Vitek VT-1342 BW

Vitek VT-1342 BW інструкція користувача

(1)
 • Uscător de păr - perie VT-1342
  Manual de exploatare
  Descriere
  Carcasa
  1.
  Plasa colectorului de aer
  2.
  Comutator de viteză pentru livrarea aerului (0/1/2)
  3.
  Buton conectare/deconectare de livrare aerului «rece
  4.
  «»
  Buton-fi xator de duze «push»
  5.
  Indicator de alimentare
  6.
  Perie cu păr 19 mm
  7.
  Termo-perie 33 mm
  8.
  Termo-perie cu zimţi mobile 30 mm
  9.
  Vîrful duzei-periei
  10.
  Perie plată
  11.
  Concentrator
  12.
  Trusă pentru păstrare
  13.
  ATENŢIE!
  Nu utilizaţi acest dispozitiv în apropierea rezervoarelor
  cu apă (camera de baie, piscină, etc.).
  În cazul utilizării uscătorului de păr în camera de baie,
  deconectaţi dispozitivul de la reţeaua electrică după
  exploatare, extrăgând fi şa cablului electric din priză,
  pentru că afl area lui în apropierea apei prezintă peri-
  col, chiar şi atunci când aparatul este deconectat de
  la întrerupător.
  Pentru protecţie suplimentară este raţională instalarea
  dispozitivului de deconectare de protecţie cu curent
  nominal de acţiune nu mai mare de 30 mA, în lanţul de
  alimentare cu curent electric a camerei de baie; pentru
  instalare adresaţi-vă unui specialist
  .
  MĂSURI DE PRECAUŢIE
  Înainte de a utiliza uscătorul citiţi cu atenţie prezentul
  manual de expploatare. Păstraţi prezenta instrucţiune tot
  timpul de exploatare.
  Pentru a evita riscul electrocutării:
  Înainte de conectare asiguraţi-vă că tensiunea în re-
  ţeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a dispo-
  zitivului.
  Utilizaţi dispozitivul doar conform destinaţiei sale şi uti-
  lizaţi doar duzele incluse în setul de livrare.
  Niciodată nu lăsaţi uscătorul conectat fără suprave-
  ghere.
  Nu conectaţi uscătorul în locuri unde sunt împroşcaţi
  aerosoli sau unde se utilizează lichide uşor infl ama-
  bile.
  Întotdeauna deconectaţi dipozitivul de la reţea după
  utilizare şi înainte de curăţare.
  Extrăgând cablul electric din priză, nu trageţi de cablu,
  ci apucaţi fi şa.
  Nu atingeţi fi şa cablului electric cu mâinile umede.
  Nu lăsaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri de unde ar pu-
  tea cădea în lavoar sau în cada cu apă, nu scufundaţi
  dispozitivul în apă sau alte lichide.
  Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi baie.
  La utilizarea dispozitivului în camera de baie deconec-
  taţi dispozitivul după exploatare, şi anume extrageţi
  şa cablului electric de la reţea, pentru că apropierea
  apei prezintă un pericol, chiar şi atunci cînd dispoziti-
  vul este deconectat de comutator.
  Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi imediat fi şa
  din priză şi doar apoi puteţi să scoateţi uscătorul din
  apă.
  Fiţi deosebit de precaut atunci când dispozitivul este
  utilizat de către copii sau persoane cu dizabilităţi.
  Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi
  utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
  Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazul în care
  persoana responsabilă pentru siguranţa acestora
  le-a explicat instrucţiunile corespunzătoare de utili-
  zare a dispozitivului şi pericolele legate de utilizarea
  necorespunzătoare a acestuia.
  Nu utilizaţi uscătorul dacă vă afl aţi în stare confuză.
  Luaţi dispozitivul funcţionat numai în zona mânerului.
  Nu utilizaţi dispozitivul pentru coafarea perucilor sin-
  tetice.
  Nu orientaţi aerul fi erbinte în ochi sau spre alte părţi
  sensibile ale corpului.
  Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale dispozitivului
  cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
  Duză-concentrator se încălzeşte în timpul funcţionării.
  Înainte de a scoate, lăsaţi-l să se răcească.
  Nu introduceţi obiecte străine în oricare dintre orifi ciile
  de pe carcasa dipozitivului.
  Este interzisă acoperirea orifi ciilor externe ale uscăto-
  rului, nu-l plasaţi pe suprafeţe moi (pat sau canapea),
  unde orifi ciile pentru aer se pot astupa. În orifi ciile pen-
  tru aer nu trebuie să fi e puf, praf, păr, etc.
  Evitaţi pătrunderea părului în plasa colectorului de aer
  în timpul operării cu dispozitivul.
  Atunci când utilizaţi dispozitivul, se recomandă desfă-
  şurarea cablului în toată lungimea sa.
  Cablul electric nu trebuie:
  - să se atingă de obiecte fi erbinţi,
  - să treacă peste margini ascuţite,
  - e utilizat în calitate de mâner pentru deplasarea
  dispozitivului.
  Verifi caţi periodic starea izolarei cablului de alimen-
  tare.
  Este interzisă utilizarea uscătorului în cazul deteri-
  orării cablului electric sau a fi şei, dacă funcţionează
  necorespunzător (cu întreruperi) sau după căderea lui.
  Pentru reparaţie adresaţi-vă la un centru specializat
  de service.
  Înainte de a stoca uscătorul, lăsaţi-l să se răcească şi
  niciodată nu înfăşuraţi cablul în jurul său.
  DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU
  UTILIZARE ÎN CONDIŢII CASNICE.
  CONECTAREA USCĂTORULUI DE PĂR
  - Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiunea în
  reţeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a
  uscătorului de păr.
  - Desfăşuraţi totalmente cablul electric şi introduceţi fi şa
  cablului electric în priză.
  - Setaţi viteza necesară de livrare a aerului cu ajutorul
  comutatorului (3), se va ilumina indicatorul (6):
  «0» – uscător de păr deconectat,
  «1»- viteză joasă,
  «2»- viteză înaltă.
  Livrarea aerului rece
  În modelul dat este prevăzută funcţia de livrare a «aerului
  rece», folosita pentru fi xarea coafurii. Pentru livrarea
  aerului «rece» apăsaţi butonul (4) «» şi deplăsaţi-l
  înainte. Pentru anularea livrării aerului «rece» deplasaţi
  butonul (4) «» în direcţie inversă.
  Tehnologia Aqua Ionic
  Generatorul încorporat produce ionii încărcat negativ
  care micşorează încărcătura statică părului şi majorează
  absorbţia umiditatei părului. Datorită faptului părului D-vă
  va fi mai moale şi lucios. Funcţia Aqua Ionic lucrează în
  toate regimurile (1/2/).
  Duze
  - Montaţi duză (7, 8, 9, 11, 12) pe carcasa uscătorului,
  reunind marcarea «» de pe duză cu marcarea de pe
  carcasa «» şi rotiţi duză pînă la coinciderea marcarei
  «».
