Vitek VT-2305 BK інструкція користувача

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek VT-2305 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-2305 BK на цій сторінці.

PROSTOWNICA
OPIS
1. Płytki do prostowania włosów
2. Wskaźnik włączania
3. Przełącznik trybów pracy 1/2
4. Utrwalacz
5. Pętelka do zawieszania
UWAGA! Nie używaj niniejszego urządzenia w
pobliżu zbiornika z wodą (wanna, basen itd.).
Podczas użytkowania urządzenia w pokoju
łazienkowym należy odłączyć urządzenie
od sieci po jego użyciu, to znaczy odłączyć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka,
ponieważ bliskość wody stanowi zagroże-
nie również kiedy urządzenie jest wyłączo-
ne wyłącznikiem;
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony,
wskazane jest zainstalowanie w obwodzie
elektrycznym, zasilającym łazienkę, wy-
łącznika ochronnego (RCD) o znamiono-
wym prądzie różnicowym nie przekracza-
jącym 30 mA. W przypadku zainstalowania
należy zwrócić się do specjalisty;
UWAGA! Ustawiaj urządzenie na równej
stabilnej i termoodpornej powierzchni.
WAŻNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Podczas używania urządzeń elektrycznych
szczególnie w obecności dzieci należy prze-
strzegać środków bezpieczeństwa, włącznie
z następującymi:
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA UWAŻNIE
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym:
Przed włączeniem upewnij się, że napięcie
w sieci elektrycznej odpowiada napięciu
roboczemu urządzenia.
Zawsze odłączaj urządzenie od sieci po za-
kończeniu używania i przed czyszczeniem.
Wyjmując przewód zasilający z gniazdka
nie ciągnij za niego. Nie dotykaj wtyczki
przewodu zasilającego mokrymi rękami.
Nie kładź i nie przechowuj w miejscach,
gdzie urządzenie może wpaść do wanny
lub do umywalki napełnionej wodą.
Nie włączaj urządzenia w miejscach, gdzie
są stosowane produkty w aerozolu lub pły-
ny łatwopalne.
Nie umieszczaj urządzenia na miękkim
podłożu, (takim jak łóżko lub kanapa), nie
przekrywaj go.
Nie pozwalaj, aby przewód zasilający zwi-
sał ponad krawędzią stołu.
Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub w in-
nym płynie.
Jeśli urządzenie wpadło do wody natych-
miast wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka,
i tylko wtedy możesz wyjąć urządzenie z
wody.
Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia
bez nadzoru.
Nie używaj urządzenia do układania peruk
syntetycznych.
Szczególnie uważaj, kiedy urządzenia uży-
wają dzieci lub osoby niepełnosprawne.
Dzieci mogą używać urządzenia jedynie
wówczas, gdy zostały odpowiednio po-
instruowane, jakie zagrożenia wynikają z
niewłaściwego jego użycia i jak należy ob-
chodzić się z nim w bezpieczny sposób.
Używaj urządzenia tylko zgodnie z przezna-
czeniem, w sposób jaki został opisany w
instrukcji.
Nie wolno używać urządzenia jeżeli jego
przewód zasilający lub wtyczka są uszko-
dzone, jeżeli nie działa ono prawidłowo lub
w przypadku jego wpadnięcia do wody. Ze
wszystkimi pytaniami dotyczącymi napraw
skontaktuj się z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Trzymaj przewód zasilający z dala od gorą-
cych powierzchni.
Nie przekręcaj przewodu zasilającego, nie
zwijaj go wokół urządzenia.
Nie używaj urządzenia podczas drzemki.
Unikaj kontaktu gorących powierzchni
urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
częściami ciała.
Przed dotykaniem metalowych części urzą-
dzenia pozwól na ich ostygnięcie.
Zachowaj ostrożność! Robocza powierzch-
nia pozostanie gorąca przez pewien czas
po odłączeniu urządzenia z sieci.
Nie umieszczaj urządzenia na czułych na
ciepło powierzchniach aż do jego ostyg-
nięcia.
Przed schowaniem urządzenia obowiąz-
kowo pozwól mu na ostygnięcie i nigdy nie
zwijaj przewodu wokół urządzenia.
Okresowo sprawdzaj całość przewodu.
Podczas użytkowania urządzenia zaleca
się rozwinąć przewód zasilający na całą
długość.
• Przed układaniem włosy muszą być suche.
URZADZENIE PRZEZNACZONE JEST TYL-
KO DO UŻYTKU DOMOWEGO.
Przed użyciem
Wyjmij urządzenie z opakowania.
Przed pierwszym włączeniem upewnij się,
że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada
napięciu roboczemu urządzenia.
Uwaga: Przy pierwszym użyciu może wy-
dzielać się zapach z elementu grzejnego,
jest to dopuszczalne.
Prostowanie włosów
W celu osiągnięcia najlepszego rezultatu
prostowania włosów, muszą one być czy-
ste, suche.
Uwaga: Poeksperementuj i wybierz tem-
peraturę pasującą do Twego typu włosów.
