Philips QC5125

Philips QC5125 інструкція користувача

(1)
 • Introduction
  Congratulations on your purchase and welcome to
  Philips! To fully benet from the support that Philips offers,
  register your product at www.philips.com/welcome.
  Important
  Read this important information booklet carefully before
  you use the appliance and save it for future reference.
  Danger
  - Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 1).
  Warning
  - Check if the voltage indicated on the adapter
  corresponds to the local mains voltage before you
  connect the appliance.
  - The adapter contains a transformer. Do not cut
  off the adapter to replace it with another plug, as
  this causes a hazardous situation.
  - This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical, sensory
  or mental capabilities, or lack of experience and
  knowledge, unless they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance by a
  person responsible for their safety.
  - This appliance is not intended for use by children.
  Children should be supervised to ensure that they
  do not play with the appliance.
  - Always check the appliance before you use it. Do not
  use the appliance if it is damaged, as this may cause
  injury.
  Caution
  - Only use the adapter supplied to charge the
  appliance.
  - Use, charge and store the appliance at a temperature
  between 5°C and 35°C.
  - If the adapter is damaged, always have it replaced
  with one of the original type in order to avoid a
  hazard.
  - If the appliance is subjected to a major change in
  temperature, pressure or humidity, let the appliance
  acclimatise for 30 minutes before you use it.
  - Do not use the appliance if any of its parts is
  damaged or broken, as this may cause injury.
  - Never use compressed air, scouring pads, abrasive
  cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or
  acetone to clean the appliance.
  - Maximum noise level: Lc = 75dB(A)
  Compliance with standards
  - This Philips appliance complies with all standards
  regarding electromagnetic elds (EMF). If handled
  properly and according to the instructions in this
  user manual, the appliance is safe to use based on
  scientic evidence available today.
  Environment
  - Do not throw away the appliance with the normal
  household waste at the end of its life, but hand it in
  at an ofcial collection point for recycling. By doing
  this, you help to preserve the environment (Fig. 2).
  - The built-in rechargeable battery contains substances
  that may pollute the environment. Always remove
  the battery before you discard and hand in the
  appliance at an ofcial collection point. Dispose of
  the battery at an ofcial collection point for batteries.
  If you have trouble removing the battery, you can
  also take the appliance to a Philips service centre.
  The staff of this centre will remove the battery for
  you and will dispose of it in an environmentally safe
  way. (Fig. 3)
  Removing the rechargeable battery
  Only remove the rechargeable battery when you
  discard the appliance. Make sure the battery is
  completely empty when you remove it.
  Be careful, the battery strips and housing parts are very
  sharp.
  1 Check if there are any screws in the back or front
  of the appliance. If so, remove them.
  2 Remove the back and/or front panel of the
  appliance with a screwdriver. If necessary,
  also remove additional screws and/or parts
  until you see the printed circuit board with the
  rechargeable battery.
  3 If necessary, cut the wires to separate the printed
  circuit board and the rechargeable battery from the
  appliance.
  Guarantee and service
  If you need service or information or if you have a
  problem, please visit the Philips website at
  www.
  philips.com or contact the Philips Consumer Care
  Centre in your country (you nd its phone number in
  the worldwide guarantee leaet). If there is no Consumer
  Care Centre in your country, go to your local Philips
  dealer.
  Guarantee restrictions
  Cutting units are not covered by the terms of the
  international guarantee because they are subject to wear.
  Úvod
  Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti
  Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips
  poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.
  philips.com/welcome.
  
  Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku
  s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí
  použití.
  
  - Přístroj i adaptér udržujte vždy v suchu (Obr. 1).
  
  - Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte,
  zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím
  v místní elektrické síti.
  - Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér
  nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou, protože by mohla
  vzniknout nebezpečná situace.
  - Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
  smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
  nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly
  s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání
  přístroje předem poučeny nebo nejsou pod
  dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
  - Děti by neměly s přístrojem manipulovat. Je nutné
  dohlédnout, aby si děti s přístrojem nehrály.
  - Před použitím přístroje jej zkontrolujte. Přístroj
  nepoužívejte, je-li poškozený, předejdete tak úrazu.
  
