Vitek VT-1152 SR

Vitek VT-1152 SR інструкція користувача

(1)
 • FIERBĂTOR
  Fierbătorul este destinat pentru fierberea apei.
  Descriere
  1. Corpul
  2. Filtru cu sită
  3. Gradaţie a nivelului de apă cu iluminare
  4. Capac
  5. Tastă deschidere capac
  6. Mâner
  7. Tastă de conectare/deconectare «0/I»
  8. Suport
  9. Locaş pentru rularea cablului de alimentare
  Atenţie!
  Pentru o protecţie suplimentară, sfătuim
  instalaţi un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD)
  în circuitul electric. Acest RCD trebuie să acţioneze
  la o intensitate reziduală maximă de 30 mA, pentru
  instalare cereţi sfatul instalatorului.
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de
  utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru consultări
  ulterioare.
  Folosiţi aparatul conform destinaţiei şi în scopurile
  menţionate în prezenta instrucţiune. Utilizarea gre-
  şită a aparatului poate duce la defectarea acestuia,
  cauzarea de prejudicii utilizatorului şi proprietăţii lui.
  Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului
  corespunde cu tensiunea din reţeaua electrică.
  Cablul de alimentare este dotat cu fişă de tip
  «euro»; conectaţi-o doar la prize electrice pre-
  văzute cu împâmântare.
  Pentru a evita riscul de apariţie a incendiului nu
  utilizaţi maşon de reducţie la conectarea fierbă-
  torului la priza electrică.
  Nu folosiţi fierbătorul în baie. Nu-l utilizaţi în
  apropierea piscinelor sau a altor recipiente
  umplute cu apă.
  Nu folosiţi fierbătorul în apropierea surselor de
  căldură sau a flăcării deschise.
  Nu folosiţi fierbătorul în afara încăperilor.
  Nu lăsaţi fierbătorul conectat nesupravegheat.
  Plasaţi fierbătorul pe o suprafaţa plană şi sta-
  bilă, nu-l puneţi pe marginea mesei.
  Înainte de a porni fierbătorul, asiguraţi-vă
  acesta este aşezat pe suport fără înclinări.
  Folosiţi numai suportul care este inclus în set.
  Nu lăsaţi cablul de alimentare atîrne de pe
  masă, şi asiguraţi-vă el nu se atinge de
  suprafeţe fierbinţi. Lungimea cablului de alimen-
  tare poate fi reglata prin fixarea cablului in locul
  pentru rularea cablului.
  Nu atingeţi cablul de alimentare şi fişa cablului
  de alimentare cu mâinile ude.
  Nu conectaţi fierbătorul fără apă.
  Nu turnaţi apă în fierbător atunci cînd el se află
  pe suport.
  Înainte de a deschide capacul, ridicaţi fierbăto-
  rul de pe suport.
  Nu utilizaţi fierbătorul cu capacul neînchis.
  Utilizaţi fierbătorul numai pentru fierberea apei,
  este interzisă încălzirea sau fierberea altor lichi-
  delor în fierbător.
  Aveţi grijă ca nivelul apei din fierbător nu
  se situeze sub nivelul minim «MIN» şi nu
  depăşească nivelul maxim «MAX». În caz de
  umplere dincolo de nivelul maxim apa se poate
  vărsa în timpul fierberii.
  Pentru a evita opărirea cu aburi fierbinţi, nu vă
  aplecaţi deasupra fierbătorului în funcţionare.
  Nu utilizaţi fierbătorul fără filtru sau cu capa-
  cul neînchis.
  Nu deschideţi capacul în timpul fierberii apei.
  Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale fierbătorului,
  apucaţi-l doar de mîner.
  Mutaţi cu prudenţă fierbătorul ce conţine apă
  fierbinte.
  Nu luaţi fierbătorul de pe suport în timpul func-
  ţionării lui. Dacă aveţi nevoie să-l luaţi de pe
  suport, deconectaţi-l, mutând butonul de conec-
  tare/deconectare în poziţia «0», şi doar apoi
  puteţi să-l ridicaţi de pe suport.
  Deconectaţi aparatul de la reţea în cazul în
  care nu îl folosiţi sau înainte de curăţare. Pentru
  deconectare trageţi de fişă, nu de cablu.
  Pentru a evita şocul electric nu scufundaţi dis-
  pozitivul şi suportul în apă sau alte lichide.
  Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
  spălat vase.
  Nu permiteţi copiilor folosească fierbătorul în
  calitate de jucarie.
  Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi
  utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
  Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazuri în
  care persoana responsabilă pentru siguranţa
  acestora le-a explicat instrucţiunile corespun-
  zătoare de utilizare a dispozitivului şi perico-
  lele legate de utilizarea necorespunzatoare a
  acestuia.
  Din motive de siguranţa copiilor nu lăsaţi pun-
  gile de polietilenă, utilizate în calitate de amba-
  laj fără supraveghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace cu pungile
  de polietilenă sau pelicula pentru ambalare. Pericol
  de asfixiere!
  Periodic verificaţi integritatea cablului de ali-
  mentare şi a fişei cablului de alimentare. Nu
  folosiţi fierbătorul dacă corpul fierbătorului,
  suportul, fişa sau cablul de alimentare prezintă
  defecţiuni.
  Este interzisă repararea dispozitivului de sine
  stătător. În caz de defecţiuni deconectaţi apa-
  ratul de la reţeaua electrică şi apelaţi la un ser-
  vice autorizat.
  Pentru a evita deteriorarea, transportaţi dispozi-
  tivul doar în ambalajul original.
  Păstraţi dispozitivul în locuri neaccesibile pen-
  tru copii.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC
  ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
  În caz de transportare sau păstrare a aparatului
  la temperaturi joase este necesară ţinerea aces-
  tuia la temperatura camerei cel puţin două ore.
  Scoateţi fierbătorul din ambalaj, şi îndepărtaţi
  toate etichetele care ar împiedica funcţiona-
  rea aparatului.
  Asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a aparatului
  corespunde cu tensiunea reţelei electrice.
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză
  electrică.
  Luaţi fierbătorul de pe suport (8), deschideţi
  capacul (4), apăsînd butonul (5).
  Umpleţi fierbătorul cu apă până la indicatorul
  nivelului maxim «MAX», închideţi bine capacul
  (4), aşezaţi fierbătorul pe suport (8), gradaţie a
  nivelului de apă (3) va fi luminat albastru.
