Vitek VT-2272 BK

Vitek VT-2272 BK інструкція користувача

(1)
 • USCĂTOR DE PĂR CU PERIE
  Descriere
  1 Duză-perie
  2 Schimbător de regimuri de lucru
  3 Buton pentru detaşarea duzelor
  4 Plasa colectorului de aer
  5 Ansă pentru agăţare
  6 Concentrator de aer
  ATENŢIE! Nu utilizaţi acest dispozitiv în apropi-
  erea rezervoarelor cu apă (cadă, piscină, etc.).
  În cazul utilizării uscătorului de păr în camera
  de baie, deconectaţi dispozitivul de la reţea-
  ua electrică după exploatare, extrăgând fi şa
  cablului electric din priză, pentru că afl area
  lui în apropierea apei prezintă pericol, chiar
  şi atunci când aparatul este deconectat de la
  întrerupător;
  Pentru protecţie suplimentară este raţională
  instalarea dispozitivului de deconectare de
  protecţie cu curent nominal de acţiune nu
  mai mare de 30 mA, în lanţul de alimentare
  cu curent electric a camerei de baie; pentru
  instalare adresaţi-vă unui specialist;
  MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE
  În timpul utilizării aparatelor electrice, mai ales
  în prezenţa copiilor, trebuie să urmaţi principale-
  le măsuri de precauţie, inclusiv:
  CITIŢI CU ATENŢIE TOATE INSTRICŢIUNILE
  ÎNAINTE DE UTILIZAREA USCĂTORULUI DE
  PĂR CU PERIE
  Pentru a evita riscul electrocutării:
  Înainte de conectare asiguraţi-vă că tensiu-
  nea în reţeaua electrică corespunde tensiunii
  de lucru a uscătorului.
  • Întotdeauna deconectaţi uscătorul de la reţea
  după utilizare. Extrăgând cablul electric din
  priză, nu trageţi de cablu, ci apucaţi fi şa. Nu
  atingeţi fi şa cablului electric cu mâinile ume-
  de.
  Nu utilizaţi aparatul în apropierea rezervoare-
  lor cu apă (cadă, piscină, etc.)
  Nu lăsaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri de
  unde ar putea cădea în lavoar sau în cada cu
  apă.
  Nu utilizaţi uscătorul de păr în timp ce faceţi
  baie.
  Nu scufundaţi aparatul în apă sau în alte lichi-
  de.
  Dacă uscătorul de păr a căzut în apă, extra-
  geţi imediat fi şa din priză şi doar apoi puteţi
  să scoateţi uscătorul din apă.
  Niciodată nu lăsaţi uscătorul conectat fără su-
  praveghere.
  Fiţi deosebit de precauţi atunci când uscăto-
  rul este utilizat de către copii sau persoane cu
  dizabilităţi.
  Utilizaţi uscătorul doar conform destinaţiei
  sale şi utilizaţi doar duzele incluse în setul de
  livrare.
  Este interzisă utilizarea uscătorului în cazul
  deteriorării cablului electric sau a fi şei, dacă
  funcţionează necorespunzător (cu întreru-
  peri) sau după căderea lui în apă. Pentru re-
  paraţie adresaţi-vă la un centru specializat de
  service.
  Ţineţi cablul electric la distanţă de suprafeţe
  erbinţi.
  Este interzisă acoperirea orifi ciilor externe ale
  uscătorului, nu-l plasaţi pe suprafeţe moi (pat
  sau canapea), unde orifi ciile pentru aer se pot
  astupa. În orifi ciile pentru aer nu trebuie să fi e
  puf, praf, păr, etc.
  Nu utilizaţi uscătorul dacă vă afl aţi în stare
  confuză.
  Nu introduceţi obiecte străine în oricare dintre
  orifi ciile de pe carcasa uscătorului.
  • Nu conectaţi uscătorul în locuri unde sunt îm-
  proşcaţi aerosoli sau unde se utilizează lichi-
  de uşor infl amabile.
  Nu orientaţi aerul fi erbinte în ochi sau spre
  alte părţi sensibile ale corpului.
  Duzele se încălzesc în timpul funcţionării.
  Înainte de a le scoate, lăsaţi-le să se răceas-
  că.
  Înainte de a atinge părţile metalice ale dispo-
  zitivului, sau duzele, lăsaţi-le să se răcească.
  Evitaţi pătrunderea părului în plasa colectoru-
  lui de aer în timpul operării cu uscătorul.
  Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale dis-
  pozitivului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpu-
  lui.
  Nu utilizaţi dispozitivul pentru coafarea peru-
  cilor sintetice.
  Nu plasaţi aparatul pe suprafeţe sensibile
  faţă de căldură până el nu se răceşte.
  Înainte de a stoca aparatul, lăsaţi-l să se ră-
  cească şi niciodată nu înfăşuraţi cablul în ju-
  rul său.
  Verifi caţi periodic integritatea cablului.
  Atunci când utilizaţi uscătorul, se recomandă
  desfăşurarea cablului în toată lungimea sa.
  Păstraţi această instrucţiune.
  Conectarea uscătorului de păr cu perie
  Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiu-
  nea în reţeaua electrică corespunde tensiunii
  de lucru a uscătorului.
  Desfăşuraţi totalmente cablul electric.
  Introduceţi fi şa cablului electric în priză.
  Setaţi regimul necesar de lucru cu ajutorul
  întrerupătorului (2):
  “0” – uscătorul este deconectat;
  “1” – livrarea aerului cald pentru uscarea pă-
  rului şi coafare gentilă;
  “2” – livrarea aerului fi erbinte pentru uscare
  rapidă şi coafuri complicate;
  ” – livrarea aerului „rece”;
  ÎNGRIJIREA PĂRULUI
  Pentru a atinge rezultate optime (înainte de us-
  care şi coafare) spălaţi părul cu şampon, şter-
  geţi-l cu prosopul pentru înlăturarea surplusului
  de apă şi pieptănaţi-l.
