Vitek VT-1315 BW інструкція користувача

Vitek VT-1315 BW

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek%VT-1315 BW. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-1315 BW на цій сторінці.

Бренд
Vitek
Модель
VT-1315 BW
Продукт
EAN
9012345009984
Мова
Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський, Український
Тип файлу
PDF
APARAT DE ÎNDREPTAT PĂRUL VT-1315
Manual de exploatare
Descriere
Duze detaţabile pentru ondularea părului1.
Plăci de lucru2.
Regulator de temperatură 3.
Comutator «ON/OFF»4.
Indicator de lucru5.
Fixator6.
ATENŢIE!
Nu utilizaţi dispozitivul dat în
apropierea rezervoarelor cu apă (baie, piscină
şi etc
.).
În cazul utilizării dispozitivului în camera
de baie, deconectaţi aparatul de la
reţeaua electrică după utilizare, extrăgând
cablul electric din priză, pentru că afl area
dispozitivului în apropierea apei este
periculoasă chiar şi atunci când comutatorul
este deconectat
;
Pentru protecţie suplimentară este
recomandabilă instalarea unui disjunctor de
protecţie (ECB) cu curent nominal nu mai
mare de 30 mA în circuitul de alimentare
electrică a camerei de baie; pentru instalare
adresaţi-vă unei persoane autorizate
;
MĂSURI DE PRECAUŢIE
Înainte de conectare, asiguraţi-vă că
tensiunea în reţeaua electrică corespunde
cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
Nu lăsaţi niciodată dispozitivul conectat fără
supraveghere.
Nu conectaţi dispozitivul în locuri unde sunt
pulverizaţi aerosoli sau unde se utilizează
lichide usor infl amabile.
Aplicaţi fi xativ de păr numai după
îndreptarea
părului.
Întotdeauna deconectaţi dispozitivul de la
reţea după utilizare şi înainte de curăţare.
Deconectând dispozitivul de la reţea, nu
trageţi de cablu, ci apucaţi de fi şa electrică.
Nu atingeţi fi şa cablului electric cu mâinile
umede.
Nu plasaţi şi nu păstraţi dispozitivul în locuri
de unde acesta ar putea cădea în cadă sau
în lavoar, sau în alte recipiente care conţin
apă, nu scufundaţi carcasa dispozitivul,
cablu de alimentare sau fi şa cablului electric
în apă sau în alte lichide.
Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi
baie.
Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi
imediat fi şa electrică din priză şi doar apoi
puteţi scoate aparatul din apă.
Exploatarea dispozitivului de către copii şi
persoane cu handicap este permisă numai
sub supraveghere.
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru
a fi utilizat de către copii şi persoane cu
dizabilităţi. Aceştia pot utiliza dispozitivul
doar în cazul în care persoana responsabilă
pentru siguranţa acestora le-a explicat
instrucţiunile corespunzătoare de utilizare
a dispozitivului şi pericolele legate de
utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
Nu utilizaţi dispozitivul în stare de
somnolenţă.
Nu utilizaţi dispozitivul pentru îndreptarea
părului foarte ud sau a perucilor sintetice.
Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale
dispozitivului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale
corpului.
În timpul utilizării, nu plasaţi dispozitivul
pe suprafeţe sensibile faţă de căldură,
pe suprafeţe moi (pat sau canapea), nu-l
acoperiţi.
Fiţi atenţi! Suprafaţa de lucru rămâne
erbinte pentru o anumită perioadă de
timp după deconectarea dispozitivului de la
reţea.
Apucaţi dispozitivul afl at în funcţiune doar în
zona mânerului.
Nu atingeţi plăcile de lucru a aparatului de
îndreptat părul în timpul funcţionării lui.
Înainte de utilizarea dispozitivului se
recomandă desfăşurarea completă a
cablului electric.
Cablul electric nu trebuie:
- să se atingă de obiecte fi erbinţi,
- să treacă peste margini ascuţite,
- să fi e utilizat în calitate de mâner pentru
deplasarea dispozitivului.
Verifi caţi periodic integritatea cablului
electric.
Se interzice utilizarea dispozitivului dacă
şa sau cablul electric sunt deteriorate sau
dacă aparatul funcţionează cu întreruperi
şi, de asemenea, după căderea acestuia
în apă. Pentru orice întrebări în legătură
cu reparaţia dispozitivului adresaţi-vă unui
centru autorizat de service.
Înainte de a strânge dispozitivul pentru
păstrare, lăsaţi-l să se răcească şi niciodată
nu înfăsuraţi cablul electric în jurul său.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR
PENTRU UZ ÎN CONDIŢII CASNICE.