  Remarcă: Pentru determinarea nivelului de apă
  folosiţi gradaţiile (3).
  Porniţi fierbătorul, apăsând pe tasta (7) «0/I»,
  iluminarea gradaţiei (3) va deveni roşie.
  Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta
  automat, iluminarea gradaţiei (3) va deveni
  albastră. Goliţi de apă şi repetaţi fierberea de
  2-3 ori.
  Remarci:
  La utilizarea fierbătorului asiguraţi-vă buto-
  nul (7) «0/I» nu este blocat de obiecte străine,
  iar capacul (4) este bine închis, în caz contrar
  deconectarea automată a fierbătorului va fi
  imposibilă.
  Înainte de a ridica fierbătorul de pe suport asi-
  guraţi-vă că tasta (7) «0/I» se află în poziţia «0».
  UTILIZAREA
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în priză
  electrică.
  Luaţi fierbătorul de pe suport (8), deschideţi
  capacul fierbătorului (4), apăsînd butonul (5).
  Umpleţi fierbătorul cu apă, aveţi grijă ca nive-
  lul de apă nu se situeze sub nivelul minim
  «MIN» şi să nu depăşească nivelul maxim
  «MAX»; pentru determinarea nivelului de apă
  folosiţi gradaţiile (3).
  Închideţi capacul (4), aşezaţi fierbătorul cu apă
  pe suport (8), gradaţie (3) va fi luminat albastru.
  Porniţi fierbătorul, apăsând pe tasta (7) «0/I»,
  iluminarea gradaţiei (3) va deveni roşie.
  Cînd apa va fierbe, fierbătorul se va deconecta
  automat, gradaţie (3) va fi luminat albastru.
  Ridicând fierbătorul de pe suport (8), asiguraţi-
  vă că tasta (7) se află în poziţia «0».
  După oprirea fierbătorului aşteptaţi 10-20 de
  secunde, după care puteţi porni din nou fierbă-
  torul pentru a fierbe apa.
  Dacă aţi pornit accidental fierbătorul, iar nivelul
  apei în acesta este mai jos de limita minimă, va
  acţiona siguranţa termică automată şi fierbăto-
  rul se va opri. În acest caz, ridicaţi fierbătorul
  de pe suport (8) şi lăsaţi-l să se răcească 5-10
  minute, apoi umpleţi fierbătorul cu apă şi porniţi-
  l, aparatul va funcţiona în regim normal.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Înainte de curăţare deconectaţi fierbătorul de
  la reţeaua electrică, goliţi-l de apă şi permiteţi-i
  să se răcească.
  Ştergeţi suprafaţa exterioară a fierbătorului cu o
  cârpă umedă sau un burete. Pentru înlăturarea
  murdăriei folosiţi detergenţi delicaţi, nu folosiţi
  perii de metal şi detergenţi abrazivi.
  Nu scufundaţi fierbătorul şi suportul în apă sau
  în alte lichide.
  Nu plasaţi fierbătorul şi suportul în maşina de
  spălat vase.
  Curăţaţi filtrul (2) fierbătorului de murdărie în
  mod regulat. Întoarceţi fierbătorul cu orifciul de
  scurgere spre sine, luaţi filtrul (2) de partea de
  sus şi scoateţi-l. Spălaţi filtrul, instalaţi-l la loc.
  Îndepărtarea depunerelor de calcar
  Depunerile de calcar din interiorul fierbătorului
  influenţează calităţile gustative ale apei, precum
  şi schimbul de căldură dintre apă şi elementul
  de încălzire.
  Pentru înlăturarea depunerilor de calcar umpleţi
  fierbătorul pînă la nivelul maxim cu apă, în care
  dizolvaţi oţet de bucătărie în proporţie de 2:1.
  Încălziţi apa pînă la fierbere şi lăsaţi-o în fier-
  bător peste noapte. Dimineaţa vărsaţi lichidul,
  umpleţi fierbătorul cu apă pînă la nivelul maxim,
  fierbeţi-o şi vărsaţi-o.
  Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar pot fi
  utilizate soluţii speciale, destinate pentru cură-
  ţarea fierbătorelor electrice.
  Curăţaţi fierbătorul de depunerile de calacar în
  mod regulat.
  PĂSTRARE
  Înainte de a depozita aparatul deconectaţi-l
  de la reţea, goliţi de apă şi permiteţi-i se
  răcească.
  Fixaţi cablul de alimentare în locaşul pentru
  rularea cablului (9).
  Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi răcoros,
  inaccesibil pentru copii.
  CONŢINUT PACHET
  Fierbător – 1 buc.
  Suport – 1 buc.
  Intrucţiune – 1 buc.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Alimentarea electrică: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Consum de putere de: 1850-2200 W
  Volumul maxim de apă: 1,7 l
  Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
  caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prea-
  labilă.
  Durata de funcţionare a aparatului – 5 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
  dat, rugăm adresaţi la distribuitorul regional
  sau la compania, unde a fost procurat produsul dat.
  Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia pre-
  zentării bonului de plată sau a oricărui alt document
  financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întoc-
  mite în conformitate cu Directiva 2004/108/ЕС i
  Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă ten-
  siune (2006/95/ЕС).
  romÂnĂ/Moldovenească
  6
  ШАЙНЕК
  Шайнек суды қайнатуға ғана арналған.
  Сипаттамасы
  1. Корпусы
  2. Торлы сүзгіш
  3. Көмескілеуі бар су деңгейінің бағаны
  4. Қақпақ
  5. Қақпақты ашу пернесі
  6. Сап
  7. «0/I» іске қосу/айыру пернесі
  8. Тіреу
  9. Желілік бауды орайтын орын
  Назар аудараңыз!
  Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден
  аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар
  қорғаушы ажыратқыш құрылғыны (ҚАҚ) орнатып
  қойған жөн; ҚАҚ-ты орнату үшін маманға жолығу
  керек.
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы
  пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да,
  оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін
  сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
  тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
  Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына және
  пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге
  әкеп соғуы мүмкін.
  Құрылғының жұмыс кернеуі желідегі кернеуге
  сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
  Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған; оны
  жерге сенімді қосылған байланысы бар электр
  розеткасына қосыңыз.
  Өрттің пайда болу тәуекелін болдырмас үшін
  шайнекті электр розеткасына қосқан кезде
  өткізуші тоқ құралдарын пайдаланбаңыз.