Zalecenie dotyczące stosowania trybów
temperaturowych:
Tryb 1 (160°C) – dla włosów normalnych i
cienkich;
Tryb 2 (200°C) - dla włosów grubych i
sztywnych.
Otwórz urządzenie ustawiając blokadę (4)
w położeniu „
”.
Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka, ustaw przełącznik (3) w położe-
niu 1 lub 2, w zależności od rodzaju włosów,
wówczas zapali się wskaźnik (2).
Uwaga: Nie umieszczaj urządzenia na mięk-
kim podłożu, (takim jak łóżko lub kanapa), nie
przekrywaj go.
Pozwól urządzeniu się nagrzać w ciągu 5
minut.
Przed układaniem dokładnie rozczesz wło-
sy i rozdziel je na pasma o szerokości oko-
ło 5 cm.
Włóż pasmo włosów między płytki (1) i za-
ciśnij je.
Nie przemieszczaj urządzenia wzdłuż pas-
ma przez kilka minut, pozwól włosom się
nagrzać.
Następnie płynnie przesuwaj prostownicę
wzdłuż pasma do końca.
Po tym zaczynaj prostować następne pas-
mo.
Unikaj kontaktu gorących powierzchni
urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
częściami ciała.
Po użyciu urządzenia ustaw przełącznik (3)
w położenie „0/ wył.”, wskaźnik (2) zgaśnie,
po tym wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka.
Pozwól urządzeniu ostygnąć.
Zachowaj ostrożność! Robocza po-
wierzchnia pozostanie gorąca przez
pewien czas po odłączeniu urządzenia
z sieci.
Uwaga: Zawsze wyłączaj urządzenie i odłą-
czaj go od sieci elektrycznej, gdy nie jest ono
używane. Nigdy nie pozostawiaj włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od
sieci i pozwól na jego całkowicie ostygnię-
cie.
• Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie w
wodzie lub innym płynie.
Przecieraj powierzchnię zewnętrzną obu-
dowy i nasadki miękką wilgotną ścierecz-
ką.
Nie wolno używać do czyszczenia urządze-
nia ściernych środków czyszczących ani
rozpuszczalników.
PRZECHOWYWANIE
Jeżeli nie używa się urządzenia, należy za-
wsze wyciągać wtyczkę sieciową z gniazd-
ka.
Przed schowaniem urządzenia pozwól mu
na całkowite ostygnięcie.
• Ściśnij rączkę i zablokuj ją, ustawiając blo-
kadę (4)w położeniu «
».
Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół
obudowy urządzenia, ponieważ może to
spowodować jego uszkodzenia.
W celu wygody w użyciu urządzenie posia-
da pętelkę do zawieszania (5), na której
można przechowywać urządzenie, pod wa-
runkiem, iż w tej pozycji nie przedostanie
się woda.
Przechowuj urządzenie w suchym chłod-
nym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Dane techniczne
Napięcie zasilania: 220 V ~ 50 Hz
Pobór mocy: 35 W
Producent zastrzega sobie prawo zmiany
charakterystyki urządzeń bez wcześniejsze-
go zawiadomienia.
Termin przydatności do użytku urządze-
nia – powyżej 3 lat
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można
otrzymać w punkcie sprzedaży, w którym
nabyliście Państwo dane urządzenie. W przy-
padku zgłaszania roszczeń z tytułu zobowią-
zań gwarancyjnych, należy okazać rachunek
lub fakturę poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wyma-
ganiami odnośnie elektromagne-
tycznej kompatybilności, przewi-
dzianej dyrektywą 89/336/EEC
Rady Europy oraz przepisem
73/23 EEC o nizkowoltowych
urządzeniach.
POLSKI
6
ЖАЗҒЫШ
СУРЕТТЕМЕСІ
1. Шашты жазуға арналған пластиналар
2. Қосылу көрсеткіші
3. 1/2 жұмыс күйлерін ауыстырғыш
4. Бекіткіш
5. Ілуге арналған ілмек
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!Бұл аспапты суы бар
ыдыстың (ванна, бассейн жəне т.б.) жанында
пайдалабаңыз.
• Аспапты жуынатын бөлмеде пайдаланған
кезде оны пайдаланып болған соң
міндетті түрде желіден ажыратып қою
керек, нақтырақ айтқанда, желі шнурының
ашасын розеткадан ажырату керек,
өйткені судың жақын тұруы құрылғының
сөндіргіштен сөндірілген күннің өзінде
қауіпті болып саналады;
Қосымша қорғану үшін 30 мА-ден
аспайтын номиналды жұмыс істеу тогы
бар қорғаушы сөндіргіш құрылғыны (ҚСҚ)
ванна бөлмесінің қуат тізбегіне орнатып
қойған жөн; орнату кезінде маманды
шақыру керек;
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Аспапты тегіс, тұрақты жəне су өткізбейтін
бетке қойыңыз.
МАҢЫЗДЫ САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ
Электр приборларын пайдаланған кезде,
əсіресе қасында балалар болған кезде,
негізгі сақтану шараларын ұстану қажет, оған
мыналар кіреді:
ПРИБОРДЫ ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН
НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП
ШЫҒЫҢЫЗ.