  - Întroduceţi fi şa cablului electric în priză.
  - Înfăşuraţi pe perie o şuviţă îngustă de păr.
  - Conectaţi uscătorul cu întrerupătorul (3) şi timp de
  câteva secunde uscaţi părul, reglând intensitatea
  jetului de aer cu ajutorul întrerupătorului (3).
  - Scoateţi şuviţă de păr de pe perie.
  - Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale aparatului cu
  faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
  - Nu pieptănaţi buclele imediat după ondulare, lăsaţi
  şuviţele să se răcească. Pentru a conferi buclelor un
  aspect natural, separaţi-le atent cu degetele.
  - Deconectaţi uscătorul, plasînd întrerupătorul (3) în
  poziţia «0», extrageţi fi şa cablului electric din priză şi
  lăsaţi duză să se răcească.
  - Scoateţi duză. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul (5)
  «push», întoarceţi duza şi scoateţi-o.
  Duza-perie cu zimţi şi păr ţepos (7)
  Duza-perie rotundă (7) este ideală pentru aranjarea părului
  scurt, ondularea vîrfelor şi crearei buclelor mici.
  Duza-perie mare cu zimţi protejaţi (8)
  Duza-perie mare (8) ajută la crearea volumului părului şi
  buclelor de păr lung şi libere.
  Duza-perie cu zimţi mobile (9)
  Duza-perie (9) are funcţia de eliberare a buclei după
  uscare. Pentru a înainta zimţile apăsaţi pe vîrful (10) şi
  rotiţi-l. După aranjarea, pentru a elibera bucla, apăsaţi pe
  vîrful (10) şi rotiţi-l.
  Peria pentru aranjarea părului (11)
  Peria (11) creează un efect natural de volum al părului de
  diferite lungimi. Ea contribuie la uscarea moale şi ajută la
  aranjarea părului.
  Duza concentrator de aer (12)
  Duza concentrator (12) permite orientarea unui jet îngust de
  aer de intensitate mare asupra unei anumite şuviţe de păr.
  Îngrijirea părului
  Pentru a atinge rezultate optime (înainte de uscare şi
  coafare) spălaţi părul cu şampon, ştergeţi-l cu prosopul
  pentru înlăturarea surplusului de apă şi pieptănaţi-l.
  Crearea coafurii
  Ar trebuie să începeţi modelarea coafurei de la partea de
  sus al capului. Ţineţi minte că părul trebuie să fi e ucat de
  la rădăcină, înainte de a trece la uscarea unei alte şuviţe,
  asiguraţi-vă că şuviţa anterioară de păr este uscată de la
  rădăcină pînă la vîrf.
  Protecţie împotriva supraîncălzirii
  Uscătorul de păr este prevăzut cu funcţie de protecţie
  împotriva supraîncălzirii, care va deconecta dipozitivul în
  cazul depăşirii nivelului de temperatură a aerului livrat.
  Dacă uscătorul de păr se deconectează în timpul utilizării,
  deconectaţi-l, plasândcomutatorul (3), u-l în poziţia «0»,
  extrageţi fi şa cabului electric din priză, verifi caţi dacă
  orifi ciile de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt blocate,
  lăsaţi uscătorul de păr să se răcească timp de 5-10 minute,
  iar apoi conectaţi-l din nou. Nu blocaţi orifi ciile pentru aer
  în timpul utilizării uscătorului de păr şi evitaţi nimerirea
  părului în plasa colectorului de aer (2).
  Îngrijire şi întreţinere
  - Setaţi întrerupătorul (3) în poziţia
  «0» şi deconectaţi
  uscătorul de la reţeaua electrică.
  - Carcasa uscătorului poate fi ştearsă cu o bucată de
  ţesătură umedă, după care el trebuie şters până la
  uscare.
  - Este interzisă scufundarea aparatului în apă sau în
  alte lichide.
  - Este interzisă utilizarea substanţelor abrazive şi
  dizolvanţilor pentru curăţare.
  Păstrare
  - Dacă uscătorul nu se utilizează, extrageţi fi şa cablului
  electric din priză.
  - Niciodată nu înfăşuraţi cablul electric în jurul
  uscătorului, pentru că acest fapt poate duce la
  defectarea lui. Dacă cablul se deformează în timpul
  utilizării este necesar sa îl îndreptaţi periodic.
  - Uscătorul de păr, duzele le puteţi păstra în trusă (13).
  -
  Păstraţi dispozitivul în loc uscat şi răcoros, inaccesibil
  pentru copii.
  Set de livrare
  Uscător de păr – 1 buc.
  Duză-perie cu zimţi şi păr – 1 buc.
  Duză-perie mare cu zimţi protejate – 1 buc.
  Duză-perie cu zimţi escamotabile – 1 buc.
  Perie pentru aranjarea părului – 1 buc.
  Duză-concenttrator – 1 buc.
  Trusă pentru păstrare – 1 buc.
  Instrucţiune – 1 buc.
  Caracteristici tehnice
  Tensiune de alimentare: 230 V ~ 50 Hz
  Putere: 1000 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul să modifi ce caracteristicile
  aparatelor fără preaviz
  Durata de funcţionare a uscătorului de păr – 3 ani
  Gwarancji
  Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać w
  punkcie sprzedaży, w którym nabyliście Państwo dane
  urządzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
  zobowiązań gwarancyjnych, należy okazać rachunek lub
  fakturę poświadczające zakup.
  Dany wyrób jest zgodny z wymaganiami
  odnośnie elektromagnetycznej
  kompatybilności, przewidzianej
  dyrektywą 89/336/EEC Rady Europy oraz
  przepisem 73/23 EEC o nizkowoltowych
  urządzeniach.
  ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
  6
  Фен-қылшақ VT-1342
  Пайдалану бойынша басшылық
  Сипаттамасы
  Корпусы
  1.
  Ауатартқыш торы
  2.
  Ауа ағынын беру жылдамдығының ауыстырғышы
  3.
  (0/1/2)
  «Салқын» ауаны беруді іске қосу/айыру батырмасы
  4.
  «»
  Қондырмаларды бекітетін батырма «push»
  5.
  Қоректендіру көрсеткіші
  6.
  19 мм қылы бар қылшақ
  7.
  Термо-қылшақ 33 мм
  8.
  Шығатын тістері бар термо-қылшақ 30 мм
  9.
  Қондырма-қылшақтың ұшы
  10.
  Жалпақ қылшақ
  11.
  Концентратор
  12.
  Сақтауға арналған сумка
  13.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  Суы бар ыдыстардың қасында бұл аспапты
  пайдаланбаңыз (ванна, бассейн жəне т.с.с.).
  Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны
  пайдаланып болғаннан кейін, аспапты желіден
  сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін ашалықтан
  ажырату керек, себебі аспап сөндіргішпен сөндірілген
  кезде де, судың жақындығы қауіп төндіреді;
  Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі
  қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу
  құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды
  іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде
  маманға хабарласқан жөн;
  САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
  Құрылғыны пайдалану алдында, берілген
  нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз жəне
  сақтап қойыңыз, кейін оны анықтамалық материал
  ретінде пайдаланыңыз.
  Электр тоғымен зақымдануды болдырмау үшін:
  Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
  құрылғының жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне көз
  жеткізіңіз.
  Құрылғыны тек оның тікелей міндеті бойынша
  пайдаланыңыз; жеткізілім жинағына енетін
  қондырмаларды ғана пайдаланыңыз
  Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
  сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде фенді іске
  қоспаңыз.
  Əрқашан пайдаланып болғаннан кейін жəне тазалау
  алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
  Желілік бауды ашалықтан суырғанда, оны тартпаңыз,
  ал айыртетіктен ұстаңыз.
  Желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
  Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп
  кете алатын жерлерде аспапты қоймаңыз жəне
  сақтамаңыз.
  Ваннада жуыну кезінде аспапты пайдаланбаңыз.
  Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны
  пайдаланып болғаннан кейін, аспапты желіден
  сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін ашалықтан
  ажырату керек, себебі аспап сөндіргішпен сөндірілген
  кезде де, судың жақындығы қауіп төндіреді
  Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыр тетікті
  ашалықтан жедел суырыңыз, содан кейін ғана фенді
  судан шығаруға болады.
  Аспапты балалар немесе мүмкіндігі шектеулі
  тұлғалар пайдаланған кезде аса назар болыңыз.
  Фенді балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі
  адамдар пайдаланған кезде ерекше назар қажет.
  Балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану жəне оны
  дұрыс пайдаланбаған кезде пайда болатын қауіптер
  туралы сəйкес жəне түсінікті нұсқаулықтар берілген
  болмаса құрылғыны пайдалануға рұқсат етілмейді.
  Егер сіз ұйқылы-ояу болған жағдайда құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек қолсап аймағынан
  ғана ұстаңыз.
  Синтетикалық париктерді тарау үшін құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Ыстық ауаны көзге немесе басқа жылусезгіш дене
  мүшелеріне бағыттамаңыз.
  Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке, мойынға жəне
  басқа дене мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
  Саптамалар жұмыс кезінде қызады. Оларды шешер
  алдында суытылуына уақыт беріңіз.
  Фен корпусының кез-келген саңылауларына бөтен
  заттарды түсірмеңіз жəне салмаңыз.
  Феннің ауа саңылауларын жабуға тыйым салынады,
  оны ауа саңылаулары бөгеттеле алатын жұмсақ
  заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз. Ауа
  өтетін тесіктерде жүн, шаң, шаш жəне т.с.с. болмауы
  керек.
  Құрылғының жұмыс істеуі кезінде ауатартқыштың
  торына шаштың түсуін болдырмаңыз.
  Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл
  ұзындығына тарқату ұсынылады.
  Желілік бау:
  - ыстық заттармен жанаспауы,
  - үшкір шеттермен тартылмауы,
  - аспапты тасымалдауға арналған қолсап ретінде
  пайдаланылмауы керек.
  Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
  Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде,
  егер ол іркіліспен істегенде немесе суға түскеннен
  кейін құрылғыны пайлануға тыйым салынады.
  Барлық жөндеу сұрақтары бойынша туындылас
  қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  Аспапты жинап қойғанға дейін оның суытылуына
  мүмкіндік беріңіз жəне ешқашан бауды оған
  орамаңыз.
  Құрылғы үйде пайдалануға ғана арналған
  Фенді іске қосу
  - Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі феннің
  жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
  - Желілік бауды толық тарқатыңыз жəне желілік
  баудың айыртетігін ашалыққа салыңыз.
  - Ауыстырғыш (3) көмегімен қажетті ауа беру
  жылдамдығын орнатыңыз, сол кезде көрсеткіш (6)
  жанады:
  “0” – фен іске қосылмаған;
  “1” – төмен жылдамдық;
  “2” – жоғары жылдамдық.
  “Салқын ауа” беру
  Берілген модельде сіздің шаш үлгіңізді бекіту үшін
  “салқын ауаны” беру қызметі көзделген. «Салқын» ауаны
  беру үшін «» батырмасын (4) басыңыз жəне оны алға
  жылжытыңыз. «Салқын» ауаны беруді болдырмау үшін
  «» батырманы (4) кері бағытта жылжытыңыз.
  Aqua Ionic технологиясы
  Ішетілген генератор кері зарядталған иондарды
  шығарады, олар шаштағы статикалық зарядты азайтады
  жəне шашқа ылғалдың сіңуін ұлғайтады. Соның
  нəтижесінде Сіздің шашыңыз анағұрлым жұмсақ жəне
  жылтыр болады. Aqua Ionic қызметі барлық режимде
  жұмыс істейді (1/2/).
  Қондырмалар
  - Қондырмадағы «» белгісін корпустағы «»
  белгісімен сəйкестендіріп, қондырманы (7, 8, 9, 11,
  12) фен корпусына орнатыңыз жəне қондырманы
  «» белгілері сəйкес болғанға дейін бұраңыз.
  - Желілік баудың айыртетігін ашалыққа салыңыз.
  - Қылшаққа кішкене шаш тарамын бұраңыз.
  - Фенді ауыстырғышпен (3) іске қосыңыз жəне ауа
  ағынының күшін ауыстырғышпен (3) реттеп, бірнеше
  секунд бойы шашты құрғатыңыз.
  - Шаш тарамын қылшақтан шешіңіз.
  - Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке, мойынға жəне
  басқа дене мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
  - Шаш бұйралағаннан кейін бірден тармаңыз, олардың
  суытылуына уақыт беріңіз. Бұйралар табиғи болып
  көрінуі үшін оларды саусақтармен бөліңіз.
  - Ауыстырғышты (3) «0» күйіне белгілеп фенді
  сөндіріңіз, желілік баудың айыртетігін ашалықтан
  суырыңыз жəне қондырманың салқындауына уақыт
  беріңізь.
  - Қондырманы шешіңіз. Ол үшін «push» батырмасын
  (5) басып ұстап тұрыңыз, қондырманы бұраңыз жəне
  оны шешіңіз.
  Тістері жəне қылдары бар қондырма-қылшақ (7)
  Дөңгелек қондырма-қылшақ қысқа шаштарды жатқызу,
  шаш ұштарын бұрау жəне ұсақ бұйраларды жасау үшін
  ең пайдалы болады.
  Қорғалған тістері бар үлкен қондырма-қылшақ (8)
  Үлкен қондырма-қылшақ (8) шаштың көлемін жəне ірі бос
  бұйраларды жасауға көмектеседі.
