Vitek VT-1335 VT

Vitek VT-1335 VT інструкція користувача

(1)
 • PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL
  DESCRIERE
  1. Plăci pentru îndreptarea părului
  2. Indicator funcţionare
  3. Întrerupător “ON/OFF”
  4. Cablu de alimentare
  Citiţi cu atenţie instrucţiunea de uti-
  lizare şi păstraţ-o.
  MĂSURI IMPORTANTE DE SIGU-
  RANŢĂ
  Înainte de utilizarea aparatelor
  electrice este necesară respecta-
  rea măsurilor de siguranţă de bază,
  printre acestea:
  • Înainte de a porni aparatul veri-
  caţi dacă tensiunea sursei de
  alimentare corespunde cu cea
  înscrisă pe corpul aparatului.
  Nu folosiţi aparatul în alte scopuri
  decât cele menţionate în instruc-
  ţiuni.
  Deconectaţi aparatul de la reţea
  după fi ecare utilizare.
  Nu scoateţi fi şa de alimentare
  din priză cu mâinile ude.
  Nu poziţionaţi şi nu păstraţi apa-
  ratul în locuri de unde acesta ar
  putea cădea în cada sau chiuve-
  ta ce conţin apă.
  Nu folosiţi aparatul în timp ce fa-
  ceţi baie.
  Nu introduceţi aparatul în apă
  sau alte lichide.
  Dacă aparatul a căzut în apă,
  scoateţi imediat fi şa din priză,
  numai după aceasta scoateţi
  aparatul din apă.
  Nu folosiţi aparatul pe păr artifi ci-
  al.
  Este necesară o atentă suprave-
  ghere atunci când aparatul este
  folosit de copii sau persoane cu
  abilităţi fi zice reduse.
  Feriţi cordonul de alimentare de
  suprafeţe fi erbinţi.
  Nu folosiţi aparatul în stare de
  somnolenţă.
  • Evitaţi contactul părţilor erbinţi
  cu faţa, gâtul şi alte părţi ale cor-
  pului.
  Înainte de a atinge părţile fi erbinţi
  ale aparatului permiteţi-le să se
  răcească.
  Nu folosiţi aparatul dacă este de-
  teriorată fi şa de alimentare sau
  cordonul, dacă funcţionează cu
  anomalii, sau dacă acesta a că-
  zut în apă. Pentru reparaţii ape-
  laţi la un service autorizat.
  Aparatul este destinat numai
  pentru utilizare casnică.
  PORNIREA
  Desfaceţi cablul de alimentare
  pe întreaga lungime.
  Introduceţi fi şa de alimentare în
  priză.
  Porniţi aparatul setând întreru-
  pătorul (3) în poziţia "ON", indi-
  catorul funcţionării se va aprinde
  (2).
  Aşteptaţi câteva secunde până
  aparatul se va încălzi.
  După utilizare setaţi întrerupăto-
  rul (3) în poziţia "OFF" şi scoateţi
  şa de alimentare din priză.
  ÎNDREPTAREA PĂRULUI
  Pentru a obţine un rezultat optim
  atunci când îndreptaţi părul aces-
  ta trebuie să fi e uscat şi curat.
  Împărţiţi părul în şuviţe cu o lăţi-
  me de circa 4 cm.
  Aşezaţi şuviţa între plăcile fi er-
  binţi şi strângeţi-le.
  Ţineţi câteva secunde şi mişcaţi
  aparatul pe întreaga lungime a
  părului strângând uşor plăcile.
  Repetaţi până nu veţi îndrepta
  tot părul.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Înainte de curăţare deconectaţi
  aparatul de la reţea şi permiteţi
  acestuia să se răcească.
  Nu scufundaţi aparatul în apă
  sau alte lichide.
  Ştergeţi corpul aparatului şi plă-
  cile cu o cârpă moale umedă.
  Nu folosiţi pentru curăţarea apa-
  ratului agenţi de curăţare abra-
  zivi sau dizolvanţi.
  PĂSTRARE
  Înainte de a depozita aparatul
  permiteţi acestuia să se răceas-
  că şi asiguraţi-vă că corpul apa-
  ratului este uscat.
  Nu înfăşuraţi cordonul de alimen-
  tare pe corpul aparatului, deoa-
  rece acesta se poate deteriora.