  - K nabíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér.
  - Přístroj používejte, nabíjejte a uchovávejte při teplotě
  mezi 5 °C a 35 °C.
  - Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen
  originálním typem, abyste předešli možnému
  nebezpečí.
  - Pokud je přístroj vystaven velké změně teploty, tlaku
  nebo vlhkosti, nechte přístroj před použitím 30 minut
  aklimatizovat.
  - Aby nedošlo ke zranění, nepoužívejte přístroj, pokud
  je některá část poškozena.
  - K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch,
  kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky,
  jako je například benzín nebo aceton.
  - Maximální hladina hluku: Lc = 75 dB (A)
  Soulad s normami
  - Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem
  normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP).
  Pokud je správně používán v souladu s pokyny
  uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití
  podle dosud dostupných vědeckých poznatků
  bezpečné.
  
  - Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
  komunálního odpadu, ale odevzdejte do sběrny
  určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní
  prostředí (Obr. 2).
  - Vestavěný akumulátor obsahuje látky, které mohou
  škodit životnímu prostředí. Před vyhozením přístroje
  nebo odevzdáním na ociálním sběrném místě z něj
  vždy vyjměte akumulátor. Akumulátor odevzdejte
  na ociálním sběrném místě pro akumulátory.
  Nedaří-li se vám akumulátor vyjmout, můžete přístroj
  zanést do servisního střediska společnosti Philips.
  Zaměstnanci centra akumulátor vyjmou a zajistí jeho
  bezpečnou likvidaci. (Obr. 3)
  
  Akumulátor z přístroje vyjměte pouze tehdy, až budete
  holicí strojek likvidovat. Budete-li akumulátor vyjímat,
  ujistěte se, že je zcela vybitý.
  Pozor, pásky od akumulátoru a části krytu jsou velmi
  ostré.
  1 Zkontrolujte, zda se na zadní nebo přední straně
  přístroje nacházejí šrouby. Pokud ano, odstraňte je.
  2 Pomocí šroubováku demontujte přední a/nebo
  zadní panel přístroje. V případě potřeby také
  demontujte další šrouby a/nebo díly, dokud
  neuvidíte desku s plošnými spoji a akumulátorem.
  3 V případě potřeby přestřihnutím drátů oddělte
  desku s obvody a akumulátor od přístroje.
  
  Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud
  dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti
  Philips
  www.philips.com nebo se obraťte na
  středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své
  zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku
  s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko
  péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního
  dodavatele výrobků Philips.
  
  Na střihací jednotku se nevztahují podmínky mezinárodní
  záruky, neboť podléhá opotřebení.
  ENGLISH
   
  
  Поздравления за вашата покупка и добре дошли във
  Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
  от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
  адрес www.philips.com/welcome.
  
  Преди да използвате уреда, прочетете внимателно
  тази брошура с важна информация и я запазете за
  справка в бъдеще.
  
  - Пазете уреда и адаптера от влага (фиг. 1).
  
  - Преди да свържете уреда, проверете дали
  напрежението, посочено върху адаптера,
  отговаря на това на местната електрическа
  мрежа.
  - В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте
  адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй
  като това носи опасност.
  - Този уред не е предназначен за ползване
  от хора с намалени физически усещания
  или умствени недостатъци или без опит и
  познания, включително деца, ако са оставени без
  наблюдение и не са инструктирани от страна на
  отговарящо за тяхната безопасност лице относно
  начина на използване на уреда.
  - Този уред не е предназначен за ползване от деца.
  Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
  - Винаги проверявайте уреда, преди да го
  използвате. Не използвайте уреда, ако е повреден,
  тъй като това може да доведе до нараняване.
  
