Philips HP8618 інструкція користувача

Philips HP8618

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips%HP8618. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips HP8618 на цій сторінці.

Бренд
Philips
Модель
HP8618
Продукт
EAN
8710103568797, 8710103568803
Мова
Полірувати, Pосійський, Румунський, Словацький, Словенський, Хорватський, Український
Тип файлу
PDF
Інтернет-сайт
http://www.philips.com/global
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8618
LV Lietotāja rokasgrāmata
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
RU Руководство пользователя
SK Príručka užívateľa
SL Uporabniški priročnik
SR Korisnički priručnik
UK Посібник користувача
5/8/10
sec.
C
2-4CM
C
HP8618
a
b
c
d
e
f
l
k
j
i
g
h
m
EN User manual
DA Brugerve jledning
DE Benutzerhandbuch
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 39681
Latviešu
ApsveicamarpirkumuunlaipnilūdzamPhilips!Laipilnībāgūtulabumus
noPhilipspiedāvātāatbalsta,reģistrējietsavuproduktu
www.philips.com/welcome.
1 Ievads
Īpašikrāšņas,mīkstaslokas,nepārspējamsmirdzums.Vilinoši,eleganti
viļņiarlieluapjomuunbiezumu.JaunaisPhilipsmatuveidotājsCare
CurlControlarlokugatavībasindikatoruļaujizveidotdažāduveidulokas,
nenodarotbojājumusmatiem.Konusveidacilindriskaformaardiametru
no13līdz25mmļaujieveidotdažāduslokuunviļņuveidus.Silky
Smoothcilindrakeramiskaispārklājumsirdivreizgludākssaskarēarjūsu
matiem.Mēsceram,kajumspatiksizmantotCare CurlControl.
Mēsvēlamiesjūsaicinātpastāstītparsavupieredzimumsuncitiem
pircējiem.Lūdzu,sniedzietgodīguviedokli,uzrakstotatsauksmiprodukta
lapāwww.philips.com/haircare.Tasaizņemtikaiminūtilaika.Priecāsimies
uzzinātjūsudomas.
2 Svarīgi
Pirmsierīcesizmantošanasuzmanīgiizlasietšolietošanasinstrukcijuun
saglabājietto,laivajadzībasgadījumāvarētuieskatītiestajāarīturpmāk.
• BRĪDINĀJUMS!Nelietojietierīciūdens
tuvumā.
• Jalietojatierīcivannasistabā,pēc
lietošanasatvienojietierīcino
elektrotīkla,joūdenstuvumsirbīstams
pattad,jaierīceirizslēgta.
• BRĪDINĀJUMS!Nelietojietierīcivannu,
dušu,izlietņuvaicituarūdeni
pildītutraukutuvumā.
• Pēclietošanasvienmēr
atvienojietierīcinosienas
kontaktligzdas.
• Jaelektrībasvadsirbojāts,laiizvairītos
nobīstamāmsituācijām,jumstas
jānomainaPhilipspilnvarotāservisa
centrāvaipielīdzīgikvalicētam
personām.
• Šoierīcivarizmantotbērnivecumā
no 8 gadiem un personas ar
ierobežotāmziskajām,sensorajām
vaigarīgajāmspējāmvaibezpieredzes
unzināšanām,jatieknodrošināta
uzraudzībavainorādījumipardrošu
ierīceslietošanuunpanāktaizpratne
pariespējamobīstamību.Bērni
nedrīkstrotaļātiesarierīci.Bērni
nedrīksttīrītunapkoptierīcibez
uzraudzības.
• Pirmsierīcespievienošanas
elektrotīklampārliecinieties,kauz
ierīcesnorādītaisspriegumsatbilst
elektrotīklaspriegumamjūsumājā.
• Neizmantojietierīcicitiemnolūkiem,
kasnavaprakstītišajārokasgrāmatā.
• Nekādāgadījumāneatstājietierīcei
bezuzraudzības,kadtāirpievienota
elektrotīklam.
• Nekadneizmantojietcituražotāju
piederumusvaidetaļas,kurasPhilips
navīpašiieteicis.Jaizmantojatšādus
piederumusvaidetaļas,garantijavairs
navspēkā.
• Netinietelektrībasvaduapierīci.
• Pirmsnovietojatierīciglabāšanā,
pagaidiet,līdztāatdziest.
• Uzmanietiesierīceslietošanaslaikā,jo
tāvarbūtļotikarsta.Satverietierīci
tikaiaizroktura,jocitasdaļasirkarstas,
unizvairietiesnosaskaresarādu.
• Vienmērnovietojietierīciar
statīvuuzkarstumizturīgas,stabilas,
līdzenasvirsmas.Karstaiscilindrs
nedrīkstsaskartiesarvirsmuvaicitu
uzliesmojošumateriālu.
• Raugieties,laielektrībasvads
nenonāktusaskarēarierīceskarstajām
detaļām.
• Neļaujietierīcei,kadtāirieslēgta,
nonāktsaskarēarviegliuzliesmojošiem
priekšmetiemunmateriāliem.
• Nekadneapsedzietierīciarkaut
kādiempriekšmetiem(piem.,dvielivai
drāniņu),kadtāirkarsta.
• Izmantojietierīcitikai,laiieveidotu
saususmatus.Nelietojietierīciar
slapjāmrokām.
• Uzglabājietcilindrutīruunbrīvu
noputekļiemunmatuveidošanas
izstrādājumiem,piemēram,putām,
lakasunželejas.Nekadneizmantojiet
ierīciapvienojumāarmatuveidošanas
produktiem.
• Cilindramirkeramiskspārklājums.Šis
pārklājumsvarsamazinātnodilumu
laikagaitā.Tomērtasneietekmēierīces
darbību.
• Jaarierīciieveidokrāsotusmatus,
cilindrsvarnosmērēties.Pirms
lietotierīcimākslīgiemmatiem,
konsultējietiesarizplatītāju.
• VienmērnododietierīciPhilips
pilnvarotamservisacentram,ja
nepieciešamaapskatevairemonts.
Nekvalicētupersonuveiktsremonts
varradītļotibīstamassituācijas
lietotājam.
• Neievietojietatverēsmetāla
priekšmetus,laiizvairītosnoelektriskās
strāvastrieciena.
Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
ŠīPhilipsierīceatbilstvisiempiemērojamiemstandartiemun
noteikumiem,kasattiecasuzelektromagnētiskolaukuiedarbību.
Vides aizsardzība
Jūsuproduktsirkonstruētsunizgatavotsnoaugstaskvalitātes
materiāliemunsastāvdaļām,kurasiriespējamspārstrādātun
izmantotatkārtoti.
Jauzproduktaredzamspārsvītrotasatkritumuurnassimbols,tasnozīmē,
kauzšoproduktuattiecasEiropasSavienībasdirektīva2012/19/ES.
Lūdzu,uzzinietparelektriskounelektroniskoproduktuvietējoatsevišķo
savākšanassistēmu.
Lūdzu,rīkojietiesatbilstošivietējiemnoteikumiemunneutilizējietvecos
produktuskopāarparastajiemsadzīvesatkritumiem.Pareizajūsu
vecāproduktautilizācijapalīdznovērstpotenciālonegatīvoietekmiuz
apkārtējovidiuncilvēkuveselību.