  Uscare rapidă
  Instalaţi întrerupătorul (2) în poziţia pentru us-
  care rapidă (poziţia 2) şi uscaţi puţin părul. Cu
  mâna sau cu pieptenele scuturaţi din păr sur-
  plusul de apă şi mişcaţi uscătorul permanent
  deasupra părului.
  Regimul de livrare a „aerului rece”
  Setând întrerupătorul (2) în poziţia „
  ” tempe-
  ratura jetului de aer scade. Aceasta permite fi -
  xarea formei şuviţei de păr, uscate preventiv cu
  aer cald.
  Duza concentrator de aer
  • Ataşaţi duza concentrator (6) la carcasa apa-
  ratului. (introduceţi duza în carcasă şi rotiţi-o
  în direcţia acelor de ceasornic până auziţi un
  clic).
  Conectaţi uscătorul în priză. Setaţi regimul
  necesar de lucru cu ajutorul întrerupătorului
  (2).
  Această duză permite orientarea unui jet în-
  gust de aer de intensitate mare asupra unei
  anumite şuviţe de păr.
  Pentru a scoate duza apăsaţi butonul (3), ro-
  tiţi duza împotriva direcţiei acelor de ceasor-
  nic şi scoateţi-o.
  Duza perie
  • Ataşaţi duza concentrator (6) la carcasa apa-
  ratului. (introduceţi duza în carcasă şi rotiţi-o
  în direcţia acelor de ceasornic până auziţi un
  clic).
  Conectaţi uscătorul în priză.
  Înfăşuraţi pe perie o şuviţă îngustă de păr.
  Timp de câteva secunde uscaţi părul, reglând
  intensitatea jetului de aer cu ajutorul întreru-
  pătorului (2).
  Scoateţi părul de pe perie.
  • Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale apa-
  ratului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
  Nu pieptănaţi părul imediat după ondulare, lă-
  saţi şuviţele să se răcească. Pentru a conferi
  şuviţelor un aspect natural, separaţi-le atent
  cu degetele.
  Notă: Nu înfăşuraţi pe perie şuviţe mari de
  păr, pentru că aceasta poate duce la blo-
  carea orifi ciilor pentru aer de pe duză.
  Pentru a scoate duza apăsaţi butonul (3), ro-
  tiţi duza împotriva direcţiei acelor de ceasor-
  nic şi scoateţi-o.
  Butonul pentru detaşarea duzelor
  Pentru a detaşa duza rapid şi uşor, apăsaţi bu-
  tonul (3) şi rotiţi duza împotriva direcţiei acelor
  de ceasornic.
  Îngrijire şi întreţinere
  Uscătorul este destinat doar pentru utilizare în
  condiţii casnice.
  Setaţi întrerupătorul (2) în poziţia „0” şi deco-
  nectaţi uscătorul de la reţeaua electrică.
  Carcasa uscătorului poate fi ştearsă cu o bu-
  cată de ţesătură umedă, după care el trebuie
  şşters până la uscare.
  Este interzisă scufundarea aparatului în apă
  sau în alte lichide.
  Este interzisă utilizarea substanţelor abrazive
  şi dizolvanţilor pentru curăţare.
  Stocare
  Dacă uscătorul nu se utilizează, întotdeauna
  deconectaţi-l din priză.
  După utilizare lăsaţi uscătorul să se răcească şi
  păstraţi-l în loc uscat, inaccesibil pentru copii.
  Niciodată nu înfăşuraţi cablul electric în jurul
  uscătorului, pentru că acest fapt poate duce
  la defectarea lui. Manipulaţi cu atenţie cablul
  electric, străduiţi-vă să nu-l smunciţi, defor-
  maţi sau întindeţi, mai ales în apropierea fi şei
  şi în locul de pătrundere a lui în carcasa uscă-
  torului. Dacă cablul se deformează în timpul
  utilizării este necesar sa îl îndreptaţi periodic.
  Pentru comoditatea utilizării aparatul este do-
  tat cu o ansă pentru agăţare (5). O puteţi utili-
  za pentru păstrarea aparatului, cu condiţia că
  în această poziţie el nu contactează cu apa.
  Set de livrare:
  1. Uscător de păr - pieptene
  2. Concentrator
  3. Duză - perie
  4. Gentuţă
  Caracteristici tehnice
  Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
  Putere: 700 W
  Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba
  caracteristicile aparatelor fără anunţare preala-
  bilă.
  Termenul a produsului - 3 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
  sul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul
  regional sau la compania, unde a fost procurat
  produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
  ză cu condiţia prezentării bonului de plată sau
  a oricărui alt document fi nanciar, care confi rmă
  cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţe-
  lor EMC, întocmite în conformitate
  cu Directiva 89/336/EEC i Directiva
  cu privire la electrosecuritate/joasă
  tensiune (73/23 EEC).
  ROMÂNĂ
  6
  ФЕН-ҚЫЛШАҚ
  Сипаттамасы
  1 Қылшақ-саптама
  2 Жұмыс режимдерінің ауыстырғышы
  3 Саптамаларды шешуге арналған батырма
  4 Ауатартқыш торы
  5 Қыстыруға арналған ілгекше
  6 Концентратор
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суы бар ыдыстардың
  қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз (ванна,
  бассейн жəне т.с.с.).
  Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде,
  оны пайдаланып болғаннан кейін, аспапты
  желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыр
  тетігін ашалықтан ажырату керек;
  Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі
  қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу
  құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын
  номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан
  дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан
  жөн;
  МАҢЫЗДЫ САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
  Электр аспаптарын пайдаланған кезде,
  əсіресе балалар бар жерде, негізгі сақтандыру
  шараларын орындау керек, келесілерді қоса:
  ФЕН-ТАРАҚТЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
  БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ ЗЕЙІН ҚОЙЫП
  ШЫҒЫҢЫЗ
  Электр тоғымен зақымдануды болдырмау
  үшін:
  Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
  феннің жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне
  көз жеткізіңіз.