  - За зареждане на уреда използвайте само
  доставения с него адаптер.
  - Използвайте, зареждайте и съхранявайте уредите
  при температура между 5°C и 35°C.
  - С оглед на предотвратяване на злополука,
  винаги заменяйте повредения адаптер само с
  оригинален такъв.
  - Ако устройството е било подложено на
  значителни промени в температурата, налягането
  или влажността, оставете го да се аклиматизира
  за 30 минути, преди да го използвате.
  - Не използвайте уреда, ако някоя от частите му
  е повредена или счупена, тъй като това може да
  причини нараняване.
  - Никога не използвайте почистване на уреда
  с въздух под налягане, фибро гъби, абразивни
  почистващи препарати или агресивни течности,
  като бензин или ацетон.
  - Максимално ниво на шума: Lc = 75 dB(A)
  
  - Този уред Philips е в съответствие с всички
  стандарти по отношение на електромагнитните
  излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и
  съобразно напътствията в Ръководството, уредът
  е безопасен за използване според наличните
  досега научни факти.
  
  - След края на срока на експлоатация на уреда
  не го изхвърляйте заедно с нормалните битови
  отпадъци, а го предайте в официален пункт за
  събиране, където да бъде рециклиран. По този
  начин вие помагате за опазването на околната
  среда (фиг. 2).
  - Вградената акумулаторна батерия съдържа
  вещества, които замърсяват околната среда.
  Винаги изваждайте батерията, преди да
  изхвърлите уреда или да го предадете в
  официален пункт за събиране. Изхвърляйте
  батерията в официален пункт за събиране на
  батерии. Ако имате проблеми при изваждане
  на батерията, можете също да занесете уреда в
  сервизен център на Philips. Там служителите ще
  извадят батерията и ще я изхвърлят по начин,
  опазващ околната среда. (фиг. 3)
  
  Изваждайте акумулаторната батерия само когато
  ще изхвърляте уреда. Трябва да сте сигурни, че
  батерията е напълно изтощена, когато я изваждате.
  Внимавайте, планките и корпуса на батерията са
  много остри.
  1 Проверете дали има винтове отзад или отпред
  на уреда. Ако има, развийте ги.
  2 Свалете с отвертка задния и/или предния
  панел на уреда. Ако е необходимо, свалете и
  допълнителните винтове и/или части, докато
  видите платката с батерията.
  3 Ако е необходимо, отрежете проводниците, за
  да отделите печатната платка и акумулаторната
  батерия от уреда.
  
  Ако се нуждаете от сервизно обслужване или
  информация или имате проблем, посетете уеб сайта
  на Philips на адрес
  www.philips.com или се
  обърнете към Центъра за обслужване на потребители
  на Philips във вашата държава (телефонния му номер
  ще намерите в международната гаранционна карта).
  Ако във вашата държава няма Център за обслужване
  на потребители, обърнете се към местния търговец
  на уреди на Philips.
  
  Условията на международната гаранция не важат за
  подстригващите блокове, тъй като те подлежат на
  амортизация.
  Sissejuhatus
  Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama
  Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks
  kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.
  com/welcome.
  
  Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt seda olulist
  teavet sisaldavat brošüüri ja hoidke see edaspidiseks alles.
  Oht
  - Hoidke seade ja adapter kuivana (Jn 1).
  Hoiatus.
  - Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas adapterile
  märgitud pinge vastab vooluvõrgu pingele.
  - Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit
  ära, et asendada seda mõne teise pistikuga. See võib
  põhjustada ohtlikke olukordi.
  - Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või
  vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste
  või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja
  arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
  neid seadme kasutamise juures valvab või on neid
  selleks juhendanud.
  - Seda seadet ei tohi lapsed kasutada. Lapsi tuleb
  valvata, et nad mingil juhul seadmega mängima ei
  hakkaks.
  - Kontrollige alati enne seadme kasutamist selle
  korrasolekut. Vigastuste ennetamiseks ärge kasutage
  seadet, kui see on kahjustatud.
  Ettevaatust
  - Kasutage seadme laadimiseks ainult komplektisolevat
  adapterit.
  - Kasutage, laadige ja hoiustage seadet
  temperatuurivahemikus 5 °C—35 °C.
  - Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu vältimiseks
  alati välja vahetada originaalvaruosa vastu.
  - Kui seade puutub kokku järsu ja olulise muutusega
  ümbritseva õhu temperatuuris, rõhus või niiskuses,
  laske seadmel enne kasutamist 30 minutit seista.
  - Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osadest on
  rikutud või katki, sest see võib põhjustada vigastusi.
  - Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks
  suruõhku, küürimiskäsna, abrasiivseid
  puhastusvahendeid ega ka sööbivaid vedelikke nagu
  bensiin või atsetoon.
  - Maksimaalne müratase: Lc=75 dB(A)
  Vastavus standarditele
  - See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetvälju
  (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet
  käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile
  vastavalt, on seadet tänapäevaste teaduslike tõendite
  alusel ohutu kasutada.
  
  - Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda
  minema tavalise olmeprügi hulgas, vaid viige see
  ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii
  toimides aitate te hoida loodust (Jn 2).
  - Seadmesse sisseehitatud laetav aku sisaldab aineid,
  mis võivad keskkonda saastada. Enne seadme
  kasutusest kõrvaldamist ja ametlikku kogumispunkti
  viimist eemaldage alati seadmest akud. Akud tuleb
  utiliseerimiseks viia ametlikku akude kogumispunkti.
  Kui teil ei õnnestu akut ise eemaldada, võite seadme
  Philipsi hoolduskeskusesse viia, kus aku eemaldatakse
  ja keskkonda kahjustamata utiliseeritakse. (Jn 3)
  
  Võtke laetav aku seadmest välja ainult seadme
  kasutusest kõrvaldamisel. Veenduge, et aku oleks
  eemaldamisel täiesti tühi.
  Olge ettevaatlik – akuklemmid ja väliskest on väga
  teravad.
  1 Veenduge, et seadme esi- ega tagaküljel ei ole
  kruvisid. Kui on, eemaldage need.
  2 Eemaldage kruvikeeraja abil seadme tagumine
  paneel ja/või esipaneel. Vajadusel eemaldage ka
  kruvid ja/või osad, kuni näete trükkplaati koos
  laetava akuga.
  3 Vajadusel lõigake trükkplaadi ja aku seadmest
  eraldamiseks juhtmed läbi.
  Garantii ja hooldus
  Probleemide korral ning kui vajate hooldust või teavet,
  külastage Philipsi veebilehte
  www.philips.com või
  pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse
  (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui
  teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi
  kohaliku müügiesindaja poole.
  Garantiipiirangud
  Lõikepead pole rahvusvaheliste garantiitingimustega
  reguleeritud, sest need on kuluvad osad.
  
  Gratulálunk a termék megvásárlásához és üdvözöljük a
  Philips világában! Annak érdekében, hogy a Philips által
  kínált lehetőségeket a lehető legteljesebb mértékben
  igénybe vehesse, regisztrálja a terméket a www.philips.
  com/welcome oldalon.
  Fontos!
  A készülék első használata előtt gyelmesen olvassa el
  az információs füzet tartalmát, és őrizze meg későbbi
  használatra.
  
  - Tartsa a készüléket és a hálózati adaptert
  szárazon (ábra 1).
  
  - A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a
  tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e
  a helyi hálózati feszültséggel.
  - A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja
  le az adaptert a vezetékről és ne kössön másik dugót
  a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
  - Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent
  zikai, érzékelési, szellemi képességgel rendelkezők,
  tapasztalatlan, nem kellő ismerettel rendelkező
  személyek (beleértve gyermekeket is) számára.A
  biztonságukért felelős személy felvilágosítása után,
  felügyelet mellett használják.
  - Gyermekek felügyelet nélkül ne használják a
  készüléket.
  - Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
  Ne használja a készüléket, ha az sérült, mert ez
  balesethez vezethet.
  
