Vitek VT-2272 BK інструкція користувача

Vitek VT-2272 BK

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek%VT-2272 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-2272 BK на цій сторінці.

Бренд
Vitek
Модель
VT-2272 BK
Продукт
EAN
9012345006334
Мова
Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський, Український
Тип файлу
PDF
USCĂTOR DE PĂR CU PERIE
Descriere
1 Duză-perie
2 Schimbător de regimuri de lucru
3 Buton pentru detaşarea duzelor
4 Plasa colectorului de aer
5 Ansă pentru agăţare
6 Concentrator de aer
ATENŢIE! Nu utilizaţi acest dispozitiv în apropi-
erea rezervoarelor cu apă (cadă, piscină, etc.).
În cazul utilizării uscătorului de păr în camera
de baie, deconectaţi dispozitivul de la reţea-
ua electrică după exploatare, extrăgând fi şa
cablului electric din priză, pentru că afl area
lui în apropierea apei prezintă pericol, chiar
şi atunci când aparatul este deconectat de la
întrerupător;
Pentru protecţie suplimentară este raţională
instalarea dispozitivului de deconectare de
protecţie cu curent nominal de acţiune nu
mai mare de 30 mA, în lanţul de alimentare
cu curent electric a camerei de baie; pentru
instalare adresaţi-vă unui specialist;
MĂSURI IMPORTANTE DE PRECAUŢIE
În timpul utilizării aparatelor electrice, mai ales
în prezenţa copiilor, trebuie să urmaţi principale-
le măsuri de precauţie, inclusiv:
CITIŢI CU ATENŢIE TOATE INSTRICŢIUNILE
ÎNAINTE DE UTILIZAREA USCĂTORULUI DE
PĂR CU PERIE
Pentru a evita riscul electrocutării:
Înainte de conectare asiguraţi-vă că tensiu-
nea în reţeaua electrică corespunde tensiunii
de lucru a uscătorului.
• Întotdeauna deconectaţi uscătorul de la reţea
după utilizare. Extrăgând cablul electric din
priză, nu trageţi de cablu, ci apucaţi fi şa. Nu
atingeţi fi şa cablului electric cu mâinile ume-
de.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea rezervoare-
lor cu apă (cadă, piscină, etc.)
Nu lăsaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri de
unde ar putea cădea în lavoar sau în cada cu
apă.
Nu utilizaţi uscătorul de păr în timp ce faceţi
baie.
Nu scufundaţi aparatul în apă sau în alte lichi-
de.
Dacă uscătorul de păr a căzut în apă, extra-
geţi imediat fi şa din priză şi doar apoi puteţi
să scoateţi uscătorul din apă.
Niciodată nu lăsaţi uscătorul conectat fără su-
praveghere.
Fiţi deosebit de precauţi atunci când uscăto-
rul este utilizat de către copii sau persoane cu
dizabilităţi.
Utilizaţi uscătorul doar conform destinaţiei
sale şi utilizaţi doar duzele incluse în setul de
livrare.
Este interzisă utilizarea uscătorului în cazul
deteriorării cablului electric sau a fi şei, dacă
funcţionează necorespunzător (cu întreru-
peri) sau după căderea lui în apă. Pentru re-
paraţie adresaţi-vă la un centru specializat de
service.
Ţineţi cablul electric la distanţă de suprafeţe
erbinţi.
Este interzisă acoperirea orifi ciilor externe ale
uscătorului, nu-l plasaţi pe suprafeţe moi (pat
sau canapea), unde orifi ciile pentru aer se pot
astupa. În orifi ciile pentru aer nu trebuie să fi e
puf, praf, păr, etc.
Nu utilizaţi uscătorul dacă vă afl aţi în stare
confuză.
Nu introduceţi obiecte străine în oricare dintre
orifi ciile de pe carcasa uscătorului.
• Nu conectaţi uscătorul în locuri unde sunt îm-
proşcaţi aerosoli sau unde se utilizează lichi-
de uşor infl amabile.
Nu orientaţi aerul fi erbinte în ochi sau spre
alte părţi sensibile ale corpului.
Duzele se încălzesc în timpul funcţionării.
Înainte de a le scoate, lăsaţi-le să se răceas-
că.
Înainte de a atinge părţile metalice ale dispo-
zitivului, sau duzele, lăsaţi-le să se răcească.
Evitaţi pătrunderea părului în plasa colectoru-
lui de aer în timpul operării cu uscătorul.
Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale dis-
pozitivului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpu-
lui.
Nu utilizaţi dispozitivul pentru coafarea peru-
cilor sintetice.
Nu plasaţi aparatul pe suprafeţe sensibile
faţă de căldură până el nu se răceşte.
Înainte de a stoca aparatul, lăsaţi-l să se ră-
cească şi niciodată nu înfăşuraţi cablul în ju-
rul său.
Verifi caţi periodic integritatea cablului.
Atunci când utilizaţi uscătorul, se recomandă
desfăşurarea cablului în toată lungimea sa.
Păstraţi această instrucţiune.
Conectarea uscătorului de păr cu perie
Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiu-
nea în reţeaua electrică corespunde tensiunii
de lucru a uscătorului.
Desfăşuraţi totalmente cablul electric.
Introduceţi fi şa cablului electric în priză.
