Vitek VT-1342 BW інструкція користувача

Vitek VT-1342 BW

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek%VT-1342 BW. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-1342 BW на цій сторінці.

Бренд
Vitek
Модель
VT-1342 BW
Продукт
EAN
9120048690054
Мова
Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський, Український
Тип файлу
PDF
Uscător de păr - perie VT-1342
Manual de exploatare
Descriere
Carcasa
1.
Plasa colectorului de aer
2.
Comutator de viteză pentru livrarea aerului (0/1/2)
3.
Buton conectare/deconectare de livrare aerului «rece
4.
«»
Buton-fi xator de duze «push»
5.
Indicator de alimentare
6.
Perie cu păr 19 mm
7.
Termo-perie 33 mm
8.
Termo-perie cu zimţi mobile 30 mm
9.
Vîrful duzei-periei
10.
Perie plată
11.
Concentrator
12.
Trusă pentru păstrare
13.
ATENŢIE!
Nu utilizaţi acest dispozitiv în apropierea rezervoarelor
cu apă (camera de baie, piscină, etc.).
În cazul utilizării uscătorului de păr în camera de baie,
deconectaţi dispozitivul de la reţeaua electrică după
exploatare, extrăgând fi şa cablului electric din priză,
pentru că afl area lui în apropierea apei prezintă peri-
col, chiar şi atunci când aparatul este deconectat de
la întrerupător.
Pentru protecţie suplimentară este raţională instalarea
dispozitivului de deconectare de protecţie cu curent
nominal de acţiune nu mai mare de 30 mA, în lanţul de
alimentare cu curent electric a camerei de baie; pentru
instalare adresaţi-vă unui specialist
.
MĂSURI DE PRECAUŢIE
Înainte de a utiliza uscătorul citiţi cu atenţie prezentul
manual de expploatare. Păstraţi prezenta instrucţiune tot
timpul de exploatare.
Pentru a evita riscul electrocutării:
Înainte de conectare asiguraţi-vă că tensiunea în re-
ţeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a dispo-
zitivului.
Utilizaţi dispozitivul doar conform destinaţiei sale şi uti-
lizaţi doar duzele incluse în setul de livrare.
Niciodată nu lăsaţi uscătorul conectat fără suprave-
ghere.
Nu conectaţi uscătorul în locuri unde sunt împroşcaţi
aerosoli sau unde se utilizează lichide uşor infl ama-
bile.
Întotdeauna deconectaţi dipozitivul de la reţea după
utilizare şi înainte de curăţare.
Extrăgând cablul electric din priză, nu trageţi de cablu,
ci apucaţi fi şa.
Nu atingeţi fi şa cablului electric cu mâinile umede.
Nu lăsaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri de unde ar pu-
tea cădea în lavoar sau în cada cu apă, nu scufundaţi
dispozitivul în apă sau alte lichide.
Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi baie.
La utilizarea dispozitivului în camera de baie deconec-
taţi dispozitivul după exploatare, şi anume extrageţi
şa cablului electric de la reţea, pentru că apropierea
apei prezintă un pericol, chiar şi atunci cînd dispoziti-
vul este deconectat de comutator.
Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi imediat fi şa
din priză şi doar apoi puteţi să scoateţi uscătorul din
apă.
Fiţi deosebit de precaut atunci când dispozitivul este
utilizat de către copii sau persoane cu dizabilităţi.
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi
utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazul în care
persoana responsabilă pentru siguranţa acestora
le-a explicat instrucţiunile corespunzătoare de utili-
zare a dispozitivului şi pericolele legate de utilizarea
necorespunzătoare a acestuia.
Nu utilizaţi uscătorul dacă vă afl aţi în stare confuză.
Luaţi dispozitivul funcţionat numai în zona mânerului.
Nu utilizaţi dispozitivul pentru coafarea perucilor sin-
tetice.
Nu orientaţi aerul fi erbinte în ochi sau spre alte părţi
sensibile ale corpului.
Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale dispozitivului
cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
Duză-concentrator se încălzeşte în timpul funcţionării.
Înainte de a scoate, lăsaţi-l să se răcească.
Nu introduceţi obiecte străine în oricare dintre orifi ciile
de pe carcasa dipozitivului.
Este interzisă acoperirea orifi ciilor externe ale uscăto-
rului, nu-l plasaţi pe suprafeţe moi (pat sau canapea),
unde orifi ciile pentru aer se pot astupa. În orifi ciile pen-
tru aer nu trebuie să fi e puf, praf, păr, etc.
Evitaţi pătrunderea părului în plasa colectorului de aer
în timpul operării cu dispozitivul.
Atunci când utilizaţi dispozitivul, se recomandă desfă-
şurarea cablului în toată lungimea sa.
Cablul electric nu trebuie:
- să se atingă de obiecte fi erbinţi,
- să treacă peste margini ascuţite,
- e utilizat în calitate de mâner pentru deplasarea
dispozitivului.
Verifi caţi periodic starea izolarei cablului de alimen-
tare.
Este interzisă utilizarea uscătorului în cazul deteri-
orării cablului electric sau a fi şei, dacă funcţionează
necorespunzător (cu întreruperi) sau după căderea lui.
Pentru reparaţie adresaţi-vă la un centru specializat
de service.
Înainte de a stoca uscătorul, lăsaţi-l să se răcească şi
niciodată nu înfăşuraţi cablul în jurul său.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU
UTILIZARE ÎN CONDIŢII CASNICE.
CONECTAREA USCĂTORULUI DE PĂR
- Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiunea în
reţeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a
uscătorului de păr.
- Desfăşuraţi totalmente cablul electric şi introduceţi fi şa
cablului electric în priză.
- Setaţi viteza necesară de livrare a aerului cu ajutorul
comutatorului (3), se va ilumina indicatorul (6):
«0» – uscător de păr deconectat,
«1»- viteză joasă,
«2»- viteză înaltă.
Livrarea aerului rece
În modelul dat este prevăzută funcţia de livrare a «aerului
rece», folosita pentru fi xarea coafurii. Pentru livrarea
aerului «rece» apăsaţi butonul (4) «» şi deplăsaţi-l
înainte. Pentru anularea livrării aerului «rece» deplasaţi
butonul (4) «» în direcţie inversă.
Tehnologia Aqua Ionic
Generatorul încorporat produce ionii încărcat negativ
care micşorează încărcătura statică părului şi majorează
absorbţia umiditatei părului. Datorită faptului părului D-vă
va fi mai moale şi lucios. Funcţia Aqua Ionic lucrează în
toate regimurile (1/2/).