  Шайнекті жуынатын бөлмелерде
  пайдаланбаңыз. Оны бассейндердің немесе су
  толтырылған басқа да ыдыстардың жанында
  пайдаланбаңыз.
  Шайнекті тікелей жылу көзіне немесе ашық отқа
  жақын жерде пайдаланбаңыз.
  Шайнекті бөлмеден тыс жерде пайдалануға
  тыйым салынады.
  Іске қосылған шайнекті қараусыз қалдырмаңыз.
  Шайнекті тегіс және тұрақты бетте
  пайдаланыңыз, шайнекті үстелдің шетіне
  қоймаңыз.
  Іске қосу алдында, шайнек тұғырда қисық
  орнатылмағанына көз жеткізіңіз.
  Тек жеткізу жинағына кіретін тұғырды
  пайдаланыңыз.
  Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын,
  сондай-ақ ыстық беттерге тиюін болдырмаңыз.
  Желілік баудың ұзындығын оны желілік бауды
  орайтын жерге бекітіп реттеуге болады.
  Желілік бауды және желілік баудың айыртетігін
  сулы қолмен ұстамаңыз.
  Шайнекті сусыз пайдаланбаңыз.
  Тұғырда тұрған шайнекке су құймаңыз.
  Қақпақты ашу алдында, шайнекті тіреуден
  шешіңіз.
  Қақпағы тығыз жабылмаған шайнекті
  пайдаланбаңыз.
  Шайнекті тек суды қайнату үшін пайдаланыңыз,
  кез келген басқа сұйықтықтарды қыздыруға
  немесе қайнатуға тыйым салынады.
  Шайнектегі судың деңгейі «MIN» минималды
  белгісінен төмен және «MAX» максималды
  белгіден жоғары болмауын қадағалаңыз.
  Максималды белгі деңгейінен асып кеткен
  жағдайда қайнап жатқан су қайнау кезінде
  шашырауы мүмкін.
  Ыстық буға күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған
  шәйнектің шүмегінің үстіне еңкеймеңіз.
  Шайнекті сүзгішсіз немесе толық жабылмаған
  қақпақпен пайдаланбаңыз.
  Су қайнап жатқан кезде шайнектің қақпағын
  ашуға тыйым салынады.
  Шайнектің ыстық беттеріне қол тигізбеңіз,
  сабынан ғана ұстаңыз.
  Қайнаған суға толы шәйнекті жылжытқан кезде
  абай болыңыз.
  Жұмыс істеп тұрған шайнекті тіреуден шешуге
  тыйым салынады. Егер шайнекті шешу
  қажеттілігі туындаса, қосу/айыру пернені «0»
  күйіне ауыстырып, оны сөндіріңіз, ал содан кейін
  тіреуден шешіңіз.
  Құрылғыны тазалау алдында немесе
  пайдаланбайтын болған жағдайда, оны электр
  желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр
  желісінен ажыратқан кезде, оны желі шнурынан
  тартпай, ашасынан ұстаңыз.
  Электр тоғының соғу қаупін болдырмас үшін
  приборды және тұғырды суға немесе кез келген
  басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
  Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
  салмаңыз.
  Шайнекті балаларға ойыншық ретінде бермеңіз.
  Балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі
  адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
  тұлғамен аспапты қауіпсіз пайдалану және
  оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда
  болатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті
  нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген
  құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.
  Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді
  қадағалаусыз қалдырмаңыз.
  Назар аудараңыз! Балаларға полиэтилен
  пакеттермен немесе қаптама үлдірімен ойнауға
  рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі бар!
  Желілік бау мен желілік айыртетіктің
  оқшаулануының күйін тұрақты тексеріп
  тұрыңыз. Шайнектің корпусының, тіреудың,
  желілік ашаның немесе желілік шнурдың
  бүлінген жерлері бар болған жағдайда, шайнекті
  пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тыйым
  салынады. Ақаулар табылған жағдайда
  құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз да,
  рұқсаты бар (уәкілетті) сервис орталығына
  жолығыңыз.
  Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны тек
  зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
  Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде
  сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА
  Құрылғыны төмен температура кезінде
  тасымалдаған немесе сақтаған жағдайда оны
  бөлме температурасында екі сағаттан кем
  емес уақыт ұстаған жөн.
  Шәйнекті ораудан шығарыңыз, құрылғының
  жұмысына кедергі болатын кез-келген
  жапсырмаларды жойыңыз.
  Аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге
  сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
  сұғыңыз.
  Шайнекті тіреуден (8) алып тастаңыз, пернені (5)
  басып, қақпақты (4) ашыңыз.
  Шайнекке суды «MAX» максималды деңгей
  көрсеткішіне дейін құйыңыз да, қақпақты (4)
  тығыз жабыңыз, шайнекті тұғырға (8) орнатыңыз,
  су деңгейінің бағаны (3) көк түспен жанады.
  Ескерту: Судың деңгейінің анықтау үшін бағанын
  (3) пайдаланыңыз
  Пернені (7) «0/I» басып шәйнекті қосыңыз, осы
  кезде бағаның (3) жарығы қызыл түспен жанады.
  Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп
  қалады, осы кезде бағаның (3) жарығы көк
  түспен жанады. Суды төгіңіз және суды қайнату
  рәсімін 2-3 рет қайталаңыз.
  Ескерту:
  Шайнекті пайдаланған кезде іске қосу/сөндіріу
  «0/І» пернесін (7) бөтен заттар бөгеттеп
  тұрмағанына, ал қақпақ (4) тығыз жабылғанына
  көз жеткізіңіз, кері жағдайда шайнектің
  автоматты сөнуі мүмкін болмайды.
  Шәйнекті тұғырдан шешіп алмас бұрын, «0/I»
  пернесінің (7) «0» күйде тұрғанын тексеріп
  алыңыз.
  ПАЙДАЛАНУ
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
  сұғыңыз.
  Шайнекті тіреуден (8) алып тастаңыз, пернені
  (5) басып, қақпақты (4) ашыңыз. Шайнекке суды
  «MIN» минималды белгісінен төмен емес және
  «MAX» максималды белгіден асырмай құйыңыз;
  судың деңгейінің анықтау үшін бағанын (3)
  пайдаланыңыз.
  Қақпақты (4) жабыңыз, толтырылған шайнекті
  тұғырға (8) орналастырыңыз, бағаны (3) көк
  түспен жанады.