  Əрқашан пайдаланып болғаннан кейін
  фенді желіден ажыратыңыз. Желілік бауды
  ашалықтан суырғанда, оны тартпаңыз,
  желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен
  ұстамаңыз.
  Аспапты суға толы ыдыстың қасында
  пайдаланбаңыз (ванна, бассейн жəне
  т.с.с.).
  Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп
  кете алатын жерлерде аспапты қоймаңыз
  жəне сақтамаңыз.
  • Ваннада жуыну кезінде фенді
  пайдаланбаңыз.
  Аспапты суға жəне басқа да сұйықтықтарға
  матырмаңыз.
  Егер фен суға түсіп кетсе, желілік айыр
  тетікті ашалықтан жедел суырыңыз, содан
  кейін ғана фенді судан шығаруға болады.
  Ешқашан жұмыс істеп тұрған фенді қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Фенді балалар немесе мүмкіндіктері
  шектеулі адамдар пайдаланған кезде
  ерекше назар қажет.
  Фенді тек оның тікелей міндеті бойынша
  пайдаланыңыз, жеткізілім кешеніне кіретін
  саптамаларды ғана қолданыңыз.
  Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі
  кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе
  суға түскеннен кейін фенді пайлануға тыйым
  салынады. Барлық жөндеу сұрақтары
  бойынша туындылас қызмет көрсету
  орталығына хабарласыңыз.
  Желілік бауды ыстық заттардан алшақ
  ұстаңыз.
  Феннің ауа өтетін тесіктерін жабуға тыйым
  салынады, оны ауа өтетін тесіктері бітеліп
  қала алатын жұмсақ заттарға (төсекке
  немесе диванға) қоймаңыз. Ауа өтетін
  тесіктерде жүн, шаң, шаш жəне т.с.с.
  болмауы керек.
  • Егер сіз ұйқылы-ояу болған жағдайда фенді
  пайдаланбаңыз.
  • Феннің корпусының кез-келген тесіктеріне
  бөтен заттарды түсірмеңіз жəне салмаңыз.
  Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
  сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде фенді
  іске қоспаңыз.
  Ыстық ауаны көзге немесе басқа ыстық
  сезгіш дене мүшелеріне бағыттамаңыз.
  Саптамалар жұмыс кезінде қызады. Оларды
  шешер алдында суытылуына уақыт беріңіз.
  • Аспаптың темір бөлшектеріне, сонымен
  қатар саптамаларына қол тигізу алдында
  олардың суытылуына уақыт беріңіз.
  • Феннің жұмыс істеуі кезінде ауатартқыштың
  торына шаштың түсуін болдырмаңыз.
  Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке,
  мойынға жəне басқа дене мүшелеріне тиюін
  болдырмаңыз.
  Синтетикалық париктерді тарау үшін
  аспапты пайдаланбаңыз.
  • Аспапты ыстыққа сезгіш заттарға, ол
  суығанға дейін қоймаңыз.
  • Аспапты жинап қойғанға дейін оның
  суытылуына мүмкіндік беріңіз жəне ешқашан
  бауды оған орамаңыз.
  Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп
  тұрыңыз.
  • Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды
  бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
  Осы нұсқаулықты сақтаңыз
  Фен-тарақтың іске қосылуы
  Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі
  феннің жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне
  көз жеткізіңіз.
  • Желілік бауды толық тарқатыңыз
  • Желілік баудың айыр тетігін электрлік
  ашалыққа қосыңыз.
  Ауыстырғыш (2) көмегімен қажетті жұмыс
  режимін орнатыңыз:
  “0” – фен қосылмаған;
  “1” – шашты кептіруге жəне жұмсақ тарауға
  жылы ауаның берілуі;
  “2” – жедел кептіруге жəне күрделі тарауға
  ыстық ауаның берілуі;
  ” – «суық» ауаның берілуі;
  ШАШТЫҢ КҮТІМІ
  Оптималды нəтижеге жету үшін (кептіру жəне
  тарау алдында) шашты сабынсумен жуыңыз,
  артық ылғалды жою үшін оларды сүлгімен
  сүртіңіз жəне тараңыз.
  Жедел құрғату
  Ауыстырғышты (2) жедел құрғату күйіне (2)
  орнатыңыз жəне алдын-ала шашыңызды
  кептіріңіз Қолыңызбен немесе тарақпен
  артық ылғалды сілкіңіз жəне феннің орнын
  шашыңызда үздіксіз ауыстырыңыз.
  «Суық ауаны» беру режимі
  Ауыстырғышты (2) «
  » күйіне орнатқан кезде
  ауа ағынының темпереатурасы төмендейді.
  Бұл алдын-ала жылы ауамен кептірілген
  тарамдардың формасын бекітуге мүмкіндік
  береді.
  Концентратор-саптама
  Концентратор-саптаманы (6) аспаптың
  корпусына қосыңыз. (Саптаманы аспаптың
  корпусына салыңыз жəне оны сағат тілі
  бойынша шыртылға дейін бұраңыз).
  Фенді ашалыққа қосыңыз. Ауыстырғыштың
  (2) көмегімен қажетті жұмыс режимін
  орнатыңыз.
  Бұл саптама шаштың белгілі бір тарамына
  жоғары интенсивті ауа ағынын бағыттауға
  мүмкіндік береді.
  Саптаманы шешу үшін (3) батырмасын
  басыңыз, саптаманы сағат тіліне қарсы
  бұраңыз жəне шешіңіз.
  Қылшақ-саптама
  Саптаманы (1) аспап корпусына қосыңыз
  (Саптаманы аспаптың корпусына салыңыз
  жəне оны сағат тілі бойынша шыртылға
  дейін бұраңыз).
  • Фенді ашалыққа қосыңыз.
  • Кішкене шаш тарамын қылшаққа ораңыз.
  Ауыстырғыштың (2) көмегімен ауа ағынының
  күшін реттей отырып бірнеше секунд бойы
  шашыңызды кептіріңіз.
  • Шашыңызды қылшақтан босатыңыз.
  • Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке,
  мойынға жəне басқа дене мүшелеріне тиюін
  болдырмаңыз.
  • Шашты бұйралағаннан кейін тарамаңыз,
  тарамдардың суытылуына уақыт беріңіз.
  Шаш тарамдары көрнекі көрінуі үшін оларды
  əдемілеп саусақпен бөліңіз.
  Ескерту: Қылшаққа үлкен шаш
  тарамдарын орамаңыз, бұл саптамадағы
  ауа өтетін тесіктердің бітеліп қалуына
  əкелуі мүмкін.
  Саптаманы шешу үшін (3) батырмасын
  басыңыз, саптаманы сағат тіліне қарсы
  бұраңыз жəне шешіңіз.
  Саптаманы шешуге арналған батырма
  Саптаманы тез жеңіл шешу үшін (3)
  батырмасын басыңыз, саптаманы сағат тіліне
  қарсы бұраңыз.
  Күтімі қызмет көрсетілуі
  Фен тек үйде қолдануға арналған.
  Ауыстырғышты (2) «0» күйіне орнатыңыз
  жəне фенді желіден ажыратыңыз.
  • Феннің корпусын ылғалды матамен сүртуге
  рұқсат етіледі, одан кейін оны құрғатып
  сүрту керек.
  Аспапты суға жəне басқа сұйықтықтарға
  матыруға тыйым салынады.
  • Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш
  заттарды жəне еріткіштерді пайдалануға
  тыйым салынады.
  Сақталуы
  Егер фен пайдаланылмаса, əрқашан желілік
  айыр тетікті ашалықтан суырыңыз.
  • Пайдаланғаннан кейін феннің суытылуына
  уақыт беріңіз жəне оны құрғақ, балалардың
  қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  • Ешқашан желілік бауды фенге орамаңыз,
  себебі бұл оның бүлінуіне əкелуі мүмкін.
  Желілік бауға ұқыптылықпен қараңыз,
  əсіресе айыр тетіктің қасында жəне феннің
  корпусына енетін жерінде тартпауға,
  бұрамауға жəне созбауға тырысыңыз. Егер
  бау фенді пайдаланған кезде бұралып
  қалса, оны мезігілмен түзетіп отырыңыз.
  • Пайдалану ыңғайлығы үшін қыстыруға
  арналған ілгекше (5) көзделген, мұндай
  күйде фенді су тимейтін жағдайда сақтауға
  болады.
  Жеткізілім кешені
  1. Фен-қылшақ
  2. Концентратор
  3. Саптама-қылшақ
  4. Қалташа
  Техникалық сипаттамалары
  Қоректендіру: 220-240 В ~ 50 Гц
  Қуаты: 700 Вт
  Өндiрушi прибордың характеристикаларын
  өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
  сақтайды
  Прибордын қызмет - 3 дейiн
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ФЕН-ЩЕТКА
  Описание
  1 Насадка-щетка
  2 Переключатель режимов работы
  3 Кнопка для снятия насадок
  4 Решетка воздухозаборника
  5 Петелька для подвешивания
  6 Концентратор
  ВНИМАНИЕ! Не использовать этот прибор
  вблизи емкостей, наполненных водой (ванна,
  бассейн и т. д.).
  При использовании фена-щетки в ванной
  комнате следует отключать прибор от сети
  после его эксплуатации, а именно отсоеди-
  нив вилку сетевого шнура от розетки, так
  как близость воды представляет опасность,
  даже когда фен-щетка выключен выключа-
  телем;
  Для дополнительной защиты целесооб-
  разно установить устройство защитного
  отключения (УЗО) с номинальным током
  срабатывания, не превышающим 30 мА, в
  цепь питания ванной комнаты; при установ-
  ке следует обратиться к специалисту;
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  При использовании электроприборов, осо-
  бенно в присутствии детей, необходимо соб-
  людать основные меры предосторожности,
  включая следующие:
  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНС-
  ТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  ФЕНА-ЩЕТКИ
  Во избежание риска поражения электрото-
  ком:
  Перед включением убедитесь, что напря-
  жение электрической сети соответствует
  рабочему напряжению фена-щетки.
  Всегда отключайте фен-щетку от сети после
  использования. Вынимая сетевой провод
  из розетки, не тяните за него. Не беритесь
  за вилку сетевого провода мокрыми рука-
  ми.
  Не используйте прибор вблизи емкостей,
  наполненных водой (ванна, бассейн и т.д.).
  Не кладите и не храните прибор в местах,
  где он может упасть в ванну или раковину,
  наполненную водой.
  Не пользуйтесь феном-щеткой во время
  принятия ванны.
  • Не погружайте прибор в воду или иную жид-
  кость.
  Если фен-щетка упала в воду, немедленно
  выньте сетевую вилку из розетки, только
  после этого можно достать фен-щетку из
  воды.
  Никогда не оставляйте работающую фен-
  щетку без присмотра.
  Необходимо особое внимание, когда фе-
  ном-щеткой пользуются дети или люди с
  ограниченными возможностями.
  Используйте фен-щетку только по его пря-
  мому назначению, применяйте только те
  насадки, которые входят в комплект постав-
  ки.
  Запрещается использование фена-щетки
  при повреждении сетевой вилки или шнура,
  если она работает с перебоями или после
  падения в воду. По всем вопросам ремонта
  обращайтесь в авторизованный сервисный
  центр.
  Держите сетевой шнур вдали от горячих по-
  верхностей.
  Запрещается закрывать воздушные отвер-
  стия фена-щетки; не кладите ее на мягкую
  поверхность (на кровать или диван), где
  воздушные отверстия могут быть заблоки-
  рованы. В воздушных отверстиях не должно
  быть пуха, пыли, волос и т.п.
  Не используйте фен-щетку, если вы нахо-
  дитесь в сонном состоянии.
  Не роняйте и не вставляйте посторонние
  предметы в отверстия корпуса фена-щет-
  ки.