  Шығатын тістері бар қондырма-қылшақ (9)
  Қондырма-қылшақтың (9) шашты құрғатқаннан кейін
  бұйраны босату қызметі бар. Тістерді шығару үшін ұшқа
  (10) басыңыз жəне оны бұраңыз. Шашты жатқызып
  болғаннан кейін, бұйраны босату үшін ұшқа (10) басыңыз
  жəне оны босатыңыз.
  Шашты жатқызуға арналған қылшақ (11)
  Қылшақ (11) əртүрлі ұзындығы бар шаштарға табиғи
  көлем əсерін береді. Ол жұмсақ құрғатуға көмектеседі
  жəне шашты жатқызуға көмектеседі.
  Қондырма-концентратор (12)
  Қондырма-концентратор (12) беліглі шаш тарамына
  жоғары қарқындылығы бар жіңішке ауа ағынын
  бағыттауға мүмкіндік береді.
  Шаштың күтімі
  Оптималды нəтижеге жету үшін (кептіру жəне тарау
  алдында) шашты сабынсумен жуыңыз, артық ылғалды
  жою үшін оларды сүлгімен сүртіңіз жəне тараңыз.
  Шаш үлгісін жасау
  Шаш үлгісіні жасауды бастың жоғарғы жағынан бастау
  керек. Шашты тамырынан құрғатуды бастау керек
  екенін есте сақтаңыз, келесі тарамды құрғатуға көшу
  алдында, дейінгі тарамды тамырынан ұшына дейін
  құрғатқаныңызға көз жеткізіңіз.
  Қызып кетуден қорғаныс
  Феннің қызып кетуден қорғанысы бар, ол шығатын
  ауаның температусы асып кеткенде құрылғыны
  сөндіреді. Егер фен пайдаланып жатқанда сөніп қалса,
  фенді ажыратқышпен (5) «0» күйіне белгілеңіз, желілік
  айыртетікті ашалықтан суырыңыз, кіретін жəне шығатын
  ауа саңылауларының бөгеттелмегенін тексеріңіз, фенге
  5-10 минут салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін оны
  қайталап іске қосыңыз. Фенді пайдаланған кезде ауа
  саңылауларын бөгеттемеңіз жəне оның ауатартқыш
  саңылауларына шаштың түсуіне жол бермеңіз.
  Күтімі қызмет көрсетілуі
  - Ауыстырғышты (3) «0» күйіне орнатыңыз жəне фенді
  желіден ажыратыңыз.
  - Феннің корпусын ылғалды матамен сүртуге рұқсат
  етіледі, одан кейін оны құрғатып сүрту керек.
  - Аспапты суға жəне басқа сұйықтықтарға матыруға
  тыйым салынады.
  - Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш заттарды жəне
  еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
  Сақталуы
  - Егер фен пайдаланылмаса, əрқашан желілік айыр
  тетікті ашалықтан суырыңыз.
  - Ешқашан желілік бауды фенге орамаңыз, себебі
  бұл оның бүлінуіне əкелуі мүмкін. Егер бау фенді
  пайдаланған кезде бұралып қалса, оны мезігілмен
  түзетіп отырыңыз.
  -
  Фенді жəне қондырмаларды Сіз сумкада (13) сақтай
  аласыз.
  - Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың қолы
  жетпейтін жерде сақтаңыз
  .
  Жеткізілім жинағы
  Фен – 1 дн.
  Тістері жəне қылдары бар қондырма-қылшақ – 1 дн.
  Қорғалған тістері бар қондырма-қылшақ – 1 дн.
  Алынатын тістері бар қондырма-қылшақ – 1 дн.
  Шашты жатқызуға арналған қылшақ – 1 дн.
  Қондырма-концентратор – 1 дн.
  Сақтауға арналған сумка – 1 дн.
  Нұсқаулық – 1 дн.
  Техникалық сипаттамалары
  Қоректендіру кернеуі: 230 В ~ 50Гц
  Қуаты:
  1000 Вт
  Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын алдын-ала
  хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды
  Феннің қызмет ету мерзімі – 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
  дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
  гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сəйкес
  келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне енгiзiлген
  Төменгi Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  Фен-щетка VT-1342
  Руководство по эксплуатации
  Описание
  Корпус
  1.
  Решетка воздухозаборника
  2.
  Переключатель скорости подачи воздуха (0/1/2)
  3.
  Кнопка вкл./выкл. подачи «холодного» воздуха
  4.
  «»
  Кнопка-фиксатор насадок «push»
  5.
  Индикатор питания
  6.
  Щетка со щетиной 19 мм
  7.
  Термо-щетка 33 мм
  8.
  Термо-щетка с выдвижными зубчиками 30 мм
  9.
  Наконечник насадки-щетки
  10.
  Плоская щетка
  11.
  Концентратор
  12.
  Сумка для хранения
  13.
  ВНИМАНИЕ!
  Не использовать это устройство вблизи емкостей
  с водой (ванна, бассейн и т. д.).
  При использовании фена в ванной комнате сле-
  дует отключать устройство от сети после его
  эксплуатации, отсоединив вилку сетевого шнура
  от розетки, так как близость воды представляет
  опасность, даже когда фен выключен выключа-
  телем.
  Для дополнительной защиты целесообраз-
  но установить в цепь питания ванной комнаты
  устройство защитного отключения (УЗО) с номи-
  нальным током срабатывания, не превышающим
  30 мА; при установке следует обратиться к спе-
  циалисту.
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  Перед использованием фена внимательно про-
  читайте руководство по эксплуатации. Сохра-
  няйте данную инструкцию в течение всего срока
  эксплуатации.
  Во избежание риска поражения электротоком:
  Перед включением убедитесь, что напряжение
  электрической сети соответствует рабочему на-
  пряжению устройства.
  Используйте прибор только по его прямому на-
  значению, применяйте только те насадки, кото-
  рые входят в комплект поставки.
  Никогда не оставляйте работающий прибор без
  присмотра.
  Не включайте прибор в местах, где распыляются
  аэрозоли либо используются легковоспламеняю-
  щиеся жидкости.
  Всегда отключайте прибор от сети после исполь-
  зования или перед чисткой.
  Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тя-
  ните за шнур, а держитесь за вилку.
  Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми
  руками.
  Не кладите и не храните устройство в местах, где
  оно может упасть в ванну или раковину, напол-
  ненную водой, не погружайте устройство в воду
  или любую другую жидкость.
  Не используйте прибор во время принятия ванны.
  При использовании прибора в ванной комнате
  следует отключать прибор от сети после его экс-
  плуатации, а именно вынимать вилку сетевого
  шнура из розетки, так как близость воды пред-
  ставляет опасность, даже когда устройство вы-
  ключено выключателем.
  Если устройство упало в воду, немедленно вынь-
  те сетевую вилку из розетки, только после этого
  можно достать прибор из воды.