  Пернені (7) «0/I» басып шәйнекті қосыңыз, осы
  кезде бағаның (3) жарығы қызыл түспен жанады.
  Су қайнаған кезде, шайнек өздігінен сөніп
  қалады, бағаны (3) көк түспен жанады.
  Шәйнекті тіреуден (8) шешіп алмас бұрын,
  пернесінің (7) «0» күйде тұрғанын тексеріп
  алыңыз.
  Шайнек сөнгеннен кейін 10-20 секунд күтіңіз,
  осыдан кейін сіз оны суды қайта қайнату үшін
  қайтадан қоса аласыз.
  Егер сіз шәйнекті абайсызда аз суымен қосып
  қалсаңыз, онда автоматты термосақтандырғыш
  іске қосылады, бұл кезде шәйнек ажыратылады.
  Бұл жағдайда шәйнекті тұғырдан (8) алып
  қойыңыз да, 5-10 минут бойы оны суытыңыз,
  одан кейін шәйнекті суға толтырыңыз да оны
  қосыңыз, прибор қалыпты жағдайда жұмыс
  істейтін болады.
  ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
  Тазалау алдында құрылғыны желіден
  ажыратыңыз, суын төгіңіз және шәйнекке
  салқындауға беріңіз.
  Шәйнектің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен
  немесе ысқышпен сүртіңіз. Ластануарды
  жою үшін жұмсақ тазалағыш заттарды
  пайдаланыңыз, металл қылшақтарды және
  қажағыш жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
  Шайнек пен тұғырды суға немесе кез келген
  басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
  Шәйнек пен тұғырды ыдыс жуатын машинаға
  салмаңыз.
  Шәйнектің сүзгіні (2) үнемі кірден тазартып
  отырыңыз. Шайнекті шүмегімен өзіңізге қарай
  бұрыңыз, сүзгіні (2) үстіңгі жағынан ұстап,
  шығарып алыңыз. Сүзгішті жуыңыз, және оны
  орнына орнатыңыз.
  Қақты жою
  Шайнектің ішінде түзілетін қақ, судың дәмдік
  сапасына әсер етеді, сондай-ақ су мен
  қыздырғыш элементтің арасындағы жылу
  алмасуды бұзады.
  Қақты кетіру үшін ас сірке суы 2:1 пропорциясы
  бойынша араластырылған суды шайнектің ең
  жоғарғы деңгейіне дейін толтырыңыз.
  Сұйықтықты қайнатыңыз да, оны түнге
  қалтырыңыз. Таңертең сұйықты төгіп тастаңыз,
  шайнекті ең жоғарғы деңгейге дейін сумен
  толытырыңыз да, оны қайнатып, содан кейін
  төгіп тастаңыз.
  Қақты кетіру үшін электр шайнектеріне арналған
  арнайы заттарды пайдалануға болады.
  Шайнекті қақтан мезгілімен тазартып тұрыңыз.
  САҚТАУ
  Құрылғыны ұзақ уақыт бойы сақтауға алып
  қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз
  да, суын төгіп, құрылғыны суытып қойыңыз.
  Желілік шнурды шнур оралатын жерге (9)
  бекітіңіз.
  Шайнекті құрғақ, салқын, балалардың қолдары
  жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ
  Шайнек – 1 дн.
  Тіреу – 1 дн.
  Нұсқаулық – 1 дн.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
  Электрқорегі: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Қажет ететін қуаты: 1850-2200 Вт
  Судың максималды көлемі: 1,7 л
  Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын
  алдын-ла хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды.
  Аспаптың қызмет ету мерзімі – 5 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  ҚАЗАҚША
  5
  ЧАЙНИК
  Чайник предназначен для кипячения воды.
  Описание
  1. Корпус
  2. Сетчатый фильтр
  3. Шкала уровня воды с подсветкой
  4. Крышка
  5. Клавиша открытия крышки
  6. Ручка
  7. Клавиша включения/выключения «0/I»
  8. Подставка
  9. Место намотки сетевого шнура
  Внимание!
  Для дополнительной защиты целесообразно в
  цепи питания установить устройство защитного
  отключения (УЗО) с номинальным током срабаты-
  вания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО
  обратитесь к специалисту.
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед началом эксплуатации электроприбора
  внимательно прочитайте настоящую инструкцию
  по эксплуатации и сохраните её для использова-
  ния в качестве справочного материала.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструкции.
  Неправильное обращение с прибором может при-
  вести к его поломке, причинению вреда пользова-
  телю или его имуществу.
  Убедитесь в том, что рабочее напряжение чай-
  ника соответствует напряжению электросети.
  Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; вклю-
  чайте её в электрическую розетку, имеющую
  надёжный контакт заземления.
  Во избежание риска возникновения пожара
  не используйте переходники при подключении
  чайника к электрической розетке.
  Не используйте чайник в ванных комнатах. Не
  пользуйтесь им вблизи бассейнов или других
  ёмкостей, наполненных водой.
  Не используйте чайник в непосредственной
  близости от источников тепла или открытого
  пламени.
  Запрещается использовать чайник вне поме-
  щений.
  Не оставляйте включённый чайник без при-
  смотра.
  Используйте чайник на ровной и устойчивой
  поверхности, не ставьте чайник на край стола.
  Перед включением убедитесь в том, что чайник
  установлен на подставке без перекосов.
  Используйте только ту подставку, которая вхо-
  дит в комплект поставки.
  Не допускайте, чтобы сетевой шнур свеши-
  вался со стола, и следите, чтобы он не касался
  горячих поверхностей. Длину сетевого шнура
  можно регулировать, закрепив его в месте
  намотки шнура.
  Не прикасайтесь к сетевому шнуру и к вилке
  сетевого шнура мокрыми руками.
  Не включайте чайник без воды.
  Не наливайте воду в чайник, стоящий на под-
  ставке.
  Перед тем, как открыть крышку, снимите чай-
  ник с подставки.
  Не используйте чайник с неплотно закрытой
  крышкой.
  Используйте чайник только для кипячения
  воды, запрещается подогревать или кипятить
  любые другие жидкости.
  Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не
  ниже минимальной отметки «MIN» и не выше
  максимальной отметки «MAX». При превыше-
  нии уровня максимальной отметки кипящая
  вода может выплеснуться во время кипячения.