INSTRUCŢIUNE DE EXPLOATARE
Scoateţi aparat de îndreptat părul din
ambalaj şi desfăşuraţi complet cablu
electric.
Înainte de conectarea dispozitivului la reţea
electrică, asiguraţi-vă că tensiunea de lucru
a dispozitivului electrică corespunde cu
tensiunea în reţeaua în casa D-vă.
Pentru a deschide aparatul de îndreptat
părul strîngeţi plăcile de lucru (2) şi apăsaţi
xatorul (6).
Introduceţi fi şa cablului electric în priză .
Pentru a conecta aparatului de îndreptat
părul plasaţi comutatorul (4)
în poziţia «ON»,
se va ilumina indicatorul de lucru (5).
Remarcă:
La prima utilizare este posibilă apariţia
unui miros specifi c de la elementul
încălzitor, acest lucru fi ind acceptabil.
În dependenţa de tipul părului setaţi
temperatura de încălzire a plăcilor (de la
150 pînă la 230°С) cu ajutorul regulatorului
(3).
Remarcă:
La setarea temperaturei aveţi în vedere că
încălzirea plăcilor (2) se produce repede, iar
răcirea lor necesită mai mult timp.
Ţineţi cîteva secunde, eliberaţi suviţă şi
desfaceţi placile (2).
Repetaţi procedura la necesitate.
Pentru păstrarea coafurei pieptănaţi buclele
de păr răsucite după răcirea părului.
Curăţare şi întreţinere
Înainte de curăţare, deconectaţi dispozitivul
de la reţea şi lăsaţi-l să se răcească
complet.
Este interzisă scufundarea carcasei
dispozitivul, cablului de alimentare sau fi şei
cablului electric în apă sau în alte lichide.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a carcasei
dispozitivului şi plăcile de lucru (2) cu o
bucată de ţesătură umedă şi moale.
Nu se admite utilizarea solvenţilor şi a
detergenţilor abrazivi pentru curăţarea
dispozitivului.
Păstrare
Înainte de punerea dispozitivului la păstrare,
deconectaţi-l de la reţea şi lăsaţi-l să se
răcească complet şi asiguraţi-vă că carcasa
dispozitivului este curată şi uscată.
Strîngeţi plăcile şi fi xaţi-le, apăsînd fi xatorul
6).
Nu înfăsuraţi cablul electric în jurul
dispozitivului, pentru că aceasta poate duce
la deteriorarea cablului.
Păstraţi dispozitivul în loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
Set de livrare
Aparat de îndreptat părul – 1 buc.1.
Duze pentru ondularea părului – 2 buc.2.
instrucţiune3.
Caracteristici tehnice
Tensiunea de alimentare: 220 V ~ 50Hz
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifi ca
caracteristicile dispozitivelor fără înstiinţare
prealabilă.
Termenul de funcţionare a dispozitivului nu
mai puţin de 5 ani
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można
otrzymać w punkcie sprzedaży, w którym
nabyliście Państwo dane urządzenie. W
przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
zobowiązań gwarancyjnych, należy okazać
rachunek lub fakturę poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny
z wymaganiami odnośnie
elektromagnetycznej
kompatybilności, przewidzianej
dyrektywą 89/336/EEC Rady
Europy oraz przepisem 73/23 EEC
o nizkowoltowych urządzeniach.
ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
6
VT-1315 ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШі
Пайдалану бойынша басшылық
Сипаттамасы
Шашты бұйралауға арналған шешілмелі 1.
қондырмалар
Жұмыс тілімдері2.
Температура реттегіші3.
«ON/OFF» қоректендіру ажыратқышы4.
Жұмыс істеу көрсеткіші 5.
Бекіткіш6.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суы бар
ыдыстардың қасында бұл аспапты
пайдаланбаңыз (ванна, бассейн жəне т.с.с.).
Құрылғыны жуыну бөлмесінде
пайдаланған кезде, оны пайдаланып
болғаннан кейін, аспапты желіден
сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін
ашалықтан ажырату керек;
Қосымша қорғаныс үшін жуыну
бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне
қорғаныс ажыратылу құрылғысын
(ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды
іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс;
орнатқан кезде маманға хабарласқан
жөн;
САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
Іске қосу алдында, электр желісінің
кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне
сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны
қараусыз қалдырмаңыз.
Сепкіштер себілетін немесе тез
тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын
жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
Шашқа арналған лакты тек шашты
түзеткеннен кейін ғана жағыңыз.