Setaţi regimul necesar de lucru cu ajutorul
întrerupătorului (2):
“0” – uscătorul este deconectat;
“1” – livrarea aerului cald pentru uscarea pă-
rului şi coafare gentilă;
“2” – livrarea aerului fi erbinte pentru uscare
rapidă şi coafuri complicate;
” – livrarea aerului „rece”;
ÎNGRIJIREA PĂRULUI
Pentru a atinge rezultate optime (înainte de us-
care şi coafare) spălaţi părul cu şampon, şter-
geţi-l cu prosopul pentru înlăturarea surplusului
de apă şi pieptănaţi-l.
Uscare rapidă
Instalaţi întrerupătorul (2) în poziţia pentru us-
care rapidă (poziţia 2) şi uscaţi puţin părul. Cu
mâna sau cu pieptenele scuturaţi din păr sur-
plusul de apă şi mişcaţi uscătorul permanent
deasupra părului.
Regimul de livrare a „aerului rece”
Setând întrerupătorul (2) în poziţia „
” tempe-
ratura jetului de aer scade. Aceasta permite fi -
xarea formei şuviţei de păr, uscate preventiv cu
aer cald.
Duza concentrator de aer
• Ataşaţi duza concentrator (6) la carcasa apa-
ratului. (introduceţi duza în carcasă şi rotiţi-o
în direcţia acelor de ceasornic până auziţi un
clic).
Conectaţi uscătorul în priză. Setaţi regimul
necesar de lucru cu ajutorul întrerupătorului
(2).
Această duză permite orientarea unui jet în-
gust de aer de intensitate mare asupra unei
anumite şuviţe de păr.
Pentru a scoate duza apăsaţi butonul (3), ro-
tiţi duza împotriva direcţiei acelor de ceasor-
nic şi scoateţi-o.
Duza perie
• Ataşaţi duza concentrator (6) la carcasa apa-
ratului. (introduceţi duza în carcasă şi rotiţi-o
în direcţia acelor de ceasornic până auziţi un
clic).
Conectaţi uscătorul în priză.
Înfăşuraţi pe perie o şuviţă îngustă de păr.
Timp de câteva secunde uscaţi părul, reglând
intensitatea jetului de aer cu ajutorul întreru-
pătorului (2).
Scoateţi părul de pe perie.
• Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale apa-
ratului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
Nu pieptănaţi părul imediat după ondulare, lă-
saţi şuviţele să se răcească. Pentru a conferi
şuviţelor un aspect natural, separaţi-le atent
cu degetele.
Notă: Nu înfăşuraţi pe perie şuviţe mari de
păr, pentru că aceasta poate duce la blo-
carea orifi ciilor pentru aer de pe duză.
Pentru a scoate duza apăsaţi butonul (3), ro-
tiţi duza împotriva direcţiei acelor de ceasor-
nic şi scoateţi-o.
Butonul pentru detaşarea duzelor
Pentru a detaşa duza rapid şi uşor, apăsaţi bu-
tonul (3) şi rotiţi duza împotriva direcţiei acelor
de ceasornic.
Îngrijire şi întreţinere
Uscătorul este destinat doar pentru utilizare în
condiţii casnice.
Setaţi întrerupătorul (2) în poziţia „0” şi deco-
nectaţi uscătorul de la reţeaua electrică.
Carcasa uscătorului poate fi ştearsă cu o bu-
cată de ţesătură umedă, după care el trebuie
şşters până la uscare.
Este interzisă scufundarea aparatului în apă
sau în alte lichide.
Este interzisă utilizarea substanţelor abrazive
şi dizolvanţilor pentru curăţare.
Stocare
Dacă uscătorul nu se utilizează, întotdeauna
deconectaţi-l din priză.
După utilizare lăsaţi uscătorul să se răcească şi
păstraţi-l în loc uscat, inaccesibil pentru copii.
Niciodată nu înfăşuraţi cablul electric în jurul
uscătorului, pentru că acest fapt poate duce
la defectarea lui. Manipulaţi cu atenţie cablul
electric, străduiţi-vă să nu-l smunciţi, defor-
maţi sau întindeţi, mai ales în apropierea fi şei
şi în locul de pătrundere a lui în carcasa uscă-
torului. Dacă cablul se deformează în timpul
utilizării este necesar sa îl îndreptaţi periodic.
Pentru comoditatea utilizării aparatul este do-
tat cu o ansă pentru agăţare (5). O puteţi utili-
za pentru păstrarea aparatului, cu condiţia că
în această poziţie el nu contactează cu apa.
Set de livrare:
1. Uscător de păr - pieptene
2. Concentrator
3. Duză - perie
4. Gentuţă
Caracteristici tehnice
Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere: 700 W
Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba
caracteristicile aparatelor fără anunţare preala-
bilă.
Termenul a produsului - 3 ani.
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
sul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul
regional sau la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
ză cu condiţia prezentării bonului de plată sau
a oricărui alt document fi nanciar, care confi rmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţe-
lor EMC, întocmite în conformitate
cu Directiva 89/336/EEC i Directiva
cu privire la electrosecuritate/joasă
tensiune (73/23 EEC).
ROMÂNĂ
6
ФЕН-ҚЫЛШАҚ
Сипаттамасы
1 Қылшақ-саптама
2 Жұмыс режимдерінің ауыстырғышы
3 Саптамаларды шешуге арналған батырма
4 Ауатартқыш торы
5 Қыстыруға арналған ілгекше
6 Концентратор
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суы бар ыдыстардың
қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз (ванна,
бассейн жəне т.с.с.).
Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде,
оны пайдаланып болғаннан кейін, аспапты
желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыр
тетігін ашалықтан ажырату керек;
Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі
қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу
құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын
номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан
дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан
жөн;
МАҢЫЗДЫ САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
Электр аспаптарын пайдаланған кезде,
əсіресе балалар бар жерде, негізгі сақтандыру
шараларын орындау керек, келесілерді қоса:
ФЕН-ТАРАҚТЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ ЗЕЙІН ҚОЙЫП
ШЫҒЫҢЫЗ
Электр тоғымен зақымдануды болдырмау
үшін:
Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
феннің жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Əрқашан пайдаланып болғаннан кейін
фенді желіден ажыратыңыз. Желілік бауды
ашалықтан суырғанда, оны тартпаңыз,
желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен
ұстамаңыз.
Аспапты суға толы ыдыстың қасында
пайдаланбаңыз (ванна, бассейн жəне
т.с.с.).
Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп
кете алатын жерлерде аспапты қоймаңыз
жəне сақтамаңыз.
• Ваннада жуыну кезінде фенді
пайдаланбаңыз.
Аспапты суға жəне басқа да сұйықтықтарға
матырмаңыз.
Егер фен суға түсіп кетсе, желілік айыр
тетікті ашалықтан жедел суырыңыз, содан
кейін ғана фенді судан шығаруға болады.
Ешқашан жұмыс істеп тұрған фенді қараусыз
қалдырмаңыз.
Фенді балалар немесе мүмкіндіктері
шектеулі адамдар пайдаланған кезде
ерекше назар қажет.
Фенді тек оның тікелей міндеті бойынша
пайдаланыңыз, жеткізілім кешеніне кіретін
саптамаларды ғана қолданыңыз.
Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі
кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе
суға түскеннен кейін фенді пайлануға тыйым
салынады. Барлық жөндеу сұрақтары
бойынша туындылас қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Желілік бауды ыстық заттардан алшақ
ұстаңыз.
Феннің ауа өтетін тесіктерін жабуға тыйым
салынады, оны ауа өтетін тесіктері бітеліп
қала алатын жұмсақ заттарға (төсекке
немесе диванға) қоймаңыз. Ауа өтетін
тесіктерде жүн, шаң, шаш жəне т.с.с.
болмауы керек.
• Егер сіз ұйқылы-ояу болған жағдайда фенді
пайдаланбаңыз.
• Феннің корпусының кез-келген тесіктеріне
бөтен заттарды түсірмеңіз жəне салмаңыз.
Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде фенді
іске қоспаңыз.
Ыстық ауаны көзге немесе басқа ыстық
сезгіш дене мүшелеріне бағыттамаңыз.
Саптамалар жұмыс кезінде қызады. Оларды
шешер алдында суытылуына уақыт беріңіз.
• Аспаптың темір бөлшектеріне, сонымен
қатар саптамаларына қол тигізу алдында
олардың суытылуына уақыт беріңіз.
• Феннің жұмыс істеуі кезінде ауатартқыштың
торына шаштың түсуін болдырмаңыз.
Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке,
мойынға жəне басқа дене мүшелеріне тиюін
болдырмаңыз.
Синтетикалық париктерді тарау үшін
аспапты пайдаланбаңыз.
• Аспапты ыстыққа сезгіш заттарға, ол
суығанға дейін қоймаңыз.
• Аспапты жинап қойғанға дейін оның
суытылуына мүмкіндік беріңіз жəне ешқашан
бауды оған орамаңыз.
Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп
тұрыңыз.
• Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды
бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
Осы нұсқаулықты сақтаңыз
Фен-тарақтың іске қосылуы
Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі
феннің жұмыс кернеуіне сəйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
• Желілік бауды толық тарқатыңыз
• Желілік баудың айыр тетігін электрлік
ашалыққа қосыңыз.
Ауыстырғыш (2) көмегімен қажетті жұмыс
режимін орнатыңыз:
“0” – фен қосылмаған;
“1” – шашты кептіруге жəне жұмсақ тарауға
жылы ауаның берілуі;
“2” – жедел кептіруге жəне күрделі тарауға
ыстық ауаның берілуі;
” – «суық» ауаның берілуі;
ШАШТЫҢ КҮТІМІ
Оптималды нəтижеге жету үшін (кептіру жəне
тарау алдында) шашты сабынсумен жуыңыз,
артық ылғалды жою үшін оларды сүлгімен
сүртіңіз жəне тараңыз.
Жедел құрғату
Ауыстырғышты (2) жедел құрғату күйіне (2)
орнатыңыз жəне алдын-ала шашыңызды
кептіріңіз Қолыңызбен немесе тарақпен
артық ылғалды сілкіңіз жəне феннің орнын
шашыңызда үздіксіз ауыстырыңыз.
«Суық ауаны» беру режимі
Ауыстырғышты (2) «
» күйіне орнатқан кезде
ауа ағынының темпереатурасы төмендейді.
Бұл алдын-ала жылы ауамен кептірілген
тарамдардың формасын бекітуге мүмкіндік
береді.
Концентратор-саптама
Концентратор-саптаманы (6) аспаптың
корпусына қосыңыз. (Саптаманы аспаптың
корпусына салыңыз жəне оны сағат тілі
бойынша шыртылға дейін бұраңыз).
Фенді ашалыққа қосыңыз. Ауыстырғыштың
(2) көмегімен қажетті жұмыс режимін
орнатыңыз.
Бұл саптама шаштың белгілі бір тарамына
жоғары интенсивті ауа ағынын бағыттауға
мүмкіндік береді.
Саптаманы шешу үшін (3) батырмасын
басыңыз, саптаманы сағат тіліне қарсы
бұраңыз жəне шешіңіз.