  Во избежание ожога горячим паром не накло-
  няйтесь над носиком работающего чайника.
  Не используйте чайник без фильтра или с
  неплотно закрытой крышкой.
  Запрещается открывать крышку чайника во
  время кипячения воды.
  Не прикасайтесь к горячим поверхностям чай-
  ника, беритесь только за ручку.
  Будьте осторожны при переносе чайника,
  наполненного кипятком.
  Запрещается снимать работающий чайник
  с подставки. Если возникла необходимость
  снять чайник, отключите его, переведя кла-
  вишу включения/выключения в положение «0»,
  и только после этого можно снять чайник с под-
  ставки.
  Обязательно отключайте чайник от электриче-
  ской сети перед чисткой или в случае, если вы
  устройством не пользуетесь. Отключая чайник
  от электрической сети, не тяните за сетевой
  шнур, а держитесь за вилку.
  Во избежание удара электрическим током не
  погружайте устройство и подставку в воду или
  в любые другие жидкости.
  Не помещайте чайник и подставку в посудомо-
  ечную машину.
  Не разрешайте детям использовать чайник в
  качестве игрушки.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми с ограни-
  ченными возможностями, если только лицом,
  отвечающим за их безопасность, им не даны
  соответствующие и понятные им инструкции
  о безопасном пользовании устройством и тех
  опасностях, которые могут возникать при его
  неправильном использовании.
  Из соображений безопасности детей не остав-
  ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые
  в качестве упаковки, без надзора.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с поли-
  этиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
  Опасность удушья!
  Периодически проверяйте состояние сетевого
  шнура и вилки сетевого шнура. Не пользуйтесь
  чайником, если имеются какие-либо повреж-
  дения корпуса чайника, подставки, сетевой
  вилки или сетевого шнура.
  Запрещается самостоятельно ремонтировать
  устройство. При обнаружении неисправностей
  отключите устройство от электрической сети и
  обратитесь в авторизованный (уполномочен-
  ный) сервисный центр.
  Во избежание повреждений перевозите
  устройство только в заводской упаковке.
  Храните устройство в местах, недоступных для
  детей.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  После транспортировки или хранения устрой-
  ства при пониженной температуре необхо-
  димо выдержать его при комнатной темпера-
  туре не менее двух часов.
  Извлеките чайник из упаковки, удалите любые
  наклейки, мешающие работе устройства.
  Убедитесь в том, что рабочее напряжение
  устройства соответствует напряжению элек-
  трической сети.
  Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
  скую розетку.
  Снимите чайник с подставки (8), откройте
  крышку (4), нажав на клавишу (5).
  Наполните чайник водой до индикатора мак-
  симального уровня «MAX», плотно закройте
  крышку (4), установите чайник на подставку
  (8), шкала уровня воды (3) будет подсвечи-
  ваться синим цветом.
  Примечание: Для определения уровня воды
  используйте шкалу (3).
  Включите чайник, нажав на клавишу (7) «0/I»,
  при этом подсветка шкалы (3) станет красной.
  Когда вода закипит, чайник автоматически
  отключится, при этом подсветка шкалы (3) ста-
  нет синей. Слейте воду и повторите процедуру
  кипячения воды 2-3 раза.
  Примечания:
  При использовании чайника убедитесь в том,
  что крышка (4) плотно закрыта, а клавишу (7)
  «0/I» не блокируют посторонние предметы, в
  противном случае автоматическое отключение
  чайника будет невозможно.
  Перед снятием чайника с подставки убеди-
  тесь, что клавиша (7) «0/I» находится в поло-
  жении «0» .
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
  скую розетку.
  Снимите чайник с подставки (8), откройте
  крышку чайника (4), нажав на клавишу (5).
  Наполните чайник водой, при этом уровень
  воды в чайнике должен быть не ниже мини-
  мальной отметки «MIN» и не выше максималь-
  ной отметки «MAX», для определения уровня
  воды пользуйтесь шкалой (3).
  Закройте крышку (4) а чайник, наполненный
  водой, расположите на подставке (8), шкала (3)
  будет подсвечиваться синим цветом.
  Включите чайник, нажав на клавишу (7) «0/I»,
  подсветка шкалы (3) станет красной.
  Когда вода закипит, чайник автоматически
  отключится, шкала (3) будет подсвечиваться
  синим цветом.
  Снимая чайник с подставки (8), убедитесь в
  том, что клавиша (7) находится в положении
  «0».
  После отключения чайника подождите 10-20
  секунд, после чего можно снова включить его
  для повторного кипячения воды.
  Если Вы случайно включили чайник c недоста-
  точным количеством воды, сработает автома-
  тический термопредохранитель при этом чай-
  ник отключится. В этом случае снимите чайник
  с подставки (8) и дайте ему остыть течение
  5-10 минут, затем заполните чайник водой и
  включите, прибор будет работать в нормаль-
  ном режиме.
  ЧИСТКА И УХОД
  Перед чисткой отключите устройство от элек-
  трической сети, слейте воду и дайте чайнику
  остыть.
  Протрите внешнюю поверхность чайника влаж-
  ной тканью или губкой. Для удаления загрязне-
  ний используйте мягкие чистящие средства, не
  используйте металлические щётки и абразив-
  ные моющие средства.
  Не погружайте чайник и подставку в воду или в
  любые другие жидкости.
  Не помещайте чайник и подставку в посудомо-
  ечную машину.
  Регулярно очищайте фильтр (2) чайника от
  загрязнений. Поверните чайник носиком к
  себе, возьмитесь за верхнюю часть фильтра
  (2) и извлеките его. Промойте фильтр и уста-
  новите его на место.
  Удаление накипи
  Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет
  на вкусовые качества воды и нарушает тепло-
  обмен между водой и нагревательным элемен-
  том.
  Для удаления накипи наполните чайник до мак-
  симального уровня водой с разведённым в ней
  столовым уксусом в пропорции 2:1.
  Доведите жидкость до кипения и оставьте её на
  ночь. Утром слейте жидкость, наполните чай-
  ник водой до максимального уровня, прокипя-
  тите и слейте воду.
  Для удаления накипи можно использовать
  специальные средства, предназначенные для
  электрочайников.
  Регулярно очищайте чайник от накипи.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем как убрать устройство на длитель-
  ное хранение, отключите его от электрической
  сети, слейте воду и дайте устройству остыть.
  Сетевой шнур закрепите в месте намотки
  шнура (9).