Электр тогының соғу қаупін
болдырмау мақсатында:
Қосар алдында, электр желісінің кернеуі
құрылғының жұмыс кереуіне сəйкес
келетіндігін тексеріп алыңыз.
Приборды пайдаланып болғаннан кейін
жəне тазалар алдында үнемі желіден
ажыратып отырыңыз. Желі сымын
розеткадан суыра отырып, сымнан
тартпаңыз. Желі сымының ашасын су
қолыңызбен ұстамаңыз.
Құрылғыны суға толған ваннаға немесе
раковинаға түсіп кету қаупі бар жерге
қоймаңыз жəне ол жерде сақтамаңыз.
Приборды аэрозольдер шашырайтын
жерде не болмаса тез тұтанатын
сұйықтықтары пайдаланылатын жерде
қоспаңыз.
• Құрылғыны жұмсақ бетті жерге (төсек
немесе диван) қоймаңыз, оның бетін
жаппаңыз.
Желі шнурының үстелдің шетінен
салбырауына жол бермеңіз.
Суға шомылып жатқанда, приборды
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны суға немесе басқа да
сұйықтыққа батырмаңыз.
Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда,
дереу желі ашасын розеткадан сурыңыз,
тек осыдан кейін ғана приборды судан
алып шығуға болады.
Жұмыс істеп тұрған приборды ешқашан
қараусыз қалдырмаңыз.
• Құрылғыны ситетикалық париктерді
сəндеу үшін пайдаланбаңыз.
Құрылғыны балалар немесе мүмкіншілігі
шектеулі жандар пайдаланған кезде
өте мұқият болыңыз. Құрылғыны
балалардың пайдалануына, тек оларға
приборды қауіпсіз пайдалану жөнінде
тиісті жəне түсінікті нұсқаулық берілген
жағдайда жəне оларға приборды дұрыс
пайдаланбаған кезде төнуі мүмкін қауіптер
туралы түсіндірілген жағдайда ғана беруге
болады.
• Құрылғыны, нұсқаулықта суреттелгендей,
тікелей мақсаты бойынша ғана
пайдаланыңыз
Құрылғының желі ашасы немесе шнуры
бүлінген, егер ол əрең жұмыс істеп тұрса,
жəне суға түсіп кеткен жағдайда оны
пайдалануға тыйым салынады. Барлық
жөндеу сұрақтары бойынша рұқсаты бар
сервис орталықтарына жүгініңіз.
• Желі шнурын ыстық беттерден алшақ
ұстаңыз.
Желі шнурын бұрамаңыз жəне оны
приборға орамаңыз.
Ұйқыңыз толық ашылмаған жағдайда,
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғының ыстық беттері бетке, мойынға
жəне басқа да дене мүшелеріне тиюін
болдырмаңыз.
Прибордың металл бөліктерін ұстамас
бұрын, оны суытып алыңыз.
Абай болыңыз! Приборды желіден
ажыратқаннан кейін оның жұмыс беті
біраз уақытқа дейін ыстық күйде болады.
Приборды жылыға сезімтал бетке
қоймаңыз, оны суыту керек.
• Приборды алып тастамас бұрын, оны
суытып алыңыз жəне ешқашан оған
сымды орамаңыз.
Уақыт өте келе сымның бүтіндігін
тексерңіз.
Приборды пайдаланған кезде желі шнурын
оның ұзын бойына жазу керек.
Сəндеу үшін шаш құрғақ болуы керек.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА
АРНАЛҒАН.
Пайдаланар алдында
Құрылғыны қораптан шығарыңыз.
Бірінші рет қосар алдында, прибордың
жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне
сəйкес келетінін тексеріп алыңыз.
Ескертпе: Алғашқы пайдаланған кезде
қыздыру элементінің иісі пайда болуы
мүмкін, бұл қалыпты.
Шашты жазу
Шашты жазудың ең жақсы нəтижесін алу
үшін, олар құрғақ жəне таза болуы керек
Ескертпе: Бақылап көріңіз жəне
өзіңіздің шашыңыздың түріне лайықты
температураны таңдаңыз
Температура режимін қолдану жөніндегі
ұсыныс:
1 режим (160°С) – қалыпты жəне жұқа
шашқа арналған;
2 режим (200°С) – қалың жəне қатты
шашқа арналған.
Бекіткішті (4) «
» күйіне қойып,
құрылғыны ашыңыз.
Желі шнурының ашасын розеткаға
сұғыңыз, ажыратқышты (3) шаштың түріне
қарай 1 немесе 2 күйіне орнатыңыз, осы
кезде көрсеткіш (2) жанады.
Ескертпе: Құрылғыны жұмсақ бетті жерге
(төсек немесе диван жəне т.б.) қоймаңыз,
оның бетін жаппаңыз.
Құрылғыны 5 минуттай ұстап қызғанын
күтіңіз.
Шашты жазбас бұрын оларды тарап,
қалыңдығы 5 см болатын бұрымдарға
бөліңіз.