Əрқашан пайдаланып болғаннан кейін
жəне тазалау алдында құрылғыны
желіден ажыратыңыз.
Желілік бауды ашалықтан суырғанда,
оны тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
Желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен
ұстамаңыз.
Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа
түсіп кете алатын жерлерде аспапты
қоймаңыз жəне сақтамаңыз, аспапты
суға жəне басқа да сұйықтықтарға
матырмаңыз.
Ваннада жуыну кезінде құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік
айыр тетікті ашалықтан жедел
суырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны
судан шығаруға болады.
Оларға құрылғыны қараусыз
пайдалануға рұқсат бермеңіз.
Балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану
жəне оны дұрыс пайдаланбаған кезде
пайда болатын қауіптер туралы сəйкес
жəне түсінікті нұсқаулықтар берілген
болса ғана құрылғыны пайдалануға
рұқсат етіледі.
Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз,
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғыны сулы шаштарды немесе
синтетикалық париктерді кептіруге
пайдаланбаңыз.
Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке,
мойынға жəне басқа дене мүшелеріне
тиюіне жол бермеңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта
жұмсақ заттарға (төсекке немесе
диванға) қоймаңыз, оны бүркемеңіз.
Абай болыңыз! Құрылғыны желіден
ажыратқаннан кейін біршама уақыт бойы
жұмыс аумағы ыстық болып қалады.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек
қолсап аймағынан ғана ұстаңыз.
Түзеткіш корпусын оның жұмыс істеуі
уақытында ұстамаңыз.
Аспапты пайдалану кезінде желілік
бауды бүкіл ұзындығына тарқату
ұсынылады.
Желілік бау:
- ыстық заттармен жанаспауы,
- үшкір шеттермен тартылмауы,
- аспапты тасымалдауға арналған қолсап
ретінде пайдаланылмауы керек.
Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп
тұрыңыз.
Желілік айыр тетіктің немесе баудың
бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен
істегенде немесе суға түскеннен кейін
құрылғыны пайлануға тыйым салынады.
Барлық жөндеу сұрақтары бойынша
туындылас қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Аспапты жинап қойғанға дейін оның
суытылуына мүмкіндік беріңіз жəне
ешқашан бауды оған орамаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА
АРНАЛҒАН
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
Шашқа арналған түзеткішті ораудан -
шығарыңыз жəне желілік бауды толық
тарқатыңыз.
Құрылғыны іске қосу алдында электр -
желісінің кернеуі құрылғының жұмыс
кернеуіне сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Түзеткішті ашыңыз, ол үшін жұмыс -
тілімдерін (2) қысыңыз жəне бекіткішке
(6) басыңыз.
Желілік баудың айыртетігін ашалыққа -
салыңыз
Қоректендіру ажыратқышын (4) «ON» -
күйіне белгілеңіз, сол кезде көрсеткіш (5)
жанады.
Ескерту:
Алғашқы пайдаланған кезде қыздырғыш
элементтен иіс пайда болуы мүмкін, бұл
қалыпты құбылыс.
Шаштың түріне байланысты жұмыс
тілімдерінің қызу температурасын (150-
тан 230°С-ға дейін) реттегішпен (3)
белгілеңіз.
Ескерту:
Температураны белгілегенде, жұмыс
тілімдерінің (2) қызуы жылдам
жүретінін, ал олардың салқындауына
анағұрлым ұзақ уақыт қажет екенін
есте сақтаңыз.
Шашты ені 4-5 см аспайтын тарамдарға -
бөліңіз.
Шаш тарамын ыстық тілімдердің -
(1) арасына салыңыз жəне оларды
қысыңыз. Құрылғының ыстық
бөліктерімен жанасуға жол бермей,
байлап қимылдаңыз. Жұмыс тілімдерін
қолсап аймағында ғана қысыңыз,
түзеткіштің жұмыс істеуі кезінде оның
корпусына жəне ұштарына қолыңызды
тигізбеңіз.
Бірнеше секунд бойы ұстаңыз жəне -
қондырмамен тілімдерді (1) сəл қысып,
шаш тарамының бүкіл ұзындығы
бойынша жүргізіңіз.
Бүкіл шашты түзетуді бітіргенге дейін -
рəсімді қайталаңыз.
Шашты түзету рəсімін бітіргеннен кейін -
айырғышты (4) «OFF» күйіне белгілеңіз
жəне желілік айыртетікті ашалықтан
суырыңыз, құрылғының толық
салқындауын күтіңіз.
Тілімдерді (2) қысыңыз жəне оларды
бекіткішке (6) басып бекітіңіз.