Қылшақ-саптама
Саптаманы (1) аспап корпусына қосыңыз
(Саптаманы аспаптың корпусына салыңыз
жəне оны сағат тілі бойынша шыртылға
дейін бұраңыз).
• Фенді ашалыққа қосыңыз.
• Кішкене шаш тарамын қылшаққа ораңыз.
Ауыстырғыштың (2) көмегімен ауа ағынының
күшін реттей отырып бірнеше секунд бойы
шашыңызды кептіріңіз.
• Шашыңызды қылшақтан босатыңыз.
• Аспаптың ыстық бөліктерінің бетке,
мойынға жəне басқа дене мүшелеріне тиюін
болдырмаңыз.
• Шашты бұйралағаннан кейін тарамаңыз,
тарамдардың суытылуына уақыт беріңіз.
Шаш тарамдары көрнекі көрінуі үшін оларды
əдемілеп саусақпен бөліңіз.
Ескерту: Қылшаққа үлкен шаш
тарамдарын орамаңыз, бұл саптамадағы
ауа өтетін тесіктердің бітеліп қалуына
əкелуі мүмкін.
Саптаманы шешу үшін (3) батырмасын
басыңыз, саптаманы сағат тіліне қарсы
бұраңыз жəне шешіңіз.
Саптаманы шешуге арналған батырма
Саптаманы тез жеңіл шешу үшін (3)
батырмасын басыңыз, саптаманы сағат тіліне
қарсы бұраңыз.
Күтімі қызмет көрсетілуі
Фен тек үйде қолдануға арналған.
Ауыстырғышты (2) «0» күйіне орнатыңыз
жəне фенді желіден ажыратыңыз.
• Феннің корпусын ылғалды матамен сүртуге
рұқсат етіледі, одан кейін оны құрғатып
сүрту керек.
Аспапты суға жəне басқа сұйықтықтарға
матыруға тыйым салынады.
• Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш
заттарды жəне еріткіштерді пайдалануға
тыйым салынады.
Сақталуы
Егер фен пайдаланылмаса, əрқашан желілік
айыр тетікті ашалықтан суырыңыз.
• Пайдаланғаннан кейін феннің суытылуына
уақыт беріңіз жəне оны құрғақ, балалардың
қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
• Ешқашан желілік бауды фенге орамаңыз,
себебі бұл оның бүлінуіне əкелуі мүмкін.
Желілік бауға ұқыптылықпен қараңыз,
əсіресе айыр тетіктің қасында жəне феннің
корпусына енетін жерінде тартпауға,
бұрамауға жəне созбауға тырысыңыз. Егер
бау фенді пайдаланған кезде бұралып
қалса, оны мезігілмен түзетіп отырыңыз.
• Пайдалану ыңғайлығы үшін қыстыруға
арналған ілгекше (5) көзделген, мұндай
күйде фенді су тимейтін жағдайда сақтауға
болады.
Жеткізілім кешені
1. Фен-қылшақ
2. Концентратор
3. Саптама-қылшақ
4. Қалташа
Техникалық сипаттамалары
Қоректендіру: 220-240 В ~ 50 Гц
Қуаты: 700 Вт
Өндiрушi прибордың характеристикаларын
өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
сақтайды
Прибордын қызмет - 3 дейiн
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
5
ФЕН-ЩЕТКА
Описание
1 Насадка-щетка
2 Переключатель режимов работы
3 Кнопка для снятия насадок
4 Решетка воздухозаборника
5 Петелька для подвешивания
6 Концентратор
ВНИМАНИЕ! Не использовать этот прибор
вблизи емкостей, наполненных водой (ванна,
бассейн и т. д.).
При использовании фена-щетки в ванной
комнате следует отключать прибор от сети
после его эксплуатации, а именно отсоеди-
нив вилку сетевого шнура от розетки, так
как близость воды представляет опасность,
даже когда фен-щетка выключен выключа-
телем;
Для дополнительной защиты целесооб-
разно установить устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА, в
цепь питания ванной комнаты; при установ-
ке следует обратиться к специалисту;
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании электроприборов, осо-
бенно в присутствии детей, необходимо соб-
людать основные меры предосторожности,
включая следующие:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНС-
ТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФЕНА-ЩЕТКИ
Во избежание риска поражения электрото-
ком:
Перед включением убедитесь, что напря-
жение электрической сети соответствует
рабочему напряжению фена-щетки.
Всегда отключайте фен-щетку от сети после
использования. Вынимая сетевой провод
из розетки, не тяните за него. Не беритесь
за вилку сетевого провода мокрыми рука-
ми.
Не используйте прибор вблизи емкостей,
наполненных водой (ванна, бассейн и т.д.).
Не кладите и не храните прибор в местах,
где он может упасть в ванну или раковину,
наполненную водой.
Не пользуйтесь феном-щеткой во время
принятия ванны.
• Не погружайте прибор в воду или иную жид-
кость.
Если фен-щетка упала в воду, немедленно
выньте сетевую вилку из розетки, только
после этого можно достать фен-щетку из
воды.
Никогда не оставляйте работающую фен-
щетку без присмотра.
Необходимо особое внимание, когда фе-
ном-щеткой пользуются дети или люди с
ограниченными возможностями.
Используйте фен-щетку только по его пря-
мому назначению, применяйте только те
насадки, которые входят в комплект постав-
ки.