3 Pārskats
Aukstāgaisauzgalis
Silky Smooth keramiskais cilindrs
Novietošanasstatīvs
Temperatūrasiestatījumarādījums
Laikaiestatīšanasrādījumslokugatavībasindikatoram:5,8,10
sekundes
Poguksācijasikona
Ieslēgšanas/izslēgšanaspoga
Cilpiņapakarināšanai
360ºgrozāmsvads
Poguksācijasatbloķēšanasfunkcija(Nospiediet un turiet pogu, lai
atbloķētu)
Lokugatavībasindikatoralaikaslēdzis
Temperatūraspārslēgšana
Lokugatavībasindikators
IzmantojottālākminētāsfunkcijasarsavuCare CurlControl,varēsiet
iegūtdaudzizteiksmīgākaslokas,saglabājotveselīgusmatus.
• Loku gatavības indikators
Unikālaislokugatavībasindikatorsar5,8,10sekunžuizvēlesiespējām
ļaujuzzināt,kadlokasirgatavas,atskaņojotpīkstienu.Novēršpārākilgu
matuapstrādi.
• Digitāli pielāgojami temperatūras iestatījumi
Digitāliesiltumaiestatījumiļaujizvēlētiesjūsumatutipampiemērotu
temperatūru,betmaksimālātemperatūra200ºCgarantēperfektu
rezultātupatbieziemmatiem.
• Pogu ksācijas funkcija
Poguksācijasfunkcijanovēršnepareizudarbībuarierīci.Pēcierīces
ieslēgšanaspoguksācijasfunkcijatiksautomātiskiaktivizēta15sekundes
pēctemperatūrasslēdžu,lokugatavībasindikatoralaikaslēdžavai
ieslēgšanas/izslēgšanaspogaspēdējāsizmantošanasreizes(automātiska
aktivizācijapēc5sekundēm).
• Automātiska izslēgšanās
Automātiskaizslēgšanāspēc60minūtēmsniedzpapildudrošību.Varat
atkārtotiieslēgtmatuveidotāju,1sekundinospiežotiesl../izsl.pogu.
4 Ieveidojiet matus
Sagatavošana darbam
Brīdinājums
Matulokšķēresirefektīvimatuieveidošanasrīki,untāpēctās
vienmērjālietouzmanīgi.
1 Ievietojietkontaktdakšuelektrībaskontaktligzdā.
2 Nospiedietieslēgšanas/izslēgšanaspogu( ),laiieslēgtuierīci.
Atlasiettemperatūras( )unlaikaiestatījumu( )atbilstošitālāk
esošajaitabulai:
1. Atlasiet savu
matu tipu
2.Skatietieteicamos
temperatūrasdiapazonus
3. Skatiet ieteicamo
cirtošanaslaiku
Smalki 130-150ºC 5 vai 8 sekundes
Normāli 160-180ºC 8 vai 10 sekundes
Biezi 190-200ºC 8 vai 10 sekundes
Padoms
Izmantojietzemākuieteicamādiapazonatemperatūru,jajūsumati
irbalinātivaiieliktiilgviļņi.Jalietojatstiprākasksācijasmatulaku
(kasirstingriieteicams),varatsamazinātieteicamotemperatūru
par10°C.
Izvēlietiesīsākuieteicamocirtošanaslaiku,laiiegūtubrīvas,dabiskas
lokasunviļņus,unilgākuieteicamolaiku,laiiegūtustingras,
noteiktas lokas.
» Uzkaršanaslaikunorādamirgojošstemperatūrasrādījums.
» Jatemperatūrasrādījumspalieknemainīgs,matuveidotājsirgatavs
lietošanai.
Jaierīcespogasnetiekizmantotas5sekundes,automātiskitiekaktivizēta
poguksācijasfunkcijauntiekparādītapoguksācijasikona( )
(pirmāautomātiskāaktivizācijapēcierīcesieslēgšanasnotiekpēc15
sekundēm).Laiatbloķētuierīci,1sekundinospiedietpoguksācijas
atbloķēšanasfunkciju( ).
Lietošana
Piezīme
Japirmoreiziizmantojatmatuveidotājubezsprādzēm,izmēģiniet
šīsdarbības,vispirmsneieslēdzotierīci,lainedaudzievingrinātos.
Javēlatiesmainīttemperatūrasvailaikaiestatījumulietošanaslaikā,
iespējams,būsjādeaktivizēpoguksācijasfunkcija,nospiežotpogu
ksācijasatbloķēšanasfunkciju( ).
Nekadnepieskarietieskarstajamcilindramarsaviempirkstiem.
Izmantojietierīcitikai,laiieveidotusaususmatus.
3Izķemmējietmatus,laitiekļūtubrīvi.Atkarībānovēlamārezultāta
izšķiriet2līdz4cmplatumatušķipsnu(brīviemviļņiemizšķirietbiezāku
šķipsnu,stingrāmlokāmizšķirietplānākušķipsnu).
4 Turietmatuveidotājuhorizontāliunturiettoprojāmnogalvasun
sejas.Novietojietīkšķi/pirkstuaizlokugatavībasindikatora( ),taču
vēltonenospiediet.Sācietnocilindraplatākāsvietas,novietojietmatu
veidotājutuvušķipsnasmatusaknēmunaptinietmatusnosaknēmlīdz
galiem.
5Satverietmatugaluspievēsāgala( )arpirkstiemunnospiediet
lokugatavībasindikatoru( ).Kadatskanpīkstiens,tieksāktalaika
atskaite.
6Kadlokasbūsgatavas,trīsreizatskanēspīkstiens.
7Atlaidietmatugalusunvirzietmatuveidotājuārānomatiem
(NEATRITINIETšķipsnas).
8Atkārtojiet3.-7.darbību,līdzvisimatiirieveidoti.
9, 10Laipabeigtu,iztaisnojietlokasarpirkstiemunaptinietkatru
mazākolokuappirkstu,laiiegūtupapildunoturību.
Pēc lietošanas
1 Izslēdzietierīciunatvienojiettonoelektrotīkla.
2 Novietojiettouzkarstumizturīgasvirsmas,līdztāatdziest.
3 Notīrietnocilindramatusunnetīrumus.
4 Notīrietcilindruarmitrudrānu.
5 Uzglabājiettodrošāunsausāvietā,kaspasargātanoputekļiem.Varat
arītopakārtaizcilpiņas( ).
Piezīme
Uzmanieties,lainenoskrāpētucilindru.
Nekadneskalojietierīciūdenī.
Padoms
Cilindrašauraisgalsizveidomazaslokas,betplataisgalsizveido
lielākaslokasvaicirtas.Varatizmantotcilindruvisāgarumāvaitikai
vienucilindragalulielākāmvaimazākāmlokām.
Joplānākasšķipsnas,jostingrākaslokas.
Laiiegūtumūsdienīgascirtas,sācietlokasvaigulīmenī.Atstājiet
dažuscentimetrustaisnus.Izķemmējietarpirkstiemvaiķemmi.
Šomatuveidotājuvarizmantotarīmatuapjomapalielināšanai
piematusaknēm.Turietmatušķipsnu90grāduleņķīpretskalpu.