  Не включайте фен-щетку в местах, где рас-
  пыляются аэрозоли либо используются лег-
  ковоспламеняющиеся жидкости.
  Не направляйте горячий воздух в глаза или
  на другие чувствительные к теплу части
  тела.
  Насадки во время работы нагреваются. Пе-
  ред снятием дайте им остыть.
  Прежде чем касаться металлических частей
  прибора, а также насадок, дайте им остыть.
  Избегайте попадания волос в решетку воз-
  духозаборника во время работы фена-щет-
  ки.
  Избегайте соприкосновения горячих повер-
  хностей прибора с лицом, шеей и другими
  частями тела.
  Не пользуйтесь прибором для укладки син-
  тетических париков.
  • Не кладите прибор на чувствительные к теп-
  лу поверхности, пока он не остыл.
  Прежде чем убрать прибор, обязательно
  дайте ему остыть и никогда не обматывайте
  вокруг него провод.
  Периодически проверяйте целостность
  провода.
  При эксплуатации прибора рекомендуется
  размотать сетевой шнур на всю его длину.
  Сохраните эту инструкцию
  Включение фена-щетки
  Перед включением убедитесь, что напря-
  жение электрической сети соответствует
  рабочему напряжению фена-щетки.
  Полностью размотайте сетевой шнур
  Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
  ческую розетку.
  Установите нужный режим работы при по-
  мощи переключателя (2):
  “0” – фен-щетка отключена;
  “1” – подача теплого воздуха для сушки во-
  лос и мягкой укладки;
  “2” – подача горячего воздуха для ускорен-
  ной сушки и сложной прически;
  ” – подача холодного воздуха;
  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
  Для достижения оптимальных результатов
  (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы
  шампунем, вытрите их полотенцем для удале-
  ния избыточной влаги и расчешите.
  Быстрая сушка
  Установите переключатель (2) в положение
  для ускоренной сушки (положение 2) и пред-
  варительно просушите волосы. Рукой или рас-
  ческой стряхивайте с волос избыточную влагу
  и постоянно перемещайте фен-щетку над во-
  лосами.
  Режим подачи холодного воздуха
  При установке переключателя (2) в положение
  «
  » температура воздушного потока пони-
  жается. Это позволяет зафиксировать форму
  локона, предварительно высушенного теплым
  воздухом.
  Насадка-концентратор
  Присоедините насадку-концентратор (6) к
  корпусу прибора. (Вставьте насадку в кор-
  пус прибора и поверните ее по часовой
  стрелке до щелчка).
  Включите фен-щетку в розетку. Установите
  нужный режим работы при помощи пере-
  ключателя (2).
  Эта насадка позволяет направить узкий по-
  ток воздуха высокой интенсивности на оп-
  ределенную прядь волос.
  Для снятия насадки нажмите на кнопку (3),
  поверните насадку против часовой стрелки
  и снимите ее.
  Насадка-щетка
  Присоедините насадку (1) к корпусу прибо-
  ра. (Вставьте насадку в корпус прибора и по-
  верните ее по часовой стрелке до щелчка).
  Включите фен-щетку в розетку.
  Накрутите на щетку небольшую прядь во-
  лос.
  В течение нескольких секунд сушите воло-
  сы, регулируя силу воздушной струи при
  помощи переключателя (2).
  Освободите волосы от щетки.
  Избегайте соприкосновения горячих повер-
  хностей прибора с лицом, шеей и другими
  частями тела.
  Не расчесывайте волосы сразу после за-
  вивки, дайте локонам остыть. Чтобы локоны
  выглядели естественно, аккуратно раздели-
  те их пальцами.
  Примечание: Не накручивайте на щетку
  большие пряди волос, это может привес-
  ти к блокировке воздушных отверстий на
  насадке.
  Для снятия насадки нажмите на кнопку (3),
  поверните насадку против часовой стрелки
  и снимите ее.
  Кнопка для снятия насадки
  Чтобы быстро и легко отсоединить насадку,
  нажмите на кнопку (3) и поверните насадку
  против часовой стрелки.
  Уход и обслуживание
  Фен-щетка предназначен только для домаш-
  него использования.
  Установите переключатель (2) в положение
  «0» и отключите фен-щетку от сети.
  Корпус фена-щетки допускается протирать
  влажной тканью, после этого необходимо
  протереть его насухо.
  Запрещается погружать устройство в воду
  или другие жидкости.
  Запрещается использовать для чистки ус-
  тройства абразивные моющие средства и
  растворители.
  Хранение
  Если фен-щетка не используется, всегда
  вынимайте сетевую вилку из розетки.
  После использования дайте фену-щетке
  остыть и храните ее в сухом месте, недо-
  ступном для детей.
  Никогда не обматывайте сетевой шнур
  вокруг фена-щетки, так как это может при-
  вести к его порче. Аккуратно обращайтесь
  с сетевым шнуром, старайтесь не дергать,
  перекручивать или растягивать его, осо-
  бенно около вилки и в месте ввода в корпус
  фена-щетки. Если шнур перекручивается
  во время использования фена-щетки, пе-
  риодически распрямляйте его.
  Для удобства в использовании предусмот-
  рена петелька для подвешивания (5), на ко-
  торой можно хранить фен-щетку при усло-
  вии, что в этом положении на нее не будет
  попадать вода.
  Комплект поставки:
  1. Фен-щетка
  2. Концентратор
  3. Насадка-щетка
  4. Сумочка
  Технические характеристики
  Питание: 220-240 В ~ 50 Гц
  Мощность: 700 Вт
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики приборов без пред-
  варительного уведомления
  Срок службы прибора - 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и россий-
  ским стандартам безопасности и
  гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  РУССКИЙ
  4
  WARMLUFTBÜRSTE
  Beschreibung
  1 Bürstenaufsätze
  2 Betriebsstufenschalter
  3 Taste für Aufsatzabnahme
  4 Lufteinlaßgitter
  5 Aufhängeöse
  6 Ondulierdüse
  ACHTUNG! Dieses Gerät nicht in der Nähe von
  Badewannen, Wasserbecken oder anderen Ge-
  fäßen, welche Wasser enthalten, benutzen.