Запрещается использование фена-щетки
при повреждении сетевой вилки или шнура,
если она работает с перебоями или после
падения в воду. По всем вопросам ремонта
обращайтесь в авторизованный сервисный
центр.
Держите сетевой шнур вдали от горячих по-
верхностей.
Запрещается закрывать воздушные отвер-
стия фена-щетки; не кладите ее на мягкую
поверхность (на кровать или диван), где
воздушные отверстия могут быть заблоки-
рованы. В воздушных отверстиях не должно
быть пуха, пыли, волос и т.п.
Не используйте фен-щетку, если вы нахо-
дитесь в сонном состоянии.
Не роняйте и не вставляйте посторонние
предметы в отверстия корпуса фена-щет-
ки.
Не включайте фен-щетку в местах, где рас-
пыляются аэрозоли либо используются лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.
Не направляйте горячий воздух в глаза или
на другие чувствительные к теплу части
тела.
Насадки во время работы нагреваются. Пе-
ред снятием дайте им остыть.
Прежде чем касаться металлических частей
прибора, а также насадок, дайте им остыть.
Избегайте попадания волос в решетку воз-
духозаборника во время работы фена-щет-
ки.
Избегайте соприкосновения горячих повер-
хностей прибора с лицом, шеей и другими
частями тела.
Не пользуйтесь прибором для укладки син-
тетических париков.
• Не кладите прибор на чувствительные к теп-
лу поверхности, пока он не остыл.
Прежде чем убрать прибор, обязательно
дайте ему остыть и никогда не обматывайте
вокруг него провод.
Периодически проверяйте целостность
провода.
При эксплуатации прибора рекомендуется
размотать сетевой шнур на всю его длину.
Сохраните эту инструкцию
Включение фена-щетки
Перед включением убедитесь, что напря-
жение электрической сети соответствует
рабочему напряжению фена-щетки.
Полностью размотайте сетевой шнур
Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
ческую розетку.
Установите нужный режим работы при по-
мощи переключателя (2):
“0” – фен-щетка отключена;
“1” – подача теплого воздуха для сушки во-
лос и мягкой укладки;
“2” – подача горячего воздуха для ускорен-
ной сушки и сложной прически;
” – подача холодного воздуха;
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Для достижения оптимальных результатов
(перед сушкой и укладкой) вымойте волосы
шампунем, вытрите их полотенцем для удале-
ния избыточной влаги и расчешите.
Быстрая сушка
Установите переключатель (2) в положение
для ускоренной сушки (положение 2) и пред-
варительно просушите волосы. Рукой или рас-
ческой стряхивайте с волос избыточную влагу
и постоянно перемещайте фен-щетку над во-
лосами.
Режим подачи холодного воздуха
При установке переключателя (2) в положение
«
» температура воздушного потока пони-
жается. Это позволяет зафиксировать форму
локона, предварительно высушенного теплым
воздухом.
Насадка-концентратор
Присоедините насадку-концентратор (6) к
корпусу прибора. (Вставьте насадку в кор-
пус прибора и поверните ее по часовой
стрелке до щелчка).
Включите фен-щетку в розетку. Установите
нужный режим работы при помощи пере-
ключателя (2).
Эта насадка позволяет направить узкий по-
ток воздуха высокой интенсивности на оп-
ределенную прядь волос.
Для снятия насадки нажмите на кнопку (3),
поверните насадку против часовой стрелки
и снимите ее.
Насадка-щетка
Присоедините насадку (1) к корпусу прибо-
ра. (Вставьте насадку в корпус прибора и по-
верните ее по часовой стрелке до щелчка).
Включите фен-щетку в розетку.
Накрутите на щетку небольшую прядь во-
лос.
В течение нескольких секунд сушите воло-
сы, регулируя силу воздушной струи при
помощи переключателя (2).
Освободите волосы от щетки.
Избегайте соприкосновения горячих повер-
хностей прибора с лицом, шеей и другими
частями тела.
Не расчесывайте волосы сразу после за-
вивки, дайте локонам остыть. Чтобы локоны
выглядели естественно, аккуратно раздели-
те их пальцами.
Примечание: Не накручивайте на щетку
большие пряди волос, это может привес-
ти к блокировке воздушных отверстий на
насадке.
Для снятия насадки нажмите на кнопку (3),
поверните насадку против часовой стрелки
и снимите ее.
Кнопка для снятия насадки
Чтобы быстро и легко отсоединить насадку,
нажмите на кнопку (3) и поверните насадку
против часовой стрелки.
Уход и обслуживание
Фен-щетка предназначен только для домаш-
него использования.
Установите переключатель (2) в положение
«0» и отключите фен-щетку от сети.
Корпус фена-щетки допускается протирать
влажной тканью, после этого необходимо
протереть его насухо.
Запрещается погружать устройство в воду
или другие жидкости.
Запрещается использовать для чистки ус-
тройства абразивные моющие средства и
растворители.
Хранение
Если фен-щетка не используется, всегда
вынимайте сетевую вилку из розетки.
После использования дайте фену-щетке
остыть и храните ее в сухом месте, недо-
ступном для детей.
Никогда не обматывайте сетевой шнур
вокруг фена-щетки, так как это может при-
вести к его порче. Аккуратно обращайтесь
с сетевым шнуром, старайтесь не дергать,
перекручивать или растягивать его, осо-
бенно около вилки и в месте ввода в корпус
фена-щетки. Если шнур перекручивается
во время использования фена-щетки, пе-
риодически распрямляйте его.
Для удобства в использовании предусмот-
рена петелька для подвешивания (5), на ко-
торой можно хранить фен-щетку при усло-
вии, что в этом положении на нее не будет
попадать вода.
