду для удаления остатков уксуса (шаги 10—12).
  SLOVENSKY
  Úvod
  Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
  Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips,
  zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
  Dôležité
  Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto
  dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie
  použitie.
  Varovanie
  - Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový
  kábel, podstavec alebo kanvica poškodené. Aby
  nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený
  sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
  spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované
  spoločnosťou Philips alebo iný kvalikovaný personál.
  - Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od
  8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
  zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
  dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
  alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
  zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným
  rizikám. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti
  staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.
  Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu
  detí mladších ako 8 rokov.
  - Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
  - Sieťový kábel, podstavec ani kanvica nesmú prísť do
  styku s horúcimi povrchmi.
  - Zariadenie nepoložte na uzatvorený povrch (napr.
  servírovací podnos), inak by sa mohla pod zariadením
  zhromažďovať voda a vzniknúť nebezpečná situácia.
  - Pred čistením zariadenie odpojte zo siete a
  nechajte ho vychladnúť. Kanvicu ani podstavec nikdy
  neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Na čistenie
  zariadenia používajte iba navlhčenú tkaninu a jemný
  čistiaci prostriedok.
  Výstraha
  - Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
  - Kanvicu používajte len v kombinácii s jej originálnym
  podstavcom.
  - Kanvica je určená len na ohrievanie a varenie vody.
  - Kanvicu nikdy nenaplňte vodou nad značku
  maximálnej úrovne. Ak je kanvica preplnená, môže z
  výpustu vystreknúť vriaca voda a spôsobiť obareniny.
  - Buďte opatrní: vonkajšia strana kanvice a voda v nej sú
  horúce. Kanvicu vždy dvíhajte len za rukoväť. Dávajte
  pozor na horúcu paru, ktorá vychádza z kanvice.
  - Toto zariadenie je určené na používanie
  v domácnostiach a na podobných miestach, ako sú
  farmy, penzióny a ubytovne typu „bed and breakfast“,
  kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách
  a na iných druhoch pracovísk. Je tiež určené na
  používanie zákazníkmi v hoteloch, moteloch a iných
  druhoch ubytovacích zariadení.
  Ochrana proti prehriatiu
  Táto kanvica je vybavená ochranou proti prehriatiu: ak kanvicu omylom
  zapnete a nie je v nej žiadna voda alebo dostatočné množstvo vody, kanvica
  sa automaticky vypne. Nechajte kanvicu 10 minút vychladnúť a potom ju
  nadvihnite z podstavca. Vypínač sa prepne do polohy „vyp.“ a kanvica je
  opäť pripravená na používanie.
  Elektromagnetické polia (EMF)
  Tento spotrebič od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v
  spojitosti s elektromagnetickými poľami (EMF).
  Objednávanie príslušenstva
  Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webo
  stránku www.shop.philips.com/service, prípadne sa obráťte na predajcu
  výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti
  o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v
  priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
  Životné prostredie
  - Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným
  komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto
  ociálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 1).
  Záruka a podpora
  Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
  na adrese www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v
  priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
  V závislosti od tvrdosti vody vo vašej oblasti môže časom dôjsť
  k usadzovaniu vodného kameňa v kanvici. Vodný kameň môže ovplyvniť
  výkon kanvice. Vodný kameň pravidelne odstraňujte podľa pokynov
  uvedených v návode na používanie.
  Odporúčame nasledujúcu frekvenciu odstraňovania vodného kameňa:
  - Raz za 3 mesiace v oblastiach s mäkkou vodou (do 18 dH).
  - Raz mesačne v oblastiach s tvrdou vodou (viac než 18 dH).
  V kroku 6 môžete použiť biely ocot (4 % kyselina octová). Kanvicu vypláchnite
  a dvakrát vyvarte (kroky 10 – 12), aby ste odstránili všetky zvyšky octu.
  SLOVENŠČINA
  Uvod
  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma
  izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na
  www.philips.com/welcome.
  Pomembno
  Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembne
  informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.
  Opozorilo
  - Aparata ne uporabljajte, če je kabel, vtikač, podstavek
  ali kotliček poškodovan. Poškodovani omrežni kabel
  sme zaradi varnosti zamenjati samo predstavnik
  družbe Philips, pooblaščeni servisni center družbe
  Philips ali ustrezno usposobljeno osebje.
  - Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
  naprej in osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi
  sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
  znanjem, če so prejele in razumejo navodila glede
  varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje
  odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne
  nevarnosti. Otroci aparata ne smejo čistiti in
  vzdrževati, če niso starejši od 8 in pod nadzorom.
  Aparat in kabel hranite izven dosega otrok pod 8.
  letom starosti.
  - Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
  - Kabel, podstavek in kotliček hranite stran od vročih
  površin.
  - Naprave ne postavljajte na zaključeno površino
  (npr. servirni pladenj), saj bi lahko prišlo do zbiranja
  vode pod napravo in povzročilo nevarnost.
  - Pred čiščenjem aparat izklopite iz električnega
  omrežja in počakajte, da se ohladi. Kotlička ali
  podstavka ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
  Aparat čistite samo z vlažno krpo in blagim čistilnim
  sredstvom.
  Previdno
  - Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
  - Kotliček uporabljajte samo v kombinaciji z originalnim
  podstavkom.
  - Kotliček je namenjen samo za segrevanje in zavretje
  vode.
  - Kotlička ne polnite preko oznake najvišjega nivoja.
  Če je v kotličku preveč vode, lahko začne vrela voda
  brizgati skozi ustnik in vas popari.
  - Bodite previdni: zunanjost kotlička in voda v njem sta
  lahko vroča. Kotliček vedno dvignite za ročaj. Pazite se
  tudi vroče pare, ki uhaja iz kotlička.
  - Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in
  podobnih okoljih, kot so vikendi, gostišča, ki nudijo
  prenočišča z zajtrkom, čajne kuhinje v trgovinah,
  pisarne in druga delovna okolja, sobe v hotelih,
  motelih in drugih namestitvenih objektih.
  Zaščita pred delovanjem brez vode
  Kotliček ima samodejni varnostni izklop: samodejno se izklopi, če ga
  pomotoma vklopite takrat, ko v njem ni dovolj vode ali je sploh ni. Počakajte
  10 minut, da se kotliček ohladi, nato pa ga dvignite s podstavka. Stikalo za
  vklop/izklop je nastavljeno na “izklop”, kotliček pa je ponovno pripravljen na
  uporabo.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj
  (EMF).
  Naročanje dodatne opreme
  Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran
  www.shop.philips.com/service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete
  se lahko tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi
  (kontaktne podatke si oglejte na mednarodnem garancijskem listu).
  Okolje
  - Aparata po poteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi
  gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu
  za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 1).
  Garancija in podpora
  Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/
  support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
  Glede na trdoto vode se v kotličku lahko sčasoma nabere vodni kamen.
  Vodni kamen lahko vpliva na delovanje kotlička. Iz kotlička redno
  odstranjujte vodni kamen, kot je opisano v uporabniškem priročniku.
  Priporočamo naslednji interval odstranjevanja vodnega kamna:
  - Enkrat vsake tri mesece, če je voda mehka (do 18 dH).
  - Enkrat mesečno, če je voda trda (nad 18 dH).
  Uporabite beli kis (4 % ocetna kislina) pri koraku 6. Kotliček sperite in
  dvakrat prekuhajte (koraki 10–12), da odstranite ves kis.
  SRPSKI
  Uvod
  Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve
  pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na
  www.philips.com/welcome.
  Važno
  Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne
  informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.
  Upozorenje
  - Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač,
  kabl za napajanje ili sam aparat za kuvanje vode. Ako
  je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni
  kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili
  na sličan način kvalikovane osobe kako bi se izbegao
  rizik.
  - Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina
  i osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili mentalnim
  sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod
  uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva
  za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće
  opasnosti. Čišćenje i održavanje aparata ne bi trebalo
  da obavljaju deca ako su mlađa od 8 godina i nisu pod
  nadzorom. Aparat i njegov kabl držite van domašaja
  dece mlađe od 8 godina.
  - Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
  - Držite glavni kabl za napajanje, postolje i uređaj daleko
  od vrelih površina.
  - Nemojte da stavljate aparat na zatvorenu površinu
  (npr. poslužavnik), pošto to može da izazove
  nakupljanje vode ispod aparata i dovede do opasne
  situacije.
  - Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz napajanja i
  ostavite ga da se ohladi. Nemojte uranjati aparat za
  kuvanje vode ili postolje u vodu niti u neku drugu
  tečnost. Aparat čistite isključivo vlažnom krpom i
  blagim sredstvom za čišćenje.
  Oprez
  - Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
  - Aparat koristite isključivo sa originalnim postoljem.