Шашты бұйралау
Түзеткішті іске қосу алдында, -
қондырмаларды (1) түзеткіш корпусына
орнатыңыз.
Ауыстырғышты (4) «ON» күйіне белгілеп, -
түзеткішті іске қосыңыз.
Тілімдер (2) қызуы үшін 1 минут күтіңіз.-
Шаш тарамын тілімдердің (2) арасына -
салыңыз жəне оларды қысыңыз. Шаш
тарамын қондырмаға ораңыз.
Бірнеше секунд бойы ұстаңыз, шаш -
тарамын босатыңыз жəне тілімдерді (2)
ашыңыз.
Қажет болғанда рəсімді қайталаңыз.-
Шаш үлгісін бұзбау үшін оралған -
бұйраларды шаш салқындағаннан кейін
ғана тарауға болады.
Тазалануы жəне күтімі
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз жəне толық суытылуына
уақыт беріңіз
Аспапты суға жəне басқа сұйықтықтарға
матыруға тыйым салынады.
Сыртқы корпусын жəне жұмыс тілімдерін
(2) ылғалды матамен сүртіңіз.
Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш
заттарды жəне еріткіштерді пайдалануға
тыйым салынады.
Сақталуы
Сақтап қойғанға дейін құрылғының
суытылуына уақыт беріңіз жəне онын
корпусы құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
Тілімдерді қысыңыз жəне оларды
бекіткішке (6) басып бекітіңіз.
Желілік бауды құрылғыға орамаңыз,
себебі бұл оның бүлінуіне əкелуі мүмкін.
Құрылғыны салқын, құрғақ, балалардың
қолы жепейтін жерде сақтаңыз.
Жеткізілім жинағы
Түзеткіш – 1 дн.1.
Бұйралауға арналған қондырмалар – 2 дн.
2.
Нұсқаулық3.
Техникалық сипаттамалары
Қоректендіру кернеуі: 220В ~ 50 Гц
Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз
құрылғылардың сипаттамаларын өзгерту
құқығын сақтайды.
Құрылғының қызмет ету мерзімі 5
жылдан кем емес
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сəйкес
келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/
EEC Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
5
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС VT-1315
Инструкция по эксплуатации
Описание
Съемные насадки для завивки волос1.
Рабочие пластины2.
Регулятор температуры 3.
Выключатель питания «ON/OFF»4.
Индикатор работы5.
Фиксатор6.
ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь данным устрой-
ством вблизи емкостей с водой (таких как
ванна, бассейн и т.п.).
При использовании выпрямителя в ван-
ной комнате его следует отключать от
сети сразу после эксплуатации, а именно:
вынуть вилку сетевого шнура из розетки,
так как близость воды представляет опас-
ность даже в тех случаях, когда устрой-
ство выключено выключателем;
Для дополнительной защиты к цепи пи-
тания ванной комнаты целесообразно
подключить устройство защитного от-
ключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА,;
при установке следует обратиться к спе-
циалисту.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед включением убедитесь, что напря-
жение в электрической сети соответству-
ет рабочему напряжению устройства.
Никогда не оставляйте работающий вы-
прямитель без присмотра.
Не включайте устройство в местах, где
распыляются аэрозоли либо используют-
ся легковоспламеняющиеся жидкости.
Лак для волос наносите только после вы-
прямления волос.
Всегда отключайте устройство от сети
сразу после использования и перед чист-
кой.
Вынимая вилку сетевого шнура из ро-
зетки, не тяните за шнур, а держитесь за
вилку.
Не беритесь за вилку сетевого шнура мо-
крыми руками.
Не кладите и не храните устройство в ме-
стах, где оно может упасть в ванну или ра-
ковину, наполненную водой, не погружай-
те корпус устройства, сетевой шнур или
вилку сетевого шнура в воду или любую
другую жидкость.
Не используйте
выпрямитель во время
принятия ванны.
Если устройство упало в воду, немедлен-
но извлеките сетевую вилку из розетки,
только после этого можно достать устрой-
ство из воды.
Дети и люди с ограниченными возмож-
ностями могут пользоваться устройством
только под наблюдением со стороны от-
ветственного лица.
Данное устройство не предназначено
для использования детьми и людьми с
ограниченными возможностями. В ис-
ключительных случаях лицо, отвечающее
за их безопасность, должно дать соот-
ветствующие и понятные инструкции о
безопасном использовании устройства и
тех опасностях, которые могут возникать
при его неправильном использовании.
Не используйте выпрямитель, если вы на-
ходитесь в сонном состоянии.