Novietojietcilindru1cmvirssaknēm(nepieskarietiesskalpam)un
uzklājietšķipsnuuzcilindraplatākāsdaļas.
Papildunoturībaipirmscirtošanaskatraišķipsnaiuzklājietmatu
laku.
Cirtošanaslaikāmatiemjābūtsausiem.
Kadesatpabeidzismatucirtošanu,ļaujietlokāmpilnībāatdzist,
pirmsturpinātieveidošanu.
Pirmssākt,pārliecinieties,vaijūsurokasirtīras,joeļļasnorokām
nokļūsmatos.
Jamatiirķīmiskiapstrādāti(krāsotivaiieliktiilgviļņi),pirms
ieveidošanasizmantojietieveidošanaslīdzekli,kasnodrošina
aizsardzībupretkarstumu.
Laiieveidotucirtasarmūsdienīgukuplumuuntvirtumu,sapiniet
matuspirmsuztīšanasuzcilindra,laitieplašineizplestosuzmatu
veidotāja.
Jajūsumatiirdabīgiviļņoti,varatizmantotmatuveidotājutikai
dažāmvaiaugšējaimatudaļai,laivietāmuzlabotulokas.
Laiiegūtuizteiktaslokas,neķemmējietmatuspēccirtošanas.Lai
pēccirtošanasiegūtuviļņotu,apjomīguizskatu,saudzīgiizsukājiet
lokasardabiskosarusuku.Sācietarmatugaluizsukāšanuun
turpinietuzaugšu.
Lailasītupapilduieveidošanaspadomusnomūsumatukopšanas
profesionāļaEndijaUfelsa,apmeklējietmājaslapuwww.philips.comvai
Facebooklapu“PhilipsBeauty”.
5 Garantija un serviss
Jairnepieciešamainformācijavairadusiesproblēma,lūdzu,apmeklējiet
Philipstīmekļavietniwww.philips.comvaisazinietiesarPhilipsklientu
apkalpošanascentradarbiniekiemsavāvalstī.Tālruņanumuruskatiet
pasaulesgarantijasbrošūrā.Jajūsuvalstīnavklientuapkalpošanas
centra,vērsietiespievietējāPhilipsizplatītājavaisazinietiesarPhilips
mājsaimniecībasierīčuunpersonīgāshigiēnasBVservisanodaļu.
6 Traucējummeklēšana
Jamatuveidotājadarbībārodaskļūmes,kurasnevaratnovērst,
izmantojotturpmāksniegtoinformāciju,lūdzu,sazinietiesartuvāko
PhilipsservisacentruvaiPhilipsklientuapkalpošanascentrusavāvalstī.
Problēma Iemesls Risinājums
Ierīce
nedarbojas.
Iespējams,kairbojāta
kontaktligzda,kuraiierīceir
pievienota.
Pārbaudiet,vai
kontaktligzdadarbojas.
Iespējams,irbojātsierīces
elektrībasvads.
Jaelektrībasvadsir
bojāts,laiizvairītosno
bīstamāmsituācijām,jums
tasjānomainaPhilips
pilnvarotāservisacentrā
vaipielīdzīgikvalicētam
personām.
Polski
GratulujemyzakupuiwitamywśródklientówrmyPhilips!Abyw
pełniskorzystaćzobsługiświadczonejprzezrmęPhilips,należy
zarejestrowaćzakupionyproduktnastroniewww.philips.com/welcome.
1 Wstęp
Wspaniałe,miękkieloki,zniewalającypołysk.Bujne,fantastyczne
falegęstychwłosów.NowalokówkaPhilipsCareCurlControlze
wskaźnikiemutrwalenialokówpozwalananieskrępowanąswobodę
wformowaniulokówbezżadnychubocznychefektówdlazdrowia
włosów.Stożkowykształtwałkaośrednicyod13do25mmumożliwia
uzyskanienajróżniejszychukładówlokówifal.Jedwabiściegładka
powłokaceramicznawałkapraktycznieeliminujeryzykoprzypadkowego
zaczepieniawłosów.ŻyczymyprzyjemnegokorzystaniazlokówkiCare
CurlControl.
ChcemyCięprosićopodzieleniesięswoimiwrażeniamiznamioraz
innymipotencjalnyminabywcami.Napiszrecenzjęproduktunastronie
www.philips.com/haircare.Zajmietotylkochwilę.Będziemywdzięczniza
Twojąszczerąopinię.
2 Ważne
Przedpierwszymużyciemurządzeniazapoznajsiędokładniezniniejszą
instrukcjąobsługiizachowajjąnaprzyszłość.
• OSTRZEŻENIE:Niekorzystajz
urządzeniawpobliżuwody.
• Jeślikorzystaszzurządzeniawłazience,
pozakończeniustosowaniawyjmij
wtyczkęzgniazdkaelektrycznego.
Obecnośćwodystanowizagrożenie
nawetwtedy,gdyurządzeniejest
wyłączone.
• OSTRZEŻENIE:Niekorzystajz
urządzeniawpobliżuwanny,prysznica,
umywalkilubinnychnaczyń
napełnionychwodą.
• Zawszepozakończeniu
korzystaniazurządzeniawyjmij
wtyczkęzgniazdkaelektrycznego.
• Zewzględówbezpieczeństwa
wymianęuszkodzonegoprzewodu
sieciowegozlećautoryzowanemu
centrumserwisowemurmyPhilips
lubodpowiedniowykwalikowanej
osobie.
• Urządzeniemożebyćużywaneprzez
dzieciwwiekupowyżej8latoraz
osobyzograniczonymizdolnościami
zycznymi,sensorycznymilub
umysłowymi,atakżenieposiadające
wiedzylubdoświadczeniaw
użytkowaniutegotypuurządzeń,pod
warunkiem,żebędąonenadzorowane
lubzostanąpoinstruowanenatemat
korzystaniaztegourządzeniaw
bezpiecznysposóborazzostaną
poinformowaneopotencjalnych
zagrożeniach.Dzieciniemogąbawić
sięurządzeniem.Dziecichcącepomóc
wczyszczeniuiobsłudzeurządzenia
zawszepowinnytorobićpod
nadzoremdorosłych.
• Przedpodłączeniemurządzenia
upewnijsię,żenapięciepodanena
urządzeniujestzgodneznapięciemw
domowejinstalacjielektrycznej.
• Urządzeniaużywajzgodniezjego
przeznaczeniem,opisanymwtej
instrukcjiobsługi.
• Nigdyniepozostawiajbeznadzoru
urządzeniapodłączonegodozasilania.
• Niekorzystajzakcesoriówaniczęści
innychproducentów,anitakich,
którychniezalecawwyraźnysposób
rmaPhilips.Wykorzystanietegotypu
akcesoriówlubczęścispowoduje
unieważnieniegwarancji.
• Niezawijajprzewodusieciowego
wokółurządzenia.
• Przedschowaniemurządzenia
odczekaj,ażostygnie.
• Podczaskorzystaniazurządzenia
zachowajszczególnąostrożność—
możebyćbardzogorące.Chwytaj
wyłączniezauchwyt,ponieważ
pozostałeczęścisągorące.Unikaj
kontaktuzeskórą.