Комплект поставки:
1. Фен-щетка
2. Концентратор
3. Насадка-щетка
4. Сумочка
Технические характеристики
Питание: 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность: 700 Вт
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без пред-
варительного уведомления
Срок службы прибора - 3 года
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и
гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
РУССКИЙ
4
WARMLUFTBÜRSTE
Beschreibung
1 Bürstenaufsätze
2 Betriebsstufenschalter
3 Taste für Aufsatzabnahme
4 Lufteinlaßgitter
5 Aufhängeöse
6 Ondulierdüse
ACHTUNG! Dieses Gerät nicht in der Nähe von
Badewannen, Wasserbecken oder anderen Ge-
fäßen, welche Wasser enthalten, benutzen.
Wenn die Warmluftbürste im Badezimmer ver-
wendet wird, nach Gebrauch den Netzstecker
ziehen, da die Nähe von Wasser auch bei
ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellen
kann;
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrich-
tung mit einem Nennauslösestrom von we-
niger als 30 mA in der Hausinstallation bietet
zusätzlichen Schutz. Wenden Sie sich an Ihren
Elektroinstallateur;
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Beim Gebrauch der elektrischen Geräten, be-
sonders in der Nähe von Kindern, sind wichtige
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, einschließ-
lich folgende:
VOR DER NUTZUNG DER WARMLUFTBÜRSTE
LESEN SIE AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN
Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
triebnahme, dass die Spannung des Geräts
mit der Netzspannung übereinstimmt.
Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer
ab. Den Netzstecker nie an der Zuleitung aus
der Steckdose ziehen. Greifen Sie nicht an
den Netzstecker mit nassen Händen.
Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewan-
nen, Wasserbecken oder anderen Gefäßen,
welche Wasser enthalten, benutzen.
Legen und bewahren das Gerät an Orten auf,
wo es in Badewanne oder in Waschbecken mit
Wasser fallen kann.
Nutzen Sie die Warmluftbürste während des
Badens nicht.
Das Gerät nicht ins Wasser oder in eine andere
Flüssigkeit tauchen.
Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort den
Netzstecker ziehen. Keinesfalls ins Wasser
greifen.
Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte
Personen das Gerät nutzen.
Benutzen Sie die Warmluftbürste nur bestim-
mungsgemäß, verwenden nur jene Aufsätze,
die zum Lieferumfang gehören.
Es ist verboten, das Gerät zu nutzen, wenn das
Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
sind, wenn Störungen auftreten oder wenn es
ins Wasser gefallen war. Bitte wenden Sie an
einen autorisierten Kundenservice, falls Pro-
bleme mit dem Gerät auftreten.
• Halten Sie das Netzkabel von heissen Oberfl ä-
chen fern.
Die Lufteintrittsöffnungen dürfen nie abge-
deckt werden. Legen das Gerät nicht auf
weiche Oberfl äche (Bett oder Sofa), wo die
Lufteintrittsöffnungen blockiert werden kann.
Diese Öffnungen sollen keine Daunen, keinen
Staub, kein Haar usw. enthalten.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig
sind.
• Lassen Sie die Warmluftbürste nicht fallen und
stecken Fremdkörper in beliebige Öffnungen
des Gerätgehäuses.
Schalten Sie nicht das Gerät in Räumen, wo
Sprays oder leichtentfl ammbare Flüssigkeiten
benutzen, ein.
Richten Sie nie die Heißluft in Augen oder auf
andere wärmeempfi ndlichen Körperteile.
Die Aufsatzbürste wird funktionsbedingt wäh-
rend des Betriebs heiß. Vor dem Abnahme
lassen Sie diese abkühlen.
Bevor Sie die Metallteile des Geräts und die
Aufsätze berühren, lassen Sie diese abküh-
len.
Haare sollten nicht in den Bereich des Luftein-
laßgitters während des Betriebs kommen.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Tei-
len des Geräts mit dem Gesicht, Hals und an-
deren Körperteilen.
Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von syn-
thetischen Perücken.
Legen Sie nie das Gerät auf wärmeempfi nd-
liche Oberfl ächen, bis das Gerät abgekühlt
wird.
• Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es
abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das
Gerät.
Bitte prüfen Sie von Zeit zu Zeit die Netzzulei-
tung auf Beschädigungen!
Es wird empfohlen, während der Nutzung des
Geräts das Netzkabel auf die gesamte Länge
abzuwickeln.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
Inbetriebnahme der Warmluftbürste
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
triebnahme, dass die Spannung des Geräts
mit der Netzspannung übereinstimmt.
Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab
Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels
in die Steckdose.
Wählen Sie die Betriebsstufe mit dem Schalter
(2):
“0” – Warmluftbürste ist ausgeschaltet;
“1” – Warmluftzufuhr zum Haartrocknen und
einfachen Styling;
“2” – Heißluftzufuhr zum Schnelltrocknen und
komplizierten Styling;
” – Kaltstufe;
HAARPFLEGE
Um optimale Ergebnisse (vor Trocknen und Sty-
ling) zu erreichen, waschen Sie die Haare mit
Shampoo, trocknen sie mit Badetuch zum Ent-
fernen des überfl üssigen Wassers und kämmen
sie durch.
Schnelltrocknen
Verstellen Sie den Schalter (2) in Position zum
Schnelltrocknen (Position 2) und trocknen vor-
her die Haare. Mit Hand oder Kamm schütteln
Sie überfl üssige Wasser ab und bewegen das
Gerät ständig über die Haare.