  Будьте особенно внимательны, когда устрой-
  ством пользуются дети или люди с ограниченны-
  ми возможностями.
  Данное устройство не предназначено для ис-
  пользования детьми и людьми с ограниченными
  возможностями, если только лицом, отвечающим
  за их безопасность, им не даны соответствующие
  и понятные им инструкции о безопасном исполь-
  зовании устройства и тех опасностях, которые
  могут возникать при его неправильном пользо-
  вании.
  Не используйте устройство, если вы находитесь в
  сонном состоянии.
  Беритесь за работающий прибор только в зоне
  рукоятки.
  Не используйте прибор для укладки синтетиче-
  ских париков.
  Не направляйте горячий воздух в глаза или на
  другие теплочувствительные части тела.
  Избегайте соприкосновения горячих поверхно-
  стей устройства с лицом, шеей и другими частя-
  ми тела.
  Насадки во время работы нагреваются. Перед
  снятием дайте им остыть.
  Не роняйте и не вставляйте посторонние предме-
  ты в любые отверстия корпуса прибора.
  Запрещается закрывать воздушные отверстия
  фена, не кладите его на мягкую поверхность (на
  кровать или диван), где воздушные отверстия мо-
  гут быть заблокированы. В воздушных отверсти-
  ях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
  Избегайте попадания волос в решетку воздухоза-
  борника во время работы прибора.
  При эксплуатации прибора рекомендуется раз-
  мотать сетевой шнур на всю его длину.
  Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами,
  - протягиваться через острые кромки,
  - использоваться в качестве ручки для переноски
  прибора.
  Периодически проверяйте состояние изоляции
  сетевого шнура.
  Запрещается использовать устройство при по-
  вреждении сетевой вилки или шнура, если оно
  работает с перебоями, а также после его паде-
  ния. По всем вопросам ремонта обращайтесь в
  авторизованный сервисный центр.
  Прежде чем убрать фен на хранение, обязатель-
  но дайте ему остыть и никогда не обматывайте
  вокруг него сетевой шнур.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДО-
  МАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
  ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕНА
  - Перед включением убедитесь, что напряжение
  электрической сети соответствует рабочему напря-
  жению фена.
  - Полностью размотайте сетевой шнур и вставьте
  вилку сетевого шнура в розетку.
  - Установите нужную скорость подачи воздуха пе-
  реключателем (3), при этом загорится индикатор
  (6):
  «0» – фен отключен,
  «1»- низкая скорость,
  «2»- высокая скорость.
  Подача холодного воздуха
  В данной модели предусмотрена функция подачи
  «холодного» воздуха, используемого для фиксации
  прически. Для подачи «холодного» воздуха нажмите
  на кнопку (4) «» и переместите ее вперед. Для отме-
  ны подачи «холодного» воздуха переместите кнопку
  (4) «» в обратном направлении.
  Технология Aqua Ionic
  Встроенный генератор вырабатывает отрицательно
  заряженные ионы, которые уменьшают статический
  заряд на волосах и увеличивают поглощение волоса-
  ми влаги. Благодаря этому Ваши волосы будут более
  мягкими и сияющими. Функция Aqua Ionic работает
  во всех режимах (1/2/).
  Насадки
  - Установите насадку (7, 8, 9, 11, 12) на корпус
  фена, совместив метку «
  » на насадке с меткой
  на корпусе «
  » и поверните насадку до совмеще-
  ния меток «
  ».
  - Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
  - Накрутите на щетку небольшую прядь волос.
  - Включите фен переключателем (3) и в течение не-
  скольких секунд сушите волосы, регулируя силу
  воздушного потока переключателем (3).
  - Снимите прядь волос со щетки.
  - Избегайте соприкосновения горячих поверхно-
  стей насадок с лицом, шеей и другими частями
  тела.
  - Не расчесывайте волосы сразу после завивки,
  дайте локонам остыть. Чтобы локоны выглядели
  естественно, аккуратно разделите их пальцами.
  - Отключите фен, установив переключатель (3) в
  положение «0», выньте вилку сетевого шнура из
  розетки и дайте насадке остыть.
  - Снимите насадку. Для этого нажмите и удержи-
  вайте кнопку (5) «push», поверните насадку и сни-
  мите ее.
  Насадка-щетка с зубцами и щетинками (7)
  Круглая насадка-щетка (7) идеальна для укладки ко-
  ротких волос, подкручивания кончиков и создания
  мелких локонов.
  Большая насадка-щетка с защищенными зубья-
  ми (8)
  Большая насадка-щетка (8) помогает создать объем
  волос и крупные свободные локоны.
  Насадка-щетка с выдвижными зубцами (9)
  Насадка-щетка (9) имеет функцию освобождения ло-
  кона после сушки. Для выдвижения зубцов нажмите
  на наконечник (10) и поверните его. После укладки,
  для освобождения локона нажмите на наконечник
  (10) и поверните его.
  Щетка для укладки волос (11)
  Щетка (11) создает эффект естественного объема на
  волосах различной длины. Она способствует мягкой
  сушке и помогает при укладке волос.
  Насадка-концентратор (12)
  Насадка-концентратор (12) позволяет направить
  узкий поток воздуха высокой интенсивности на опре-
  деленную прядь волос.
  Уход за волосами
  Для достижения оптимальных результатов (перед
  сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вы-
  трите их полотенцем для удаления избыточной влаги
  и расчешите.
  Создание прически
  Моделирование прически необходимо начинать с
  верхней части головы. Помните, что волосы необ-
  ходимо сушить от их корней, прежде чем перейти к
  сушке следующей пряди, убедитесь, что предыдущую
  прядь волос вы высушили от корней до кончиков.
  Защита от перегрева
  Фен имеет автоматическую защиту от перегрева, ко-
  торая отключит прибор при превышении температуры
  выходящего воздуха. Если фен отключился во время
  работы, выключите его, установив переключатель (3)
  в положение «0» и выньте сетевую вилку из розетки,
  проверьте, не заблокированы ли входные и выход-
  ные воздушные отверстия, дайте фену остыть 10-15
  минут, после чего включите его снова. Не блокируйте
  воздушные отверстия во время использования фена
  и избегайте попадания волос в воздухозаборное от-
  верстие (2).
  Чистка и уход
  - Установите переключатель (3) в положение «0» и
  отключите фен от сети.
  - Корпус фена допускается протирать влажной
  тканью, после этого необходимо протереть его
  насухо.
  - Запрещается погружать устройство в воду или
  другие жидкости.
  - Запрещается использовать для чистки устрой-
  ства абразивные моющие средства и раствори-
  тели.
  Хранение
  - Если фен не используется, вынимайте сетевую
  вилку из розетки.
  - Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг
  фена, так как это может привести к его повреж-
  дению. Если сетевой шнур перекручивается во
  время использования фена, периодически рас-
  прямляйте его.
  - Фен и насадки Вы можете хранить в сумке (13).