• Zawszeumieszczajurządzeniena
podpórcenażaroodpornej,stabilnej,
płaskiejpowierzchni.Rozgrzany
wałeknigdyniepowiniendotykać
blatustolikaaniinnychłatwopalnych
materiałów.
• Niedopuśćdozetknięciasię
przewoduzasilającegozrozgrzanymi
częściamiurządzenia.
• Włączoneurządzenietrzymajz
dalaodłatwopalnychsubstancjii
przedmiotów.
• Gdyurządzeniejestgorące,nigdygo
nieprzykrywaj(np.ręcznikiemlub
odzieżą).
• Używajurządzenianasuchych
włosach.Nieużywajurządzenia,gdy
maszmokredłonie.
• Nabieżącoczyśćwałekzkurzu
orazśrodkówdoukładaniawłosów
(np.pianki,lakieru,żelu).Nigdynie
używajlokówkiwpołączeniuztakimi
środkami.
• Wałekmapowłokęceramiczną.
Powłokatamożezużywaćsięz
upływemczasu.Niewpływato
naprawidłowefunkcjonowanie
urządzenia.
• Jeśliurządzeniejestużywane
dowłosówfarbowanych,wałek
możesięzabarwić.Jeślizamierzasz
używaćurządzeniadosztucznych
włosów,najpierwdowiedzsięodich
sprzedawcy,czyjesttodopuszczalne.
• Koniecznośćprzeglądulub
naprawyurządzeniazawszezgłaszaj
doautoryzowanegocentrum
serwisowegormyPhilips.Naprawy
przezosobyniewykwalikowanemogą
prowadzićdopoważnegozagrożenia
dlaużytkownikaurządzenia.
• Abyuniknąćporażeniaprądem,nie
umieszczajmetalowychprzedmiotów
wotworachurządzenia.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
TourządzeniermyPhilipsspełniawszystkienormyijestzgodne
zwszystkimiprzepisamidotyczącyminarażenianadziałaniepól
elektromagnetycznych.
Środowisko
Tourządzeniezostałozaprojektowaneiwykonanezmateriałów
orazkomponentówwysokiejjakości,którenadająsię
doponownegowykorzystania.
Jeśliproduktzostałopatrzonysymbolemprzekreślonegopojemnika
naodpady,oznaczato,iżpodlegaonpostanowieniomDyrektywy
Europejskiej2012/19/WE.
Informacjenatematwydzielonychpunktówskładowaniazużytych
produktówelektrycznychielektronicznychmożnauzyskaćwmiejscu
zamieszkania.
Prosimypostępowaćzgodniezwytycznymimiejscowychwładzinie
wyrzucaćtegotypuurządzeńwrazzinnymiodpadamipochodzącymi
zgospodarstwadomowego.Prawidłowautylizacjastarychproduktów
pomagazapobiegaćzanieczyszczeniuśrodowiskanaturalnegooraz
utraciezdrowia.
3 Opis
Nienagrzewającasiękońcówka
Wałekzjedwabiściegładkąpowłokąceramiczną
Podpórka
Wyświetlaczustawieńtemperatury
Wyświetlaczustawieńczasudlawskaźnikautrwalenialoków:
5,8i10sekund
Ikonablokadyprzycisków
Wyłącznik
Uchwytdozawieszania
Przewódobracającysięo360º
Przyciskodblokowania(Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby
odblokować)
Przełącznikczasudlawskaźnikautrwalenialoków
Przełącznikitemperatury
Wskaźnikutrwalenialoków
DziękiopisanymponiżejfunkcjomlokówkiCare CurlControlukładanie
lokówjestwygodniejsze,awłosyzdrowsze.
• Wskaźnik utrwalenia loków
Wyjątkowywskaźnikutrwalenialokówzustawieniami5,8i10sekund
powiadamiabrzęczykiemoupływietegoczasu.Jużnigdywięcejnie
przegrzejeszswoichwłosów!
• Cyfrowo regulowane ustawienia temperatury
Cyfrowyprzełącznikpozwalawybraćtemperaturęnajlepiejpasującądo
rodzajuwłosów.Najwyższeustawienie—200ºC—zapewniapożądany
efektnawetnanajgrubszychwłosach.
• Funkcja blokady przycisków
Blokadazabezpieczaprzedskutkaminieuważnejobsługi.Gdypo
włączeniuurządzeniazostanieużytyprzełączniktemperatury,przełącznik
czasudlawskaźnikautrwalenialokówlubwyłącznik,po15sekundach
odostatniejtakiejczynnościnastąpiaktywacjablokady.Późniejblokada
będziewłączanapo5sekundach.
• Automatyczne wyłączanie
Zewzględówbezpieczeństwaurządzeniewyłączasięautomatycznie
poupływie60minut.Abyponowniewłączyćlokówkę,przytrzymaj
wyłącznikprzez1sekundę.
4 Tworzenie loków
Przygotowywanie do pracy
Ostrzeżenie
Ponieważlokówkitourządzeniadostylizacjiwłosówodużej
mocy,należysięnimiposługiwaćostrożnie.
1 Podłączwtyczkęprzewoduzasilającegodogniazdkaelektrycznego.
2 Naciśnijwyłącznik( ),abywłączyćurządzenie.Wybierz
temperaturę( )iustawienieczasu( )zgodniezponiższątabelą:
1.Wybierzrodzaj
włosów
2.Zalecaneprzedziały
temperatur
3.Zalecanyczas
utrwalanialoków
Cienkie 130-150ºC 5lub8sekund
Normalne 160-180ºC 8lub10sekund
Grube 190-200ºC 8lub10sekund
Wskazówka
Temperaturęzdolnejgranicyprzedziałunależyustawiaćdla
włosówfarbowanychizrobionychnatrwałąondulację.W
przypadkustosowanialakieruelastycznieutrwalającego(co
zdecydowaniezalecamy)sugerowanątemperaturęmożnaobniżyć
okolejne10°C.
Temperaturyzdolnejgranicyprzedziałówpozwalająuzyskać
luźniejsze,naturalniewyglądającelokiifale,natomiastwyższe
temperaturydająefektściślejprzylegającychiwyraźnie
zarysowanychloków.
» Nagrzewaniesięlokówkijestsygnalizowanemiganiemcyfr
określającychtemperaturę.
» Gdywskazanietemperaturyustabilizujesię,urządzeniejest
gotowe do pracy.
Braknaciśnięciaktóregokolwiekprzyciskunalokówceprzez5sekund
powodujeautomatycznewłączenieblokadyiwyświetlenieikony
blokadyprzycisków( )(pierwszyrazpowłączeniuurządzenia
jestto15sekund).Abyodblokowaćurządzenie,przytrzymajprzycisk
odblokowania( )przez1sekundę.
Korzystanie
Uwaga
JeślitoTwójpierwszykontaktzlokówkąbezzaciskową,przećwicz
wymienioneczynnościnazimno,tzn.bezpodłączaniaurządzenia
doprądu.
Abywtrakcieukładanialokówzmienićtemperaturęlubczas
nagrzewania,wyłączblokadęprzycisków,naciskającprzycisk
odblokowania( ).
Nigdyniedotykajgorącegowałkapalcami.
Używajurządzenianasuchychwłosach.