Duze
- Montaţi duză (7, 8, 9, 11, 12) pe carcasa uscătorului,
reunind marcarea «» de pe duză cu marcarea de pe
carcasa «» şi rotiţi duză pînă la coinciderea marcarei
«».
- Întroduceţi fi şa cablului electric în priză.
- Înfăşuraţi pe perie o şuviţă îngustă de păr.
- Conectaţi uscătorul cu întrerupătorul (3) şi timp de
câteva secunde uscaţi părul, reglând intensitatea
jetului de aer cu ajutorul întrerupătorului (3).
- Scoateţi şuviţă de păr de pe perie.
- Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale aparatului cu
faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
- Nu pieptănaţi buclele imediat după ondulare, lăsaţi
şuviţele să se răcească. Pentru a conferi buclelor un
aspect natural, separaţi-le atent cu degetele.
- Deconectaţi uscătorul, plasînd întrerupătorul (3) în
poziţia «0», extrageţi fi şa cablului electric din priză şi
lăsaţi duză să se răcească.
- Scoateţi duză. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul (5)
«push», întoarceţi duza şi scoateţi-o.
Duza-perie cu zimţi şi păr ţepos (7)
Duza-perie rotundă (7) este ideală pentru aranjarea părului
scurt, ondularea vîrfelor şi crearei buclelor mici.
Duza-perie mare cu zimţi protejaţi (8)
Duza-perie mare (8) ajută la crearea volumului părului şi
buclelor de păr lung şi libere.
Duza-perie cu zimţi mobile (9)
Duza-perie (9) are funcţia de eliberare a buclei după
uscare. Pentru a înainta zimţile apăsaţi pe vîrful (10) şi
rotiţi-l. După aranjarea, pentru a elibera bucla, apăsaţi pe
vîrful (10) şi rotiţi-l.
Peria pentru aranjarea părului (11)
Peria (11) creează un efect natural de volum al părului de
diferite lungimi. Ea contribuie la uscarea moale şi ajută la
aranjarea părului.
Duza concentrator de aer (12)
Duza concentrator (12) permite orientarea unui jet îngust de
aer de intensitate mare asupra unei anumite şuviţe de păr.
Îngrijirea părului
Pentru a atinge rezultate optime (înainte de uscare şi
coafare) spălaţi părul cu şampon, ştergeţi-l cu prosopul
pentru înlăturarea surplusului de apă şi pieptănaţi-l.
Crearea coafurii
Ar trebuie să începeţi modelarea coafurei de la partea de
sus al capului. Ţineţi minte că părul trebuie să fi e ucat de
la rădăcină, înainte de a trece la uscarea unei alte şuviţe,
asiguraţi-vă că şuviţa anterioară de păr este uscată de la
rădăcină pînă la vîrf.
Protecţie împotriva supraîncălzirii
Uscătorul de păr este prevăzut cu funcţie de protecţie
împotriva supraîncălzirii, care va deconecta dipozitivul în
cazul depăşirii nivelului de temperatură a aerului livrat.
Dacă uscătorul de păr se deconectează în timpul utilizării,
deconectaţi-l, plasândcomutatorul (3), u-l în poziţia «0»,
extrageţi fi şa cabului electric din priză, verifi caţi dacă
orifi ciile de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt blocate,
lăsaţi uscătorul de păr să se răcească timp de 5-10 minute,
iar apoi conectaţi-l din nou. Nu blocaţi orifi ciile pentru aer
în timpul utilizării uscătorului de păr şi evitaţi nimerirea
părului în plasa colectorului de aer (2).
Îngrijire şi întreţinere
- Setaţi întrerupătorul (3) în poziţia
«0» şi deconectaţi
uscătorul de la reţeaua electrică.
- Carcasa uscătorului poate fi ştearsă cu o bucată de
ţesătură umedă, după care el trebuie şters până la
uscare.
- Este interzisă scufundarea aparatului în apă sau în
alte lichide.
- Este interzisă utilizarea substanţelor abrazive şi
dizolvanţilor pentru curăţare.
Păstrare
- Dacă uscătorul nu se utilizează, extrageţi fi şa cablului
electric din priză.
- Niciodată nu înfăşuraţi cablul electric în jurul
uscătorului, pentru că acest fapt poate duce la
defectarea lui. Dacă cablul se deformează în timpul
utilizării este necesar sa îl îndreptaţi periodic.
- Uscătorul de păr, duzele le puteţi păstra în trusă (13).
-
Păstraţi dispozitivul în loc uscat şi răcoros, inaccesibil
pentru copii.
Set de livrare
Uscător de păr – 1 buc.
Duză-perie cu zimţi şi păr – 1 buc.
Duză-perie mare cu zimţi protejate – 1 buc.
Duză-perie cu zimţi escamotabile – 1 buc.
Perie pentru aranjarea părului – 1 buc.
Duză-concenttrator – 1 buc.
Trusă pentru păstrare – 1 buc.
Instrucţiune – 1 buc.
Caracteristici tehnice
Tensiune de alimentare: 230 V ~ 50 Hz
Putere: 1000 W
Producătorul îşi rezervă dreptul să modifi ce caracteristicile
aparatelor fără preaviz
Durata de funcţionare a uscătorului de păr – 3 ani
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać w
punkcie sprzedaży, w którym nabyliście Państwo dane
urządzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
zobowiązań gwarancyjnych, należy okazać rachunek lub
fakturę poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wymaganiami
odnośnie elektromagnetycznej
kompatybilności, przewidzianej
dyrektywą 89/336/EEC Rady Europy oraz
przepisem 73/23 EEC o nizkowoltowych
urządzeniach.
ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
6
Фен-қылшақ VT-1342
Пайдалану бойынша басшылық
Сипаттамасы
Корпусы
1.
Ауатартқыш торы
2.
Ауа ағынын беру жылдамдығының ауыстырғышы
3.
(0/1/2)
«Салқын» ауаны беруді іске қосу/айыру батырмасы
4.
«»
Қондырмаларды бекітетін батырма «push»
5.
Қоректендіру көрсеткіші
6.
19 мм қылы бар қылшақ
7.
Термо-қылшақ 33 мм
8.
Шығатын тістері бар термо-қылшақ 30 мм
9.
Қондырма-қылшақтың ұшы
10.
Жалпақ қылшақ
11.