Для распрямления мокрых волос или син-
тетических париков не следует использо-
вать данное устройство.
Избегайте соприкосновения горячих по-
верхностей выпрямителя с лицом, шеей и
другими частями тела.
Не кладите выпрямитель во время работы
на чувствительные к теплу поверхности,
мягкую поверхность (на кровать или ди-
ван)
и не накрывайте его.
Будьте осторожны! Рабочая поверхность
остается горячей ещё некоторое время
после отключения устройства от сети.
Беритесь за работающее устройство только
в зоне рукоятки. Не касайтесь рабочих пла-
стин выпрямителя во время его работы.
При эксплуатации устройства рекоменду-
ется размотать сетевой шнур на всю его
длину.
Сетевой шнур не должен:
- соприкасаться с горячими предметами,
- протягиваться через острые кромки,
- использоваться в качестве ручки для пе-
ремещения устройства.
Периодически проверяйте целостность
сетевого шнура.
Запрещается использовать устройство
при повреждении сетевой вилки или се-
тевого шнура, если оно работает с пере-
боями, а также после его падения. По
всем вопросам ремонта выпрямителя
обращайтесь в авторизованный (уполно-
моченный) сервисный центр.
Прежде чем убрать устройство, обяза-
тельно дайте ему остыть и никогда не об-
матывайте его сетевым шнуром.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Извлеките выпрямитель для волос из упа-
ковки и полностью размотайте сетевой
шнур.
Прежде чем подключить устройство к
электросети, проверьте, соответствует
ли напряжение, указанное на устройстве,
напряжению электросети в вашем доме.
Раскройте выпрямитель, для этого со-
жмите рабочие пластины (2) и нажмите на
фиксатор (6).
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для включения выпрямителя установите
выключатель (4)
в положение «ON», при
этом загорится индикатор работы (5).
Примечание:
При первом использовании возмож-
но появление постороннего запаха
от нагревательного элемента, это
допустимо.
В зависимости от типа волос с помощью
регулятора (3) установите температуру
нагрева пластин (от 150 до 230°С).
Примечание:
При установке температуры помни-
те, что нагрев пластин (2) происходит
быстро, а их остывание требует более
продолжительного времени.
Распределите волосы на пряди шириной
не более 4-5 см.
Подождите 1 минуту для нагрева рабо-
чих пластин (2) до установленной тем-
пературы.
Поместите прядь волос между пласти-
нами (2) и сожмите их. Во время работы
сжимайте рабочие пластины только в
зоне рукоятки, не касайтесь корпуса вы-
прямителя, краев корпуса и рабочих пла-
стин (2).
Подержите несколько секунд и проведите
выпрямителем по всей длине пряди во-
лос, слегка сжимая пластины.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока не
завершите выпрямление всех волос.
По завершении процедуры выпрямления
волос переведите выключатель (4) в по-
ложение «OFF» и извлеките вилку сетево-
го шнура из розетки, дождитесь полного
остывания устройства.
Сожмите пластины (2) и зафиксируйте их,
нажав на фиксатор (6).
Завивка волос
Перед включением выпрямителя устано-
вите насадки (1) на корпус выпрямителя.
Включите выпрямитель, переведя пере-
ключатель (4) в положение «ON».
Подождите 1 минуту для разогрева пла-
стин (2).
Поместите прядь волос между пластина-
ми (2) и сожмите их. Накрутите прядь во-
круг насадок (1).
Подержите несколько секунд, отпустите
прядь и разожмите пластины (2).
При необходимости повторите процедуру.
Чтобы не нарушить прическу, расчесы-
вайте накрученные локоны только после
того, как волосы остынут.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите устройство от
сети и дайте ему полностью остыть.
Запрещается погружать корпус устрой-
ства, сетевой шнур и вилку сетевого шну-
ра в воду или любые другие жидкости.
Внешнюю поверхность корпуса и рабочие
пластины (2) протирайте мягкой влажной
тканью.
Запрещается использовать для чистки
устройства абразивные моющие сред-
ства и растворители.
Хранение
Перед тем как убрать выпрямитель на
хранение, дайте ему полностью остыть и
убедитесь, что корпус устройства чистый
и сухой.
Сожмите пластины и зафиксируйте их,
нажав на фиксатор (6).
Не наматывайте сетевой шнур на корпус
устройства, так как это может привести к
повреждению шнура.
Храните устройство в сухом прохладном
месте, недоступном для детей.
Комплект поставки
Выпрямитель – 1 шт.1.
Насадки для завивки – 2 шт.2.
Инструкция – 1 шт.3.