  - A készülék töltéséhez csak a mellékelt hálózati
  adaptert használja.
  - A készüléket 5 és 35 °C közötti hőmérsékleten
  használja, töltse és tárolja.
  - Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok
  elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra
  cseréltesse ki.
  - Ha a készülék nagyobb hőmérséklet-, nyomás- vagy
  páratartalom-változásnak lett kitéve, hagyja 30 percig
  akklimatizálódni, mielőtt újra használná.
  - Ne használja a készüléket, ha valamelyik tartozéka
  meghibásodott vagy eltörött, mert sérülést okozhat.
  - A készülék tisztításához ne használjon sűrített levegőt,
  dörzsszivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint
  vagy acetont).
  - Maximum zajszint: Lc = 75 dB (A)
  
  - Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses
  mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.
  Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak
  megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása
  szerint a készülék biztonságos.
  
  - A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként
  kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
  gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
  védelméhez (ábra 2).
  - A beépített akkumulátor környezetszennyező
  anyagokat tartalmaz. A készülék hivatalos
  gyűjtőhelyen leadása előtt vagy leselejtezésekor
  távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumulátort
  hivatalos akkumulátorgyűjtő helyen adja le. Ha az
  akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti
  készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol
  eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az
  akkumulátort. (ábra 3)
  
  Kizárólag a készülék leselejtezésekor vegye ki a
  készülékből az akkumulátort. Előtte győződjön meg róla,
  hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e.
  Legyen óvatos, az akkumulátor szélei és burkolata
  nagyon éles.
  1 Ellenőrizze, hogy a készülék hátulsó részén
  vannak-e csavarok, és ha igen, távolítsa el azokat.
  2 Csavarhúzó segítségével távolítsa el a készülék
  hátulsó és/vagy elülső paneljét. Ha szükséges,
  távolítsa el a további csavarokat és/vagy
  alkatrészeket, amíg nem találja az nyomtatott
  áramkörrel ellátott újratölthető akkumulátort.
  3 Ha szükséges, vágja el a vezetékeket a nyomtatott
  áramköri lap és az akkumulátor a készülékről való
  eltávolításához.
  
  Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha
  valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips
  honlapjára (
  www.philips.com), vagy forduljon az
  adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot
  megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha
  országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a
  Philips helyi szaküzletéhez.
  
  A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak a
  vágóegységekre, mivel azok fogyóeszközök.
    
  Uvod
  Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
  u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips,
  registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
  
  Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovu knjižicu s
  informacijama i spremite je za buduće potrebe.
  Opasnost
  - Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi (Sl. 1).
  Upozorenje
  - Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li
  mrežni napon naveden na adapteru naponu lokalne
  mreže.
  - Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte
  adapter nekim drugim jer je to opasno.
  - Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući
  djecu) sa smanjenim zičkim ili mentalnim
  sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
  iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
  za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
  korištenje aparata.
  - Ovaj aparat nije namijenjen djeci. Djecu je potrebno
  nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
  - Aparat obavezno provjerite prije korištenja. Nemojte
  koristiti aparat ako je oštećen jer biste se mogli
  ozlijediti.
  Oprez
  - Za punjenje aparata koristite isključivo isporučeni
  adapter.
  - Aparat koristite, punite i odlažite pri temperaturi
  između 5°C i 35°C.
  - Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite
  originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne
  situacije.
  - Ako se aparat podvrgne velikoj promjeni
  temperature, pritiska ili vlage, pustite da se prilagodi
  uvjetima 30 minuta prije korištenja.
  - Nemojte koristiti aparat ako je neki od njegovih
  dijelova oštećen ili slomljen jer to može uzrokovati
  ozljede.
  - Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti zračni
  mlaz, spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za
  čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili
  acetona.
  - Maksimalna razina buke: Lc = 75 dB (A)
  
  - Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim
  standardima koji se tiču elektromagnetskih polja
  (EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu
  s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim
  dokazima on će biti siguran za korištenje.
  
