Philips QC5115

Philips QC5115 інструкція користувача

(8)
 • 
  Поздравления за вашата покупка и добре дошли във
  Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
  от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
  www.philips.com/welcome.
  
  A Гребен за подстригване
  B Селектор на настройка за дължина
  C Подстригващ елемент
  D Плъзгач вкл./изкл.
  E Гнездо за жака за уреда
  F Жак на уреда
  G Адаптер
  H Четка за почистване
  
  Преди да използвате уреда, прочетете внимателно
  това ръководство за експлоатация и го запазете за
  справка в бъдеще.
  
  - Внимавайте адаптерът да не се мокри.
  
  - Преди да включите уреда в контакта, проверете
  дали напрежението, посочено на адаптера и на
  уреда, отговаря на това на местната електрическа
  мрежа.
  - В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте
  адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй
  като това носи опасност.
  - Този уред не е предназначен за ползване
  от хора с намалени физически усещания
  или умствени недостатъци или без опит и
  познания, включително деца, ако са оставени без
  наблюдение и не са инструктирани от страна на
  отговарящо за тяхната безопасност лице относно
  начина на използване на уреда.
  - Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
  
  - Не потапяйте задвижващия блок във вода или
  друга течност и не го мийте с течаща вода.
  - Не използвайте уреда във ваната или под душа.
  - Зареждайте и съхранявайте уреда при
  температура между 15°C и 35°C.
  - Използвайте уреда само в съчетание с
  приложения към него адаптер.
  - С оглед на предотвратяване на злополука,
  винаги заменяйте повредения адаптер само с
  оригинален такъв.
  - Не използвайте уреда, ако подстригващият
  елемент или гребенът за подстригване са
  дефектни или повредени, тъй като това може да
  доведе до нараняване.
  - Този уред е предвиден само за подстригване на
  хора. Не го използвайте за каквито и да е други
  цели.
  - Ниво на шума: Lc = 64 dB (A)
  
  - Адаптерът преобразува 220-240 волта в
  безопасно ниско напрежение под 24 волта.
  - Уредът няма акумулаторна батерия и може да
  работи само със захранване от мрежата.
  
  Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти
  по отношение на електромагнитните излъчвания
  (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно
  напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за
  използване според наличните досега научни факти.
  
  1 Включетещепселазазахранваневуреда(фиг.2).
  2 Включетеадаптеравконтакта.
  
  Забележка: Косата ви трябва да е чиста и суха. Не
  използвайте уреда на току-що измита коса.
  1 Срешетекосатасфризьорскигребенпопосока
  нарастежа.(фиг.3)
  2 Плъзнетегребеназаподстригваневъвводещите
  жлебовенауреда(трябвадачуетелеко
  щракване)(фиг.4).
  Съблюдавайте рамената на гребена да са правилно
  наместени в жлебовете от двете страни.
  3 Натиснетеселекторананастройказа
  дължина(1),следкоетопреместетегребена
  заподстригваненагореилинадолу(2),зада
  зададетежеланатанастройказадължина(фиг.5).
  , Съответнатадължинанакосатасевижда
  отстранинагребена.
  
  С поставен гребен за подстригване уредът може да
  подстригва коса в 10 различни дължини:
  Дължинанакосата
  вмм
  Дължинанакосатав
  инчове
  3 1/8
  5 3/16
  7 9/32
  9 3/8
  11 7/16
  13 1/2
  15 5/8
  17 21/32
  19 3/4
  21 7/8
  4 Преместетеплъзгачавкл./изкл.нагоре,зада
  включитеуреда(фиг.6).
  5 Поставетегребеназаподстригваненаглаватаи
  придвижетебавноуредапрезкосата.
  
  - Започнете подстригването с най-високата
  настройка за дължина на гребена за подстригване
  и постепенно я намалявайте.
  - Запишете си използваните настройки за
  дължина при оформяне на дадена прическа,
  за да ги използвате за справка при следващи
  подстригвания.
  - За да подстригвате по най-ефективен начин,
  движете уреда срещу посоката на растеж на
  косъма.
  - Тъй като косата расте в различни посоки, трябва
  да движите и уреда в различни посоки (нагоре,
  надолу или напряко) (фиг. 7).
  - Движенията ви по главата трябва да се
  припокриват, за да може машинката да улови
  всички косми, които трябва да бъдат подстригани.
  - Плоската страна на гребена за подстригване
  трябва винаги да е в пълен контакт с главата, за
  да се получи равномерно подстригване.
  - За да постигнете добри резултати с къдрава,
  рядка или дълга коса, можете да използвате
  фризьорски гребен за насочване на косата към
  уреда.
  - Редовно почиствайте отрязаната коса от гребена
  за подстригване. Ако в гребена се съберат много
  косми, свалете го от уреда и издухайте и/или
  изтръскайте космите от него.
  