Концентратор
12.
Сақтауға арналған сумка
13.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Суы бар ыдыстардың қасында бұл аспапты
пайдаланбаңыз (ванна, бассейн жəне т.с.с.).
Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны
пайдаланып болғаннан кейін, аспапты желіден
сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін ашалықтан
ажырату керек, себебі аспап сөндіргішпен сөндірілген
кезде де, судың жақындығы қауіп төндіреді;
Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі
қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу
құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды
іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде
маманға хабарласқан жөн;
САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны пайдалану алдында, берілген
нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз жəне
сақтап қойыңыз, кейін оны анықтамалық материал
ретінде пайдаланыңыз.
Электр тоғымен зақымдануды болдырмау үшін:
Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
құрылғының жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны тек оның тікелей міндеті бойынша
пайдаланыңыз; жеткізілім жинағына енетін
қондырмаларды ғана пайдаланыңыз
Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз
қалдырмаңыз.
Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде фенді іске
қоспаңыз.
Əрқашан пайдаланып болғаннан кейін жəне тазалау
алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
Желілік бауды ашалықтан суырғанда, оны тартпаңыз,
ал айыртетіктен ұстаңыз.
Желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп
кете алатын жерлерде аспапты қоймаңыз жəне
сақтамаңыз.
Ваннада жуыну кезінде аспапты пайдаланбаңыз.
Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны
пайдаланып болғаннан кейін, аспапты желіден
сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін ашалықтан
ажырату керек, себебі аспап сөндіргішпен сөндірілген
кезде де, судың жақындығы қауіп төндіреді
Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыр тетікті
ашалықтан жедел суырыңыз, содан кейін ғана фенді
судан шығаруға болады.
Аспапты балалар немесе мүмкіндігі шектеулі
тұлғалар пайдаланған кезде аса назар болыңыз.
Фенді балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі
адамдар пайдаланған кезде ерекше назар қажет.
Балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану жəне оны
дұрыс пайдаланбаған кезде пайда болатын қауіптер
туралы сəйкес жəне түсінікті нұсқаулықтар берілген
болмаса құрылғыны пайдалануға рұқсат етілмейді.
Егер сіз ұйқылы-ояу болған жағдайда құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек қолсап аймағынан
ғана ұстаңыз.
Синтетикалық париктерді тарау үшін құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Ыстық ауаны көзге немесе басқа жылусезгіш дене
мүшелеріне бағыттамаңыз.
Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке, мойынға жəне
басқа дене мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
Саптамалар жұмыс кезінде қызады. Оларды шешер
алдында суытылуына уақыт беріңіз.
Фен корпусының кез-келген саңылауларына бөтен
заттарды түсірмеңіз жəне салмаңыз.
Феннің ауа саңылауларын жабуға тыйым салынады,
оны ауа саңылаулары бөгеттеле алатын жұмсақ
заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз. Ауа
өтетін тесіктерде жүн, шаң, шаш жəне т.с.с. болмауы
керек.
Құрылғының жұмыс істеуі кезінде ауатартқыштың
торына шаштың түсуін болдырмаңыз.
Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл
ұзындығына тарқату ұсынылады.
Желілік бау:
- ыстық заттармен жанаспауы,
- үшкір шеттермен тартылмауы,
- аспапты тасымалдауға арналған қолсап ретінде
пайдаланылмауы керек.
Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде,
егер ол іркіліспен істегенде немесе суға түскеннен
кейін құрылғыны пайлануға тыйым салынады.
Барлық жөндеу сұрақтары бойынша туындылас
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Аспапты жинап қойғанға дейін оның суытылуына
мүмкіндік беріңіз жəне ешқашан бауды оған
орамаңыз.
Құрылғы үйде пайдалануға ғана арналған
Фенді іске қосу
- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі феннің
жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желілік бауды толық тарқатыңыз жəне желілік
баудың айыртетігін ашалыққа салыңыз.
- Ауыстырғыш (3) көмегімен қажетті ауа беру
жылдамдығын орнатыңыз, сол кезде көрсеткіш (6)
жанады:
“0” – фен іске қосылмаған;
“1” – төмен жылдамдық;
“2” – жоғары жылдамдық.
“Салқын ауа” беру
Берілген модельде сіздің шаш үлгіңізді бекіту үшін
“салқын ауаны” беру қызметі көзделген. «Салқын» ауаны
беру үшін «» батырмасын (4) басыңыз жəне оны алға
жылжытыңыз. «Салқын» ауаны беруді болдырмау үшін
«» батырманы (4) кері бағытта жылжытыңыз.
Aqua Ionic технологиясы
Ішетілген генератор кері зарядталған иондарды
шығарады, олар шаштағы статикалық зарядты азайтады
жəне шашқа ылғалдың сіңуін ұлғайтады. Соның
нəтижесінде Сіздің шашыңыз анағұрлым жұмсақ жəне
жылтыр болады. Aqua Ionic қызметі барлық режимде
жұмыс істейді (1/2/).
Қондырмалар
- Қондырмадағы «» белгісін корпустағы «»
белгісімен сəйкестендіріп, қондырманы (7, 8, 9, 11,
12) фен корпусына орнатыңыз жəне қондырманы
«» белгілері сəйкес болғанға дейін бұраңыз.
- Желілік баудың айыртетігін ашалыққа салыңыз.
- Қылшаққа кішкене шаш тарамын бұраңыз.
- Фенді ауыстырғышпен (3) іске қосыңыз жəне ауа
ағынының күшін ауыстырғышпен (3) реттеп, бірнеше
секунд бойы шашты құрғатыңыз.
- Шаш тарамын қылшақтан шешіңіз.
- Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке, мойынға жəне
басқа дене мүшелеріне тиюін болдырмаңыз.
- Шаш бұйралағаннан кейін бірден тармаңыз, олардың
суытылуына уақыт беріңіз. Бұйралар табиғи болып
көрінуі үшін оларды саусақтармен бөліңіз.
- Ауыстырғышты (3) «0» күйіне белгілеп фенді
сөндіріңіз, желілік баудың айыртетігін ашалықтан
суырыңыз жəне қондырманың салқындауына уақыт
беріңізь.
- Қондырманы шешіңіз. Ол үшін «push» батырмасын
(5) басып ұстап тұрыңыз, қондырманы бұраңыз жəне
оны шешіңіз.