  - Храните устройство в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  Комплект поставки
  Фен – 1 шт.
  Насадка-щетка с зубцами и щетинками – 1 шт.
  Большая насадка-щетка с защищенными зубцами – 1 шт.
  Насадка-щетка с убирающимися зубцами – 1 шт.
  Щетка для укладки волос – 1 шт.
  Насадка-концентратор – 1 шт.
  Сумка для хранения – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Напряжение питания: 230 В ~ 50Гц
  Мощность:
  1000 Вт
  Производитель оставляет за собой право изменять
  характеристики устройств без предварительного
  уведомления
  Срок службы устройства – 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и российским
  стандартам безопасности и гигиены.
  Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае.
  РУССКИЙ
  4
  Haartrockner mit Bürste VT -1342
  Bedienungsanleitung
  Beschreibung
  Gehäuse
  1.
  Lufteinlassgitter
  2.
  Schalter der Lüftergeschwindigkeiten (0/1/2)
  3.
  Taste Ein/Aus der Kaltluftzufuhr „
  4.
  Fixierungstaste für Aufsätze „push“
  5.
  Stromversorgungsanzeige
  6.
  Bürste mit Borsten 19 mm
  7.
  Thermobürste 33 mm
  8.
  Thermobürste mit Schiebzacken 30 mm
  9.
  Endstück der Aufsatzbürste
  10.
  Flachbürste
  11.
  Ondulierdüse
  12.
  Tasche
  13.
  ACHTUNG!
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von den
  mit Wasser befüllten Becken (Badewanne, Wasser-
  becken usw.) zu nutzen.
  Bei der Nutzung des Geräts im Badzimmer schalten
  Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, indem
  Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose
  ziehen, weil die Wassernähe gefährlich ist, wenn so-
  gar der Haartrockner mittels Schalter ausgeschaltet
  ist;
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-
  Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversor-
  gungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden
  Sie sich dafür an einen Spezialisten.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme
  des Wasserkochers diese Betriebsanleitung
  aufmerksam durch. Bewahren sie diese
  Betriebsanleitung während der ganzen Betriebszeit
  des Geräts.
  Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden:
  Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnah-
  me, dass die Spannung des Geräts mit der Netz-
  spannung übereinstimmt.
  Nutzen Sie das Gerät bestimmungsgemäß, verwen-
  den Sie nur jene Aufsätze, die zum Lieferungsum-
  fang gehören.
  Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays
  oder leicht entfl ammbare Flüssigkeiten verwendet
  werden.
  Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor
  der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten
  vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie
  es am Netzstecker.
  Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen Händen
  aus der Steckdose.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen auf-
  zubewahren, von denen es in die mit Wasser gefüllte
  Wanne oder Waschbecken stürzen könnte, tauchen
  Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Badens
  zu nutzen.
  Während der Nutzung des Geräts im Badzim-
  mer schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom
  Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker
  des Geräts aus der Steckdose, weil die Wassernähe
  gefährlich ist, wenn sogar der Haartrockner mittels
  Schalter ausgeschaltet ist.
  Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, ziehen Sie
  sofort den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
  das Gerät aus dem Wasser geholt wird.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen
  angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen
  das Gerät nutzen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Per-
  sonen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen eine
  angemessene und verständliche Anweisung über
  die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren
  seiner falschen Nutzung durch die Person, die für
  ihre Sicherheit verantwortlich ist.
  Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
  Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am Hand-
  griff.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät fürs Styling von syn-
  thetischen Perücken zu nutzen.
  Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf an-
  dere wärmeempfi ndliche Körperteile.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen des
  Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körper-
  teilen.
  Die Aufsätze des Geräts können sich während des
  Betriebs erhitzen. Bevor Sie die Aufsätze abneh-
  men, lassen Sie diese abkühlen.
  Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die
  Luftaustrittsöffnungen des Geräts.
  Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des
  Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie
  auf weiche Oberfl ächen (Bett oder Sofa), wo die
  Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es
  soll kein Flaum, Staub, Haare u.ä. in die Lufteintritts-
  öffnungen einlangen.
  Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters
  mit Haaren während des Betriebs des Geräts.
  Es wird empfohlen, das Netzkabel während der
  Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzu-
  wickeln.
  Das Netzkabel soll:
  - mit heißen Gegenständen nicht in Berührung
  kommen,
  - über scharfe Kanten nicht gezogen werden,
  - als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt
  werden.
  Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel des
  Geräts.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn
  das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist,
  wenn Störungen auftreten und wenn es herunterge-
  fallen ist. Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes
  Kundenservicedienst, falls Probleme mit dem Gerät
  auftreten.
  Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es ab-
  kühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das Gerät.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
  GEEIGNET.
  INBETRIEBNAHME DES HAARTROCKNERS
  - Vergewissern Sie sich vor der ersten
  Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der
  Netzspannung übereinstimmt.
  - Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab und stecken
  Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  - Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der
  Kaltluftzufuhr (3) ein, dabei leuchtet der Indikator (6)
  auf.
  “0” – der Haartrockner ist ausgeschaltet;
  „1“ - niedrige Geschwindigkeit;
  „2“ - hohe Geschwindigkeit.
  Kaltluftzufuhr
  In diesem Modell ist die Funktion der Kaltluftzufuhr
  vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwendig ist.
  Drücken Sie die Taste (4) „“ für die Zufuhr der Kaltluft
  und ziehen Sie diese nach vorne. Drücken Sie die Taste
  (4) „“ in der Gegenrichtung, um die Kaltluftzufuhr
  auszuschalten.
  Technologie Aqua Ionic
  Der eingebaute Generator erzeugt negativ geladene
  Ionen, die die statische Ladung von Haaren verringern
  und die Feuchtigkeitsaufnahme von Haaren erhöhen.
  Dadurch werden Ihre Haar sanfter und glänzend. Die
  Funktion Aqua Ionic funktioniert mit allen Betriebsstufen
  (1/2/).
  Aufsätze
  - ˜ppStellen Sie den Aufsatz (7, 8, 9, 11, 12) aufs
  Gehäuse des Haartrockners so auf, dass das Zeichen
  “ am Aufsatz mit dem Zeichen am Gehäuse „
  des Haartrockners zusammenfällt und drehen Sie
  den Aufsatz, bis die Zeichen «» zusammenfallen.
  - Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die
  Steckdose.
  - Wickeln Sie eine kleine Strähne auf den Aufsatz auf.
  - Schalten Sie den Haartrockner mit dem Schalter (3)
  ein und trocknen Sie im Laufe von einigen Sekunden
  Ihre Haare, indem Sie die Luftstromstärke mit dem
  Schalter (3) einstellen.
  - Machen Sie die Strähne frei.
  - Vermeiden Sie die Berührung von heißen
  Oberfl ächen der Aufsätze mit dem Gesicht, Hals und
  anderen Körperteilen.
  - Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Abkühlung
  der Locken. Trennen Sie die Locken mit Fingern
  vorsichtig ab, damit diese natürlich aussehen.
  - Schalten Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab,
  indem Sie den Schalter (3) in die Position “0” stellen,
  ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und
  lassen Sie ihn abkühlen.
  - Nehmen Sie den Aufsatz ab. Drücken und halten Sie
  dafür die Taste (5) „push“, drehen und nehmen Sie
  den Aufsatz ab.
  Aufsatzbürste mit Zähnen und Borsten (7)
  Die runde Aufsatzbürste (7) ist fürs Haarstyling von
  kurzen Haaren, Aufwirbeln von Haarspitzen und der
  Schaffung kurzer Locken ideal geeignet.
  Große Aufsatzbürste mit geschützten Zähnen (8)
  Die große Aufsatzbürste (8) hilft, mehr Haarvolumen und
  große Locken zu schaffen.
  Aufsatzbürste mit Schiebezähnen (9)
  Die Aufsatzbürste (9) verfügt über die Funktion der
  Freilassung der Locken nach der Trocknung. Drücken
  Sie das Endstück (10), um Zähne herauszuschieben,
  und drehen Sie es. Drücken Sie nochmals das Endstück
  (10) nach dem Haarstyling, um Locken freizulassen, und
  drehen Sie es.
  Haarstylingbürste (11)
  Die Bürste (11) schafft den Effekt des Naturvolumens
  der Haare mit verschiedener Länge. Sie ist fürs weiche
  Haartrocknen und Haarstyling geeignet.
  Ondulierdüse (12)
  Mit der Ondulierdüse (12) wird der intensive Luftstrom
  auf eine bestimmte Haarsträhne gerichtet.
  Haarpfl ege
  Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen
  und Styling), waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo,
  wischen Sie mit einem Handtuch zur Entfernung der
  Feuchtigkeit und kämmen Sie diese.
  Haarstyling
  Das Modellieren der Frisur fängt man immer vom
  Hinterkopf an. Vergessen Sie nicht, dass die Haare
  von ihren Wurzeln getrocknet werden müssen, bevor
  Sie zum Trocknen der nächsten Strähne übergehen,
  vergewissern Sie sich, dass die vorherige Strähne von
  Wurzeln bis zu den Spitzen der Haare getrocknet wurde.
  Überhitzungsschutz
  Der Haartrockner ist mit dem automatischen
  Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim
  Übersteigen der Temperatur der eintretenden Luft
  schützt. Falls sich der Haartrockner während des Betriebs
  ausschaltet, schalten Sie ihn mit der Ausschalttaste (3)
  aus, indem Sie ihn in die Position „0“ stellen, ziehen
  Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und
  prüfen Sie, ob die Eingangs- und Austrittsöffnungen mit
  irgendwelchen Gegenständen nicht abgesperrt sind,
  danach lassen Sie den Haartrockner 10-15 Minuten
  abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht
  gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners
  zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen des
  Lufteinlassgitters (2) mit Haaren während des Betriebs.
  Reinigung und Pfl ege
  - Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter (3) in die
  Position «0» und schalten Sie den Haartrockner vom
  Stromnetz ab.
  - Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit
  einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.
  - Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder
  andere Flüssigkeiten zu tauchen.
  - Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für
  die Reinigung des Geräts zu nutzen.
  Aufbewahrung
  - Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie
  es längere Zeit nicht nutzen.
  - Wickeln Sie nie das Netzkabel um das Gerät, weil es
  zu seiner Beschädigung führen kann. Wenn sich das
  Netzkabel während der Nutzung des Haartrockners
  überdreht, richten Sie es ab und zu auf.
  - Der Haartrockner und Aufsätze können in der Tasche
  (13) aufbewahrt werden.
  - Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, kühlen
  und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
  Lieferumfang
  Haartrockner – 1 St.
  Aufsatzbürste mit Zähnen und Borsten – 1 St.
  Große Aufsatzbürste mit geschützten Zähnen - 1 St.
  Aufsatzbürste mit Schiebezähnen – 1 St.
  Haarstylingbürste – 1 St.
  Ondulierdüse – 1 St.
  Tasche – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 230-240 W,~50Hz
  Leistung: 1000 W
  Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen
  in die Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige
  Benachrichtigung vornehmen zu dürfen.
  Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen in
  die Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Benachrich-
  tigung vornehmen zu dürfen.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
  beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen.
  Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check
  oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den
  Forderungen der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richt-
  linie des Rates und den Vorschriften 73/23/
  EWG über die Niederspannungsgeräte vor-
  gesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  Hot air styler VT-1342
  Instruction manual
  Description
  Body
  1.
  Air inlet grid
  2.
  Air supply speed switch (0/1/2)
  3.
  “Cool” air supply on/off button “
  4.
  Attachments clamp “push”
  5.
  Power indicator
  6.
  Brush with bristles 19 mm long
  7.
  Thermo-brush 33 mm
  8.
  Thermo-brush with removable teeth 30 mm
  9.
  Brush attachment tip
  10.
  Flat brush
  11.
  Concentrator
  12.
  Bag for storing
  13.
  ATTENTION!
  Do not use the unit near objects filled with water
  (sink, bath, swimming pool etc.).
  - When using the hair dryer in a bathroom, dis-
  connect it immediately after usage, pull the plug
  out of the socket, because when water is in close
  proximity it constitutes danger even when the unit
  switch is in off position;
  For additional protection you can install a residual
  current device with nominal current of operation,
  not exceeding 30 mA into the mains of the bath-
  room; while installation, refer to a specialist.
  SAFETY MEASURES
  Read these instructions carefully before using
  the unit. Keep this manual during the whole op-
  eration period.
  To protect against risk of electric shock:
  Before switching on the unit, make sure that the
  voltage of the electric network corresponds to the
  operating voltage of the unit.
  Use only the details or the attachments, supplied
  with the unit.
  Never leave the operating unit unattended.
  Do not switch on the unit in places where aerosols
  or inflammable liquids are used.
  Always unplug the unit immediately after using
  and before cleaning.
  When unplugging, do not pull the cord, take the
  plug.
  Do not touch the cable plug with wet hands.
  Do not keep the unit in places where it can fall into
  a bath or a basin, filled with water; do not immerse
  the unit into water or other liquids.
  Do not use the hairdryer while bathing.
  When using the unit in a bathroom, unplug the unit
  after usage, as closeness of water is dangerous,
  even if the unit is switched off.
  If the unit falls into water, unplug it immediately.
  And only then you can take it out of the water.
  Close supervision is necessary when children or
  disabled persons use the unit.
  This unit is not intended for usage by children
  or disabled persons unless they are given all the
  necessary instructions on safety measures and
  information about danger, which can be caused
  by improper usage of the unit.
  Do not use the device if you feel drowsy.
  Take the operating unit only in the zone of the
  handle.