3Przeczeszwłosy,abyjerozplątać.Zależnieodefektu,jakichcesz
osiągnąć,chwyćpasmowłosówoszerokościod2cm(ściślejszeloki)do
4cm(luźniejszefale).
4 Trzymajlokówkępoziomo,odwróconąodgłowyitwarzy.Umieść
palecobokwskaźnikautrwalenialoków( ),alenienaciskajgo.
Rozpoczynającodnajszerszejczęściwałka,umieśćlokówkęwpobliżu
cebulekwłosów,poczymnawińwłosynawałekodcebulekażdo
końcówek.
5Przytrzymującwłosypalcaminanienagrzewającejsiękońcówce
( ),naciśnijwskaźnikutrwalenialoków( ).Usłyszyszbrzęczyk
sygnalizującyrozpoczęcieodliczania.
6Gdylokzostanieutrwalony,usłyszyszpotrójnybrzęczyk.
7Puśćkońcówkękosmykaiwysuńlokówkęzwłosów—NIEodwijaj
pasmawłosów.
8Powtarzajkroki3-7ażdoułożenialokównacałejgłowie.
9, 10Nakoniecrozdziellokipalcami,amniejszelokinawińnapalecw
celupodkreśleniaichwyrazu.
Po użyciu
1 Wyłączurządzenieiwyjmijjegowtyczkęzgniazdkaelektrycznego.
2 Umieśćjenaodpornejnawysokietemperaturypowierzchnii
pozostawdoostygnięcia.
3 Oczyśćwałekzwłosówikurzu.
4 Wyczyśćwałekwilgotnąszmatką.
5 Przechowujurządzeniewbezpiecznymisuchymmiejscu,zdalaod
kurzu.Możeszteżpowiesićurządzeniezauchwytdozawieszania
( ).
Uwaga
Uważaj,abyniezarysowaćwałka.
Urządzenianiewolnopłukaćwodą.
Wskazówka
Węższaczęśćwałkaformujemałeloki,aszerszaczęśćtworzy
większelokilubfale.Możnaużywaćcałejdługościwałkaalbotylko
częścidającychlokiookreślonejwielkości.
Imcieńszepasmo,tymściślejszeloki.
Abyuformowaćmodnefale,rozpocznijnawijanielokówna
poziomiekościpoliczkowej.Nienawijajteżkilkuostatnich
centymetrów.Następnieprzeczeszwłosypalcamilubszczotką.
Talokówkaumożliwiarównieżzwiększenieobjętościwłosówu
nasady.Chwyćpasmowłosówiustawjeprostopadledoskóry
głowy.Ustawwałekok.1cmnadcebulkami(niedotykającskóry
głowy)iułóżpasmonanajszerszejczęściwałka.
Abyzapewnićtrwalszeułożenie,użyjlakierudowłosów.
Włosypowinnybyćsuchepodczasukładanialoków.
Pozakończeniuukładanialokówpoczekaj,ażwystygną,idopiero
wtedywykonujdalszezabiegi.
Przystępującdoukładaniawłosów,umyjręce.Wprzeciwnymrazie
tłuszczdostaniesięznichnawłosy.
Jeśliwłosypoddanozabiegomchemicznym(farbowaniulub
trwałejondulacji),najpierwnałóżnanieśrodkipielęgnacyjne
chroniąceprzeddziałaniemciepła.
Abynadaćlokomnowoczesnyefektgęstościisprężystości,skręć
każdepasmoprzednawinięciemnawałek,takbynierozkładało
sięnacałejpowierzchniwałka.
Jeśliwłosynaturalniesięfalują,możnazapomocąlokówki
poprawićryslokówwwybranychmiejscach.
Jeślilokimająbyćbardzowyraźne,nieprzeczesujwłosówna
koniec.Abyuzyskaćefektgęstych,falującychwłosów,delikatnie
przeczeszfryzuręszczotkąznaturalnegowłosia.Zacznijod
końcówekiprzeczesujwłosy,przechodzącstopniowocorazwyżej.
WięcejwskazówekstylizacyjnychodnaszegoekspertaAndy’ego
Uffelsaznajdzieszwwitryniewww.philips.comoraznanaszejstroniena
Facebooku„PhilipsBeauty”.
5 Gwarancja i serwis
Wraziejakichkolwiekpytańlubproblemówprosimyodwiedzićnaszą
stronęinternetowąwww.philips.comlubskontaktowaćsięzCentrum
ObsługiKlientarmyPhilipswswoimkraju.Listanumerówtelefonów
znajdujesięwulotcegwarancyjnej.Jeśliwdanymkrajuniematakiego
Centrum,opomocnależyzwrócićsiędosprzedawcyproduktówrmy
PhilipslubdoDziałuObsługiKlientarmyPhilipsDomesticAppliances
andPersonalCareBV.
6 Rozwiązywanie problemów
Jeśliponiższewskazówkiokażąsięniewystarczającedorozwiązania
problemuzlokówką,skontaktujsięznajbliższymcentrumserwisowym
rmyPhilipslubCentrumObsługiKlienta.
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie
niedziała.
Byćmożewgniazdku,
doktóregopodłączono
urządzenie,niema
napięcia.
Upewnijsię,żewgniazdku
jestnapięcie.
Możliwe,żeprzewód
sieciowyurządzeniajest
uszkodzony.
Zewzględów
bezpieczeństwa
wymianęuszkodzonego
przewodusieciowego
zlećautoryzowanemu
centrumserwisowemurmy
Philipslubodpowiednio
wykwalikowanejosobie.
Română
FelicităripentruachiziţieşibunvenitlaPhilips!Pentruabeneciape
deplindeasistenţaoferitădePhilips,înregistraţi-văprodusulla
www.philips.com/welcome.
1 Introducere
Buclemoi,super-elegante,strălucireradiantă.Onduleurişic,voluptoase,
pentruunpărbogat,cumultvolum.NoulondulatorPhilipsCare
CurlControlcuindicatorulCurlReadyvăpermitesăcreaţiovarietate
debuclefărăacompromitesănătateapărului.Formaconicăabarei,cu
diametruldela13la25mmvăpermitesăcreaţidiferitetipuridebucle
şionduleuri.ÎnvelişulceramicSilkySmoothalbareiestededouăorimai
puţinagresivpentrupăruldvs.Sperămcăveţiutilizacuplăcereaparatul
dvs. Care CurlControl.
Amdorisăvărugămsăpovestiţiexperienţadvs.nouăşicelorlalţi
cumpărători.Spuneţi-necareestepărereadvs.sincerăscriindorecenzie
pepaginadeproduswww.philips.com/haircare.Dureazădoaroclipă.
Aşteptămcunerăbdaresăaămpărereadvs.
2 Important
Citiţicuatenţieacestmanualdeutilizareînaintedeautilizaaparatulşi
păstraţi-lpentruconsultareulterioară.
• AVERTISMENT:Nuutilizaţiacest
aparatînapropiereaapei.
• Cândaparatulesteutilizatînbaie,
scoateţi-ldinprizădupăutilizare
deoareceapareprezintăunriscchiar
şicândaparatulesteoprit.
• AVERTISMENT:Nuutilizaţiacest
aparatînapropiereacăzilor,
duşurilor,bazinelorsaualtor
recipientecuapă.
• Scoateţiîntotdeaunaaparatul
dinprizădupăutilizare.