  Храните чайник в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  Чайник– 1 шт.
  Подставка – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
  Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Потребляемая мощность: 1850-2200 Вт
  Максимальный объём воды: 1,7 л
  Производитель оставляет за собой право изме-
  нять характеристики устройств без предваритель-
  ного уведомления.
  Срок службы прибора – 5 лет
  Данное изделие соответствует всем требуе-
  мым европейским и российским стандартам
  безопасности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  WASSERKOCHER
  Der Wasserkocher ist fürs Wasserkochen bestimmt.
  Beschreibung
  1. Gehäuse
  2. Siebfilter
  3. Wasserstandsanzeiger mit Beleuchtung
  4. Deckel
  5. Taste der Deckelöffnung
  6. Handgriff
  7. Ein-/Ausschalttaste «0/I»
  8. Untersatz
  9. Kabelaufbewahrung
  Achtung!
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
  FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
  Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
  dafür an einen Spezialisten.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie
  diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und
  bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.
  Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und
  laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsge-
  mäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung füh-
  ren, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden
  beim Nutzer hervorrufen.
  Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
  des Wasserkochers und die Netzspannung über-
  einstimmen.
  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ aus-
  gestattet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit
  sicherer Erdung ein.
  Verwenden Sie keine Adapterstecker beim
  Anschließen des Wasserkochers an das Stromnetz,
  um Brandrisiko zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im
  Badezimmer zu benutzen. Benutzen Sie ihn in der
  Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser
  gefüllten Behältern nicht.
  Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von
  Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen
  zu benutzen.
  Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher nie
  unbeaufsichtigt.
  Benutzen Sie den Wasserkocher auf einer gera-
  den und stabilen Oberfläche, stellen Sie ihn an den
  Tischrand nicht auf.
  Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie
  sich, dass der Wasserkocher auf dem Untersatz
  aufrecht steht.
  Benutzen Sie nur den mitgelieferten Untersatz.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch
  nicht herabhängt und heiße Gegenstände nicht
  berührt. Die Länge des Netzkabels kann man
  regeln, indem man es in der Kabelaufbewahrung
  befestigt.
  Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit
  nassen Händen nicht.
  Schalten Sie den Wasserkocher ohne Wasser nicht
  ein.
  Es ist nicht gestattet, Wasser in den Wasserkocher
  einzugießen, wenn er auf dem Untersatz steht.
  Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz ab,
  bevor Sie den Deckel öffnen.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher mit undicht
  geschlossenem Deckel zu benutzen.
  Benutzen Sie den Wasserkocher nur fürs
  Wasserkochen; es ist nicht gestattet, andere
  Flüssigkeiten darin zu erwärmen oder aufzukochen.
  Achten Sie darauf, dass der Wasserstand
  im Wasserkocher nicht unter der minimalen
  Wasserstandsmarke «MIN» und nicht über der maxi-
  malen Wasserstandsmarke «MAX» liegt. Kochendes
  Wasser kann sich beim Übersteigen der maxima-
  len Wasserstandsmarke während des Kochens aus-
  gießen.
  Beugen Sie sich über der Tülle während des
  Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung
  zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher ohne Filter
  oder mit undicht geschlossenem Deckel zu benut-
  zen.
  Öffnen Sie den Wasserkocherdeckel während des
  Wasserkochens nicht.
  Berühren Sie die heißen Oberflächen des
  Wasserkochers nicht, halten Sie ihn nur am
  Handgriff.
  Seien Sie beim Tragen des mit kochendem Wasser
  befüllten Wasserkochers vorsichtig.
  Es ist nicht gestattet, den eingeschalteten
  Wasserkocher vom Untersatz abzunehmen. Wenn
  es notwendig ist, den Wasserkocher abzunehmen,
  schalten Sie ihn zuerst aus, indem Sie die Ein-/
  Ausschalttaste in die Position «0» umstellen; erst
  dann können Sie den Wasserkocher vom Untersatz
  abnehmen.
  Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz immer ab,
  wenn Sie es nicht benutzen oder Reinigung vorneh-
  men möchten. Es ist nicht gestattet, beim Abtrennen
  des Geräts vom Stromnetz das Netzkabel zu ziehen.
  Halten Sie den Stecker.
  Tauchen Sie nie das Gerät und den Untersatz
  ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das
  Stromschlagrisiko zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
  Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
  Es ist nicht gestattet, Kindern den Wasserkocher als
  Spielzeug zu geben.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
  ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
  die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
  lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
  Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und
  die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden,
  nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
  Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des
  Netzsteckers periodisch. Es ist nicht gestattet, den
  Wasserkocher zu benutzen, wenn das Gehäuse des
  Wasserkochers, der Untersatz, der Netzstecker oder
  das Netzkabel beschädigt sind.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu repa-
  rieren. Bei der Feststellung von Beschädigungen
  trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wen-
  den Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
  Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren
  Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
  Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzu-
  gänglichen Ort auf.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen trans-
  portiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor
  der Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weni-
  ger als zwei Stunden bleiben.
  Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung
  heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die die
  Nutzung des Geräts stören.
  Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung
  des Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8) ab
  und öffnen Sie den Deckel (4), indem Sie die Taste
  (5) drücken.
  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur
  „MAX“-Wasserstandsmarke auf, machen Sie den
  Deckel (4) dicht zu, stellen Sie den Wasserkocher
  auf den Untersatz (8) auf, der Wasserstandsanzeiger
  (3) wird blau beleuchtet.
  Anmerkung: Um den Wasserstand festzustellen, benut-
  zen Sie den Wasserstandsanzeiger (3).
  Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste
  (7) «0/I» ein, dabei wird die Beleuchtung des
  Wasserstandsanzeigers (3) rot.
  Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der
  Wasserkocher automatisch ab, dabei wird die
  Beleuchtung des Wasserstandsanzeigers (3) blau.
  Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie die
  Kochprozedur zwei- bis dreimal.
  Anmerkungen:
  Bei der Nutzung des Wasserkochers vergewissern
  Sie sich, dass der Deckel (4) dicht geschlossen und
  die Taste (7) «0/I» mit keinen Gegenständen blo-
  ckiert ist, anderenfalls ist automatische Abschaltung
  des Wasserkochers unmöglich.
  Vergewissern Sie sich vor dem Abnehmen des
  Wasserkochers vom Untersatz, dass sich die Taste
  (7) «0/I» in der Position «0» befindet.