Шаш бұрымын пластиналардың (1)
арасына салып, оларды қысыңыз.
Приборды бұрым бойымен бірнеше секун
бойы жылжытпаңыз, шашыңыз қызсын.
• Осыдан кейін жаймен жазғышты шаш
бұрымының бойымен ұшына дейін
қозғалтыңыз.
Одан кейін келесі бұрымды жазуға
көшіңіз.
Құрылғының ыстық беттері бетке, мойынға
жəне басқа да дене мүшелеріне тиюін
болдырмаңыз.
Құрылғыны пайдаланғаннан кейін
ажыратқышты (3) «0/сөн» күйіне
орнатыңыз, Көрсеткіш (2) сөнеді, осыдан
кейін желі ашасын розеткадан сурыңыз.
Құрылғы суысын.
Абай болыңыз! Приборды желіден
ажыратқаннан кейін оның жұмыс
беті біраз уақытқа дейін ыстық күйде
болады.
Ескертпе: Құрылғы пайдаланылмайтын
жағдайда үнемі сөндіріп, электр желісінен
ажыратып отыру керек. Желіге
қосулы құрылғыны ешқашан қараусыз
қалдырмаңыз.
Тазалау жəне күтім
Тазалар алдында құрылғыны желіден
ажыратып, суытыңыз.
Құрылғыны суға немесе басқа да
сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
• Құрылғының корпусын жұмсақ ылғал
матамен сүртіңіз.
Құрылғыны тазарту үшін қажайтын жуғыш
заттар мен еріткіштерді пайдалануға
тыйым салынады.
САҚТАУ
Егер құрылғы пайдаланылмаса, желі
ашасын үнемі розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны сақтауға жинамас бұрын, оны
толық суытыңыз.
Бекіткішті (4) күйіне орната отырып,
пластинаны қысып, бекітіңіз «
».
Желі шнурын құрылғының корпусына
орамаңыз, бұл оның бүлінуіне əкеп соғуы
мүмкін.
• Пайдалануға қолайлы болуы үшін іліп
қоюға арналған ілмегі (5) қарастырылған,
бұны құрылғыға су тимейтін жағдайда
қолдануға болады.
• Приборды салқын, құрғақ, балалардың
қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
Техникалық сипаттары
Қорек кернеуі 220 V ~ 50 Гц
Қажетті ететін қуаты: 35 W
Өндіруші алдын ала хабарламастан
аспаптың сипаттамаларын өзгертуге
құқылы.
Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан кем
емес
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС
– жағдайларға сəйкес келедi
негiзгi Мiндеттемелер
89/336/EEC Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген
Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
5
ВЫПРЯМИТЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
1. Пластины для распрямления волос
2. Индикатор включения
3. Переключатель режимов работы 1/2
4. Фиксатор
5. Петелька для подвешивания
ВНИМАНИЕ! Не использовать этот при-
бор вблизи емкостей, содержащих воду
(ванна, бассейн и т. д.).
• При использовании прибора в ванной
комнате следует отключать прибор от
сети после его эксплуатации, а именно,
отсоединив вилку сетевого шнура от ро-
зетки, так как близость воды представ-
ляет опасность, даже когда устройство
выключено выключателем;
Для дополнительной защиты целесооб-
разно установить устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА,
в цепь питания ванной комнаты; при ус-
тановке следует обратиться к специа-
листу;
ВНИМАНИЕ! Ставьте прибор на ровную,
устойчивую и термостойкую поверхность.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании электроприборов,
особенно в присутствии детей, необходи-
мо следовать основным мерам предосто-
рожности, включая следующие:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНС-
ТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИБОРА.
Во избежание риска поражения элект-
рическим током:
Перед включением убедитесь, что на-
пряжение электрической сети соответс-
твует рабочему напряжению устройс-
тва.
Всегда отключайте прибор от сети пос-
ле использования и перед чисткой. Вы-
нимая сетевой провод из розетки, не
тяните за него. Не беритесь за вилку се-
тевого провода мокрыми руками.
Не кладите и не храните устройство в
местах, где оно может упасть в ванну
или раковину, наполненную водой.
Не включайте прибор в местах, где рас-
пыляются аэрозоли либо используются
легковоспламеняющиеся жидкости.
Не размещайте устройство на мягкую
поверхность (на кровать или диван), не
накрывайте его.
Не допускайте свисания сетевого шнура
с края стола.
Не используйте прибор во время приня-
тия ванны.
Не погружайте устройство в воду или
иную жидкость.
Если устройство упало в воду, немед-
ленно выньте сетевую вилку из розетки,
только после этого можно достать при-
бор из воды.
Никогда не оставляйте работающий
прибор без присмотра.
Не пользуйтесь устройством для уклад-
ки синтетических париков.
Будьте особенно внимательны, когда
устройством пользуются дети или люди
с ограниченными возможностями. Ис-
пользование устройства разрешает-
ся детям только в том случае, если им
даны соответствующие и понятные им
инструкции о безопасном пользовании
прибором и тех опасностях, которые
могут возникать при его неправильном
пользовании.