  - Aparat koji se više ne može koristiti nemojte
  odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego
  ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje.
  Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 2).
  - Ugrađena baterija s mogućnošću punjenja sadrži
  tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite bateriju prije
  odlaganja aparata u otpad i predaje na službenom
  mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju predajte na
  službenom mjestu za odlaganje baterija. Ako imate
  problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti
  aparat u ovlašteni Philips servisni centar, gdje će
  izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki
  prihvatljivom odlagalištu. (Sl. 3)
  
  Punjivu bateriju izvadite tek kada odlučite baciti aparat.
  Prije vađenja povjerite je li baterija potpuno prazna.
  Budite oprezni, stranice baterija i dijelovi kućišta vrlo
  su oštri.
  1 Provjerite ima li vijaka na stražnjoj ili prednjoj strani
  aparata. Izvadite ih ako ih ima.
  2 Stražnju i/ili prednju ploču aparata odvojite pomoću
  odvijača. Ako je potrebno, vadite i dodatne vijke i/
  ili dijelove dok ne dođete do ploče sa sklopom i
  punjive baterije.
  3 Po potrebi prerežite žice kako biste odvojili ploču
  sa sklopom i punjivu bateriju od aparata.
  Jamstvo i servis
  U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili
  imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips,
  www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače
  tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u
  priloženom međunarodnom jamstvu). Ako u vašoj državi
  ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom
  prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
  
  Jedinice za šišanje nisu pokrivene odredbama
  međunarodnog jamstva jer su podložne trošenju.
  
  Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips
  компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы
  ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін,
  өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетінде
  тіркеңіз.
  
  Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы
  нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте
  қарау үшін сақтап қойыңыз.
  
  - Құралды және адаптерді құрғақ күйінде
  сақтаңыз (Cурет 1).
  
  - Құралды қоспас бұрын, адаптерде көрсетілген
  кернеу жергілікті ток көзі розеткасының кернеуіне
  сәйкес келетінін тексеріңіз.
  - Адаптерде трансформатор бар. Адаптерді
  кесіп алып тастап, оны басқа штепсельдік ұшпен
  ауыстырмаңыз, себебі бұл өте қауіпті жағдай
  туғызады.
  - Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз
  немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз,
  мүмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі, сондай-
  ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдардың (соның
  ішінде балалардың) бұл құрылғыны қолдануына
  болмайды.
  - Бұл құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
  Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
  - Қолданбас бұрын, құралды әрдайым тексеріңіз.
  Зақымданған болса, оны қолданбаңыз. Жарақат
  алуыңыз мүмкін.
  
  - Құралды зарядтау үшін берілген адаптерді ғана
  қолданыңыз.
  - Құралды 5°C және 35°C температурасы
  аралығында пайдаланыңыз, зарядтаңыз және
  сақтаңыз.
  - Егер адаптер зақымдалса, қауіпті жағдай туғызбас
  үшін, оны әрдайым түпнұсқа түрімен ғана
  ауыстырыңыз.
  - Қолданылатын ортасында үлкен температура,
  қысым немесе ылғалдылық өзгерістері орын
  алса, қолданар алдында құралдың климатқа
  бейімденуіне 30 минут беріңіз.
  - Құрылғының қандай да бір бөлшектері зақымдалса
  немесе сынса, оны қолданбаңыз, себебі бұл
  жарақаттануға әкеп соғуы мүмкін.
  - Құралды тазалағанда ешқашан тығыздалған ауа,
  қыратын шүберек, қырғыш тазалау агенттерін
  немесе бензин не ацетон тәріздес агрессивті
  сұйықтықтарды қолданбаңыз.
  - Ең жоғары шу деңгейі: Lc= 75 дБ (A)
  
  - Бұл Philips құралы электромагниттік өрістерге
  (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сәйкес
  келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша
  дұрыс қолданылса, бүгінгі таңдағы ғылыми
  дәлелдерге сәйкес, құрал пайдалану үшін қауіпсіз.
  