  Păstraţi aparatul la loc răcoros,
  uscat, inaccesibil pentru copii.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Tensiune de alimentare:
  220-240 V ~ 50 Hz
  Putere de consum: 55 W
  Producătorul îi rezervează dreptul
  de a schimba caracteristicile apara-
  telor fără anunţare prealabilă.
  Termenul a produsului - 5 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei
  pentru produsul dat, rugăm să Vă
  adresaţi la distribuitorul regional sau
  la compania, unde a fost procurat
  produsul dat. Serviciul de garanţie
  se realizează cu condiţia prezentă-
  rii bonului de plată sau a oricărui alt
  document fi nanciar, care confi rmă
  cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde
  cerinţelor EMC, întocmite
  în conformitate cu Directi-
  va 89/336/EEC i Directiva
  cu privire la electrosecuri-
  tate/joasă tensiune (73/23
  EEC).
  ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
  6
  ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШ
  СИПАТТАМАСЫ
  1. Шашты түзетуге арналған
  тілімшелер
  2. Жұмыс істеу көрсеткіші
  3. “ON/OFF” қорек сөндіргіші
  4. Желілік бау
  Пайдалану бойынша нұсқаулықты
  зейін қойып оқып шығыңыз жəне
  сақтап қойыңыз.
  МАҢЫЗДЫ САҚТАНДЫРУ
  ШАРАЛАРЫ
  Электр аспаптарын пайдаланған
  кезде негізгі сақтандыру
  шараларын орындау керек,
  келесілерді қоса:
  Іске қосу алдында, электр
  желісінің кернеуі құрылғының
  жұмыс кернеуіне сəйкес
  келетініне көз жеткізіңіз.
  • Құрылғыны тек оның
  тікелей міндеті бойынша
  пайдаланыңыз
  • Əрқашан пайдаланып
  болғаннан кейін аспапты
  желіден ажыратыңыз.
  Желілік баудың айыр тетігін
  сулы қолмен ұстамаңыз.
  Суға толы ваннаға немесе
  қолжуғышқа түсіп кете алатын
  жерлерде аспапты қоймаңыз
  жəне сақтамаңыз.
  • Ваннада жуыну кезінде
  аспапты пайдаланбаңыз.
  Аспапты суға жəне басқа да
  сұйықтықтарға матырмаңыз.
  Егер құрылғы суға түсіп кетсе,
  желілік айыр тетікті ашалықтан
  жедел суырыңыз, содан
  кейін ғана құрылғыны судан
  шығаруға болады.
  • Синтетикалық париктерді
  тарау үшін құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  • Аспапты балалар немесе
  мүмкіндігі шектеулі тұрлғалар
  пайдаланған кезде аса назар
  болыңыз.
  Желілік бауды ыстық
  заттардан алшақ ұстаңыз.
  Егер сіз ұйқылы-ояу болған
  жағдайда құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Аспаптың ыстық бөліктерінің
  бетке, мойынға жəне басқа
  дене мүшелеріне тиюін
  болдырмаңыз.
  • Аспаптың темір бөлшектеріне
  қол тигізу алдында олардың
  суытылуына уақыт беріңіз.
  Желілік айыр тетіктің немесе
  баудың бүлінуі кезінде,
  егер ол іркіліспен істегенде
  немесе суға түскеннен
  кейін құрылғыны пайлануға
  тыйым салынады. Барлық
  жөндеу сұрақтары бойынша
  туындылас қызмет көрсету
  орталығына хабарласыңыз.
  Фен тек үйде қолдануға
  арналған.
  Іске қосу
  Желілік бауды толық
  тарқатыңыз
  Желілік баудың айыртетігін
  ашалыққа салыңыз.
  Ауыстырғышты (3) “ON” күйіне
  белгілеп, құрылғыны қосыңыз,
  сол кезде жұмыс істеу
  көрсеткіші(2) жанады.
  • Құрылғы қызғанға дейін
  бірнеше минут күтіңіз.
  Пайдаланып болғаннан кейін
  сөндіргішті (3) “OFF” күйіне
  орнатыңыз жəне желілік бауды
  айыртетіктен суырыңыз.
  ШАШТЫ ТҮЗЕТУ
  Шашты түзетуге арналған
  қондырманы пайдаланыңыз
  • Қондырманы орнату жеріне
  толық бекітілгенге дейін кигізіп,
  аспаптың корпусына қосыңыз.