  
  Можете да използвате уреда без гребена за
  подстригване, за да подстрижете косата съвсем късо
  до кожата (0,8 мм) или да очертаете линията на врата
  и областта около ушите.
  1 Задасвалитегребеназа
  подстригване,натиснетеселекторананастройка
  задължина(1),преместетегребенанагореиго
  издърпайтеотуреда(2).(фиг.8)
  2 Срешетекраищатанакосатанадушите,преди
  дазапочнетедаоформятелиниятанакосата.
  3 Преместетеплъзгачавкл./изкл.нагоре,зада
  включитеуреда(фиг.6).
  4 Наклонетеуредапотакъвначин,чесамо
  единиятръбнаподстригващияелементда
  докосвакраищатанакосата.(фиг.9)
  5 Подстрижетесамокраищатанакосата.Линията
  накосататрябвадабъдеблизодоухото.
  6 Задаоформителиниятанавратаи
  бакенбардите,обърнетеуредаиправете
  движениянадолу(фиг.10).
  7 Движетеуредабавноиплавно.Следвайте
  естественаталиниянакосата.
  
  Неизползвайтезапочистваненауредавъздух
  подналягане,фиброгъби,абразивнипочистващи
  препаратиилиагресивнитечности,катоспирт,
  бензинилиацетон.
  Почиствайтеуредаиадаптерасамосвключенатав
  комплектачетказапочистване.
  Неизползвайтеострипредметизапочистванена
  уреда.
  Почиствайте уреда след всяка употреба.
  1 Уверетесе,чеуредътеизключенинеесвързан
  къммрежата.
  2 Задасвалитегребена,натиснетеселекторана
  настройказадължина(1),преместетегребена
  нагореигоиздърпайтеотуреда(2).(фиг.8)
  3 Избутайтенагореспалецсреднатачастна
  подстригващияблок,докатосеотвори(фиг.11).
  4 Почистетеподстригващияблоксприложената
  четказапочистване(фиг.12).
  5 Почистетевътрешносттанауредас
  приложенатачетказапочистване(фиг.13).
  Забележка: Уредът не се нуждае от смазване.
  
  Подстригващият блок, адаптерът и гребенът
  за подстригване могат да се заменят.
  
  Заменете подстригващия блок, ако е повреден
  или износен. Заменяйте го само с оригинален
  подстригващ блок на Philips.
  1 Избутайтенагореспалецсреднатачастна
  подстригващияблоктака,чедасеотвори,иго
  извадетеотуреда(фиг.14).
  2 Наместетеиздатинатанановияподстригващ
  блоквжлебаинатиснетеподстригващия
  блоккъмуреда(трябвадачуетелеко
  щракване)(фиг.15).
  
  - След края на срока на експлоатация на уреда
  не го изхвърляйте заедно с нормалните битови
  отпадъци, а го предайте в официален пункт за
  събиране, където да бъде рециклиран. По този
  начин вие помагате за опазването на околната
  среда (фиг. 16).
  
  Ако се нуждаете от сервизно обслужване или
  информация или имате проблем, посетете уеб сайта
  на Philips на адрес  или се обърнете
  към Центъра за обслужване на потребители на
  Philips във вашата държава (телефонния му номер ще
  намерите в международната гаранционна карта). Ако
  във вашата държава няма Център за обслужване на
  потребители, обърнете се към местния търговец на
  уреди на Philips.
  
  2
  4222.002.8089.2

У вас виникло питання стосовно Philips QC5115?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте запитання іншим користувачам Philips QC5115. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Philips QC5115 надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips QC5115. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips QC5115 на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Philips
Модель QC5115
Продукт Тример для бороди
EAN 871010349380, 8710103493808, 871010351556, 8710103515814
Мова Український, Pосійський, Румунський
Тип файлу PDF
Вміст упаковки
Щіточка для очищення
Характеристики
Самозагострювальні стальні леза
Колір продукту Black, White
Кількість швидкостей -
Кількість позицій зміни довжини 11
Підоходить для всього тіла -
Максимальна довжина волосся 21
Мінімальна довжина волосся 3
Інші характеристики
- 2
Ширина леза 41
Енергоживлення
Перезарядний

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Тример для бороди Philips