Vitek VT-1335 VT інструкція користувача

Vitek VT-1335 VT

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek%VT-1335 VT. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-1335 VT на цій сторінці.

Бренд
Vitek
Модель
VT-1335 VT
Продукт
EAN
9012345008017
Мова
Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський, Український
Тип файлу
PDF
PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL
DESCRIERE
1. Plăci pentru îndreptarea părului
2. Indicator funcţionare
3. Întrerupător “ON/OFF”
4. Cablu de alimentare
Citiţi cu atenţie instrucţiunea de uti-
lizare şi păstraţ-o.
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGU-
RANŢĂ
Înainte de utilizarea aparatelor
electrice este necesară respecta-
rea măsurilor de siguranţă de bază,
printre acestea:
• Înainte de a porni aparatul veri-
caţi dacă tensiunea sursei de
alimentare corespunde cu cea
înscrisă pe corpul aparatului.
Nu folosiţi aparatul în alte scopuri
decât cele menţionate în instruc-
ţiuni.
Deconectaţi aparatul de la reţea
după fi ecare utilizare.
Nu scoateţi fi şa de alimentare
din priză cu mâinile ude.
Nu poziţionaţi şi nu păstraţi apa-
ratul în locuri de unde acesta ar
putea cădea în cada sau chiuve-
ta ce conţin apă.
Nu folosiţi aparatul în timp ce fa-
ceţi baie.
Nu introduceţi aparatul în apă
sau alte lichide.
Dacă aparatul a căzut în apă,
scoateţi imediat fi şa din priză,
numai după aceasta scoateţi
aparatul din apă.
Nu folosiţi aparatul pe păr artifi ci-
al.
Este necesară o atentă suprave-
ghere atunci când aparatul este
folosit de copii sau persoane cu
abilităţi fi zice reduse.
Feriţi cordonul de alimentare de
suprafeţe fi erbinţi.
Nu folosiţi aparatul în stare de
somnolenţă.
• Evitaţi contactul părţilor erbinţi
cu faţa, gâtul şi alte părţi ale cor-
pului.
Înainte de a atinge părţile fi erbinţi
ale aparatului permiteţi-le să se
răcească.
Nu folosiţi aparatul dacă este de-
teriorată fi şa de alimentare sau
cordonul, dacă funcţionează cu
anomalii, sau dacă acesta a că-
zut în apă. Pentru reparaţii ape-
laţi la un service autorizat.
Aparatul este destinat numai
pentru utilizare casnică.
PORNIREA
Desfaceţi cablul de alimentare
pe întreaga lungime.
Introduceţi fi şa de alimentare în
priză.
Porniţi aparatul setând întreru-
pătorul (3) în poziţia "ON", indi-
catorul funcţionării se va aprinde
(2).
Aşteptaţi câteva secunde până
aparatul se va încălzi.
După utilizare setaţi întrerupăto-
rul (3) în poziţia "OFF" şi scoateţi
şa de alimentare din priză.
ÎNDREPTAREA PĂRULUI
Pentru a obţine un rezultat optim
atunci când îndreptaţi părul aces-
ta trebuie să fi e uscat şi curat.
Împărţiţi părul în şuviţe cu o lăţi-
me de circa 4 cm.
Aşezaţi şuviţa între plăcile fi er-
binţi şi strângeţi-le.
Ţineţi câteva secunde şi mişcaţi
aparatul pe întreaga lungime a
părului strângând uşor plăcile.
Repetaţi până nu veţi îndrepta
tot părul.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi
aparatul de la reţea şi permiteţi
acestuia să se răcească.
Nu scufundaţi aparatul în apă
sau alte lichide.
Ştergeţi corpul aparatului şi plă-
cile cu o cârpă moale umedă.
Nu folosiţi pentru curăţarea apa-
ratului agenţi de curăţare abra-
zivi sau dizolvanţi.
PĂSTRARE
Înainte de a depozita aparatul
permiteţi acestuia să se răceas-
că şi asiguraţi-vă că corpul apa-
ratului este uscat.
Nu înfăşuraţi cordonul de alimen-
tare pe corpul aparatului, deoa-
rece acesta se poate deteriora.
Păstraţi aparatul la loc răcoros,
uscat, inaccesibil pentru copii.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Tensiune de alimentare:
220-240 V ~ 50 Hz
Putere de consum: 55 W
Producătorul îi rezervează dreptul
de a schimba caracteristicile apara-
telor fără anunţare prealabilă.