Тістері жəне қылдары бар қондырма-қылшақ (7)
Дөңгелек қондырма-қылшақ қысқа шаштарды жатқызу,
шаш ұштарын бұрау жəне ұсақ бұйраларды жасау үшін
ең пайдалы болады.
Қорғалған тістері бар үлкен қондырма-қылшақ (8)
Үлкен қондырма-қылшақ (8) шаштың көлемін жəне ірі бос
бұйраларды жасауға көмектеседі.
Шығатын тістері бар қондырма-қылшақ (9)
Қондырма-қылшақтың (9) шашты құрғатқаннан кейін
бұйраны босату қызметі бар. Тістерді шығару үшін ұшқа
(10) басыңыз жəне оны бұраңыз. Шашты жатқызып
болғаннан кейін, бұйраны босату үшін ұшқа (10) басыңыз
жəне оны босатыңыз.
Шашты жатқызуға арналған қылшақ (11)
Қылшақ (11) əртүрлі ұзындығы бар шаштарға табиғи
көлем əсерін береді. Ол жұмсақ құрғатуға көмектеседі
жəне шашты жатқызуға көмектеседі.
Қондырма-концентратор (12)
Қондырма-концентратор (12) беліглі шаш тарамына
жоғары қарқындылығы бар жіңішке ауа ағынын
бағыттауға мүмкіндік береді.
Шаштың күтімі
Оптималды нəтижеге жету үшін (кептіру жəне тарау
алдында) шашты сабынсумен жуыңыз, артық ылғалды
жою үшін оларды сүлгімен сүртіңіз жəне тараңыз.
Шаш үлгісін жасау
Шаш үлгісіні жасауды бастың жоғарғы жағынан бастау
керек. Шашты тамырынан құрғатуды бастау керек
екенін есте сақтаңыз, келесі тарамды құрғатуға көшу
алдында, дейінгі тарамды тамырынан ұшына дейін
құрғатқаныңызға көз жеткізіңіз.
Қызып кетуден қорғаныс
Феннің қызып кетуден қорғанысы бар, ол шығатын
ауаның температусы асып кеткенде құрылғыны
сөндіреді. Егер фен пайдаланып жатқанда сөніп қалса,
фенді ажыратқышпен (5) «0» күйіне белгілеңіз, желілік
айыртетікті ашалықтан суырыңыз, кіретін жəне шығатын
ауа саңылауларының бөгеттелмегенін тексеріңіз, фенге
5-10 минут салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін оны
қайталап іске қосыңыз. Фенді пайдаланған кезде ауа
саңылауларын бөгеттемеңіз жəне оның ауатартқыш
саңылауларына шаштың түсуіне жол бермеңіз.
Күтімі қызмет көрсетілуі
- Ауыстырғышты (3) «0» күйіне орнатыңыз жəне фенді
желіден ажыратыңыз.
- Феннің корпусын ылғалды матамен сүртуге рұқсат
етіледі, одан кейін оны құрғатып сүрту керек.
- Аспапты суға жəне басқа сұйықтықтарға матыруға
тыйым салынады.
- Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш заттарды жəне
еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
Сақталуы
- Егер фен пайдаланылмаса, əрқашан желілік айыр
тетікті ашалықтан суырыңыз.
- Ешқашан желілік бауды фенге орамаңыз, себебі
бұл оның бүлінуіне əкелуі мүмкін. Егер бау фенді
пайдаланған кезде бұралып қалса, оны мезігілмен
түзетіп отырыңыз.
-
Фенді жəне қондырмаларды Сіз сумкада (13) сақтай
аласыз.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың қолы
жетпейтін жерде сақтаңыз
.
Жеткізілім жинағы
Фен – 1 дн.
Тістері жəне қылдары бар қондырма-қылшақ – 1 дн.
Қорғалған тістері бар қондырма-қылшақ – 1 дн.
Алынатын тістері бар қондырма-қылшақ – 1 дн.
Шашты жатқызуға арналған қылшақ – 1 дн.
Қондырма-концентратор – 1 дн.
Сақтауға арналған сумка – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.
Техникалық сипаттамалары
Қоректендіру кернеуі: 230 В ~ 50Гц
Қуаты:
1000 Вт
Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын алдын-ала
хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды
Феннің қызмет ету мерзімі – 3 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сəйкес
келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне енгiзiлген
Төменгi Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
5
Фен-щетка VT-1342
Руководство по эксплуатации
Описание
Корпус
1.
Решетка воздухозаборника
2.
Переключатель скорости подачи воздуха (0/1/2)
3.
Кнопка вкл./выкл. подачи «холодного» воздуха
4.
«»
Кнопка-фиксатор насадок «push»
5.
Индикатор питания
6.
Щетка со щетиной 19 мм
7.
Термо-щетка 33 мм
8.
Термо-щетка с выдвижными зубчиками 30 мм
9.
Наконечник насадки-щетки
10.
Плоская щетка
11.
Концентратор
12.
Сумка для хранения
13.
ВНИМАНИЕ!
Не использовать это устройство вблизи емкостей
с водой (ванна, бассейн и т. д.).
При использовании фена в ванной комнате сле-
дует отключать устройство от сети после его
эксплуатации, отсоединив вилку сетевого шнура
от розетки, так как близость воды представляет
опасность, даже когда фен выключен выключа-
телем.
Для дополнительной защиты целесообраз-
но установить в цепь питания ванной комнаты
устройство защитного отключения (УЗО) с номи-
нальным током срабатывания, не превышающим
30 мА; при установке следует обратиться к спе-
циалисту.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием фена внимательно про-
читайте руководство по эксплуатации. Сохра-
няйте данную инструкцию в течение всего срока
эксплуатации.
Во избежание риска поражения электротоком:
Перед включением убедитесь, что напряжение
электрической сети соответствует рабочему на-
пряжению устройства.
Используйте прибор только по его прямому на-
значению, применяйте только те насадки, кото-
рые входят в комплект поставки.
Никогда не оставляйте работающий прибор без
присмотра.
Не включайте прибор в местах, где распыляются
аэрозоли либо используются легковоспламеняю-
щиеся жидкости.
Всегда отключайте прибор от сети после исполь-
зования или перед чисткой.
Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тя-
ните за шнур, а держитесь за вилку.
Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми
руками.
Не кладите и не храните устройство в местах, где
оно может упасть в ванну или раковину, напол-
ненную водой, не погружайте устройство в воду
или любую другую жидкость.
Не используйте прибор во время принятия ванны.