Kaltstufe
Durch Verstellen des Schalters (2) in Position
“ sinkt die Temperatur des Luftstroms. Der
kalte Luftstrom fi xiert die Lockenform, die vorher
mit Warmluft getrocknet wurde.
Ondulierdüse
• Schließen Sie die Ondulierdüse (6) an das Ge-
häuse des Geräts an. (Setzen Sie sie auf Ge-
häuse auf und drehen sie im Uhrzeigersinn bis
zum Knacken).
Schalten Sie die Warmluftbürste in eine Steck-
dose ein. Wählen Sie die notwendige Betriebs-
stufe mit dem Schalter (2).
Dieser Aufsatz konzentriert den Luftstrom zum
gezielten Trocknen bestimmter Haarpartien.
Zum Aufsatzabnahme drücken Sie die Taste
(3) und drehen den Aufsatz gegen Uhrzeige-
sinn und nehmen ihn ab.
Bürstenaufsatz
Schließen Sie den Aufsatz (1) an das Gehäuse
des Geräts an. (Setzen Sie ihn auf Gehäuse
auf und drehen ihn im Uhrzeigersinn bis zum
Knacken).
Schalten Sie die Warmluftbürste in eine Steck-
dose ein.
Drehen Sie eine kleine Haarsträhne auf die
Bürste auf.
Im Laufe von einigen Sekunden trocknen Sie
die Haare, stellen Sie die Luftstromstärke mit
dem Schalter (2) ein.
Machen Sie die Haare frei.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Tei-
len des Geräts mit dem Gesicht, Hals und an-
deren Körperteilen.
Kämmen Sie Ihre Haare nicht erst nach der
Abkühlung der Locken. Trennen Sie die Lo-
cken mit Fingern vorsichtig ab, damit diese
natürlich aussehen.
Anmerkung: Drehen Sie auf Bürste große
Haarsträhnen nicht auf. Es kann zur Blockie-
rung der Lufteintrittsöffnungen des Aufsatzes
führen.
Zum Aufsatzabnahme drücken Sie die Taste
(3) und drehen den Aufsatz gegen Uhrzeige-
sinn und nehmen ihn ab.
Taste für Aufsatzabnahme
Um den Aufsatz schnell und problemlos abzu-
nehmen, drücken Sie die Taste (3) und drehen
den Aufsatz gegen Uhrzeigersinn.
Pfl ege und Wartung
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
geeignet.
Stellen Sie den Schalter (2) in die Position «0»
und schalten Sie das Gerät vom Stromnetz
ab.
Wischen Sie das Gehäuse der Warmluftbürs-
te mit einem feuchten Tuch, danach trocknen
Sie es.
Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder in
andere Flüssigkeiten.
Nutzen Sie nie Abrasiv und Lösungsmittel für
die Reinigung des Geräts.
Aufbewahrung
• Sobald das Gerät aus der Hand gelegt wird, ist
es immer auszuschalten.
Nach Gebrauch lassen Sie es abkühlen, be-
wahren Sie es an einem trockenen für Kinder
unzugänglichen Ort.
Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät,
da es zu seiner Beschädigung führen kann.
Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um,
überdrehen Sie oder dehnen Sie es nicht aus,
insbesondere am Netzstecker und an der
Anschlussstelle am Gehäuse der Warmluft-
bürste. Wenn das Netzkabel sich während des
Betriebs überdreht, strecken Sie es von Zeit zu
Zeit aus.
Für Handhabbarkeit ist die Aufhängeöse
(5)zur Aufbewahrung des Geräts vorgesehen,
sofern das Gerät mit Wasser in dieser Position
nicht in Berührung kommt.
Lieferumfang:
1. Warmluftbürste
2. Konzentrator
3. Aufsatzbürste
4. Tasche
Technische Daten
Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
Leistung: 700 W
Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man während der
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
zulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.
DEUTSCH
3
HOT AIR STYLER
Description
1 Brush nozzle
2 Operating mode switch
3 Button for detaching nozzles
4 Air inlet grill
5 Eyelet for hanging on
6 Concentrator
Attention! Do not use this appliance near
the tanks filled with water (bathtubs, swim-
ming pools, etc.)
When using the hairdryer inside a bath-
room, disconnect the appliance from
power supply line after each usage by un-
plugging it from wall outlet, as being near
by water is dangerous even when hairdryer
is switched off.
For the sake of additional protection, it is
recommended to install protective cutout
device (PCD) with rated operating current
no more then 30 mA into power supply line
of the bathroom. Invite only qualified spe-
cialist for installation.
Important safety measures
While using electric appliances in presence
of children specially, it is necessary to com-
ply with certain safety measures including
the following:
Read all instructions carefully before us-
ing brush hairdryer
In order to avoid electric shock:
Before switching on, make sure power
supply line voltage meets operating volt-
age of the hairdryer.
After usage, always disconnect hairdryer
from wall outlet. Do not pull power cord
plug out by holding the cord itself. Do not
hold power cord plug with wet hands.
Do not use the appliance near by tanks
filled with water (bathtub, swimming pool,
etc.).
Do not deposit or store the appliance at
places from where it would fall down into a
bathtub or basin filled with water.
Do not use the hairdryer while taking bath.
Do not immerse the appliance into water
or any other liquids.
• In case hairdryer falling into water first un-
plug power cord, only afterwards you can
take the hairdryer out of water.
Never leave operating appliance unat-
tended.
Special attention is required when used by
children or invalids.