Termenul a produsului - 5 ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei
pentru produsul dat, rugăm să Vă
adresaţi la distribuitorul regional sau
la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie
se realizează cu condiţia prezentă-
rii bonului de plată sau a oricărui alt
document fi nanciar, care confi rmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde
cerinţelor EMC, întocmite
în conformitate cu Directi-
va 89/336/EEC i Directiva
cu privire la electrosecuri-
tate/joasă tensiune (73/23
EEC).
ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
6
ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШ
СИПАТТАМАСЫ
1. Шашты түзетуге арналған
тілімшелер
2. Жұмыс істеу көрсеткіші
3. “ON/OFF” қорек сөндіргіші
4. Желілік бау
Пайдалану бойынша нұсқаулықты
зейін қойып оқып шығыңыз жəне
сақтап қойыңыз.
МАҢЫЗДЫ САҚТАНДЫРУ
ШАРАЛАРЫ
Электр аспаптарын пайдаланған
кезде негізгі сақтандыру
шараларын орындау керек,
келесілерді қоса:
Іске қосу алдында, электр
желісінің кернеуі құрылғының
жұмыс кернеуіне сəйкес
келетініне көз жеткізіңіз.
• Құрылғыны тек оның
тікелей міндеті бойынша
пайдаланыңыз
• Əрқашан пайдаланып
болғаннан кейін аспапты
желіден ажыратыңыз.
Желілік баудың айыр тетігін
сулы қолмен ұстамаңыз.
Суға толы ваннаға немесе
қолжуғышқа түсіп кете алатын
жерлерде аспапты қоймаңыз
жəне сақтамаңыз.
• Ваннада жуыну кезінде
аспапты пайдаланбаңыз.
Аспапты суға жəне басқа да
сұйықтықтарға матырмаңыз.
Егер құрылғы суға түсіп кетсе,
желілік айыр тетікті ашалықтан
жедел суырыңыз, содан
кейін ғана құрылғыны судан
шығаруға болады.
• Синтетикалық париктерді
тарау үшін құрылғыны
пайдаланбаңыз.
• Аспапты балалар немесе
мүмкіндігі шектеулі тұрлғалар
пайдаланған кезде аса назар
болыңыз.
Желілік бауды ыстық
заттардан алшақ ұстаңыз.
Егер сіз ұйқылы-ояу болған
жағдайда құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Аспаптың ыстық бөліктерінің
бетке, мойынға жəне басқа
дене мүшелеріне тиюін
болдырмаңыз.
• Аспаптың темір бөлшектеріне
қол тигізу алдында олардың
суытылуына уақыт беріңіз.
Желілік айыр тетіктің немесе
баудың бүлінуі кезінде,
егер ол іркіліспен істегенде
немесе суға түскеннен
кейін құрылғыны пайлануға
тыйым салынады. Барлық
жөндеу сұрақтары бойынша
туындылас қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Фен тек үйде қолдануға
арналған.
Іске қосу
Желілік бауды толық
тарқатыңыз
Желілік баудың айыртетігін
ашалыққа салыңыз.
Ауыстырғышты (3) “ON” күйіне
белгілеп, құрылғыны қосыңыз,
сол кезде жұмыс істеу
көрсеткіші(2) жанады.
• Құрылғы қызғанға дейін
бірнеше минут күтіңіз.
Пайдаланып болғаннан кейін
сөндіргішті (3) “OFF” күйіне
орнатыңыз жəне желілік бауды
айыртетіктен суырыңыз.
ШАШТЫ ТҮЗЕТУ
Шашты түзетуге арналған
қондырманы пайдаланыңыз
• Қондырманы орнату жеріне
толық бекітілгенге дейін кигізіп,
аспаптың корпусына қосыңыз.
Шашты түзетуде ең жақсы
нəтижеге жету үшін, олар таза
жəне құрғақ болуы керек.
Шашты ені 4 см аспайтын
тарамдарға бөліңіз.
• Шаш тарамын ыстық
тілімдердің арасына салыңыз
жəне оларды қысыңыз.
Бірнеше секунд бойы ұстаңыз
жəне қондырмамен тілімдерді
сəл қысып, шаш тарамының
бүкіл ұзындығы бойынша
жүргізіңіз.
• Бүкіл шашты түзетуді
бітіргенге дейін рəсімді
қайталаңыз.
Күтімі қызмет көрсетілуі
Фен тек үйде қолдануға
арналған.
Тазалау алдында құрылғыны
желіден ажыратыңыз жəне
толық суытылуына уақыт
беріңіз
Аспапты суға жəне басқа
сұйықтықтарға матыруға
тыйым салынады.
Сыртқы корпусын жəне жұмыс
тілімдерін ылғалды матамен
сүртіңіз.