• Încazulîncarecabluldealimentare
estedeteriorat,acestatrebuieînlocuit
întotdeaunadePhilips,deuncentru
deserviceautorizatdePhilipssaude
personalcalicatîndomeniu,pentrua
evita orice accident.
• Acestaparatpoateutilizatdecătre
copiiîncepânddelavârstade8ani
şipersoanecareaucapacităţizice,
mentalesausenzorialeredusesau
suntlipsitedeexperienţăşicunoştinţe,
dacăsuntsupravegheatesauaufost
instruitecuprivirelautilizareaîn
condiţiidesiguranţăaaparatuluişi
înţelegpericolelepecareleprezintă.
Copiinutrebuiesăsejoacecu
aparatul.Curăţareaşiîntreţinereade
cătreutilizatornutrebuierealizatede
cătrecopiinesupravegheaţi.
• Înaintedeaconectaaparatul,asiguraţi-
văcătensiuneaindicatăpeaparat
corespundetensiuniireţeleilocale.
• Nuutilizaţiaparatulpentrualtscop
decâtceldescrisînacestmanual.
• Nulăsaţiniciodatăaparatul
nesupravegheatcândesteconectatla
sursa de alimentare.
• Nuutilizaţiniciodatăaccesoriisau
componentedelaalţiproducători
saunerecomandateexplicitdePhilips.
Dacăutilizaţiacesteaccesoriisau
componente,garanţiaseanulează.
• Nuînfăşuraţicabluldealimentareîn
jurulaparatului.
• Înaintedeadepozitaaparatul,
aşteptaţisăserăcească.
• Aveţifoartemultăgrijăcândutilizaţi
aparatulîntrucâtarputeaextrem
deerbinte.Apucaţidoarmânerul,
deoarece celelalte componente sunt
erbinţi,şievitaţicontactulcupielea.
• Aşezaţiîntotdeaunaaparatulcu
suportulpeosuprafaţaplată,stabilă,
termorezistentă.Baraerbintenu
trebuiesăatingăniciodatăsuprafaţa
saualtematerialeinamabile.
• Evitaţiintrareaîncontactacablului
dealimentarecupieseleerbinţiale
aparatului.
• Păstraţiaparatulladistanţădeobiecte
şimaterialeinamabilecândeste
pornit.
• Nuacoperiţiniciodatăaparatulcu
ceva(deexempluunprosopsau
unarticolvestimentar)cândeste
erbinte.
• Utilizaţiaparatulnumaipepăruscat.
Nuutilizaţiaparatulcumâinileude.
• Păstraţibaracuratăşicurăţaţi-ode
prafşiprodusepentrucoafatprecum
spumă,spraysaugel.Nuutilizaţi
niciodatăaparatulîmpreunăcu
produsedecoafat.
• Baraareunînvelişceramic.Acest
învelişsepoateuzalentîntimp.Totuşi,
acestlucrunuafecteazăperformanţa
aparatului.
• Dacăaparatulesteutilizatpepăr
vopsit,barasepoatepăta.Înainte
dea-lutilizapentrupărarticial,
consultaţiîntotdeaunadistribuitorul.
• Pentrucontrolsaudepanareduceţi
aparatul numai la un centru service
autorizatdePhilips.Reparareafăcută
depersoanenecalicatepoategenera
situaţiipericuloasepentruutilizator.
• Nuintroduceţiobiectemetaliceîn
oricii,pentruaevitaelectrocutarea.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
AcestaparatPhilipsrespectătoatestandardeleşireglementările
aplicabileprivindexpunerealacâmpurielectromagnetice.
Mediu
Produsuldumneavoastrăesteproiectatşifabricatdinmateriale
şicomponentedeînaltăcalitate,carepotreciclateşi
reutilizate.
Cândsimbolulreprezentânduncoşdegunoicuroţităiatînsoţeşte
unprodus,înseamnăcăprodusulfaceobiectulDirectiveieuropene
2012/19/UE.
Vărugămsăvăinformaţidespresistemulseparatdecolectarepentru
produseelectriceşielectronice.
Vărugămsăacţionaţiînconcordanţăcureguliledumneavoastră
localeşinuevacuaţiproduselevechiîmpreunăcudeşeurilemenajere
obişnuite.Evacuareacorectăaprodusuluidvs.vechiajutălaprevenirea
consecinţelorpotenţialnegativeasupramediuluişisănătăţiiomului.
3 Imagine ansamblu
Vârfrece
BarăceramicăSilkySmooth
Suportpentruaşezareaaparatului
Aşajpentrusetareadetemperatură
AşajpentrusetareadetimppentruindicatorulCurlReady:5,8,10
secunde
Pictogramăpentrublocareabutoanelor
Buton Pornit/Oprit
Agăţătoare
Cabludealimentarecuarticulaţie360º
Deblocareafuncţieideblocareabutoanelor(Apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul pentru a debloca)
ComutatortemporalpentruindicatorulCurlReady
Comutatoaredetemperatură
IndicatorulCurlReady
CuurmătoarelecaracteristicidinCare CurlControl,veţiaveao
experienţădeondularemaicomodăpentruunpărmaisănătos.
• Indicator Curl Ready
UnindicatorCurlReadyunic,cusetăripentru5,8,10secunde,
văanunţăcândestegatabuclaemiţândoalertăsonoră-gatacu
supraexpunereapărului.
• Setări de temperatură reglabile digitale
Setăriledigitaledecăldurăvăpermitsăalegeţitemperaturapotrivită
pentrupăruldvs.,întimpcetemperaturaceamairidicatăde200ºC
garanteazărezultateperfectechiarşipentrupărulcurgros.
• Funcţia de blocare a butoanelor
Blocareabutoanelorvăprotejeazădeutilizareaaccidentală.Dupăce
porniţidispozitivul,funcţiadeblocareabutoanelorvaactivatăautomat
la15secundedupăultimautilizareacomutatoarelordetemperatură,a
comutatoruluitemporalpentruindicatorulCurlReadysauabutonului
Pornit/Oprit(activareaautomatădupăaceeavala5secunde).
• Închiderea automată
Ofuncţiedeînchidereautomatădupă60deminutevăoferăunplusde
siguranţă.PuteţireactivaondulatorulapăsândbutonulPornit/Oprittimp
de1secundă.
4 Ondulaţi-vă părul
Pregătirea de utilizare
Avertisment
Ondulatoarelesuntinstrumentedecoafareputerniceşitrebuie
utilizateîntotdeaunacugrijă.
1 Conectaţiştecherullaoprizădealimentare.
2 ApăsaţibutonulPornit/Oprit( )pentruaporniaparatul.Selectaţi
osetaredetemperatură( )şidetimp( )înfuncţiedetabelul
demaijos:
1.Selectaţitipul
dvs.depăr
2.Consultaţiintervalele
detemperatură
recomandate
3.Consultaţiduratelede
ondulare recomandate
Subţire 130-150ºC 5 sau 8 secunde
Normal 160-180ºC 8 sau 10 secunde
Gros 190-200ºC 8 sau 10 secunde
Sugestie
Utilizaţitemperaturamaiscăzutădinintervalulrecomandatdacă
aveţipărulvopsitsaupermanent.Dacăaplicaţiunxativexibil,
lucrurecomandat,puteţireducetemperaturasugeratăcuîncă
10°C.