  VERWENDUNG
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8)
  ab und öffnen Sie den Deckel (4), indem Sie die
  Taste (5) drücken. Füllen Sie den Wasserkocher
  mit Wasser auf, dabei muß der Wasserstand nicht
  unter der «MIN»-Wasserstandsmarke und nicht
  über der «MAX»-Wasserstandsmarke liegen; um
  den Wasserstand festzustellen, benutzen Sie den
  Wasserstandsanzeiger (3).
  Machen Sie den Deckel (4) zu, stellen Sie den
  befüllten Wasserkocher auf den Untersatz (8), der
  Wasserstandsanzeiger (3) wird blau beleuchtet.
  Schalten Sie den Wasserkocher mit der Taste (7) «0/I»
  ein, die Beleuchtung des Wasserstandsanzeigers (3)
  wird rot.
  Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich
  der Wasserkocher automatisch ab, der
  Wasserstandsanzeiger (3) wird blau beleuchtet.
  Vergewissern Sie sich beim Abnehmen des
  Wasserkochers vom Untersatz (8), dass sich die
  Taste (7) in der Position «0» befindet.
  Warten Sie nach dem Ausschalten des
  Wasserkochers 10-20 Sekunden ab, danach kön-
  nen Sie ihn wieder einschalten, um Wasser noch-
  mals aufzukochen.
  Falls Sie den Wasserkocher mit ungenügendem
  Wasserstand zufällig eingeschaltet haben, spricht
  das Sicherungselement automatisch an und schaltet
  sich der Wasserkocher aus. In diesem Fall nehmen
  Sie den Wasserkocher vom Untersatz (8) ab, lassen
  Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen, dann füllen Sie
  den Wasserkocher mit Wasser auf und schalten Sie
  ihn ein, der Wasserkocher wird im normalen Betrieb
  funktionieren.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom
  Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und lassen Sie
  den Wasserkocher abkühlen.
  Wischen Sie die Außenoberfläche des
  Wasserkochers mit einem feuchten Tuch oder einem
  Schwamm ab. Für Entfernung von Verschmutzungen
  nutzen Sie weiche Reinigungsmittel, aber keine
  Metallbürsten und Abrasivmittel.
  Tauchen Sie den Wasserkocher und den Untersatz
  ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den
  Untersatz in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
  Reinigen Sie den Filter (2) des Wasserkochers von
  Verschmutzungen regelmäßig. Wenden Sie die
  Tülle des Wasserkochers Ihnen zu, greifen Sie den
  Oberteil des Filters (2) und nehmen Sie ihn heraus.
  Spülen Sie den Filter und stellen Sie ihn zurück auf.
  Kalkentfernung
  Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers
  bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften
  des Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwi-
  schen Wasser und dem Heizelement.
  Um den Kalkstein zu entfernen, füllen
  Sie den Wasserkocher bis zur maximalen
  Wasserstandsmarke mit Wasser-Essig-Lösung (2:1)
  auf.
  Kochen Sie die Flüssigkeit auf und lassen Sie
  diese im Wasserkocher über Nacht bleiben. Am
  Morgen gießen Sie die Flüssigkeit ab, befüllen
  Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur «MAX»-
  Wasserstandsmarke, kochen Sie es auf und gießen
  Sie das Wasser ab.
  Zur Entkalkung können Sie spezielle
  Entkalkungsmittel für elektrische Wasserkocher
  verwenden.
  Führen Sie die Entkalkung des Wasserkochers regel-
  mäßig aus.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung
  wegpacken, trennen Sie es vom Stromnetz ab, gie-
  ßen Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät abküh-
  len.
  Befestigen Sie das Netzkabel in der
  Kabelaufbewahrung (9).
  Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen
  und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
  LIEFERUMFANG
  Wasserkocher – 1 St.
  Untersatz – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Aufnahmeleistung: 1850-2200 W
  Fassungsvermögen: 1,7 l
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften des Geräts ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern.
  Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
  man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekom-
  men. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man wäh-
  rend der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den
  Forderungen der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie
  des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC
  über die Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  3
  KETTLE
  The kettle is intended for water boiling.
  Description
  1. Body
  2. Mesh filter
  3. Illuminated water level scale
  4. Lid
  5. Lid opening button
  6. Handle
  7. On/Off button «0/I»
  8. Base
  9. Cord storage
  Attention!
  For additional protection it is reasonable to install a
  residual current device (RCD) with nominal opera-
  tion current not exceeding 30 mA. To install RCD
  contact a specialist.
  SAFETY MEASURES
  Before using the unit, read this instruction manual
  carefully. Keep this manual for future reference.
  Use the unit according to its intended purpose
  only, as it is stated in this user manual. Mishandling
  the unit can lead to its breakage and cause harm
  to the user or damage to his property.
  Make sure that the operating voltage of the
  kettle corresponds to the voltage of your
  mains.
  The power cord is equipped with a “europlug”;
  plug it into the socket with reliable ground-
  ing contact.
  To avoid risk of fire, do not use adapters for
  connecting the kettle to the mains.
  Do not use the kettle in bathrooms. Do not use
  it near swimming pools or other containers
  filled with water.
  Do not use the kettle near heat sources and
  open flame.
  Do not use the kettle outdoors.
  Do not leave the operating kettle unattended.
  Place the kettle on a flat stable surface; do not
  place the kettle on the edge of the table.
  Before switching the kettle on, make sure that
  it is placed on the base evenly.
  Use only the base supplied with the unit.
  Do not let the cord hang from the edge of a
  table and make sure it does not touch hot sur-
  faces. You can adjust the power cord length by
  fixing it in the cord storage.
  Do not touch the power cord and power plug
  with wet hands.
  Do not switch the kettle on if it is empty.
  Do not fill the kettle with water when it stands
  on the base.
  Take the kettle off the base before opening
  the lid.
  Do not use the kettle if the lid is not closed
  tightly.
  Use the kettle only for water boiling; do not
  heat or boil other liquids.
  Ensure that the water level in the kettle is not
  below the minimal mark «MIN» and not above
  the maximal mark «MAX». If the water level
  exceeds the maximal mark, boiling water can
  splash out.
  To avoid burns by hot steam, do not bend over
  the kettle spout while it is operating.
  Do not use the kettle without the filter or if the
  lid is not closed tightly.
  Do not open the kettle lid while water boiling.
  Do not touch hot surfaces of the kettle; take it
  only by the handle.