• Аспапты тазалауға қажайтын
жуғыш заттарды жəне
еріткіштерді пайдалануға
тыйым салынады.
Сақталуы
Сақтап қойғанға дейін
құрылғының суытылуына
уақыт беріңіз жəне онын
корпусы құрғақ екеніне көз
жеткізіңіз.
Желілік бауды фенге орамаңыз,
себебі бұл оның бүлінуіне əкелуі
мүмкін. Құрылғыны салқын,
құрғақ, балалардың қолы
жетпейтін жерде сақтаңыз
Техникалық сипаттамалары
Қореқтендіру кернеуі:
220-240 В ~ 50 Гц
Тұтынатын қуаты: 55 Вт
Өндiрушi прибордың
характеристикаларын
өзгертуге, алдын ала
ескертусiз өзiнiң құқын
сақтайды
Прибордын қызмет - 5 дейiн
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып
жатқан бөлшектер дилерден
тек сатып алынған адамға ғана
берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған
жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС
– жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/
EEC Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген
Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
5
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
ОПИСАНИЕ
1. Пластины для распрямления
волос
2. Индикатор работы
3. Выключатель питания “ON/
OFF”
4. Сетевой шнур
Внимательно ознакомьтесь с ру-
ководством по эксплуатации и
сохраните его.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ
При использовании электро-
прибора необходимо следовать
основным мерам предосторож-
ности, включая следующие:
Прежде чем подключить уст-
ройство к электросети, убе-
дитесь, что напряжение, ука-
занное на устройстве, соот-
ветствует напряжению элект-
росети.
• Используйте устройство толь-
ко по его прямому назначе-
нию.
Всегда отключайте устройс-
тво от сети после использова-
ния.
• Не вынимайте сетевую вилку
из розетки мокрыми руками.
Не кладите и не храните уст-
ройство в местах, где оно мо-
жет упасть в ванну или рако-
вину, наполненную водой.
Не используйте устройство во
время принятия ванны.
• Не погружайте устройство в
воду или иную жидкость.
Если устройство упало в воду,
немедленно выньте сетевую
вилку из розетки. Только пос-
ле этого можно достать уст-
ройство из воды.
• Не пользуйтесь устройством
на синтетических париках.
• Необходимо особое внима-
ние, когда устройством поль-
зуются дети или люди с огра-
ниченными возможностями.
Сетевой шнур должен нахо-
диться вдали от горячих по-
верхностей.
• Не используйте устройство,
если вы пребываете в сонном
состоянии.
• Избегайте соприкосновения
горячих поверхностей уст-
ройства с лицом, шеей или
другими частями тела.
Прежде чем касаться метал-
лических частей устройства,
дайте им остыть.
• Запрещается использовать
устройство при повреждении
сетевой вилки или шнура, а
также в тех случаях, когда оно
работает с перебоями или
после падения устройства в
воду. По всем вопросам ре-
монта обращайтесь в автори-
зованный (уполномоченный)
сервисный центр.
• Устройство предназначено
только для домашнего ис-
пользования.
ВКЛЮЧЕНИЕ
• Полностью размотайте сете-
вой шнур.
Вставьте вилку сетевого шну-
ра в розетку.
• Включите устройство, устано-
вив выключатель (3) в положе-
ние "ON", при этом загорится
индикатор работы (2).
• Подождите несколько минут,
пока устройство нагреется.
После использования устано-
вите выключатель (3) в поло-
жение "OFF" и выньте сетевую
вилку из розетки.
РАСПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
Чтобы получить наилучший
результат распрямления во-
лос, они должны быть чисты-
ми и сухими.
Распределите волосы на пря-
ди шириной не более 4 см.
Поместите прядь волос меж-
ду горячими пластинами и со-
жмите их.
Подержите несколько секунд
и проведите устройством по
всей длине пряди волос, слег-
ка сжимая пластины.
• Повторяйте процедуру до тех
пор, пока не завершите рас-
прямление всех волос.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите ус-
тройство от сети и дайте ему
полностью остыть.
• Запрещается погружать ус-
тройство в воду или другие
жидкости.
• Протирайте внешнюю поверх-
ность корпуса и рабочие плас-
тины мягкой влажной тканью.
Для чистки устройства запре-
щается использовать абра-
зивные моющие средства и
растворители.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать уст-
ройство на хранение, дайте
ему полностью остыть и убе-
дитесь, что корпус устройства
сухой.
• Во избежание повреждения
сетевого шнура не наматы-
вайте его вокруг корпуса уст-
ройства.