При использовании прибора в ванной комнате
следует отключать прибор от сети после его экс-
плуатации, а именно вынимать вилку сетевого
шнура из розетки, так как близость воды пред-
ставляет опасность, даже когда устройство вы-
ключено выключателем.
Если устройство упало в воду, немедленно вынь-
те сетевую вилку из розетки, только после этого
можно достать прибор из воды.
Будьте особенно внимательны, когда устрой-
ством пользуются дети или люди с ограниченны-
ми возможностями.
Данное устройство не предназначено для ис-
пользования детьми и людьми с ограниченными
возможностями, если только лицом, отвечающим
за их безопасность, им не даны соответствующие
и понятные им инструкции о безопасном исполь-
зовании устройства и тех опасностях, которые
могут возникать при его неправильном пользо-
вании.
Не используйте устройство, если вы находитесь в
сонном состоянии.
Беритесь за работающий прибор только в зоне
рукоятки.
Не используйте прибор для укладки синтетиче-
ских париков.
Не направляйте горячий воздух в глаза или на
другие теплочувствительные части тела.
Избегайте соприкосновения горячих поверхно-
стей устройства с лицом, шеей и другими частя-
ми тела.
Насадки во время работы нагреваются. Перед
снятием дайте им остыть.
Не роняйте и не вставляйте посторонние предме-
ты в любые отверстия корпуса прибора.
Запрещается закрывать воздушные отверстия
фена, не кладите его на мягкую поверхность (на
кровать или диван), где воздушные отверстия мо-
гут быть заблокированы. В воздушных отверсти-
ях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
Избегайте попадания волос в решетку воздухоза-
борника во время работы прибора.
При эксплуатации прибора рекомендуется раз-
мотать сетевой шнур на всю его длину.
Сетевой шнур не должен:
- соприкасаться с горячими предметами,
- протягиваться через острые кромки,
- использоваться в качестве ручки для переноски
прибора.
Периодически проверяйте состояние изоляции
сетевого шнура.
Запрещается использовать устройство при по-
вреждении сетевой вилки или шнура, если оно
работает с перебоями, а также после его паде-
ния. По всем вопросам ремонта обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
Прежде чем убрать фен на хранение, обязатель-
но дайте ему остыть и никогда не обматывайте
вокруг него сетевой шнур.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДО-
МАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕНА
- Перед включением убедитесь, что напряжение
электрической сети соответствует рабочему напря-
жению фена.
- Полностью размотайте сетевой шнур и вставьте
вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите нужную скорость подачи воздуха пе-
реключателем (3), при этом загорится индикатор
(6):
«0» – фен отключен,
«1»- низкая скорость,
«2»- высокая скорость.
Подача холодного воздуха
В данной модели предусмотрена функция подачи
«холодного» воздуха, используемого для фиксации
прически. Для подачи «холодного» воздуха нажмите
на кнопку (4) «» и переместите ее вперед. Для отме-
ны подачи «холодного» воздуха переместите кнопку
(4) «» в обратном направлении.
Технология Aqua Ionic
Встроенный генератор вырабатывает отрицательно
заряженные ионы, которые уменьшают статический
заряд на волосах и увеличивают поглощение волоса-
ми влаги. Благодаря этому Ваши волосы будут более
мягкими и сияющими. Функция Aqua Ionic работает
во всех режимах (1/2/).
Насадки
- Установите насадку (7, 8, 9, 11, 12) на корпус
фена, совместив метку «
» на насадке с меткой
на корпусе «
» и поверните насадку до совмеще-
ния меток «
».
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Накрутите на щетку небольшую прядь волос.
- Включите фен переключателем (3) и в течение не-
скольких секунд сушите волосы, регулируя силу
воздушного потока переключателем (3).
- Снимите прядь волос со щетки.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхно-
стей насадок с лицом, шеей и другими частями
тела.
- Не расчесывайте волосы сразу после завивки,
дайте локонам остыть. Чтобы локоны выглядели
естественно, аккуратно разделите их пальцами.
- Отключите фен, установив переключатель (3) в
положение «0», выньте вилку сетевого шнура из
розетки и дайте насадке остыть.
- Снимите насадку. Для этого нажмите и удержи-
вайте кнопку (5) «push», поверните насадку и сни-
мите ее.
Насадка-щетка с зубцами и щетинками (7)
Круглая насадка-щетка (7) идеальна для укладки ко-
ротких волос, подкручивания кончиков и создания
мелких локонов.
Большая насадка-щетка с защищенными зубья-
ми (8)
Большая насадка-щетка (8) помогает создать объем
волос и крупные свободные локоны.
Насадка-щетка с выдвижными зубцами (9)
Насадка-щетка (9) имеет функцию освобождения ло-
кона после сушки. Для выдвижения зубцов нажмите
на наконечник (10) и поверните его. После укладки,
для освобождения локона нажмите на наконечник
(10) и поверните его.
Щетка для укладки волос (11)
Щетка (11) создает эффект естественного объема на
волосах различной длины. Она способствует мягкой
сушке и помогает при укладке волос.
Насадка-концентратор (12)
Насадка-концентратор (12) позволяет направить
узкий поток воздуха высокой интенсивности на опре-
деленную прядь волос.
Уход за волосами
Для достижения оптимальных результатов (перед
сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вы-
трите их полотенцем для удаления избыточной влаги
и расчешите.
Создание прически
Моделирование прически необходимо начинать с
верхней части головы. Помните, что волосы необ-
ходимо сушить от их корней, прежде чем перейти к
сушке следующей пряди, убедитесь, что предыдущую
прядь волос вы высушили от корней до кончиков.
Защита от перегрева
Фен имеет автоматическую защиту от перегрева, ко-
торая отключит прибор при превышении температуры
выходящего воздуха. Если фен отключился во время
работы, выключите его, установив переключатель (3)
в положение «0» и выньте сетевую вилку из розетки,
проверьте, не заблокированы ли входные и выход-
ные воздушные отверстия, дайте фену остыть 10-15
минут, после чего включите его снова. Не блокируйте
воздушные отверстия во время использования фена
и избегайте попадания волос в воздухозаборное от-
верстие (2).
Чистка и уход
- Установите переключатель (3) в положение «0» и
отключите фен от сети.
- Корпус фена допускается протирать влажной
тканью, после этого необходимо протереть его
насухо.
- Запрещается погружать устройство в воду или
другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устрой-
ства абразивные моющие средства и раствори-
тели.