Технические характеристики
Электропитание:
220 В ~ 50 Гц
Производитель оставляет за собой право из-
менять характеристики устройств без пред-
варительного уведомления.
Срок службы устройства - не менее 5 лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским и
российским стандартам безопас-
ности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Ав-
стрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае.
РУССКИЙ
4
HAARGLÄTTER VT-1315
Bedienungsanleitung
Beschreibung
Abnehmbare Lockenaufsätze1.
Arbeitsplatten2.
Temperaturregler3.
Netzschalter „ON/OFF“4.
Betriebsanzeiger5.
Fixiervorrichtung6.
ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in
der Nähe von den mit Wasser befüllten Becken
(Badewanne, Wasserbecken usw.) zu nutzen.
Bei der Nutzung des Geräts im Badezimmer
schalten Sie es nach dem Betrieb vom
Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den
Netzstecker des Geräts aus der Steckdose,
weil die Wassernähe gefährlich ist, wenn das
Gerät sogar mittels Schalter ausgeschaltet
ist.
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im
Stromversorgungskreis des Badezimmers
aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen
Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vergewissern Sie sich vor der ersten
Inbetriebnahme, dass die Spannung des
Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo
Sprays oder leicht entfl ammbare Flüssigkeiten
verwendet werden.
Tragen Sie den Haarlack nur nach dem
Haarglätten.
Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch
und vor der Reinigung vom Stromnetz immer
ab.
Es ist nicht gestattet, das Gerät beim
Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu
ziehen, halten Sie es am Netzstecker.
Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen
Händen aus der Steckdose.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen
aufzubewahren, von denen es in die mit
Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken
stürzen könnte, tauchen Sie es nie ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
Badens zu nutzen.
Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen,
ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, danach können Sie das Gerät aus
dem Wasser holen.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte
Personen das Gerät nutzen.
Dieses Gerät darf von Kindern und
behinderten Personen nicht genutzt werden,
es sei denn ihnen eine angemessene und
verständliche Anweisung über die sichere
Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner
falschen Nutzung durch die Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig
sind.
Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von
nassen Haaren und synthetischen Perücken.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und
anderen Körperteilen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät auf weiche
Oberfl ächen (Bett oder Sofa) zu legen und es
abzudecken.
Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfl äche bleibt
einige Zeit nach dem Ausschalten des Geräts
heiß.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur
am Handgriff. Es ist nicht gestattet, die
Arbeitsplatten des Geräts während seines
Betriebs zu berühren.
Es wird empfohlen, das Netzkabel während
der Nutzung des Geräts auf die gesamte
Länge abzuwickeln.
Das Netzkabel soll:
- mit heißen Gegenständen nicht in Berührung
kommen,
- über scharfe Kanten nicht gezogen werden,
- als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt
werden.
Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschädigt ist, wenn Störungen auftreten und
wenn es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie
sich an ein autorisiertes Kundenservicedienst,
falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es
abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das
Gerät.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET.
BETRIEBSANLEITUNG
Nehmen Sie den Haarglätter aus der
Verpackung heraus und wickeln Sie das
Netzkabel komplett ab.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, prüfen
Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der
Netzspannung Ihres Hauses übereinstimmt.
Machen Sie das Gerät auf, drücken Sie die
Platten leicht zusammen und drücken Sie auf
die Fixiervorrichtung (6).
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in
die Steckdose.
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den
Schalter (4) in die Position “ON” stellen, es
wird dabei Betriebsanzeiger (5) aufl euchten.
Anmerkung:
Beim ersten Einschalten des Geräts kann ein
Geruch vom Heizelement entstehen, es ist
normal.
Sie können die Temperatur (von 150 bis 230° С)
mit dem Temperaturregler (3) abhängig vom
Haartyp einstellen.
Anmerkung:
Denken Sie bei der Einstellung der Temperatur
daran, dass die Aufheizung der Platten (2)
sehr schnell erfolgt, und ihre Abkühlung
längere Zeit dauert.
Verteilen Sie Ihre Haare auf die ca. 4-5 cm
breiten Strähnen.
Warten Sie 1 Minuten ab, bis die Arbeitsplatten
(2) die eingestellte Temperatur erreichen.
Legen Sie Haarsträhne zwischen den Platten
(2) und drücken Sie diese zusammen.
Drücken Sie die Arbeitsplatten nur am
Handgriff zusammen, es ist nicht gestattet,
das Gehäuse des Geräts, Ränder der
Gehäuses und der Arbeitsplatten (2) während
des Betriebs des Geräts zu berühren.