  Do not use the unit to straighten wet hair or syn-
  thetic wigs.
  Do not direct hot air into your eyes or other parts
  of your body, which are sensitive to heat.
  Avoid contact the hot surfaces with your face,
  neck and other parts of your body.
  The attachment gets hot during use. Let it cool
  down before removal.
  Never drop or insert any object into any openings
  of the unit housing.
  Never block the air openings of the appliance or
  place it on a soft surface, such as a bed or couch,
  where the air openings may be blocked. Keep the
  air openings free of lint, dust and hair etc.
  Avoid hair getting into air inlet grid during opera-
  tion of the unit.
  While using the unit unwind the cord at full length.
  The power cord should not:
  - touch hot objects,
  - run through sharp edges,
  - be used as a carrying handle переноски
  прибора.
  Periodically check the integrity of the power cord.
  Never use the unit if the power cord, the plug is
  damaged; if the unit malfunctions or after it fell
  into water. Apply to the authorized service centre
  for repair.
  Before you take the unit away, let it cool down, do
  not wind the power cord around the unit.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY.
  SWITCHING ON THE HAIR-DRYER
  - Before turning on the vacuum cleaner, make sure
  that the voltage of the mains corresponds to the
  voltage of the vacuum cleaner.
  Unwind the power cord completely and insert the
  plug into the socket.
  - Use the air supply speed switch (3) to set the re-
  quired speed, the indicator (6) will light up:
  “0” – off;
  “1”- low speed;
  “2”- high speed.
  Cool” air supply
  This model has a “cool” air supply function for fixing
  up your hair. To supply “cool” air press and hold the
  cool air supply button (4) «» and move it forwards.
  To cancel “cool” air supply, move the (4) «» button
  backwards.
  Aqua Ionic Technology
  Built-in generator produces negatively charged ions ,
  which reduce the static charge in the hair and increas-
  es absorption of moisture by the hair. This will make
  your hair softer and more shining. Aqua Ionic function
  is working in all the modes (1/2/).
  Attachments
  - Set the attachment (7, 8, 9, 11, 12) on the body
  of the unit, matching the «» mark on the attach-
  ment with the «» mark on the body and rotate
  the attachment until the «» marks match.
  - Insert the network cord plug into the socket.
  - Wind a small lock on the brush.
  - Switch on the unit using the switch (3) for several
  seconds dry your hair, adjusting the air flow speed
  by the switch (3).
  - Remove the hair lock from the brush.
  - Avoid contact of hot surfaces with your face, neck
  and other parts of your body.
  - Do not brush the hair immediately after curling, let
  the locks cool down. Divide the locks with fingers
  in order they look naturally.
  - Switch off the unit setting the switch (3) to the “0”
  position, take the plug out of the socket and let the
  attachment cool off.
  - Remove the attachment. To do it, press and hold
  the (5) “push” button, turn the attachment and re-
  move it.
  Brush attachment with teeth and bristles (7)
  Round brush attachment (7) perfectly suits to style
  short hair, curling of the ends and creating small
  curls.
  Large brush attachment with protected teeth (8)
  Large brush attachment (8) helps to create volume of
  the hair and large loose curls.
  Brush attachment with removable teeth (9)
  The brush attachment (9) has a function of the curl
  release after drying. To extend the teeth, press the tip
  (10) and turn it. After styling, to release a curl, press
  the tip (10) and turn it.
  Styling brush (11)
  The brush (11) creates effect of natural volume on hair
  of different length. It helps to dry soft and helps while
  styling.
  Concentrator attachment (12)
  The concentrator attachment (12) allows directing
  narrow air flow of high intensity at the definite lock.
  Hair Care
  To get the best results (before drying or styling) wash
  your hair with shampoo, dry it with a towel and comb
  your hair.
  Styling
  Start styling from the upper side of the head. Remem-
  ber that hair should be dried from roots before starting
  to dry the next lock make sure that you have dried the
  previous lock from roots to tips.
  Protection from overheating
  This hair-dryer has protection from overheating which
  will switch off the hair-dryer if the outlet air is hot. If
  the hair-dryer stops working switch it off by the switch
  (3) setting it to the “0” position, unplug the hair-dryer,
  provide that the inlets and outlets are unblocked and
  let the hair-dryer cool off for 10-15 minutes.After it you
  can switch it on. Do not block the air openings during
  operation of the unit and avoid getting of hair into the
  air inlet opening (2).
  Clean and care
  - Set the switch (3) to the “0” position and discon-
  nect the hair dryer.
  - The housing of the hair-dryer can be cleaned with
  a wet cloth.
  After that, it is necessary to dry the housing.
  - Never immerse the unit into water or other liq-
  uids.
  - Do not use abrasives and solvents to clean the
  unit.
  Storage
  - Always unplug the unit if it is not being used
  - Never wind the cord around the hairdryer.It can
  cause damage to the hair-dryer. Periodically
  strengthen the cord if it is overturned.
  - You cans store the unit and the attachments in the
  bag (13).
  - Keep the unit in a dry cool place out of reach of
  children.
  DELIVERY SET
  Hair dryer – 1 pc.
  Brush attachment with teeth and bristles – 1 pc.
  Large brush attachment with protected teeth – 1 pc.
  Brush attachment with removable teeth – 1 pc.
  Brush for styling – 1 pc.
  Concentrator attachment – 1 pc.
  Bag for storing – 1pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  Technical specifications
  Power supply: 230-240 V ~ 50 Hz
  Capacity:
  1000 W
  The manufacture preserves the right to change the
  specifications of the unit without a preliminary notifi-
  cation.
  Service life of the unit is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be ob-
  tained from the dealer from whom the appliance was
  purchased. The bill of sale or receipt must be pro-
  duced when making any claim under the terms of this
  guarantee.
  This product conforms to the EMC-Re-
  quirements as laid down by the Council
  Directive 89/336/EEC and to the Low
  Voltage Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  7
  2
  1
  8
  10
  11
  9
  12
  13
  6
  3
  4
  5
  VT1342_INSTR.indd 1VT1342_INSTR.indd 1 17.08.2011 11:14:5517.08.2011 11:14:55

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-1342 BW?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-1342 BW. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-1342 BW надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek VT-1342 BW. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-1342 BW на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Vitek
Модель VT-1342 BW
Продукт Стайлер
EAN 9120048690054
Мова Український, Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський
Тип файлу PDF
Характеристики
Іонне кондиціонування
Теплові налаштування 2
Керамічна система нагріву
Регульований термостат
Функція Cool Shot
Тип
Енергоживлення
Потужність 1000
Інші характеристики
Заміна
Вміст упаковки
Футляр для транспортування
Аксесуари для догляду за волоссям Щітка
Ергономіка
Автоматичне вимкнення
Довжина шнура 1.8
Поворотный шнур
Дизайн
Колір продукту Black, White

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Стайлер Vitek

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description