• Храните устройство в сухом
прохладном месте, недоступ-
ном для детей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ
Напряжение питания:
220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 55 Вт
Производитель оставляет за
собой право изменять характе-
ристики приборов без предва-
рительного уведомления
Срок службы прибора - 5 лет
Данное изделие соот-
ветствует всем требуе-
мым европейским и рос-
сийским стандартам
безопасности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070
Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИЙ
4
HAARGLÄTTER
BESCHREIBUNG
1. Glätterplatten
2. Betriebsanzeiger
3. Netzschalter „ON/OFF“
4. Netzkabel
Lesen Sie aufmerksam die Bedie-
nungsanleitung und bewahren Sie
diese für die weitere Nutzung auf.
WICHTIGE SICHERHEITSHIN-
WEISE
Beim Gebrauch der elektrischen
Geräte sind wichtige Sicherheits-
maßnahmen zu beachten, unter
anderem:
• Bevor Sie das Gerät ans Strom-
netz anschließen, prüfen Sie, ob
die Spannungsangabe auf dem
Gerät mit der örtlichen Netz-
spannung übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät nur
bestimmungsgemäß.
Schalten Sie das Gerät nach
dem Gebrauch vom Stromnetz
immer ab.
Ziehen Sie nie den Netzstecker
mit nassen Händen aus der
Steckdose.
Es ist nicht gestattet, das Gerät
in den Stellen aufzubewahren
oder zu legen, von denen er in
die mit Wasser gefüllte Wan-
ne oder Waschbecken stürzen
könnte.
Es ist nicht gestattet, das Gerät
während des Badens zu nutzen.
Tauchen Sie nie das Gerät ins
Wasser oder andere Flüssig-
keiten.
Sollte das Gerät einmal ins Was-
ser fallen, ziehen Sie sofort den
Netzstecker aus der Steckdose.
Danach können Sie das Gerät
aus dem Wasser holen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät
fürs Styling von synthetischen
Perücken zu nutzen.
• Besondere Vorsichtsmaß-
nahmen sind in den Fällen an-
gesagt, wenn Kinder oder be-
hinderte Personen das Gerät
nutzen.
• Halten Sie das Netzkabel von
heißen Oberfl ächen fern.
Nutzen Sie das Gerät nicht,
wenn Sie schläfrig sind.
Vermeiden Sie die Berührung
von heißen Teilen des Geräts mit
dem Gesicht, Hals und anderen
Körperteilen.
Bevor Sie Metallteile des Geräts
berühren, lassen Sie diese ab-
kühlen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät
zu nutzen, wenn das Netzkabel
oder der Netzstecker beschä-
digt sind, wenn Störungen auf-
treten und wenn es ins Wasser
gefallen ist. Bitte wenden Sie
sich an ein autorisiertes Kun-
denservicedienst, falls Pro-
bleme mit dem Gerät auftreten.
Das Gerät ist nur für den Ge-
brauch im Haushalt geeignet.
INBETRIEBNAHME
Wickeln Sie das Netzkabel kom-
plett ab.
Stecken Sie den Netzstecker des
Netzkabels in die Steckdose.
Schalten Sie das Gerät ein, in-
dem Sie den Schalter (3) in die
Position “ON” stellen, es wird
dabei Betriebsanzeiger (2)
leuchten.
Lassen Sie das Gerät vor Ge-
brauch einige Minuten lang auf
die Betriebstemperatur auf-
kommen.
Nach der Nutzung des Geräts
stellen Sie den Schalter (3) in
die Position „OFF“ und ziehen
Sie den Netzstecker aus der
Steckdose heraus.
HAARGLÄTTEN
Um den besseren Effekt bei
Haarglätten zu erzielen, sollen
Ihre Haare sauber und trocken
sein.
Verteilen Sie die Haare auf der
ca. 4 cm breiten Strähne.
Legen Sie Haarsträhne zwischen
den heißen Platten und drücken
Sie diese zusammen.
Halten Sie einige Sekunden und
ziehen Sie den Haarglätter ent-
lang der Strähne, drücken Sie
dabei die Platten leicht zusam-
men.
• Wiederholen Sie das Verfahren,
bis Ihre Haare geglättet werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor der Reinigung schalten Sie
das Gerät vom Stromnetz ab,
und lassen Sie es komplett ab-
kühlen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät
ins Wasser oder andere Flüssig-
keiten zu tauchen.
Reinigen Sie die Außenseite und
die Platten des Geräts mit einem
weichen feuchten Tuch.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv
und Lösungsmittel für die Reini-
gung des Geräts zu nutzen.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur länge-
ren Aufbewahrung wegpacken,
lassen Sie es komplett abküh-
len.