Используйте устройство только по его
прямому назначению, как описано в
инструкции.
Запрещается использовать устройство
при повреждении сетевой вилки или
шнура, если оно работает с перебоями,
а также после его падения в воду. По
всем вопросам ремонта обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
• Держите сетевой шнур вдали от горячих
поверхностей.
Не перекручивайте сетевой шнур и не
наматывайте его на прибор.
Не пользуйтесь устройством, если вы
находитесь в сонном состоянии.
Избегайте соприкосновения горячих по-
верхностей устройства с лицом, шеей и
другими частями тела.
Прежде чем касаться металлических
частей прибора дайте им остыть.
Будьте осторожны! Рабочая поверхность
остается горячей некоторое время пос-
ле отключения прибора от сети.
Не кладите прибор на чувствительные к
теплу поверхности, пока он не остыл.
Прежде чем убрать прибор, обязательно
дайте ему остыть и никогда не обматы-
вайте вокруг него провод.
Периодически проверяйте целостность
провода.
При эксплуатации прибора рекоменду-
ется размотать сетевой шнур на всю его
длину.
Для укладки волосы должны быть сухи-
ми.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ.
Перед использованием
Извлеките устройство из упаковки.
Перед первым включением убедитесь,
что рабочее напряжение прибора соот-
ветствует напряжению электросети.
Примечание: При первом использо-
вании возможно появление запаха от
нагревательного элемента, это допус-
тимо.
Выпрямление волос
Чтобы получить наилучший результат
распрямления волос, они должны быть
чистыми и сухими.
Примечание: Поэкспериментируйте и
выберете температуру, подходящую
для Вашего типа волос.
Рекомендация по применению темпе-
ратурных режимов:
Режим 1 (160°С) - для нормальных и тон-
ких волос;
Режим 2 (200°С) - для толстых и жестких
волос.
Раскройте устройство, установив фик-
сатор (4) в положение «
».
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку,
установите переключатель (3) в положе-
ние 1 или 2, в зависимости от типа волос,
при этом загорится индикатор (2).
Примечание: Не размещайте устройство
на мягкой поверхности (на кровати, диван
и т. п.), не накрывайте его.
Дайте устройству нагреться в течение 5
минут.
Перед распрямлением волос расчешите
их и разделите на пряди шириной около
5 см.
Поместите прядь волос между пласти-
нами (1) и сожмите их.
Не перемещайте прибор вдоль пряди в
течение нескольких секунд, дайте воло-
сам нагреться.
Затем плавным движением перемещай-
те выпрямитель вдоль пряди до конца
волос.
После этого приступайте к выпрямле-
нию следующей пряди.
Избегайте соприкосновения горячих по-
верхностей устройства с лицом, шеей и
другими частями тела.
После использования устройства уста-
новите переключатель (3) в положение
«0/выкл», индикатор (2) погаснет, после
чего выньте сетевую вилку из розетки.
Дайте устройству остыть.
Будьте осторожны! Рабочая повер-
хность остается горячей некоторое
время после отключения прибора от
сети.
Примечание: Всегда выключайте уст-
ройство и отключайте его от электри-
ческой сети, если оно не использует-
ся. Никогда не оставляйте включенное
в сеть устройство без присмотра.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите устройство от
сети и дайте ему полностью остыть.
Запрещается погружать устройство в
воду или другие жидкости.
Протирайте корпус устройства мягкой
влажной тканью.
Запрещается использовать для чистки
устройства абразивные моющие средс-
тва и растворители.
ХРАНЕНИЕ
Если устройство не используется, всегда
вынимайте сетевую вилку из розетки.
Перед тем как убрать устройство на хра-
нение, дайте ему полностью остыть.
Сожмите пластины и зафиксируйте их,
установив фиксатор (4) в положение
«
».
Не наматывайте сетевой шнур на корпус
устройства, так как это может привести к
его повреждению.
Для удобства в использовании предус-
мотрена петелька для подвешивания
(5), на которой можно хранить прибор
при условии, что в этом положении на
устройство не будет попадать вода.
Храните прибор в прохладном, сухом
месте, недоступном для детей.
Технические характеристики
Напряжение питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 35 Вт
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без
предварительного уведомления
Срок службы прибора не менее 3-х лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам безо-
пасности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
РУССКИЙ
4
GLÄTTUNGSEISEN
BESCHREIBUNG
1. Platten für die Haarglättung
2. Betriebsanzeige
3. Stufenschalter 1/2
4. Sperre
5. Schalufe zum Aufhängen
ACHTUNG! Benutzen Sie dieses Gerät nicht
in der Nähe der Wasserbehälter (Wanne,
Schwimmbad usw.).
Bei der Anwendung des Geräts im Bad soll-
te man es vom Netz nach der Benutzung
abschalten, indem man den Stecker des
Netzakbels aus der Steckdose zieht, weil
die Wassernähe eine Gefahr darstellt, sogar
wenn das Gerät mittels Schalter ausgeschal-
tet wurde.