Alegeţiduratadeondularemaiscurtăpentrubucleşionduleuri
largi,cuaspectnaturalşiduratamaimarepentrubuclestrânse,
binedenite.
» Duratadeîncălzireesteindicatădevaloareatemperaturii,aşată
intermitent.
» Dacăindicatoruldetemperaturăestestabil,atunciputeţiutiliza
ondulatorul.
Dacăbutoaneleaparatuluinusuntutilizatetimpde5secunde,funcţia
deblocareabutoaneloresteactivatăautomatşipictogramadeblocare
abutoanelor( )esteaşată(primaactivareautomatădupăpornirea
aparatuluiestedupă15secunde).Pentruadeblocaaparatul,apăsaţi
butonuldedeblocareafuncţieideblocareabutoanelor( )timpde
1secundă.
Utilizare
Notă
Dacăesteprimadatăcândutilizaţiunondulatorfărăcleşte,
încercaţiîntâiaceştipaşifărăapornidispozitivul,pentruavă
obişnui.
Dacădoriţisăschimbaţisetareadetimpsaudetemperaturăîn
timpulutilizării,s-arputeasăenevoiesădezactivaţifuncţiade
blocareabutoanelorapăsândpebutonuldedeblocareafuncţiei
deblocareabutoanelor( ).
Nuatingeţiniciodatăcudegetelebaraîncinsă.
Utilizaţiaparatulnumaipepăruscat.
3Periaţipentruadescurcapărul.Înfuncţiederezultatuldorit,luaţio
şuviţădepărîntre2cmşi4cm(pentruonduleurimariluaţioşuviţă
maigroasă,pentrubuclestrânseluaţioşuviţămaisubţire).
4 Ţineţiondulatorulorizontalşiîndreptaţi-lîndirecţiaopusăcapuluişi
feţei.Puneţidegetulmare/degetullângăindicatorulCurlReady
( )darnuîlapăsaţiîncă.Începeţidinpunctulcelmailatalbarei,
aşezaţiondulatorulînapropierearădăcinilorşuviţeişiînfăşuraţipărulîn
spiralădelarădăcinălavârf.
5Prindeţivârfurilepăruluilacapătulrece( )cudegeteleşiapăsaţi
indicatorulCurlReady( ).Semnalulsonorvamarcaînceputulduratei
selectate.
6Cândbuclaestegata,veţiauzioalertăsonorărepetatădetreiori.
7Eliberaţivârfurileşitrageţiuşorondulatoruldinpăr-NUdesfăşuraţi
şuviţele.
8Repetaţipaşii3-7pânăcândaţiterminatdeondulattotpărul.
9, 10Pentruaîncheia,despărţiţibuclelecudegeteleşiînfăşuraţiecare
buclămaimicăînjuruldegetuluipentruunplusdedeniţie.
După utilizare
1 Opriţiaparatulşiscoateţiştecheruldinpriză.
2 Aşezaţi-lpeosuprafaţătermorezistentăpânălarăcire.
3 Îndepărtaţireledepărşiprafuldepebară.
4 Curăţaţibaracuocârpăumedă.
5 Depozitaţi-lîntr-unlocsigurşiuscat,fărăpraf.Deasemenea,îlputeţi
suspendadeagăţătoare( ).
Notă
Evitaţizgâriereabarei.
Nuclătiţiniciodatăaparatulcuapă.
Sugestie
Capătulîngustalbareicreeazăbuclemici,întimpcecapătul
latcreeazăbuclemaimarisauonduleuri.Puteţiutilizaîntreaga
lungimeabareisauputeţialegesăutilizaţiosingurăzonă,pentru
buclemaimarisaumaimici.
Cucâtşuviţaestemaisubţire,cuatâtbuclavamaistrânsă.
Pentruunpărondulatcuaspectmodern,începeţibucladela
nivelulpomeţilordvs.Deasemenea,lăsaţiultimiicâţivacentimetri
neondulaţi.Pieptănaţi-lcudegetelesauoperie.
Acestondulatorpoate,deasemenea,utilizatpentruacrea
volumdelarădăcinapărului.Ţineţioşuviţădepărlaununghi
de90degradefaţădescalp.Aşezaţibarala1cmdeasupra
rădăcinilor(încercaţisănuatingeţiscalpul)şiaşezaţişuviţadepăr
peceamailatăparteabarei.
Pentruunplusderezistenţă,aplicaţixativpeecareşuviţă
înaintedeondulare.
Menţineţipăruluscatîntimpulondulării.
Dupăceaţiterminatdeondulatpărul,lăsaţisăserăcească
complettoatebucleleînaintedealecoafa.
Înaintedeaîncepe,asiguraţi-văcăaveţimâinilecurate,deoarece
uleiuriledepeacesteavorajungepepăr.
Dacăpăruldvs.afosttratatcusubstanţechimice
(vopsitsaupermanent),utilizaţiunprodusdecoafarecaresă
ofereprotecţieîmpotrivacălduriiînaintedea-lcoafa.
Pentruacreabuclecuvolumşielasticitatemoderne,răsuciţipărul
înaintedea-lînfăşuraînjurulbarei,astfelîncâtacestasănuse
răsreplatpeaparatuldeondulatpărul.
Dacăpăruldvs.esteondulatînmodnatural,puteţiutiliza
ondulatorulpentrudoarcâtevasauşuviţeledinparteadesus,
pentruaaccentuadejurîmprejurbuclele.
Pentrubucledenite,nuperiaţipăruldupăondulare.Pentruun
părcuaspectondulat,voluminos,periaţiuşorbucleleutilizândo
periecuperinaturali.Periaţimaiîntâivârfurileşiavansaţicătre
rădăcini.
Pentrualtesfaturidecoafaredelaexpertulnostruînîngrijireapărului
AndyUffels,vizitaţipaginanoastrăprincipalăwww.philips.comsaupagina
noastrădeFacebook„PhilipsBeauty”.
5 Garanţie şi service
Dacăaveţinevoiedeinformaţiisauîntâmpinaţiprobleme,vizitaţisite-ul
webPhilipslaadresawww.philips.comsaucontactaţicentrulPhilips
deasistenţăpentruclienţidinţaradvs.Puteţigăsilistacunumere
detelefonînbroşuradegaranţieinternaţională.Dacăînţaradvs.nu
existăunastfeldecentru,contactaţifurnizoruldvs.Philipslocalsau
departamentuldeservicealPhilipsDomesticAppliancesandPersonal
CareBV.
6 Depanare
Dacăaparproblemecuacestondulatorpecarenuleputeţirezolvacu
ajutorulinformaţiilordemaijos,contactaţicelmaiapropiatcentrude
servicePhilipssauCentruldeasistenţăpentruclienţiPhilipsdinţaradvs.
Problemă Cauză Soluţie
Aparatul nu
funcţionează
deloc.
Probabilcăpriza
electricălacareeste
conectat aparatul nu
funcţionează.
Asiguraţi-văcăpriza
funcţionează.
Cabluldealimentare
esteprobabil
deteriorat.