  -
  Aparat je isključivo namenjen za zagrevanje i kuvanje vode.
  - Nemojte puniti aparat iznad oznake za maksimalni
  nivo. Ako se aparat prepuni, ključala voda može
  isteći preko grlića za sipanje što može prouzrokovati
  opekotine.
  - Budite pažljivi: spoljašnjost aparata za kuvanje vode i
  voda u njemu postaju vrući. Aparat podižite držeći ga
  isključivo za dršku. Takođe se čuvajte vruće pare koja
  izlazi iz aparata.
  - Ovaj aparat namenjen je za kućnu upotrebu i slične
  namene: na farmama, u prenoćištima, u kuhinjama za
  zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim
  radnim okruženjima, kao i od strane klijenata u
  hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja.
  Zaštita od suvog kuvanja
  Ovaj aparat za kuvanje vode ima zaštitu od suvog kuvanja: automatski se
  isključuje ako ga nenamerno uključite kada u njemu nema vode ili je nema
  dovoljno. Ostavite aparat za kuvanje da se hladi 10 minuta, a zatim ga
  podignite sa postolja. Prekidač za uključivanje/isključivanje podesiće se na
  “isključeno” i aparat za kuvanje vode ponovo je spreman za upotrebu.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa
  elektromagnetnim poljima (EMF).
  Naručivanje dodataka
  Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite www.shop.philips.com/
  service ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se
  obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke
  za kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).
  Zaštita okoline
  - Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni
  otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako
  ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 1).
  Garancija i podrška
  Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support
  ili pročitajte međunarodni garantni list.
  U zavisnosti od tvrdoće vode u vašoj oblasti, u aparatu za kuvanje vode može
  vremenom da dođe do stvaranja naslaga kamenca. Kamenac može da utiče na
  performanse aparata za kuvanje vode. Redovno čistite kamenac iz aparata za
  kuvanje vode tako što ćete pratiti uputstva iz korisničkog priručnika.
  Preporučujemo uklanjanje kamenca u skladu sa sledećim rasporedom:
  - Jednom u 3 meseca u područjima sa mekom vodom (do 18 dH).
  - Jednom mesečno u područjima sa tvrdom vodom (preko 18 dH).
  Koristite alkoholno sirće (4% sirćetne kiseline) u 6. koraku. Isperite aparat za
  kuvanje vode, a zatim dva puta obavite proces kuvanja (koraci 10–12) kako
  biste uklonili svo sirće.
  УКРАЇНСЬКА
  Вступ
  Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
  повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips,
  зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
  Важлива інформація
  Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
  початком користування пристроєм та зберігайте
  його для довідки в подальшому.
  Увага!
  - Не використовуйте пристрій, якщо адаптер,
  шнур живлення, платформа або сам чайник
  пошкоджені. Якщо шнур живлення пошкоджено,
  для уникнення небезпеки його необхідно замінити,
  звернувшись до компанії Philips, сервісного центру,
  уповноваженого Philips, або фахівців із належною
  кваліфікацією.
  - Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
  від 8 років або більше чи особи із послабленими
  фізичними відчуттями або розумовими
  здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
  умови, що користування відбувається під наглядом,
  їм було проведено інструктаж щодо безпечного
  користування пристроєм та їх було повідомлено
  про можливі ризики. Не дозволяйте дітям до
  8 років виконувати чищення та догляд без нагляду
  дорослих. Зберігайте пристрій та шнур живлення
  подалі від дітей віком до 8 років.
  - Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
  - Тримайте шнур живлення, платформу і чайник
  подалі від гарячих поверхонь.
  1.0L
  1.5L
  0.5L
  4
  5
  6
  2
  3
  1
  0.5L
  1.0L
  1.5L
  0.5L
  1.0L
  1.5L
  30 min.
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  4
  2
  3
  12
  10
  13
  11
  2x
  - Не ставте пристрій на закриту поверхню (напр.,
  піднос), оскільки під пристрій може натекти вода
  та спричинити виникнення небезпечної ситуації.
  - Перед тим як чистити пристрій, від’єднайте його
  від мережі і дайте охолонути. Не занурюйте
  чайник або платформу у воду чи іншу рідину.
  Чистіть пристрій лише вологою ганчіркою та
  м’яким засобом для чищення.
  Увага
  - Підключайте пристрій лише до заземленої
  розетки.
  - Використовуйте чайник лише з оригінальною
  платформою.