Хранение
- Если фен не используется, вынимайте сетевую
вилку из розетки.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг
фена, так как это может привести к его повреж-
дению. Если сетевой шнур перекручивается во
время использования фена, периодически рас-
прямляйте его.
- Фен и насадки Вы можете хранить в сумке (13).
- Храните устройство в сухом прохладном месте,
недоступном для детей.
Комплект поставки
Фен – 1 шт.
Насадка-щетка с зубцами и щетинками – 1 шт.
Большая насадка-щетка с защищенными зубцами – 1 шт.
Насадка-щетка с убирающимися зубцами – 1 шт.
Щетка для укладки волос – 1 шт.
Насадка-концентратор – 1 шт.
Сумка для хранения – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Технические характеристики
Напряжение питания: 230 В ~ 50Гц
Мощность:
1000 Вт
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики устройств без предварительного
уведомления
Срок службы устройства – 3 года
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и российским
стандартам безопасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае.
РУССКИЙ
4
Haartrockner mit Bürste VT -1342
Bedienungsanleitung
Beschreibung
Gehäuse
1.
Lufteinlassgitter
2.
Schalter der Lüftergeschwindigkeiten (0/1/2)
3.
Taste Ein/Aus der Kaltluftzufuhr „
4.
Fixierungstaste für Aufsätze „push“
5.
Stromversorgungsanzeige
6.
Bürste mit Borsten 19 mm
7.
Thermobürste 33 mm
8.
Thermobürste mit Schiebzacken 30 mm
9.
Endstück der Aufsatzbürste
10.
Flachbürste
11.
Ondulierdüse
12.
Tasche
13.
ACHTUNG!
Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von den
mit Wasser befüllten Becken (Badewanne, Wasser-
becken usw.) zu nutzen.
Bei der Nutzung des Geräts im Badzimmer schalten
Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, indem
Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose
ziehen, weil die Wassernähe gefährlich ist, wenn so-
gar der Haartrockner mittels Schalter ausgeschaltet
ist;
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-
Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversor-
gungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden
Sie sich dafür an einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme
des Wasserkochers diese Betriebsanleitung
aufmerksam durch. Bewahren sie diese
Betriebsanleitung während der ganzen Betriebszeit
des Geräts.
Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden:
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnah-
me, dass die Spannung des Geräts mit der Netz-
spannung übereinstimmt.
Nutzen Sie das Gerät bestimmungsgemäß, verwen-
den Sie nur jene Aufsätze, die zum Lieferungsum-
fang gehören.
Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays
oder leicht entfl ammbare Flüssigkeiten verwendet
werden.
Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor
der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten
vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie
es am Netzstecker.
Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen Händen
aus der Steckdose.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen auf-
zubewahren, von denen es in die mit Wasser gefüllte
Wanne oder Waschbecken stürzen könnte, tauchen
Sie es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Badens
zu nutzen.
Während der Nutzung des Geräts im Badzim-
mer schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom
Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker
des Geräts aus der Steckdose, weil die Wassernähe
gefährlich ist, wenn sogar der Haartrockner mittels
Schalter ausgeschaltet ist.
Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, ziehen Sie
sofort den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
das Gerät aus dem Wasser geholt wird.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen
angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen
das Gerät nutzen.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Per-
sonen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen eine
angemessene und verständliche Anweisung über
die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren
seiner falschen Nutzung durch die Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am Hand-
griff.
Es ist nicht gestattet, das Gerät fürs Styling von syn-
thetischen Perücken zu nutzen.
Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf an-
dere wärmeempfi ndliche Körperteile.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen des
Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körper-
teilen.
Die Aufsätze des Geräts können sich während des
Betriebs erhitzen. Bevor Sie die Aufsätze abneh-
men, lassen Sie diese abkühlen.
Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die
Luftaustrittsöffnungen des Geräts.
Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des
Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie
auf weiche Oberfl ächen (Bett oder Sofa), wo die
Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es
soll kein Flaum, Staub, Haare u.ä. in die Lufteintritts-
öffnungen einlangen.
Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters
mit Haaren während des Betriebs des Geräts.
Es wird empfohlen, das Netzkabel während der
Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzu-
wickeln.
Das Netzkabel soll:
- mit heißen Gegenständen nicht in Berührung
kommen,
- über scharfe Kanten nicht gezogen werden,
- als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt
werden.
Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel des
Geräts.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn
das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist,
wenn Störungen auftreten und wenn es herunterge-
fallen ist. Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes
Kundenservicedienst, falls Probleme mit dem Gerät
auftreten.
Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es ab-
kühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das Gerät.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
GEEIGNET.
INBETRIEBNAHME DES HAARTROCKNERS
- Vergewissern Sie sich vor der ersten
Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der
Netzspannung übereinstimmt.
- Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab und stecken
Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der
Kaltluftzufuhr (3) ein, dabei leuchtet der Indikator (6)
auf.
“0” – der Haartrockner ist ausgeschaltet;
„1“ - niedrige Geschwindigkeit;
„2“ - hohe Geschwindigkeit.
Kaltluftzufuhr
In diesem Modell ist die Funktion der Kaltluftzufuhr
vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwendig ist.
Drücken Sie die Taste (4) „“ für die Zufuhr der Kaltluft
und ziehen Sie diese nach vorne. Drücken Sie die Taste
(4) „“ in der Gegenrichtung, um die Kaltluftzufuhr
auszuschalten.
Technologie Aqua Ionic
Der eingebaute Generator erzeugt negativ geladene
Ionen, die die statische Ladung von Haaren verringern
und die Feuchtigkeitsaufnahme von Haaren erhöhen.
Dadurch werden Ihre Haar sanfter und glänzend. Die
Funktion Aqua Ionic funktioniert mit allen Betriebsstufen
(1/2/).
Aufsätze
- ˜ppStellen Sie den Aufsatz (7, 8, 9, 11, 12) aufs
Gehäuse des Haartrockners so auf, dass das Zeichen
“ am Aufsatz mit dem Zeichen am Gehäuse „
des Haartrockners zusammenfällt und drehen Sie
den Aufsatz, bis die Zeichen «» zusammenfallen.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die
Steckdose.
- Wickeln Sie eine kleine Strähne auf den Aufsatz auf.
- Schalten Sie den Haartrockner mit dem Schalter (3)
ein und trocknen Sie im Laufe von einigen Sekunden
Ihre Haare, indem Sie die Luftstromstärke mit dem
Schalter (3) einstellen.