Wickeln Sie das Netzkabel nie
um das Gerät, da es zu seiner
Beschädigung führen kann.
Bewahren Sie das Gerät in
einem kühlen, trockenen und
für Kinder unzugänglichem Ort
auf.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung:
220240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 55 W
Dieses Erzeugnis entspricht allen
erforderlichen europäischen und
russischen Vorsichts und hygie-
nischen Vorschriften.
Benutzungsdauer der Teekanne
- 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim
Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man wäh-
rend der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder
die Quittung über den Ankauf vor-
zulegen.
Das vorliegende
Produkt entspricht
den Forderungen der
elektromagnetischen
Verträglichkeit, die
in 89/336/EWG -
Richtlinie des Rates
und den Vorschriften
73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
HAIR STRAIGHTENER
DESCRIPTION
1. Straightening plates
2. Operating indicator
3. “ON/OFF” switch
4. Power cord
Carefully read the operating in-
structions and keep them for fu-
ture reference.
IMPORTANT SAFETY MEAS-
URES
When using electrical appliances,
basic safety measures should al-
ways be followed, including the
following:
Before you plug in the unit, make
sure that your home electricity
supply corresponds to the volt-
age of current specified on the
housing.
Use the unit only for its intended
purposes.
Always unplug the unit after us-
age.
Do not touch the plug with wet
hands.
Do not keep the unit in places
where it can fall into a bath or a
sink, filled with water.
Do not use the unit while bath-
ing.
Never immerse the unit into wa-
ter or other liquids.
If the unit fell into water, unplug
it immediately, only after you
can take it out of water.
Do not use the unit to straighten
synthetic wigs.
Close supervision is necessary
when children or disabled per-
sons use the unit.
Place the power cord away from
hot surfaces.
Do not use the unit when you are
drowsy.
• Avoid contact of hot surfaces
with your face, neck and other
parts of your body.
• Before touching the metal parts
of the unit, let them cool down.
Never use the unit if the power
cord, plug is damaged; if the
unit malfunctions or after it fell
into water. Apply to the author-
ized service centre for repair.
The unit is intended for house-
hold usage only.
SWITCHING ON
Unwind the power cord com-
pletely.
Insert the plug into the socket.
Switch on the unit, by setting the
switch (3) to the "ON"position,
the operating indicator (2) will
light up.
• Wait for several minutes, until
the unit heats up.
After usage set the switch (3) to
the "OFF" position and take the
plug out of the socket.
STRAIGHTENING HAIR
To get the best results of
straightening, hair should be
clean and dry.
Divide the hair into locks not
wider than 4 cm.
Put a lock between the hot
plates and press them together.
• Hold for several seconds and
move the unit along the whole
length of a lock, slightly press-
ing the plates.
Repeat the procedure until you
finish straightening all your hair.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the unit
and let it cool down completely.
Do not immerse the unit into wa-
ter or other liquids.
Wipe the outer surface of the
body and the operating plates
with a soft damp cloth.
Do not use abrasives and sol-
vents for cleaning the unit.
STORAGE
Let the unit cool down complete-
ly and make sure that the body
is dry before taking it away.
Do not wind the cord around the
body of the unit; it may cause
damages to the unit.
Store the unit in a dry cool place,
out of reach of children.
SPECIFICATIONS
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power consumption: 55 W
The manufacturer reserves the
right to change the device's char-
acteristics without prior notice.
Service life of the unit - 5 years
GUARANTEE
Details regarding guarantee con-
ditions can be obtained from the
dealer from whom the appliance
was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when
making any claim under the terms
of this guarantee.
This product conforms to
the EMC-Requirements as
laid down by the Council
Directive 89/336/EEC
and to the Low Voltage
Regulation (73/23 EEC)
ENGLISH
2
1335.indd 11335.indd 1 24.11.2010 10:13:3224.11.2010 10:13:32

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-1335 VT?

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-1335 VT. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам VitekVT-1335 VT надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Технічні характеристики
Тип
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор yes
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 200
Поворотный шнур yes
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 1
Іонне кондиціонування no
Час нагрівання 1
Ширина пластини 25
Глибина пластини 110
Автоматичне вимкнення no
Регульований термостат no
Енергоживлення
Потужність 55
Потужність 55
Колір
Колір продукту Вишневий
Ергономіка
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор yes
Поворотный шнур yes
Автоматичне вимкнення no
Характеристики
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 200
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 1
Іонне кондиціонування no
Час розігріву 60
Регульований термостат no
Технологія Теплий
Тип
yes
no
no
no
Вага та розміри
Ширина пластини 25
Глибина пластини 110
Дизайн
Колір продукту Вишневий