  - Жұмыс мерзімі аяқталғанда, құрылғыны тұрмыстық
  қоқыспен бірге тастамаңыз. Қайта өңдейтін
  арнайы жинау орнына тапсырыңыз. Бұл
  әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін
  тигізеді (Cурет 2).
  - Ішіне орнатылған қайта зарядталатын
  батареялардың құрамында қоршаған ортаны
  ластайтын заттар бар. Құралды арнайы жинау
  орнына өткізбес бұрын, батареяларын шығарыңыз.
  Батареяны арнайы батареялар жинайтын
  орынға өткізіңіз. Егер батареяны шығарып алу
  кезінде қиындық туса, құралды Philips қызмет
  көрсету орталығына апаруға болады. Орталық
  қызметкерлері батареяны шығарып, қоршаған
  ортаға қауіпсіз жолмен жояды. (Cурет 3)
  
  Қайта зарядталатын батареяны тек құрылғыны тастар
  алдында алып тастаңыз. Батареяны шығарып аларда,
  оның толығымен таусылғандығын тексеріңіз.
  Абайлаңыз, себебі батарея жолақтары мен корпус
  бөлшектері өте өткір болады.
  1 Құралдың алдыңғы немесе артқы жағында
  бұрандалардың бар-жоғын тексеріңіз. Бар болса,
  алып тастаңыз.
  2 Бұрандасы бар құрылғының артқы және/немесе
  алдыңғы панелін алып тастаңыз. Қажет болса,
  қайта зарядталатын батарея мен схемалық тақта
  ашылғанша қосымша бұрандаларды және/немесе
  бөлшектерді де алып тастаңыз.
  3 Қажет болса, құралдан схемалық плата мен
  қайта зарядталатын батареяны ажырату үшін,
  сымдарды кесіңіз.
  
  Қызмет көрсету немесе ақпарат қажет болса, не
  болмаса бір мәселе туындаса, Philips компаниясының
  www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе
  еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына
  хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік
  кітапшасынан табуға болады). Еліңізде тұтынушыларды
  қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips
  дилеріне хабарласыңыз.
  
  Халықаралық кепілдік шарттары бойынша, тозатын зат
  болғандықтан, кесу бөлігіне кепілдік берілмейді.
  
  4222.002.8154.
  Important Information
  1
  2 3
  QC5770/QC5365/QC5360/
  QC5335/QC5330/QC5510/
  QC5135/QC5130/QC5125/
  QC5120/QC5115/QC5105/
  QT4090/QT4070/QT4050/
  QG3270/QG3260/QG3250
  5
Philips QC5125

У вас виникло питання стосовно Philips QC5125?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Philips QC5125. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Philips QC5125 надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Philips QC5125. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Philips QC5125 на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Бренд Philips
Модель QC5125
Продукт Тример для бороди
EAN 8710103506935, 8710103515838
Мова Український, Англійська, Полірувати, Pосійський, Румунський, Словацький, Угорський, Словенський, Хорватський
Тип файлу PDF
Характеристики
Ширина ножа 40
Кількість швидкостей -
Кількість позицій зміни довжини -
Підоходить для всього тіла -
Кількість установок 10
Вміст упаковки
Щіточка для очищення
Мастило в комплекті
Енергоживлення
Перезарядний -
Живлення від мережі
Живлення від батареї

Супутні товари

Тример для бороди Philips

інструкціїкористувача.com.ua

Шукаєте інструкцію? інструкціїкористувача.com.ua гарантує, що ви знайдете необхідне за лічені секунди. У нашій базі міститься більше 1 мільйона PDF-інструкцій від більш ніж 10 000 торгових марок. Щодня ми додаємо нові версії інструкцій, аби ви завжди могли знайти необхідну саме вам. Усе дуже просто: просто вкажіть назву торгової марки та тип продукції в рядку пошуку, i ви зможете безкоштовно та миттєво переглянути необхідну інструкцію.

інструкціїкористувача.com.ua

© Copyright 2020 інструкціїкористувача.com.ua. Усі права захищено.