Zwecks der zusätzlichen Sicherheit wäre
sinnvoll, einen Fehlerstromschutzschalter
mit der Auslösung durch die Nennstrom-
stärke im Speisekreis des Badezimmers
einzurichten, die 30 mA nicht überschreitet;
für die Einrichtug sollte man den Fachmann
konsultieren;
ACHTUNG! Stellen Sie das Gerät auf einer
ebenen, sicheren und hitzebeständigen Ober-
äche auf.
WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN
Bei der Anwendung der Elektrogeräte beson-
ders in der Anwesenheit von Kindern ist es
notwendig die grundlegenden Vorsichtsmaß-
nahmen zu befolgen, unter anderem folgende:
LESEN SIE ALLE BEDIENUNGSHINWEISE
DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.
Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden:
Bevor Sie das Gerät anschalten, vergewis-
sern Sie sich, dass die Netzspannung mit
der Betriebsspannung des Gerätes überein-
stimmt.
Schalten Sie das Gerät vom Netz nach der
Benutzung und vor der Reinigung immer ab.
Wenn Sie das Netzkabel von der Steckdose
trennen, ziehen Sie nicht daran. Greifen Sie
den Stecker des Netzkabels nicht mit nassen
Händen.
Legen Sie das Gerät nicht ab und lagern
Sie es nicht an den Stellen, wo es in die Ba-
dewanne oder in das Waschbecken voll mit
Wasser fallen könnte.
Schalten Sie das Gerät nicht an den Stellen
an, wo Sprühmittel zerstäubt oder leicht ent-
ammbare Flüssigkeiten benutzt werden.
Platzieren Sie das Gerät nicht auf weichen
Oberfl ächen (Bett oder Sofa), decken Sie es
nicht zu.
Lassen Sie nicht zu, dass das Netzkabel von
der Tischkante herab hängt.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie ba-
den.
Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder
andere Flüssigkeiten ein.
Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen
Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdo-
se heraus, und erst danach können Sie es
aus dem Wasser heraus holen.
Lassen Sie das angeschaltete Gerät nie ohne
Aufsicht.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frisieren
von synthetischen Perücken.
Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Kin-
der oder behinderte Personen das Gerät be-
treiben. Kinder dürfen das Gerät nur in dem
Fall benutzen, wenn sie entsprechende Hin-
weise zur sicheren Benutzung bekommen
und verstanden haben und über die Gefahren
informiert sind, die wegen der falschen Ver-
wendung des Geräts entstehen können.
• Benutzen Sie das Gerät nur direkt so, wie es in
der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
Es wird nicht gestattet, das Gerät mit den
Beschädigungen am Stecker oder am Kabel,
bei den Betriebsstörungen, sowie nachdem
das Gerät ins Wasser geraten ist, zu betrei-
ben. Mit allen Fragen bezüglich Reparatur
wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-
zentrum.
Halten Sie das Netzkabel fern von heißen
Oberfl ächen.
Drehen Sie das Netzkabel nicht um und wi-
ckeln Sie es nicht um das Gerät.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde
oder schläfrig sind.
Vermeiden Sie den Kontakt zwischen heißen
Oberfl ächen des Geräts und dem Gesicht,
dem Hals und anderen Körperteilen.
Bevor Sie Metalteile des Geräts berühren,
lassen Sie sie abkühlen.
Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsoberfl äche
bleibt einige Zeit nach dem Abschlaten des
Geräts vom Netz heiß.
Legen Sie das Gerät nicht auf die wärme-
empfi ndlichen Oberfl ächen, solange es nicht
abgekühlt ist.
Bevor Sie das Gerät wegräumen, lassen Sie
es unbedingt abkühlen und wickeln Sie nie
das Kabel um das Gerät.
Prüfen Sie regelmäßig das Kabel auf die Be-
schädigungen.
Wenn Sie das Gerät benutzen, wird es emp-
fohlen, das Netzkabel auf seine volle Länge
auszuwickeln.
Die Haare müssen für die Frisur trocken
sein.
DAS GERÄT IST NUR FÜR HAUSGEBRAUCH
VORGESEHEN.
Vor dem Gebrauch
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung
heraus.
Vor dem ersten Anschalten vergewissern Sie
sich, dass die Betriebsspannung des Geräts
mit der Spannung des elektrischen Netzes
übereinstimmt.
Anmerkung: Bei der Inbetriebnahme kann ein
Geruch vom Heizelement entstehen. Das ist
zulässig.
Haarglättung
Um das beste Ergebnis bei der Haarglättung
zu erzielen, sollten die Haare sauber und tro-
cken sein.
Anmerkung: Wählen Sie die Temperatur, die
zu Ihrem Haartyp am besten passt.
Empfehlung nach der Anwendung von Tem-
peraturstufen:
Stufe 1 (160°C) – für normales und dünnes
Haar;
Stufe 2 (200°C) – für dickes und grobes
Haar.
Öffnen Sie das Gerät, setzen Sie die Sperre
(4) in die Position «
» ein.
Setzen Sie den Stecker des Netzkabels in die
Steckdose ein, versetzen Sie den Schalter (
3) in die Position 1 oder 2, abhängig von dem
Haartyp. Dabei leuchtet die Anzeige (2).