  Wenn die Warmluftbürste im Badezimmer ver-
  wendet wird, nach Gebrauch den Netzstecker
  ziehen, da die Nähe von Wasser auch bei
  ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellen
  kann;
  Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrich-
  tung mit einem Nennauslösestrom von we-
  niger als 30 mA in der Hausinstallation bietet
  zusätzlichen Schutz. Wenden Sie sich an Ihren
  Elektroinstallateur;
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Beim Gebrauch der elektrischen Geräten, be-
  sonders in der Nähe von Kindern, sind wichtige
  Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, einschließ-
  lich folgende:
  VOR DER NUTZUNG DER WARMLUFTBÜRSTE
  LESEN SIE AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN
  Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:
  Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
  triebnahme, dass die Spannung des Geräts
  mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer
  ab. Den Netzstecker nie an der Zuleitung aus
  der Steckdose ziehen. Greifen Sie nicht an
  den Netzstecker mit nassen Händen.
  Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewan-
  nen, Wasserbecken oder anderen Gefäßen,
  welche Wasser enthalten, benutzen.
  Legen und bewahren das Gerät an Orten auf,
  wo es in Badewanne oder in Waschbecken mit
  Wasser fallen kann.
  Nutzen Sie die Warmluftbürste während des
  Badens nicht.
  Das Gerät nicht ins Wasser oder in eine andere
  Flüssigkeit tauchen.
  Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort den
  Netzstecker ziehen. Keinesfalls ins Wasser
  greifen.
  Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
  Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte
  Personen das Gerät nutzen.
  Benutzen Sie die Warmluftbürste nur bestim-
  mungsgemäß, verwenden nur jene Aufsätze,
  die zum Lieferumfang gehören.
  Es ist verboten, das Gerät zu nutzen, wenn das
  Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
  sind, wenn Störungen auftreten oder wenn es
  ins Wasser gefallen war. Bitte wenden Sie an
  einen autorisierten Kundenservice, falls Pro-
  bleme mit dem Gerät auftreten.
  • Halten Sie das Netzkabel von heissen Oberfl ä-
  chen fern.
  Die Lufteintrittsöffnungen dürfen nie abge-
  deckt werden. Legen das Gerät nicht auf
  weiche Oberfl äche (Bett oder Sofa), wo die
  Lufteintrittsöffnungen blockiert werden kann.
  Diese Öffnungen sollen keine Daunen, keinen
  Staub, kein Haar usw. enthalten.
  Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig
  sind.
  • Lassen Sie die Warmluftbürste nicht fallen und
  stecken Fremdkörper in beliebige Öffnungen
  des Gerätgehäuses.
  Schalten Sie nicht das Gerät in Räumen, wo
  Sprays oder leichtentfl ammbare Flüssigkeiten
  benutzen, ein.
  Richten Sie nie die Heißluft in Augen oder auf
  andere wärmeempfi ndlichen Körperteile.
  Die Aufsatzbürste wird funktionsbedingt wäh-
  rend des Betriebs heiß. Vor dem Abnahme
  lassen Sie diese abkühlen.
  Bevor Sie die Metallteile des Geräts und die
  Aufsätze berühren, lassen Sie diese abküh-
  len.
  Haare sollten nicht in den Bereich des Luftein-
  laßgitters während des Betriebs kommen.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen Tei-
  len des Geräts mit dem Gesicht, Hals und an-
  deren Körperteilen.
  Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von syn-
  thetischen Perücken.
  Legen Sie nie das Gerät auf wärmeempfi nd-
  liche Oberfl ächen, bis das Gerät abgekühlt
  wird.
  • Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es
  abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das
  Gerät.
  Bitte prüfen Sie von Zeit zu Zeit die Netzzulei-
  tung auf Beschädigungen!
  Es wird empfohlen, während der Nutzung des
  Geräts das Netzkabel auf die gesamte Länge
  abzuwickeln.
  Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
  Inbetriebnahme der Warmluftbürste
  Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
  triebnahme, dass die Spannung des Geräts
  mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab
  Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels
  in die Steckdose.
  Wählen Sie die Betriebsstufe mit dem Schalter
  (2):
  “0” – Warmluftbürste ist ausgeschaltet;
  “1” – Warmluftzufuhr zum Haartrocknen und
  einfachen Styling;
  “2” – Heißluftzufuhr zum Schnelltrocknen und
  komplizierten Styling;
  ” – Kaltstufe;
  HAARPFLEGE
  Um optimale Ergebnisse (vor Trocknen und Sty-
  ling) zu erreichen, waschen Sie die Haare mit
  Shampoo, trocknen sie mit Badetuch zum Ent-
  fernen des überfl üssigen Wassers und kämmen
  sie durch.
  Schnelltrocknen
  Verstellen Sie den Schalter (2) in Position zum
  Schnelltrocknen (Position 2) und trocknen vor-
  her die Haare. Mit Hand oder Kamm schütteln
  Sie überfl üssige Wasser ab und bewegen das
  Gerät ständig über die Haare.
  Kaltstufe
  Durch Verstellen des Schalters (2) in Position
  “ sinkt die Temperatur des Luftstroms. Der
  kalte Luftstrom fi xiert die Lockenform, die vorher
  mit Warmluft getrocknet wurde.
  Ondulierdüse
  • Schließen Sie die Ondulierdüse (6) an das Ge-
  häuse des Geräts an. (Setzen Sie sie auf Ge-
  häuse auf und drehen sie im Uhrzeigersinn bis
  zum Knacken).
  Schalten Sie die Warmluftbürste in eine Steck-
  dose ein. Wählen Sie die notwendige Betriebs-
  stufe mit dem Schalter (2).
  Dieser Aufsatz konzentriert den Luftstrom zum
  gezielten Trocknen bestimmter Haarpartien.
  Zum Aufsatzabnahme drücken Sie die Taste
  (3) und drehen den Aufsatz gegen Uhrzeige-
  sinn und nehmen ihn ab.