Încazulîncarecablulde
alimentareestedeteriorat,
acestatrebuieînlocuit
întotdeaunadePhilips,
de un centru de service
autorizatdePhilipssau
depersonalcalicatîn
domeniu,pentruaevita
orice accident.
Русский
Щипцыдлязавивки
ПоздравляемспокупкойиприветствуемвасвклубеPhilips!
ЧтобывоспользоватьсявсемипреимуществамиподдержкиPhilips,
зарегистрируйтеприобретенноеустройствонасайте
www.philips.com/welcome.
1 Введение
Роскошные,сияющиелоконы.Соблазнительные,мягкиеволны,
придающиеволосамобъем.НовыещипцыдлязавивкиPhilipsCare
CurlControlсиндикаторомзавершениязавивкилоконапозволяют
создаватьвариациинатемукудрей,неопасаясьперегреваволос.
Коническаяформакорпусадиаметромот13до25ммпозволяет
моделироватьразличныекудрииволны.Керамическоепокрытие
корпусаSilkySmoothобеспечиваетвдваразаболеегладкое
скольжение.НаслаждайтесьВашимикудрямисCare CurlControl.
Мыбудемрады,еслиВыподелитесьсвоимивпечатлениямис
намиидругимипокупателями.Напишитеотзывопродуктена
страницеwww.philips.com/haircare.Этозайметнебольшеминуты.С
нетерпениемждемВашегоотзываопродукте!
2 Важная информация
Передиспользованиемприборавнимательноознакомьтесьс
руководствомпользователяисохранитеегодлядальнейшего
использованиявкачествесправочногоматериала.
• ВНИМАНИЕ!Неиспользуйте
приборвблизиводы.
• Выньтевилкушнурапитания
прибораизрозеткиэлектросети
послеиспользованияприборав
ваннойкомнате.Близостьводы
представляетриск,дажеесли
приборвыключен.
• ВНИМАНИЕ!Не
используйтеприборв
ванной,душе,бассейне
илидругихпомещенияхс
повышеннойвлажностью.
• Послезавершенияработы
отключитеприборотрозетки
электросети.
• Вслучаеповреждениясетевого
шнураегонеобходимозаменить.
Чтобыобеспечитьбезопасную
эксплуатациюприбора,заменяйте
шнуртольковавторизованном
сервисномцентреPhilipsилив
сервисномцентресперсоналом
высокойквалификации.
• Даннымприбороммогут
пользоватьсядетистарше
8летилицасограниченными
интеллектуальнымиили
физическимивозможностями,
атакжелицаснедостаточным
опытомизнаниямипод
присмотромдругихлицили
послеинструктированияо
безопасномиспользовании
прибораипотенциальных
опасностях.Непозволяйтедетям
игратьсприбором.Детимогут
осуществлятьочисткуиуходза
приборомтолькоподприсмотром
взрослых.
• Передподключениемприбора
убедитесь,чтоуказанноена
немнапряжениесоответствует
напряжениюместнойэлектросети.
• Неиспользуйтеприбордляцелей,
отличныхотописанныхвданном
руководстве.
• Неоставляйтевключенныйвсеть
приборбезприсмотра.
• Запрещаетсяпользоваться
какими-либоаксессуарамиили
деталямидругихпроизводителей,
неимеющихспециальной
рекомендацииPhilips.При
использованиитакихаксессуаров
идеталейгарантийные
обязательстватеряютсилу.
• Необматывайтесетевойшнур
вокругприбора.
• Преждечемубратьприбор,дайте
емуостыть.
• Соблюдайтеосторожностьпри
использованииприбора,таккакон
можетсильнонагреваться.Держите
прибортолькозаручку,таккак
остальныечастиоченьгорячие.
Избегайтеконтактаскожей.
• Всегдаразмещайтеприборс
подставкойнатермостойкой,
устойчивой,плоскойповерхности.
Горячийконическийкорпус
недолженсоприкасатьсяс
поверхностьюилидругими
воспламеняющимисяматериалами.
• Недопускайтеконтактасетевого
шнурасгорячимичастямиприбора.
• Держитевключенныйприборв
сторонеотлегковоспламеняющихся
объектовиматериалов.
• Запрещаетсяпокрывать
неостывшийприбор(например,
полотенцемилиодеждой).
• Пользуйтесьприборомдляукладки
толькосухихволос.Запрещается
братьприбормокрымируками.
• Коническийкорпусследует
содержатьвчистоте.Очищайте
егоотпыли,грязиисредствдля
укладки:муссов,спреевигелей.
Запрещаетсяиспользоватьприбор
вместесосредствамидляукладки.
• Корпусприбораимеет
керамическоепокрытие.Со
временемэтопокрытиеможет
стираться.Этоневлияетнаработу
прибора.
• Прииспользованииприбора
наокрашенныхволосахна
корпусемогутпоявитьсяпятна.
Преждечемиспользовать
приборнаискусственных
волосах,проконсультируйтесь
соспециалистамивместе
приобретенияволос.
• Дляпроверкиилиремонтаприбора
следуетобращатьсятольков
авторизованныйсервисныйцентр
Philips.Ремонт,произведенный
неквалифицированнымлицом,
можетпривестикособоопасным
дляпользователяситуациям.
• Воизбежаниепоражения
электрическимтокомневставляйте
металлическиепредметыв
отверстия.
Электромагнитные поля (ЭМП)
ЭтотприборPhilipsсоответствуетвсемприменимымстандартами
нормамповоздействиюэлектромагнитныхполей.
Защита окружающей среды
Изделиеразработаноиизготовленосприменением
высококачественныхдеталейикомпонентов,которые
подлежатпереработкеиповторномуиспользованию.
Еслиизделиемаркированозначкомсизображением
перечеркнутогомусорногобака,этоозначает,чтооно
соответствуетдирективеЕвропейскогоПарламента2012/19/EU.
Узнайтеораздельнойутилизацииэлектротехническихи
электронныхизделийсогласноместномузаконодательству.
Действуйтевсоответствиисместнымиправиламиине
выбрасывайтеотработавшееизделиевместесбытовыми
отходами.Правильнаяутилизацияотработавшегоизделия
поможетпредотвратитьвозможныенегативныепоследствиядля
окружающейсредыиздоровьячеловека.

У вас виникло питання стосовно Philips HP8618?

Задайте запитання іншим користувачам Philips HP8618. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам PhilipsHP8618 надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Технічні характеристики
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування -
Іонне кондиціонування no
Діапазон температур (Т-Т) 130 - 120
Автоматичне вимкнення yes
Час розігріву 60
Колір продукту Black, White
Повітряна петля yes
Довжина шнура 1.8
Поворотный шнур yes
Тип Теплий
Діаметр барабана -
Тип нагрівача PTC
Індикатор готовності yes
Тип продукту
Дисплей
Вбудований екран yes
Тип монiтору РК
Енергоживлення
Потужність -
Потужність -
Характеристики
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування -
Іонне кондиціонування no
Час розігріву 60
Тип нагрівача PTC
Технологія Теплий
Тип
no
yes
no
no
Ергономіка
Автоматичне вимкнення yes
Довжина шнура 1.8
Поворотный шнур yes
Вбудований екран yes
Індикатор готовності yes
Дизайн
Колір продукту Black, White
yes
- yes
Вага та розміри
Діаметр барабана -