  - Чайник призначено лише для підігрівання та
  кип’ятіння води.
  - Ніколи не наповнюйте чайник вище максимальної
  позначки. Якщо у чайник налити забагато води,
  під час кипіння вона може виливатись із носика та
  спричинити опіки.
  - Будьте обережні: зовнішня поверхня чайника і
  вода у ньому нагріваються. Піднімайте чайник
  лише за ручку. Також остерігайтеся гарячої пари,
  яка виходить із чайника.
  - Цей пристрій призначений для побутового
  використання вдома та в інших подібних
  місцях: у жилих будівлях на фермах, у готелях
  із комплексом послуг “ночівля і сніданок”, на
  службових кухнях у магазинах, офісах та в інших
  виробничих умовах, а також клієнтами в готелях,
  мотелях та інших жилих середовищах.
  Захист від нагрівання без води
  Цей чайник обладнано захистом від нагрівання без води: він
  автоматично вимикається, якщо його випадково вмикають, коли у
  ньому недостатньо або взагалі немає води. Дайте чайнику охолонути
  протягом 10 хвилин, після чого зніміть його з платформи. Перемикач
  “увімк./вимк. встановлено в положення “вимк.”, а чайник знову готовий
  до використання.
  Електромагнітні поля (ЕМП)
  Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються
  електромагнітних полів (ЕМП).
  Замовлення приладь
  Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт
  www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips. Можна
  також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій
  країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).
  Навколишнє середовище
  - Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими
  відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для
  повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити
  довкілля (Мал. 1).
  Гарантія та підтримка
  Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
  www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
  Залежно від жорсткості води у Вашій місцевості, з часом у чайнику
  може накопичуватися накип. Накип може впливати на роботу чайника.
  Регулярно видаляйте накип згідно з вказівками у посібнику користувача.
  Рекомендується видаляти накип із такою частотою:
  - Кожні 3 місяці, якщо у Вас м’яка вода (до 18 dH).
  - Щомісяця, якщо у Вас жорстка вода (понад 18 dH).
  Використовуйте прозорий оцет (4% розчин оцтової кислоти) у кроці 6.
  Сполосніть чайник, після чого двічі закип’ятіть у ньому воду (кроки 10-
  12) для видалення залишків оцту.
  1
  Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
  ООО "Филипс", Российская Федерация, 123022 г. Москва,
  ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961 1111
  Изготовитель:
  “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206
  АД, Драхтен, Нидерланды
  Для бытовых нужд
  Чайник
  Шайнек
  HD4667/20 HD4654/22 HD4654/40 HD4622/20
  HD4665/20 HD4665/30 HD4665/40 HD4665/60
  HD4670/20 HD4649/00 HD4649/55
  220-240V; 50-60Hz; 2000-2400W
  Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
  "Филипс" ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
  Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961 1111
  Өндіруші:
  “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД,
  Драхтен, Нидерланды
  Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
  User manual
  4240 002 00241

У вас виникло питання стосовно Philips HD4665?

Задайте запитання іншим користувачам Philips HD4665. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Philips HD4665 надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips HD4665. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips HD4665 на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Philips
Модель HD4665
Продукт Чайник
EAN 8710103189688, 8710103189695, 8710103595625, 8710103636212, 8710103636229, 8710103636533
Мова Полірувати, Pосійський, Румунський, Словацький, Угорський, Словенський, Хорватський, Український
Тип файлу PDF
Ергономіка
Неслизька основа
Зберігання шнура
База обертається на 360°
Бездротовий
Автоматичне вимкнення
Навісна кришка
Довжина шнура 0.75
Ергономічна ручка
Кришка, яка широко відкривається
Властивості
Heating element material Нержавіюча сталь
Об'єм водного резервуара 1.7
Індикатор рівня води
Колір продукту Black, Green
Матеріал, з якого виготовлений корпус Нержавіюча сталь
Захист від викіпання
Широкий отвір для води
Технічні характеристики
Розміри упаковки (ШхГхВ) 20.5 x 20.5 x 28
Місткість миски 1.7
Енергоживлення
Потужність 2400
Частота вхідного змінного струму 50 - 60
Вхідна напруга мережі 220 - 240
Вага та розміри
Ширина 167
Глибина 242
Висота 228
Дані про упаковку
Ширина упаковки 205
Глибина упаковки 205
Висота упаковки 280

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Чайник Philips