  Be careful while carrying the kettle filled with
  boiling water.
  Do not remove the operating kettle from the
  base. If you need to take the kettle off, switch
  it off at first by setting the on/off button to the
  position «0»; only then you may remove the
  kettle from the base.
  Unplug the unit before cleaning or when you
  do not use it. When unplugging the unit, do not
  pull the power cord, hold the plug.
  To avoid electric shock, do not immerse the
  unit and base into water or any other liquids.
  Do not wash the kettle and base in a dishwash-
  ing machine.
  Do not allow children to use the kettle as a toy.
  This unit is not intended for usage by children
  or disabled persons, unless they are given all
  the necessary and understandable instruc-
  tions by a person who is responsible for their
  safety on safety measures and information
  about danger that can be caused by improper
  usage of the unit.
  For children safety reasons, do not leave poly-
  ethylene bags, used as a packaging, unat-
  tended.
  Attention! Do not allow children to play with poly-
  ethylene bags or packaging film. Danger of suf-
  focation!
  Check the power cord and plug integrity peri-
  odically. Do not use the kettle if its body, base,
  power plug or power cord have damages.
  Do not repair the unit by yourself. If you find
  any damages, unplug the unit and apply to an
  authorized service center.
  To avoid damages, transport the unit in origi-
  nal package only.
  Keep the unit out of reach of children.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY
  BEFORE THE FIRST USE
  After unit transportation or storage at low
  temperature it is necessary to keep it for at
  least two hours at room temperature before
  switching on.
  Unpack the kettle, remove any stickers that
  can prevent unit operation.
  Make sure that operating voltage of the unit
  corresponds to voltage of your home mains.
  Insert the power plug into the mains socket.
  Take the kettle off the base (8) and open the lid
  (4) by pressing the button (5).
  Fill the kettle with water till the maximal water
  level mark «MAX», close the lid (4) tightly, place
  the kettle on the base (8), the water level scale
  (3) will be illuminated in blue.
  Note: Determine the water level using the scale
  (3).
  Switch the kettle on by pressing the «0/I» but-
  ton (7), the illumination of the scale (3) will
  turn red.
  Once water starts boiling, the kettle will be
  switched off automatically and the illumina-
  tion of the scale (3) will turn blue. Pour out
  water and repeat the water boiling procedure
  2-3 times.
  Notes:
  When using the kettle, make sure that he lid
  (4) is tightly closed and the «0/I» button (7) is
  not blocked by any foreign objects, otherwise
  auto switch off of kettle is not possible.
  Before removing the kettle from the base,
  make sure that the «0/I» button (7) is in the
  «0» position.
  USAGE
  Insert the power plug into the mains socket.
  Take the kettle off the base (8) and open the
  lid (4) by pressing the button (5). Fill the kettle
  with water, the water level must not be below
  the minimal mark «MIN» and not above the
  maximal mark «MAX»; determine the water
  level using the scale (3).
  Close the lid (4), place the filled kettle on the
  base (8), the scale (3) will be illuminated in
  blue.
  Switch the kettle on by pressing the «0/I» but-
  ton (7), the illumination of the scale (3) will
  turn red.
  Once water starts boiling, the kettle will be
  switched off automatically and the scale (3)
  will be illuminated in blue.
  When removing the kettle from the base (8),
  make sure that the button (7) is in the «0» posi-
  tion.
  After the kettle is switched off, wait for 10-20
  seconds, then you can switch it on again for
  water re-boiling.
  If you accidentally switched the kettle on with
  insufficient amount of water, the automatic
  thermal switch will be on and the kettle will be
  switched off. In this case take the kettle from
  the base (8), let it cool down for 5-10 minutes,
  then fill it with water and switch it on, the kettle
  will operate in normal mode.
  CLEANING AND CARE
  Before cleaning, disconnect the unit from the
  mains, pour out water and let the unit cool
  down completely.
  Wipe the outer surface of the kettle with a
  damp cloth or a sponge. Use soft detergents
  to remove dirt; do not use metal brushes and
  abrasives.
  Do not immerse the kettle and base into water
  or any other liquids.
  Do not wash the kettle and base in a dishwash-
  ing machine.
  Regularly clean the kettle filter (2) from
  obstruction. Place the kettle in a way that the
  spout is turned towards you, take the filter (2)
  by its upper part and draw it out. Wash the filter
  and install it back to its place.
  Descaling
  Scale, appearing inside the kettle, influences
  the water taste and disturbs the heat exchange
  between water and the heating element.
  To remove scale, fill the kettle with a mixture of
  one part ordinary vinegar and two parts water
  till the maximal water level mark.
  Boil the liquid and leave it in the unit overnight.
  In the morning pour out the liquid, fill the ket-
  tle with water till the maximal water level mark,
  boil and pour the water out.
  You can use special detergents for electric ket-
  tles to remove scale.
  Clean the kettle from scale regularly.
  STORAGE
  Before taking the kettle away for storage,
  unplug it, pour out water and let the unit cool
  down.
  Fix the power cord in the cord storage (9).
  Keep the kettle away from children in a dry
  cool place.
  DELIVERY SET
  Kettle – 1 pc.
  Base – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICTAIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Power consumption: 1850-2200 W
  Maximal water capacity: 1.7 L
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a preliminary
  notification.
  Unit operating life is 5 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or receipt must be
  produced when making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the Council
  Directive 2004/108/ЕС and to the Low Voltage
  Regulation (2006/95/ЕС)
  ENGLISH
  2
  VT-1152_IM.indd 1 17.01.2014 10:20:36
Vitek VT-1152 SR

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-1152 SR?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-1152 SR. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-1152 SR надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для . Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Бренд Vitek
Модель VT-1152 SR
Продукт Чайник
EAN 9120048695660
Мова Український, Англійська, Німецький, Pосійський, Румунський
Тип файлу PDF
Властивості
Об'єм водного резервуара 1.7
Індикатор рівня води
Прихований нагріваючий елемент
Фільтрація
Heating element material Нержавіюча сталь
Вкл/Викл перемикач
Колір продукту Black, Silver
Захист від перенагріву -
Регульований термостат
Матеріал, з якого виготовлений корпус Нержавіюча сталь
Енергоживлення
Потужність 2200
Ергономіка
База обертається на 360°
Автоматичне вимкнення
Бездротовий
Зберігання шнура

Супутні товари

Чайник Vitek