  Шашты түзетуде ең жақсы
  нəтижеге жету үшін, олар таза
  жəне құрғақ болуы керек.
  Шашты ені 4 см аспайтын
  тарамдарға бөліңіз.
  • Шаш тарамын ыстық
  тілімдердің арасына салыңыз
  жəне оларды қысыңыз.
  Бірнеше секунд бойы ұстаңыз
  жəне қондырмамен тілімдерді
  сəл қысып, шаш тарамының
  бүкіл ұзындығы бойынша
  жүргізіңіз.
  • Бүкіл шашты түзетуді
  бітіргенге дейін рəсімді
  қайталаңыз.
  Күтімі қызмет көрсетілуі
  Фен тек үйде қолдануға
  арналған.
  Тазалау алдында құрылғыны
  желіден ажыратыңыз жəне
  толық суытылуына уақыт
  беріңіз
  Аспапты суға жəне басқа
  сұйықтықтарға матыруға
  тыйым салынады.
  Сыртқы корпусын жəне жұмыс
  тілімдерін ылғалды матамен
  сүртіңіз.
  • Аспапты тазалауға қажайтын
  жуғыш заттарды жəне
  еріткіштерді пайдалануға
  тыйым салынады.
  Сақталуы
  Сақтап қойғанға дейін
  құрылғының суытылуына
  уақыт беріңіз жəне онын
  корпусы құрғақ екеніне көз
  жеткізіңіз.
  Желілік бауды фенге орамаңыз,
  себебі бұл оның бүлінуіне əкелуі
  мүмкін. Құрылғыны салқын,
  құрғақ, балалардың қолы
  жетпейтін жерде сақтаңыз
  Техникалық сипаттамалары
  Қореқтендіру кернеуі:
  220-240 В ~ 50 Гц
  Тұтынатын қуаты: 55 Вт
  Өндiрушi прибордың
  характеристикаларын
  өзгертуге, алдын ала
  ескертусiз өзiнiң құқын
  сақтайды
  Прибордын қызмет - 5 дейiн
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып
  жатқан бөлшектер дилерден
  тек сатып алынған адамға ғана
  берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған
  жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС
  – жағдайларға
  сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/
  EEC Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген
  Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
  ОПИСАНИЕ
  1. Пластины для распрямления
  волос
  2. Индикатор работы
  3. Выключатель питания “ON/
  OFF”
  4. Сетевой шнур
  Внимательно ознакомьтесь с ру-
  ководством по эксплуатации и
  сохраните его.
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТО-
  РОЖНОСТИ
  При использовании электро-
  прибора необходимо следовать
  основным мерам предосторож-
  ности, включая следующие:
  Прежде чем подключить уст-
  ройство к электросети, убе-
  дитесь, что напряжение, ука-
  занное на устройстве, соот-
  ветствует напряжению элект-
  росети.
  • Используйте устройство толь-
  ко по его прямому назначе-
  нию.
  Всегда отключайте устройс-
  тво от сети после использова-
  ния.
  • Не вынимайте сетевую вилку
  из розетки мокрыми руками.
  Не кладите и не храните уст-
  ройство в местах, где оно мо-
  жет упасть в ванну или рако-
  вину, наполненную водой.
  Не используйте устройство во
  время принятия ванны.
  • Не погружайте устройство в
  воду или иную жидкость.
  Если устройство упало в воду,
  немедленно выньте сетевую
  вилку из розетки. Только пос-
  ле этого можно достать уст-
  ройство из воды.
  • Не пользуйтесь устройством
  на синтетических париках.
  • Необходимо особое внима-
  ние, когда устройством поль-
  зуются дети или люди с огра-
  ниченными возможностями.
  Сетевой шнур должен нахо-
  диться вдали от горячих по-
  верхностей.
  • Не используйте устройство,
  если вы пребываете в сонном
  состоянии.
  • Избегайте соприкосновения
  горячих поверхностей уст-
  ройства с лицом, шеей или
  другими частями тела.
  Прежде чем касаться метал-
  лических частей устройства,
  дайте им остыть.
  • Запрещается использовать
  устройство при повреждении
  сетевой вилки или шнура, а
  также в тех случаях, когда оно
  работает с перебоями или
  после падения устройства в
  воду. По всем вопросам ре-
  монта обращайтесь в автори-
  зованный (уполномоченный)
  сервисный центр.
  • Устройство предназначено
  только для домашнего ис-
  пользования.