Halten Sie den Haarglätter einige Sekunden
und ziehen Sie ihn entlang der Strähne,
drücken Sie dabei die Platten leicht
zusammen.
Wiederholen Sie den Prozess, bis Ihre Haare
geglättet werden.
Nach dem Haarglätten stellen Sie den
Schalter (4) in die Position “OFF” und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose
heraus, warten Sie ab, bis das Gerät komplett
abgekühlt wird.
Drücken Sie die Arbeitsplatten (2) zusammen
und fi xieren Sie diese, indem Sie auf die
Fixiervorrichtung (6) drücken.
Ondulieren
Stellen Sie die Aufsätze (1) vor dem
Einschalten des Geräts aufs Gehäuse des
Haarglätters auf.
Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie den
Schalter (4) in die Position „ON“.
Warten Sie 1 Minuten ab, bis sich die
Arbeitsplatten (2) aufheizen.
Legen Sie Haarsträhne zwischen den
Arbeitsplatten (2) und drücken Sie diese
zusammen. Wickeln Sie eine kleine Strähne
um die Aufsätze (1) auf.
Warten Sie einige Sekunden ab, lassen Sie die
Strähne frei und drücken Sie die Arbeitsplatten
(2) auseinander.
Falls es notwendig ist, wiederholen Sie die
Prozedur.
Um die Frisur nicht zu zerstören, kämmen
Sie Ihre Haare erst nach der Abkühlung der
Locken.
Reinigung und Pfl ege
Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom
Stromnetz ab, und lassen Sie es komplett
abkühlen.
Tauchen Sie nie das Gehäuse des Geräts, das
Netzkabel oder die Steckdose des Geräts ins
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Reinigen Sie die Außenseite und die
Arbeitsplatten (2) des Geräts mit einem
weichen feuchten Tuch.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und
Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts
zu nutzen.
Aufbewahrung
Bevor Sie das Gerät zur längeren
Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie es
komplett abkühlen und vergewissern Sie sich,
dass das Gehäuse des Geräts sauber und
trocken ist.
Drücken Sie die Arbeitplatten zusammen
und fi xieren Sie diese, indem Sie auf die
Fixiervorrichtung (6) drücken.
Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät,
da es zu seiner Beschädigung führen kann.
Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen,
trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort
auf.
Lieferumfang
Glätteisen – 1 St.1.
Lockenaufsätze – 2 St.2.
Bedienungsanleitung3.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung:
220 V ~ 50 Hz
Der Hersteller behält die Rechte vor,
Veränderungen in die Konstruktion des Geräts
ohne vorzeitige Benachrichtigung vornehmen zu
dürfen.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt
mindestens 5 Jahre.
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden Ge-
währleistung den Check oder die Quittung über den
Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und den Vor-
schriften 73/23/EWG über die Nieder-
spannungsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
HAIR STRAIGHTENER VT-1315
Instruction manual
Description
Removable curling attachments1.
Operating plates2.
Temperature control3.
“ON/OFF” switch4.
Operation indicator5.
Clamp6.
ATTENTION! Do not use the unit near water
reservoirs (bath, swimming pool etc.).
When using the unit in a bathroom, dis--
connect it immediately after usage, pull
the plug out of the socket, as when water
is near it is dangerous even if the switch is
off;
For additional protection you can install a -
residual current device with nominal cur-
rent of operation, not exceeding 30 mA
into the mains of the bathroom while instal-
lation refer to a specialist.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, make sure that the
operating voltage of the unit corresponds
to the voltage of the electric network.
Never leave the operating unit unattend-
ed.
Do not use the unit in places, where aero-
sols or inflammable liquids are used.
Hair sprayer can be used only after straight-
ening of hair.
Always unplug the unit after usage and be-
fore cleaning.
When unplugging the unit, take the plug,
do not pull the cord.
Do not take the plug with wet hands.
Do not keep the unit in places where it can
fall into a bath or a basin, filled with water;
do not immerse the unit, the power plug
and the power cord into water or other liq-
uids.
Do not use the unit while taking a bath.
If the unit fell into water, unplug it imme-
diately, only after it you can take it out of
water.
Children and disabled persons can use the
unit only under supervision of adults.
This unit is not intended for usage by chil-
dren or disabled persons unless they are
given all the necessary instructions on
safety measures and information about
danger, which can be caused by improper
usage of the unit.
Do not use the unit when you are drowsy.
Do not use the unit to straighten wet hair or
synthetic wigs.
Avoid contact of hot surfaces with your
face, neck and other parts of your body.
Do not put the operating unit on heat-sen-
sitive surfaces,
soft surfaces (bed or sofa),
do not cover it.