  Bürstenaufsatz
  Schließen Sie den Aufsatz (1) an das Gehäuse
  des Geräts an. (Setzen Sie ihn auf Gehäuse
  auf und drehen ihn im Uhrzeigersinn bis zum
  Knacken).
  Schalten Sie die Warmluftbürste in eine Steck-
  dose ein.
  Drehen Sie eine kleine Haarsträhne auf die
  Bürste auf.
  Im Laufe von einigen Sekunden trocknen Sie
  die Haare, stellen Sie die Luftstromstärke mit
  dem Schalter (2) ein.
  Machen Sie die Haare frei.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen Tei-
  len des Geräts mit dem Gesicht, Hals und an-
  deren Körperteilen.
  Kämmen Sie Ihre Haare nicht erst nach der
  Abkühlung der Locken. Trennen Sie die Lo-
  cken mit Fingern vorsichtig ab, damit diese
  natürlich aussehen.
  Anmerkung: Drehen Sie auf Bürste große
  Haarsträhnen nicht auf. Es kann zur Blockie-
  rung der Lufteintrittsöffnungen des Aufsatzes
  führen.
  Zum Aufsatzabnahme drücken Sie die Taste
  (3) und drehen den Aufsatz gegen Uhrzeige-
  sinn und nehmen ihn ab.
  Taste für Aufsatzabnahme
  Um den Aufsatz schnell und problemlos abzu-
  nehmen, drücken Sie die Taste (3) und drehen
  den Aufsatz gegen Uhrzeigersinn.
  Pfl ege und Wartung
  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
  geeignet.
  Stellen Sie den Schalter (2) in die Position «0»
  und schalten Sie das Gerät vom Stromnetz
  ab.
  Wischen Sie das Gehäuse der Warmluftbürs-
  te mit einem feuchten Tuch, danach trocknen
  Sie es.
  Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder in
  andere Flüssigkeiten.
  Nutzen Sie nie Abrasiv und Lösungsmittel für
  die Reinigung des Geräts.
  Aufbewahrung
  • Sobald das Gerät aus der Hand gelegt wird, ist
  es immer auszuschalten.
  Nach Gebrauch lassen Sie es abkühlen, be-
  wahren Sie es an einem trockenen für Kinder
  unzugänglichen Ort.
  Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät,
  da es zu seiner Beschädigung führen kann.
  Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um,
  überdrehen Sie oder dehnen Sie es nicht aus,
  insbesondere am Netzstecker und an der
  Anschlussstelle am Gehäuse der Warmluft-
  bürste. Wenn das Netzkabel sich während des
  Betriebs überdreht, strecken Sie es von Zeit zu
  Zeit aus.
  Für Handhabbarkeit ist die Aufhängeöse
  (5)zur Aufbewahrung des Geräts vorgesehen,
  sofern das Gerät mit Wasser in dieser Position
  nicht in Berührung kommt.
  Lieferumfang:
  1. Warmluftbürste
  2. Konzentrator
  3. Aufsatzbürste
  4. Tasche
  Technische Daten
  Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
  Leistung: 700 W
  Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
  zulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromagne-
  tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
  EWG -Richtlinie des Rates und den
  Vorschriften 73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  3
  HOT AIR STYLER
  Description
  1 Brush nozzle
  2 Operating mode switch
  3 Button for detaching nozzles
  4 Air inlet grill
  5 Eyelet for hanging on
  6 Concentrator
  Attention! Do not use this appliance near
  the tanks filled with water (bathtubs, swim-
  ming pools, etc.)
  When using the hairdryer inside a bath-
  room, disconnect the appliance from
  power supply line after each usage by un-
  plugging it from wall outlet, as being near
  by water is dangerous even when hairdryer
  is switched off.
  For the sake of additional protection, it is
  recommended to install protective cutout
  device (PCD) with rated operating current
  no more then 30 mA into power supply line
  of the bathroom. Invite only qualified spe-
  cialist for installation.
  Important safety measures
  While using electric appliances in presence
  of children specially, it is necessary to com-
  ply with certain safety measures including
  the following:
  Read all instructions carefully before us-
  ing brush hairdryer
  In order to avoid electric shock:
  Before switching on, make sure power
  supply line voltage meets operating volt-
  age of the hairdryer.
  After usage, always disconnect hairdryer
  from wall outlet. Do not pull power cord
  plug out by holding the cord itself. Do not
  hold power cord plug with wet hands.
  Do not use the appliance near by tanks
  filled with water (bathtub, swimming pool,
  etc.).
  Do not deposit or store the appliance at
  places from where it would fall down into a
  bathtub or basin filled with water.
  Do not use the hairdryer while taking bath.
  Do not immerse the appliance into water
  or any other liquids.
  • In case hairdryer falling into water first un-
  plug power cord, only afterwards you can
  take the hairdryer out of water.
  Never leave operating appliance unat-
  tended.
  Special attention is required when used by
  children or invalids.
  Use only for intended purpose, operate
  with nozzles included into delivery set
  only.
  • It is forbidden using the hairdryer when ei-
  ther power cord or plug is damaged or the
  hairdryer operates erratically or after fall-
  ing into water. Apply to service center for
  all problems concerning reparation.
  Keep power cord far from hot surfaces.
  It is forbidden to close hairdryer air open-
  ings. Do not put hairdryer on soft surfaces
  (bed or sofa) where air inlets would be
  blocked. There should not be any fluff,
  dust, hairs, etc. inside air openings.
  Do not use the hairdryer when you are
  drowsy.
  Do not drop or insert any foreign objects
  into hairdryer housing outlets.
  Do not switch on or use the hairdryer at
  places where aerosols are spread or vola-
  tile flammable liquids are used.
  Do not direct hot air jet to your eyes or to
  any part of body sensitive to heat.
  Nozzles become hot while operating. Let it
  cool down before detaching.
  Let metallic parts of the appliance and
  nozzle cool down before touching.
  Avoid your hair being caught inside air inlet
  grill while hairdryer is in operation.