  ВКЛЮЧЕНИЕ
  • Полностью размотайте сете-
  вой шнур.
  Вставьте вилку сетевого шну-
  ра в розетку.
  • Включите устройство, устано-
  вив выключатель (3) в положе-
  ние "ON", при этом загорится
  индикатор работы (2).
  • Подождите несколько минут,
  пока устройство нагреется.
  После использования устано-
  вите выключатель (3) в поло-
  жение "OFF" и выньте сетевую
  вилку из розетки.
  РАСПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
  Чтобы получить наилучший
  результат распрямления во-
  лос, они должны быть чисты-
  ми и сухими.
  Распределите волосы на пря-
  ди шириной не более 4 см.
  Поместите прядь волос меж-
  ду горячими пластинами и со-
  жмите их.
  Подержите несколько секунд
  и проведите устройством по
  всей длине пряди волос, слег-
  ка сжимая пластины.
  • Повторяйте процедуру до тех
  пор, пока не завершите рас-
  прямление всех волос.
  ЧИСТКА И УХОД
  Перед чисткой отключите ус-
  тройство от сети и дайте ему
  полностью остыть.
  • Запрещается погружать ус-
  тройство в воду или другие
  жидкости.
  • Протирайте внешнюю поверх-
  ность корпуса и рабочие плас-
  тины мягкой влажной тканью.
  Для чистки устройства запре-
  щается использовать абра-
  зивные моющие средства и
  растворители.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем как убрать уст-
  ройство на хранение, дайте
  ему полностью остыть и убе-
  дитесь, что корпус устройства
  сухой.
  • Во избежание повреждения
  сетевого шнура не наматы-
  вайте его вокруг корпуса уст-
  ройства.
  • Храните устройство в сухом
  прохладном месте, недоступ-
  ном для детей.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС-
  ТИКИ
  Напряжение питания:
  220-240 В ~ 50 Гц
  Потребляемая мощность: 55 Вт
  Производитель оставляет за
  собой право изменять характе-
  ристики приборов без предва-
  рительного уведомления
  Срок службы прибора - 5 лет
  Данное изделие соот-
  ветствует всем требуе-
  мым европейским и рос-
  сийским стандартам
  безопасности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
  Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070
  Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  HAARGLÄTTER
  BESCHREIBUNG
  1. Glätterplatten
  2. Betriebsanzeiger
  3. Netzschalter „ON/OFF“
  4. Netzkabel
  Lesen Sie aufmerksam die Bedie-
  nungsanleitung und bewahren Sie
  diese für die weitere Nutzung auf.
  WICHTIGE SICHERHEITSHIN-
  WEISE
  Beim Gebrauch der elektrischen
  Geräte sind wichtige Sicherheits-
  maßnahmen zu beachten, unter
  anderem:
  • Bevor Sie das Gerät ans Strom-
  netz anschließen, prüfen Sie, ob
  die Spannungsangabe auf dem
  Gerät mit der örtlichen Netz-
  spannung übereinstimmt.
  • Verwenden Sie das Gerät nur
  bestimmungsgemäß.
  Schalten Sie das Gerät nach
  dem Gebrauch vom Stromnetz
  immer ab.
  Ziehen Sie nie den Netzstecker
  mit nassen Händen aus der
  Steckdose.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  in den Stellen aufzubewahren
  oder zu legen, von denen er in
  die mit Wasser gefüllte Wan-
  ne oder Waschbecken stürzen
  könnte.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  während des Badens zu nutzen.
  Tauchen Sie nie das Gerät ins
  Wasser oder andere Flüssig-
  keiten.
  Sollte das Gerät einmal ins Was-
  ser fallen, ziehen Sie sofort den
  Netzstecker aus der Steckdose.
  Danach können Sie das Gerät
  aus dem Wasser holen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  fürs Styling von synthetischen
  Perücken zu nutzen.
  • Besondere Vorsichtsmaß-
  nahmen sind in den Fällen an-
  gesagt, wenn Kinder oder be-
  hinderte Personen das Gerät
  nutzen.
  • Halten Sie das Netzkabel von
  heißen Oberfl ächen fern.
  Nutzen Sie das Gerät nicht,
  wenn Sie schläfrig sind.
  Vermeiden Sie die Berührung
  von heißen Teilen des Geräts mit
  dem Gesicht, Hals und anderen
  Körperteilen.