Be careful! The operating surface remains
hot for some time after switching off of the
unit.
Take the operating unit only by the handle.
Do not touch the operating plates during
operation of the unit.
While using the unit unwind the cord at full
length.
The power cord should not:
- touch hot objects,
- run over sharp edges,
- be used as a handle.
Periodically check the integrity of the pow-
er cord.
Never use the unit if the power cord, the
plug is damaged; if the unit malfunctions
or after it fell into water. Apply to the autho-
rized service centre for repair.
Before you take the unit away, let it cool
down, do not wind the power cord around
the unit
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY.
OPERATING INSTRUCTIONS
Unpack the unit and unwind the power
cord completely.
Before using the unit for the first time,
make sure that your home electricity sup-
ply corresponds to the voltage specified on
the housing of the unit
.
Open the unit: press the operating plates
(2) together and press the clamp (6).
Insert the plug into the socket .
To switch on the straightener set the switch
(4) to the “ON” position, the operating indi-
cator (5) will light up.
Note:
During the first usage of the unit smell
from the heating element can appear,
it is allowable.
Depending on the hair type set the plates
heating temperature (from 150 to 230°С)
using the control (3).
Note:
When setting the temperature remem-
ber that the plates (2) get hot quickly
but cooling requires more time.
Divide hair into locks with not more than
4-5 cm wide.
Wait 1 minute for the operating plates (2) to
heat up to the required temperature.
Put a lock between the plates (2) and press
them together
. During operation press the
plates together only in the handle zone, do
not touch the unit body, edges of the body
and the operating plates (2).
Wait several seconds and run them till the
end of the lock slightly pressing the plates
together
.
Repeat the procedure until you finish
straightening of the hair
.
After you stop straightening of the hair set
the switch (4) to the “
OFF” position and
take the plug out of the socket
, wait until
the unit cools down completely.
Press the plates (2) together and fix them
pressing the clamp (6).
Curling hair
Before switching on the unit set the attach-
ments (1) on the body of the unit.
Switch on the unit setting the switch (4) to
the “ON” position.
Wait 1 minute for the plates (2) to heat up.
Put the lock between the plates (2) and
press them together. Wind the lock around
the attachments (1).
Wait several seconds, release the lock and
release the plates (2).
If necessary repeat the procedure.
In order not to disturb a hair-do, comb
curled locks only after your hair cools
down.
Cleaning and care
Before cleaning unplug the unit and let it
cool down completely.
Never immerse the unit, the power plug
and the power cord into water or other liq-
uids.
Wipe the body of the unit and the operating
plates (2) with a soft damp cloth.
Do not use abrasives or solvents to clean
the unit.
Storage
Before taking the unit away for storage let
the unit cool down completely and make
sure that the body of the unit is clean and
dry.
Press the plates together and fix them, by
pressing the clamp (6).
Never wind the cord around the unit. It can
damage it.
Keep the unit in a dry cool place, out of
reach of children.
Delivery set
Hair straightener – 1 pc.1.
Curling attachments – 2 pcs.2.
Instruction manual3.
Specifications
Power supply: 220 V ~ 50 Hz
The manufacture preserves the right to
change the specifications of the unit without
preliminary notification.
Service life of the unit is at least 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim un-
der the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC
and to the Low Voltage Regulation
(73/23 EEC)
ENGLISH
2
2
1
3
4
5
6
VT-1315 INSTR.indd 1VT-1315 INSTR.indd 1 16.08.2011 9:57:3716.08.2011 9:57:37

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-1315 BW?

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-1315 BW. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам VitekVT-1315 BW надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Технічні характеристики
Тип
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор yes
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 230
Поворотный шнур yes
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 9
Іонне кондиціонування no
Температура (мін) 150
Час нагрівання 0.5
Ширина пластини 30
Глибина пластини 90
Захист від перенагріву yes
Автоматичне вимкнення no
Регульований термостат yes
Ручка з замком yes
Колір
Колір продукту Black, White
Вміст упаковки
Аксесуари для догляду за волоссям Storage bag
Аксесуари для догляду за волоссям Storage bag
Ергономіка
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор yes
Поворотный шнур yes
Автоматичне вимкнення no
Характеристики
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 230
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 9
Іонне кондиціонування no
Температура (мін) 150
Час розігріву 30
Регульований термостат yes
Технологія Теплий
Тип
yes
yes
no
no
Вага та розміри
Ширина пластини 30
Глибина пластини 90
Дизайн
Захист від перенагріву yes
Ручка з замком yes
Колір продукту Black, White