- Machen Sie die Strähne frei.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Oberfl ächen der Aufsätze mit dem Gesicht, Hals und
anderen Körperteilen.
- Kämmen Sie Ihre Haare erst nach der Abkühlung
der Locken. Trennen Sie die Locken mit Fingern
vorsichtig ab, damit diese natürlich aussehen.
- Schalten Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab,
indem Sie den Schalter (3) in die Position “0” stellen,
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und
lassen Sie ihn abkühlen.
- Nehmen Sie den Aufsatz ab. Drücken und halten Sie
dafür die Taste (5) „push“, drehen und nehmen Sie
den Aufsatz ab.
Aufsatzbürste mit Zähnen und Borsten (7)
Die runde Aufsatzbürste (7) ist fürs Haarstyling von
kurzen Haaren, Aufwirbeln von Haarspitzen und der
Schaffung kurzer Locken ideal geeignet.
Große Aufsatzbürste mit geschützten Zähnen (8)
Die große Aufsatzbürste (8) hilft, mehr Haarvolumen und
große Locken zu schaffen.
Aufsatzbürste mit Schiebezähnen (9)
Die Aufsatzbürste (9) verfügt über die Funktion der
Freilassung der Locken nach der Trocknung. Drücken
Sie das Endstück (10), um Zähne herauszuschieben,
und drehen Sie es. Drücken Sie nochmals das Endstück
(10) nach dem Haarstyling, um Locken freizulassen, und
drehen Sie es.
Haarstylingbürste (11)
Die Bürste (11) schafft den Effekt des Naturvolumens
der Haare mit verschiedener Länge. Sie ist fürs weiche
Haartrocknen und Haarstyling geeignet.
Ondulierdüse (12)
Mit der Ondulierdüse (12) wird der intensive Luftstrom
auf eine bestimmte Haarsträhne gerichtet.
Haarpfl ege
Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen
und Styling), waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo,
wischen Sie mit einem Handtuch zur Entfernung der
Feuchtigkeit und kämmen Sie diese.
Haarstyling
Das Modellieren der Frisur fängt man immer vom
Hinterkopf an. Vergessen Sie nicht, dass die Haare
von ihren Wurzeln getrocknet werden müssen, bevor
Sie zum Trocknen der nächsten Strähne übergehen,
vergewissern Sie sich, dass die vorherige Strähne von
Wurzeln bis zu den Spitzen der Haare getrocknet wurde.
Überhitzungsschutz
Der Haartrockner ist mit dem automatischen
Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim
Übersteigen der Temperatur der eintretenden Luft
schützt. Falls sich der Haartrockner während des Betriebs
ausschaltet, schalten Sie ihn mit der Ausschalttaste (3)
aus, indem Sie ihn in die Position „0“ stellen, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und
prüfen Sie, ob die Eingangs- und Austrittsöffnungen mit
irgendwelchen Gegenständen nicht abgesperrt sind,
danach lassen Sie den Haartrockner 10-15 Minuten
abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht
gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners
zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen des
Lufteinlassgitters (2) mit Haaren während des Betriebs.
Reinigung und Pfl ege
- Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter (3) in die
Position «0» und schalten Sie den Haartrockner vom
Stromnetz ab.
- Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit
einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder
andere Flüssigkeiten zu tauchen.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für
die Reinigung des Geräts zu nutzen.
Aufbewahrung
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie
es längere Zeit nicht nutzen.
- Wickeln Sie nie das Netzkabel um das Gerät, weil es
zu seiner Beschädigung führen kann. Wenn sich das
Netzkabel während der Nutzung des Haartrockners
überdreht, richten Sie es ab und zu auf.
- Der Haartrockner und Aufsätze können in der Tasche
(13) aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, kühlen
und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
Lieferumfang
Haartrockner – 1 St.
Aufsatzbürste mit Zähnen und Borsten – 1 St.
Große Aufsatzbürste mit geschützten Zähnen - 1 St.
Aufsatzbürste mit Schiebezähnen – 1 St.
Haarstylingbürste – 1 St.
Ondulierdüse – 1 St.
Tasche – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 230-240 W,~50Hz
Leistung: 1000 W
Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen
in die Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige
Benachrichtigung vornehmen zu dürfen.
Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen in
die Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Benachrich-
tigung vornehmen zu dürfen.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen.
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check
oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richt-
linie des Rates und den Vorschriften 73/23/
EWG über die Niederspannungsgeräte vor-
gesehen sind.
DEUTSCH
3
Hot air styler VT-1342
Instruction manual
Description
Body
1.
Air inlet grid
2.
Air supply speed switch (0/1/2)
3.
“Cool” air supply on/off button “
4.
Attachments clamp “push”
5.
Power indicator
6.
Brush with bristles 19 mm long
7.
Thermo-brush 33 mm
8.
Thermo-brush with removable teeth 30 mm
9.
Brush attachment tip
10.
Flat brush
11.
Concentrator
12.
Bag for storing
13.
ATTENTION!
Do not use the unit near objects filled with water
(sink, bath, swimming pool etc.).
- When using the hair dryer in a bathroom, dis-
connect it immediately after usage, pull the plug
out of the socket, because when water is in close
proximity it constitutes danger even when the unit
switch is in off position;
For additional protection you can install a residual
current device with nominal current of operation,
not exceeding 30 mA into the mains of the bath-
room; while installation, refer to a specialist.
SAFETY MEASURES
Read these instructions carefully before using
the unit. Keep this manual during the whole op-
eration period.
To protect against risk of electric shock:
Before switching on the unit, make sure that the
voltage of the electric network corresponds to the
operating voltage of the unit.
Use only the details or the attachments, supplied
with the unit.
Never leave the operating unit unattended.
Do not switch on the unit in places where aerosols
or inflammable liquids are used.
Always unplug the unit immediately after using
and before cleaning.
When unplugging, do not pull the cord, take the
plug.
Do not touch the cable plug with wet hands.
Do not keep the unit in places where it can fall into
a bath or a basin, filled with water; do not immerse
the unit into water or other liquids.
Do not use the hairdryer while bathing.
When using the unit in a bathroom, unplug the unit
after usage, as closeness of water is dangerous,
even if the unit is switched off.
If the unit falls into water, unplug it immediately.
And only then you can take it out of the water.
Close supervision is necessary when children or
disabled persons use the unit.
This unit is not intended for usage by children
or disabled persons unless they are given all the
necessary instructions on safety measures and
information about danger, which can be caused
by improper usage of the unit.