Anmerkung: Positionieren Sie das Gerät nicht
auf weichen Oberfl ächen (wie Bett, Sofa u.ä.),
decken Sie es nicht zu.
Lassen Sie das Gerät im Laufe von 5 Minuten
warm werden.
Vor der Haarglättung kämmen Sie die Haare
gut durch und teilen Sie diese in Strähnen
etwa 5 cm breit.
Positionieren Sie eine Haarsträhne zwischen
den Platten (1) und drücken Sie diese zu-
sammen.
Bewegen Sie das Gerät einige Sekunden
nicht, lassen Sie die Haare gut durchwär-
men.
Danach bewegen Sie das Gerät mit einem
leichten Zug die Strähne entlang bis zu den
Haarspitzen.
Danach fangen Sie mit der Glättung einer an-
deren Strähne an.
Vermeiden Sie den Kontakt zwischen heißen
Oberfl ächen des Geräts und dem Gesicht,
dem Hals oder mit anderen Körperteilen.
Nach der Anwendung des Geräts versetzen
Sie den Schalter (3) in die Position «0/aus»,
die Anzeige (2) erlischt. Ziehen Sie danach
den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfl äche
bleibt einige Zeit nach dem Abschalten
des Geräts aus dem Netz heiß.
Anmerkung: Schalten Sie das Gerät immer
aus und trennen Sie es vom elektrischen Netz
ab, wenn es nicht gebraucht wird. Lassen Sie
das angeschaltete Gerät nie ohne Aufsicht.
Reinigung und Pfl ege
Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät
vom Netz ab und lassen Sie es vollständig
abkühlen.
Es wird nicht gestattet, das Gerät ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten einzutauchen.
Wischen Sie das Gerätgehäuse mit einem
weichen feuchten Stofftuch ab.
Benutzen Sie für die Reinigung keine
SchleifReinigungsmittel oder Lösungsmit-
tel.
LAGERUNG
Falls das Gerät nicht verwendet wird, zeiehn
Sie immer den Stecker des Netzkabels aus
der Steckdose heraus.
Bevor Sie das Gerät zur Lagerung wegräu-
men, lassen Sie es vollständig abkühlen.
Drücken Sie die Platten und sperren Sie di-
ese, indem Sie die Sperre (4) in die Position
versetzen «
».
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das
Gerätgehäuse, denn das kann zu seiner Be-
schädigung führen.
Zum bequemen Benutzen ist eine Schlaufe
zum Aufhängen (5) vorgesehen, womit man
das Gerät lagern kann, vorausgesetzt, dass
in dieser Position kein Wasser auf das Gerät
geraten kann.
Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, tro-
ckenen Platz, außerhalb der Reichweite der
Kinder.
Technische Eigenschaften
Spannung der Stromversorgung: 220 V ~ 50 Hz
Gespeiste Leistung: 35 W
Der Produzent behält sich das Recht vor,
die Charakteristiken der Geräte ohne
Vorankündigung zu ändern.
Benutzungsdauer der Teekanne nicht weni-
ger als 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte
verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man während der
Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
zulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromag-
netischen Verträglichkeit, die in
89/336/EWG -Richtlinie des Rates
und den Vorschriften 73/23/EWG
über die Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
HAIR STRAIGHTENER
DESCRIPTION
1. Straightening plates
2. ON indication
3. Operating modes switch 1/2
4. Lock
5. Hanging loop
ATTENTION! Do not use the unit near
objects filled with water (bath, swimming
pool etc.).
- When using the unit in a bathroom,
disconnect it immediately after usage,
pull the plug out of the socket, as when
water is near it is dangerous even if the
switch is off;
- For additional protection you can install
a residual current device with nominal
current of operation, not exceeding
30 mA into the mains of the bathroom
while installation refer to a specialist;
Attention! Place the unit on a flat, stable
and heat-resistant surface.
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, espe-
cially when children are present, it is nec-
essary to follow basic safety measures,
including the following:
CAREFULLY READ ALL THE INSTRUC-
TIONS BEFORE USING THE UNIT.
In order to avoid electric shock:
Before switching on, make sure that
your home electricity supply corre-
sponds to the voltage of current speci-
fied on the housing.
Always unplug the unit after usage and
before cleaning. Hold by the plug, do
not pull the cord. Do not touch the plug
with wet hands.
Do not keep the unit in places where it
can fall into a bath or a basin, filled with
water; do not immerse the unit into wa-
ter or other liquids.
Do not use the unit near aerosols or in-
flammable liquids.
Do not put the unit on soft surfaces
(bed or sofa), do not cover it.
Provide that the power cord does not
hang over the table edge.
Do not use while bathing.
Do not immerse the unit into water or
other liquids.
If the unit fell into water, unplug it im-
mediately, only after it you can take it
out of water.
Never leave the operating unit unat-
tended.
Do not use the unit to style synthetic
wigs.
When children or disabled people use
a unit it is necessary to be especially
careful. Children are allowed to use the
unit only if they are given all the nec-
essary instructions concerning using
of the unit and injuries that can appear
due to improper usage of the unit.