  Avoid your face, neck and other parts of
  body being touched by hot surfaces of the
  appliance.
  Do not use the appliance for dressing syn-
  thetic wigs.
  • Do not put the appliance on surfaces sen-
  sitive to heat until it is cooled down.
  Let the appliance cool down before storing
  it, never wind power cord round the appli-
  ance.
  Examine whether or not power cord is in-
  tact regularly.
  During operation, it is recommended to
  unwind power cord completely.
  Keep this Operating Manual for future
  reference.
  Switching on brush hairdryer
  Before switching on, make sure power
  supply line voltage meets operating volt-
  age of the hairdryer.
  Unwind power cord completely.
  Set required operating mode by switch
  (2):
  “0” – hair dryer is ON;
  “1” – warm shot for hair drying and soft
  heir styling;
  “2” – hot shot for fast hair drying and com-
  plicated hair setting;
  ” – «cool shot»;
  Taking care about hairs
  In order to achieve better results, wash hairs
  with shampoo before drying and setting, dry
  hair with towel to remove extra humidity and
  brush it.
  Fast hair drying
  Set switch (2) to position of fast drying (posi-
  tion 2) and dry hair. Shake extra humidity off
  hair with hand or brush and move the hair-
  dryer above hair continuously.
  «Cool shot» mode
  Airflow temperature is decreased at setting
  switch (2) to position “ ”. This is helpful for
  fixing lock shape after preliminary drying by
  hot shot
  Concentrating nozzle
  Attach concentrating nozzle (6) to appli-
  ance housing. (Insert the nozzle into ap-
  pliance housing and turn it clockwise up to
  stop.)
  Plug hair dryer into wall outlet. Set required
  operating mode using switch (2).
  This nozzle allows to direct narrow airflow
  of high intensity to certain strand of hair.
  In order to remove the nozzle, press but-
  ton (3), turn the nozzle anticlockwise and
  detach it.
  Brush nozzle
  Attach nozzle (1) to appliance housing.
  (Insert the nozzle into appliance housing
  and turn it clockwise up to stop.).
  Plug hair dryer into wall outlet.
  Wind small strand of hair round the brush.
  • Dry hair for several minutes regulating air-
  flow by switch (2).
  Release hair from brush.
  Avoid your face, neck and other parts of
  body being touched by hot surfaces of the
  appliance.
  Do not brush hair immediately after setting
  hair waved or curled, let locks cool down
  at first. Separate locks by your fingers to
  make them look natural.
  Notice: Do not wind thick strands of
  hair round the brush as doing so may
  cause blockage of nozzle air inlets.
  In order to remove the nozzle, press but-
  ton (3), turn the nozzle anticlockwise and
  detach it.
  Button for detaching nozzles
  In order to remove the nozzle fast and easy,
  press button (3) and turn the nozzle anti-
  clockwise.
  Cleaning and maintenance
  The hairdryer is intended for household us-
  age only.
  Set switch (2) into position «0» and discon-
  nect the appliance from power supply.
  • It is allowed to wipe hairdryer housing with
  damp cloth. Wipe it dry afterwards.
  It is forbidden to immerse the appliance
  into water or any other liquids.
  It is forbidden to use abrasive cleansers or
  dissolvent.
  Storage
  • Always unplug from wall outlet when not in
  use.
  • Allow the hairdryer cool down after usage.
  Keep it at safe and dry place inaccessible
  by children.
  Never wind power cord round the hairdryer
  as doing so may cause its damage. Han-
  dle power cord carefully, do not pull, twist
  or stretch it, especially near the plug and
  place of connection with the hairdryer.
  Straighten the cord while operation in case
  it is twisted.
  Eyelet for hanging on (5) is provided for
  comfortable usage. Store the hairdryer
  using the eyelet on condition water cannot
  be splashed or drop on the air dryer in this
  position.
  Delivery set:
  1. Hot air styler
  2. Concentrator
  3. Brush nozzle
  4. Pouch
  Technical specifications
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Power: 700 W
  The manufacturer reserves the right to
  change the device's characteristics without
  prior notice.
  Service life of the unit - 3 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom the
  appliance was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when making any
  claim under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC
  and to the Low Voltage Regulation
  (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  2272.indd 12272.indd 1 15.12.2009 15:46:4415.12.2009 15:46:44
Vitek VT-2272 BK

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2272 BK?

Кількість запитань: 0

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2272 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-2272 BK надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek VT-2272 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-2272 BK на цій сторінці. Введіть ваше запитання тут

Характеристики продукту

Загальна інформація
Бренд Vitek
Модель VT-2272 BK
Продукт Стайлер
EAN 9012345006334
Мова Український, Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський
Тип файлу PDF
Характеристики
Іонна функція Ні
Теплові налаштування -
Керамічна система нагріву Ні
Регульований термостат Ні
Функція Cool Shot Так
Тип Hot air brush
Випрямлення волосся Так
Завивання волосся Так
Текстурування волосся Ні
Сушіння волосся Так
Енергоживлення
Потужність 700 Вт
Вміст упаковки
Футляр для транспортування Так
Ергономіка
Автоматичне вимкнення Ні
Довжина шнура 1.8 м
Поворотный шнур -
Дизайн
Колір продукту Чорний
Підвісний Так
Тип підвішування Hanging loop

інструкціїкористувача.com.ua

Шукаєте інструкцію? інструкціїкористувача.com.ua гарантує, що ви знайдете необхідне за лічені секунди. У нашій базі міститься більше 1 мільйона PDF-інструкцій від більш ніж 10 000 торгових марок. Щодня ми додаємо нові версії інструкцій, аби ви завжди могли знайти необхідну саме вам. Усе дуже просто: просто вкажіть назву торгової марки та тип продукції в рядку пошуку, i ви зможете безкоштовно та миттєво переглянути необхідну інструкцію.

інструкціїкористувача.com.ua

© Copyright 2020 інструкціїкористувача.com.ua. Усі права захищено.