  Bevor Sie Metallteile des Geräts
  berühren, lassen Sie diese ab-
  kühlen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  zu nutzen, wenn das Netzkabel
  oder der Netzstecker beschä-
  digt sind, wenn Störungen auf-
  treten und wenn es ins Wasser
  gefallen ist. Bitte wenden Sie
  sich an ein autorisiertes Kun-
  denservicedienst, falls Pro-
  bleme mit dem Gerät auftreten.
  Das Gerät ist nur für den Ge-
  brauch im Haushalt geeignet.
  INBETRIEBNAHME
  Wickeln Sie das Netzkabel kom-
  plett ab.
  Stecken Sie den Netzstecker des
  Netzkabels in die Steckdose.
  Schalten Sie das Gerät ein, in-
  dem Sie den Schalter (3) in die
  Position “ON” stellen, es wird
  dabei Betriebsanzeiger (2)
  leuchten.
  Lassen Sie das Gerät vor Ge-
  brauch einige Minuten lang auf
  die Betriebstemperatur auf-
  kommen.
  Nach der Nutzung des Geräts
  stellen Sie den Schalter (3) in
  die Position „OFF“ und ziehen
  Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose heraus.
  HAARGLÄTTEN
  Um den besseren Effekt bei
  Haarglätten zu erzielen, sollen
  Ihre Haare sauber und trocken
  sein.
  Verteilen Sie die Haare auf der
  ca. 4 cm breiten Strähne.
  Legen Sie Haarsträhne zwischen
  den heißen Platten und drücken
  Sie diese zusammen.
  Halten Sie einige Sekunden und
  ziehen Sie den Haarglätter ent-
  lang der Strähne, drücken Sie
  dabei die Platten leicht zusam-
  men.
  • Wiederholen Sie das Verfahren,
  bis Ihre Haare geglättet werden.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Vor der Reinigung schalten Sie
  das Gerät vom Stromnetz ab,
  und lassen Sie es komplett ab-
  kühlen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  ins Wasser oder andere Flüssig-
  keiten zu tauchen.
  Reinigen Sie die Außenseite und
  die Platten des Geräts mit einem
  weichen feuchten Tuch.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv
  und Lösungsmittel für die Reini-
  gung des Geräts zu nutzen.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Gerät zur länge-
  ren Aufbewahrung wegpacken,
  lassen Sie es komplett abküh-
  len.
  Wickeln Sie das Netzkabel nie
  um das Gerät, da es zu seiner
  Beschädigung führen kann.
  Bewahren Sie das Gerät in
  einem kühlen, trockenen und
  für Kinder unzugänglichem Ort
  auf.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung:
  220240 V ~ 50 Hz
  Leistungsaufnahme: 55 W
  Dieses Erzeugnis entspricht allen
  erforderlichen europäischen und
  russischen Vorsichts und hygie-
  nischen Vorschriften.
  Benutzungsdauer der Teekanne
  - 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der
  Gewährleistung kann man beim
  Dealer, der diese Geräte verkauft
  hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man wäh-
  rend der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder
  die Quittung über den Ankauf vor-
  zulegen.
  Das vorliegende
  Produkt entspricht
  den Forderungen der
  elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die
  in 89/336/EWG -
  Richtlinie des Rates
  und den Vorschriften
  73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte
  vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  HAIR STRAIGHTENER
  DESCRIPTION
  1. Straightening plates
  2. Operating indicator
  3. “ON/OFF” switch
  4. Power cord
  Carefully read the operating in-
  structions and keep them for fu-
  ture reference.
  IMPORTANT SAFETY MEAS-
  URES
  When using electrical appliances,
  basic safety measures should al-
  ways be followed, including the
  following:
  Before you plug in the unit, make
  sure that your home electricity
  supply corresponds to the volt-
  age of current specified on the
  housing.
  Use the unit only for its intended
  purposes.
  Always unplug the unit after us-
  age.
  Do not touch the plug with wet
  hands.
  Do not keep the unit in places
  where it can fall into a bath or a
  sink, filled with water.
  Do not use the unit while bath-
  ing.
  Never immerse the unit into wa-
  ter or other liquids.
  If the unit fell into water, unplug
  it immediately, only after you
  can take it out of water.
  Do not use the unit to straighten
  synthetic wigs.
  Close supervision is necessary
  when children or disabled per-
  sons use the unit.