Use the unit only for its functions de-
scribed in these instructions.
Never use the unit if the power cord or
the plug is damaged; if the unit mal-
functions or after it fell into water. Ap-
ply to the authorized service centre for
repair.
Keep the power cord away from heated
surfaces.
Do not twist the power cord and do not
wind it over the unit.
• Do not use the unit when you are drow-
sy.
Avoid contact of heated surfaces with
your face, neck and other parts of your
body.
Before touching metal parts let them
cool down.
Be careful! The operating surface re-
mains hot for some time after switching
off of the unit.
Do not put the operating unit on heat-
sensitive surfaces, wait till it cools
down.
Before you take the unit away, let it
cool down, do not wind the power cord
around the unit.
Periodically check the integrity of the
power cord.
Before using of the unit unwind the
cord at full length.
For styling hair should be dry.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSE-
HOLD USAGE ONLY.
Before using the unit for the first time
Unpack the unit.
Before switching on, make sure that
your home electricity supply corre-
sponds to the voltage of current speci-
fied on the housing.
Note: while first usage of the unit
smell from the heating element can
appear, it is allowable.
Straightening hair
To achieve better results hair should be
clean and dry.
Note: Try out and select temperature,
which suits for your type of hair.
Recommendations on usage of tem-
perature modes:
Mode 1 (160°С) – for normal and fine
hair;
Mode 2 (200°С) – for thick and coarse
hair.
Open the unit, set the lock (4) to the “
” position.
Put the plug into the socket, set the
switch (3) to the “1” or “2” position, the
indication (2) will light up.
Note: Do not put the operating unit on
heat-sensitive surfaces, soft surfaces
(bed or sofa), do not cover it.
Let the unit heat up for 5 minutes.
Divide untangling hair into locks of
equal width (about 5 cm).
Put a lock between the plates (1) and
press them.
Do not move the unit for several sec-
onds, let the hair heat up.
Then slowly move the unit along the
lock till the end of the hair.
Then start straightening another lock.
Avoid contact of heated surfaces with
your face, neck and other parts of your
body.
After usage set the switch (3) to the
“OFF” position, the indication (2) will
go out, after it, take the plug out of the
socket. Let the unit cool down.
Be careful! The operating surface
remains hot for some time after
switching off of the unit.
Note: Always switch off and unplug
the unit if it is not being used. Never
leave the operating unit unattended.
CLEAN AND CARE
Before cleaning, unplug the unit and let
it cool down completely.
Do not immerse the unit into water or
other liquids.
Wipe the body of the unit with a soft
damp cloth.
Do not use abrasives and solvents for
cleaning the unit.
STORAGE
Take the plug out of the socket if the
unit is not being used.
Let the unit cool down completely be-
fore taking it away.
Press the plates together and lock
them, setting the lock (4) to the posi-
tion «
».
Do not wind the cord around the body
of the unit; it may cause damages to
the unit.
For easy storing there is a loop for hang-
ing-up (5) on the unit, you can keep the
unit by means of this loop provided that
no water gets on the unit.
• Store the unit in a cool dry place, out of
the reach of children.
Specifications
Power supply: 220 V ~ 50 Hz
Power consumption: 35 W
The manufacturer shall reserve the right
to change the specification of the appli-
ances without preliminary notice.
The life time of the appliance - 3
years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions
can be obtained from the dealer from
whom the appliance was purchased. The
bill of sale or receipt must be produced
when making any claim under the terms
of this guarantee.
This product conforms to
the EMC-Requirements as
laid down by the Council
Directive 89/336/EEC and to
the Low Voltage Regulation
(73/23 EEC)
ENGLISH
2
2305.indd 12305.indd 1 03.11.2009 14:57:4603.11.2009 14:57:46

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2305 BK?

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2305 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-2305 BK надати вам вичерпну відповідь.

Характеристики продукту

Бренд Vitek
Модель VT-2305 BK
Продукт Стайлер
EAN 9012345006266
Мова Англійська, Німецький, Полірувати, Pосійський, Чеська, Український
Група продуктів Стайлери
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Тип -
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор
Тип нагрівача PTC ceramic heater
Температура (макс) 200
Індикатор готовності
Керамічна система нагріву
Час розігріву 60
Теплові налаштування 2
Іонне кондиціонування -
Температура (мін) 160
Ширина пластини 25
Глибина пластини 90
Автоматичне вимкнення
Регульований термостат
Ручка з замком
Енергоживлення
Потужність 35
Потужність 35
Колір
Колір продукту Чорний
Ергономіка
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор
Індикатор готовності
Автоматичне вимкнення
Характеристики
Тип нагрівача PTC ceramic heater
Температура (макс) 200
Керамічна система нагріву
Час розігріву 60
Теплові налаштування 2
Іонне кондиціонування -
Температура (мін) 160
Регульований термостат
Тип
Вага та розміри
Ширина пластини 25
Глибина пластини 90
Дизайн
Ручка з замком
Колір продукту Чорний