Do not use the device if you feel drowsy.
Take the operating unit only in the zone of the
handle.
Do not use the unit to straighten wet hair or syn-
thetic wigs.
Do not direct hot air into your eyes or other parts
of your body, which are sensitive to heat.
Avoid contact the hot surfaces with your face,
neck and other parts of your body.
The attachment gets hot during use. Let it cool
down before removal.
Never drop or insert any object into any openings
of the unit housing.
Never block the air openings of the appliance or
place it on a soft surface, such as a bed or couch,
where the air openings may be blocked. Keep the
air openings free of lint, dust and hair etc.
Avoid hair getting into air inlet grid during opera-
tion of the unit.
While using the unit unwind the cord at full length.
The power cord should not:
- touch hot objects,
- run through sharp edges,
- be used as a carrying handle переноски
прибора.
Periodically check the integrity of the power cord.
Never use the unit if the power cord, the plug is
damaged; if the unit malfunctions or after it fell
into water. Apply to the authorized service centre
for repair.
Before you take the unit away, let it cool down, do
not wind the power cord around the unit.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
ONLY.
SWITCHING ON THE HAIR-DRYER
- Before turning on the vacuum cleaner, make sure
that the voltage of the mains corresponds to the
voltage of the vacuum cleaner.
Unwind the power cord completely and insert the
plug into the socket.
- Use the air supply speed switch (3) to set the re-
quired speed, the indicator (6) will light up:
“0” – off;
“1”- low speed;
“2”- high speed.
Cool” air supply
This model has a “cool” air supply function for fixing
up your hair. To supply “cool” air press and hold the
cool air supply button (4) «» and move it forwards.
To cancel “cool” air supply, move the (4) «» button
backwards.
Aqua Ionic Technology
Built-in generator produces negatively charged ions ,
which reduce the static charge in the hair and increas-
es absorption of moisture by the hair. This will make
your hair softer and more shining. Aqua Ionic function
is working in all the modes (1/2/).
Attachments
- Set the attachment (7, 8, 9, 11, 12) on the body
of the unit, matching the «» mark on the attach-
ment with the «» mark on the body and rotate
the attachment until the «» marks match.
- Insert the network cord plug into the socket.
- Wind a small lock on the brush.
- Switch on the unit using the switch (3) for several
seconds dry your hair, adjusting the air flow speed
by the switch (3).
- Remove the hair lock from the brush.
- Avoid contact of hot surfaces with your face, neck
and other parts of your body.
- Do not brush the hair immediately after curling, let
the locks cool down. Divide the locks with fingers
in order they look naturally.
- Switch off the unit setting the switch (3) to the “0”
position, take the plug out of the socket and let the
attachment cool off.
- Remove the attachment. To do it, press and hold
the (5) “push” button, turn the attachment and re-
move it.
Brush attachment with teeth and bristles (7)
Round brush attachment (7) perfectly suits to style
short hair, curling of the ends and creating small
curls.
Large brush attachment with protected teeth (8)
Large brush attachment (8) helps to create volume of
the hair and large loose curls.
Brush attachment with removable teeth (9)
The brush attachment (9) has a function of the curl
release after drying. To extend the teeth, press the tip
(10) and turn it. After styling, to release a curl, press
the tip (10) and turn it.
Styling brush (11)
The brush (11) creates effect of natural volume on hair
of different length. It helps to dry soft and helps while
styling.
Concentrator attachment (12)
The concentrator attachment (12) allows directing
narrow air flow of high intensity at the definite lock.
Hair Care
To get the best results (before drying or styling) wash
your hair with shampoo, dry it with a towel and comb
your hair.
Styling
Start styling from the upper side of the head. Remem-
ber that hair should be dried from roots before starting
to dry the next lock make sure that you have dried the
previous lock from roots to tips.
Protection from overheating
This hair-dryer has protection from overheating which
will switch off the hair-dryer if the outlet air is hot. If
the hair-dryer stops working switch it off by the switch
(3) setting it to the “0” position, unplug the hair-dryer,
provide that the inlets and outlets are unblocked and
let the hair-dryer cool off for 10-15 minutes.After it you
can switch it on. Do not block the air openings during
operation of the unit and avoid getting of hair into the
air inlet opening (2).
Clean and care
- Set the switch (3) to the “0” position and discon-
nect the hair dryer.
- The housing of the hair-dryer can be cleaned with
a wet cloth.
After that, it is necessary to dry the housing.
- Never immerse the unit into water or other liq-
uids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the
unit.
Storage
- Always unplug the unit if it is not being used
- Never wind the cord around the hairdryer.It can
cause damage to the hair-dryer. Periodically
strengthen the cord if it is overturned.
- You cans store the unit and the attachments in the
bag (13).
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of
children.
DELIVERY SET
Hair dryer – 1 pc.
Brush attachment with teeth and bristles – 1 pc.
Large brush attachment with protected teeth – 1 pc.
Brush attachment with removable teeth – 1 pc.
Brush for styling – 1 pc.
Concentrator attachment – 1 pc.
Bag for storing – 1pc.
Instruction manual – 1 pc.
Technical specifications
Power supply: 230-240 V ~ 50 Hz
Capacity:
1000 W
The manufacture preserves the right to change the
specifications of the unit without a preliminary notifi-
cation.
Service life of the unit is 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be ob-
tained from the dealer from whom the appliance was
purchased. The bill of sale or receipt must be pro-
duced when making any claim under the terms of this
guarantee.
This product conforms to the EMC-Re-
quirements as laid down by the Council
Directive 89/336/EEC and to the Low
Voltage Regulation (73/23 EEC)
ENGLISH
2
7
2
1
8
10
11
9
12
13
6
3
4
5
VT1342_INSTR.indd 1VT1342_INSTR.indd 1 17.08.2011 11:14:5517.08.2011 11:14:55

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-1342 BW?

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-1342 BW. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам VitekVT-1342 BW надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Характеристики
Іонне кондиціонування yes
Теплові налаштування 2
Керамічна система нагріву yes
Регульований термостат no
Функція Cool Shot yes
Тип
yes
yes
no
no
Енергоживлення
Потужність 1000
Інші характеристики
Заміна yes
Вміст упаковки
Футляр для транспортування yes
Аксесуари для догляду за волоссям Щітка
Ергономіка
Автоматичне вимкнення no
Довжина шнура 1.8
Поворотный шнур yes
Дизайн
Колір продукту Black, White