Use only for intended purpose, operate
with nozzles included into delivery set
only.
• It is forbidden using the hairdryer when ei-
ther power cord or plug is damaged or the
hairdryer operates erratically or after fall-
ing into water. Apply to service center for
all problems concerning reparation.
Keep power cord far from hot surfaces.
It is forbidden to close hairdryer air open-
ings. Do not put hairdryer on soft surfaces
(bed or sofa) where air inlets would be
blocked. There should not be any fluff,
dust, hairs, etc. inside air openings.
Do not use the hairdryer when you are
drowsy.
Do not drop or insert any foreign objects
into hairdryer housing outlets.
Do not switch on or use the hairdryer at
places where aerosols are spread or vola-
tile flammable liquids are used.
Do not direct hot air jet to your eyes or to
any part of body sensitive to heat.
Nozzles become hot while operating. Let it
cool down before detaching.
Let metallic parts of the appliance and
nozzle cool down before touching.
Avoid your hair being caught inside air inlet
grill while hairdryer is in operation.
Avoid your face, neck and other parts of
body being touched by hot surfaces of the
appliance.
Do not use the appliance for dressing syn-
thetic wigs.
• Do not put the appliance on surfaces sen-
sitive to heat until it is cooled down.
Let the appliance cool down before storing
it, never wind power cord round the appli-
ance.
Examine whether or not power cord is in-
tact regularly.
During operation, it is recommended to
unwind power cord completely.
Keep this Operating Manual for future
reference.
Switching on brush hairdryer
Before switching on, make sure power
supply line voltage meets operating volt-
age of the hairdryer.
Unwind power cord completely.
Set required operating mode by switch
(2):
“0” – hair dryer is ON;
“1” – warm shot for hair drying and soft
heir styling;
“2” – hot shot for fast hair drying and com-
plicated hair setting;
” – «cool shot»;
Taking care about hairs
In order to achieve better results, wash hairs
with shampoo before drying and setting, dry
hair with towel to remove extra humidity and
brush it.
Fast hair drying
Set switch (2) to position of fast drying (posi-
tion 2) and dry hair. Shake extra humidity off
hair with hand or brush and move the hair-
dryer above hair continuously.
«Cool shot» mode
Airflow temperature is decreased at setting
switch (2) to position “ ”. This is helpful for
fixing lock shape after preliminary drying by
hot shot
Concentrating nozzle
Attach concentrating nozzle (6) to appli-
ance housing. (Insert the nozzle into ap-
pliance housing and turn it clockwise up to
stop.)
Plug hair dryer into wall outlet. Set required
operating mode using switch (2).
This nozzle allows to direct narrow airflow
of high intensity to certain strand of hair.
In order to remove the nozzle, press but-
ton (3), turn the nozzle anticlockwise and
detach it.
Brush nozzle
Attach nozzle (1) to appliance housing.
(Insert the nozzle into appliance housing
and turn it clockwise up to stop.).
Plug hair dryer into wall outlet.
Wind small strand of hair round the brush.
• Dry hair for several minutes regulating air-
flow by switch (2).
Release hair from brush.
Avoid your face, neck and other parts of
body being touched by hot surfaces of the
appliance.
Do not brush hair immediately after setting
hair waved or curled, let locks cool down
at first. Separate locks by your fingers to
make them look natural.
Notice: Do not wind thick strands of
hair round the brush as doing so may
cause blockage of nozzle air inlets.
In order to remove the nozzle, press but-
ton (3), turn the nozzle anticlockwise and
detach it.
Button for detaching nozzles
In order to remove the nozzle fast and easy,
press button (3) and turn the nozzle anti-
clockwise.
Cleaning and maintenance
The hairdryer is intended for household us-
age only.
Set switch (2) into position «0» and discon-
nect the appliance from power supply.
• It is allowed to wipe hairdryer housing with
damp cloth. Wipe it dry afterwards.
It is forbidden to immerse the appliance
into water or any other liquids.
It is forbidden to use abrasive cleansers or
dissolvent.
Storage
• Always unplug from wall outlet when not in
use.
• Allow the hairdryer cool down after usage.
Keep it at safe and dry place inaccessible
by children.
Never wind power cord round the hairdryer
as doing so may cause its damage. Han-
dle power cord carefully, do not pull, twist
or stretch it, especially near the plug and
place of connection with the hairdryer.
Straighten the cord while operation in case
it is twisted.
Eyelet for hanging on (5) is provided for
comfortable usage. Store the hairdryer
using the eyelet on condition water cannot
be splashed or drop on the air dryer in this
position.
Delivery set:
1. Hot air styler
2. Concentrator
3. Brush nozzle
4. Pouch
Technical specifications
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 700 W
The manufacturer reserves the right to
change the device's characteristics without
prior notice.
Service life of the unit - 3 years
GUARANTEE
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale or
receipt must be produced when making any
claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC
and to the Low Voltage Regulation
(73/23 EEC)
ENGLISH
2
2272.indd 12272.indd 1 15.12.2009 15:46:4415.12.2009 15:46:44

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2272 BK?

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2272 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам VitekVT-2272 BK надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Характеристики
Іонне кондиціонування no
Теплові налаштування -
Керамічна система нагріву no
Регульований термостат no
Функція Cool Shot yes
Тип
yes
yes
no
yes
Енергоживлення
Потужність 700
Вміст упаковки
Футляр для транспортування yes
Ергономіка
Автоматичне вимкнення no
Довжина шнура 1.8
Поворотный шнур -
Дизайн
Колір продукту Чорний
yes