  Place the power cord away from
  hot surfaces.
  Do not use the unit when you are
  drowsy.
  • Avoid contact of hot surfaces
  with your face, neck and other
  parts of your body.
  • Before touching the metal parts
  of the unit, let them cool down.
  Never use the unit if the power
  cord, plug is damaged; if the
  unit malfunctions or after it fell
  into water. Apply to the author-
  ized service centre for repair.
  The unit is intended for house-
  hold usage only.
  SWITCHING ON
  Unwind the power cord com-
  pletely.
  Insert the plug into the socket.
  Switch on the unit, by setting the
  switch (3) to the "ON"position,
  the operating indicator (2) will
  light up.
  • Wait for several minutes, until
  the unit heats up.
  After usage set the switch (3) to
  the "OFF" position and take the
  plug out of the socket.
  STRAIGHTENING HAIR
  To get the best results of
  straightening, hair should be
  clean and dry.
  Divide the hair into locks not
  wider than 4 cm.
  Put a lock between the hot
  plates and press them together.
  • Hold for several seconds and
  move the unit along the whole
  length of a lock, slightly press-
  ing the plates.
  Repeat the procedure until you
  finish straightening all your hair.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Before cleaning, unplug the unit
  and let it cool down completely.
  Do not immerse the unit into wa-
  ter or other liquids.
  Wipe the outer surface of the
  body and the operating plates
  with a soft damp cloth.
  Do not use abrasives and sol-
  vents for cleaning the unit.
  STORAGE
  Let the unit cool down complete-
  ly and make sure that the body
  is dry before taking it away.
  Do not wind the cord around the
  body of the unit; it may cause
  damages to the unit.
  Store the unit in a dry cool place,
  out of reach of children.
  SPECIFICATIONS
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Power consumption: 55 W
  The manufacturer reserves the
  right to change the device's char-
  acteristics without prior notice.
  Service life of the unit - 5 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee con-
  ditions can be obtained from the
  dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when
  making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to
  the EMC-Requirements as
  laid down by the Council
  Directive 89/336/EEC
  and to the Low Voltage
  Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  1335.indd 11335.indd 1 24.11.2010 10:13:3224.11.2010 10:13:32
Vitek VT-1335 VT

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-1335 VT?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-1335 VT. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-1335 VT надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek VT-1335 VT. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-1335 VT на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Загальна інформація
Бренд Vitek
Модель VT-1335 VT
Продукт Стайлер
EAN 9012345008017
Мова Oekraïens, Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch, Roemeens
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Тип Гарячий випрямляч для волосся
Довжина шнура 1.8 м
Світловий індикатор Так
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 200 °C
Поворотный шнур Так
Керамічна система нагріву Так
Теплові налаштування 1
Іонне кондиціонування Ні
Час нагрівання 1 хв
Ширина пластини 25 мм
Глибина пластини 110 мм
Автоматичне вимкнення Ні
Регульований термостат Ні
Енергоживлення
Потужність 55 Вт
Потужність 55 Вт
Колір
Колір продукту Вишневий
Ергономіка
Довжина шнура 1.8 м
Світловий індикатор Так
Поворотный шнур Так
Автоматичне вимкнення Ні
Характеристики
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 200 °C
Керамічна система нагріву Так
Теплові налаштування 1
Іонна функція Ні
Час розігріву 60 сек
Регульований термостат Ні
Технологія Теплий
Тип Утюжок для випрямлення волосся
Випрямлення волосся Так
Завивання волосся Ні
Текстурування волосся Ні
Сушіння волосся Ні
Вага та розміри
Ширина пластини 25 мм
Глибина пластини 110 мм
Дизайн
Колір продукту Вишневий

інструкціїкористувача.com.ua

Шукаєте інструкцію? інструкціїкористувача.com.ua гарантує, що ви знайдете необхідне за лічені секунди. У нашій базі міститься більше 1 мільйона PDF-інструкцій від більш ніж 10 000 торгових марок. Щодня ми додаємо нові версії інструкцій, аби ви завжди могли знайти необхідну саме вам. Усе дуже просто: просто вкажіть назву торгової марки та тип продукції в рядку пошуку, i ви зможете безкоштовно та миттєво переглянути необхідну інструкцію.

інструкціїкористувача.com.ua

© Copyright 2021 інструкціїкористувача.com.ua. Усі права захищено.