Vitek VT-2306 BK інструкція користувача

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek VT-2306 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-2306 BK на цій сторінці.

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW
OPIS
1. Płytki do prostowania włosów
2. Wskaźnik włączania
3. Przełącznik ON/OFF (wł./wył.)
WAŻNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Uważnie przeczytaj instrukcję użytko-
wania, przestrzegaj poniższych wska-
zówek i zachowaj ją!
W celu uniknięcia ryzyka powstania po-
żaru lub porażenia prądem elektrycz-
nym:
• Przed włączeniem upewnij się, że napię-
cie w sieci elektrycznej odpowiada na-
pięciu roboczemu urządzenia.
• Nigdy nie pozostawiaj pracującego urzą-
dzenia bez nadzoru.
• Nie włączaj urządzenia w miejscach,
gdzie są stosowane produkty w aerozolu
lub płyny łatwopalne.
• Zawsze odłączaj urządzenie od sieci po
zakończeniu używania i przed czysz-
czeniem. Wyjmując przewód zasilający
z gniazdka nie ciągnij za niego, trzymaj
wtyczkę.
• Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilające-
go mokrymi rękami.
• Nie kładź i nie przechowuj w miejscach,
gdzie urządzenie może wpaść do wanny
lub do umywalki napełnionej wodą, nie
zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym
płynie.
• Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
• Podczas użytkowania urządzenia w
pokoju łazienkowym należy odłączyć
urządzenie od sieci, to znaczy odłączyć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazd-
ka, ponieważ bliskość wody stanowi za-
grożenie również kiedy urządzenie jest
wyłączone wyłącznikiem.
• Jeśli urządzenie wpadło do wody natych-
miast wyjmij wtyczkę sieciową z gniazd-
ka, i tylko wtedy możesz wyjąć urządze-
nie z wody.
• Do zapewnienia dodatkowej ochrony,
wskazane jest zainstalowanie w obwo-
dzie elektrycznym, zasilającym łazienkę,
urządzenia różnicowoprądowego (RCD)
o znamionowym prądzie różnicowym
nie przekraczającym 30 mA; w przypad-
ku zainstalowania należy zwrócić się do
specjalisty.
• Szczególnie uważaj, kiedy urządzenia
używają dzieci lub osoby niepełnospraw-
ne. Dzieci mogą używać urządzenia je-
dynie wówczas, gdy zostały odpowiednio
poinstruowane, jakie zagrożenia wynikają
z niewłaściwego jej użycia i jak należy ob-
chodzić się z nią w bezpieczny sposób.
• Nie używaj urządzenia podczas drzemki.
• Podczas pracy urządzenia używaj tylko
rękojeści.
• Zachowaj ostrożność! Robocza po-
wierzchnia pozostanie gorąca przez
pewien czas po odłączeniu urządzenia z
sieci.
• Nie używaj urządzenia do prostowania
zupełnie mokrych włosów lub peruk syn-
tetycznych.
• Unikaj kontaktu gorących powierzchni
urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
częściami ciała.
• Nie umieszczaj pracującego urządzenia
na czułych na ciepło powierzchniach,
na miękkim podłożu, (takim jak łóżku lub
kanapa), nie przekrywaj go.
• Podczas użytkowania urządzenia zaleca
się całkowicie rozwinąć przewód.
• Przewód zasilający nie powinien:
- dotykać gorących przedmiotów,
- zwisać poza krawędź stołu,
- nie można go używać do przenoszenia
urządzenia
• Od czasu do czasu sprawdzaj całość
przewodu.
• Nie wolno używać urządzenia jeżeli jego
przewód zasilający lub tyczka uszko-
dzone, jeżeli ono nie działa prawidłowo
lub wpadło do wody. Nie naprawiaj urzą-
dzenia samodzielnie, jeśli masz pytania
dotyczące naprawy, skontaktuj się z au-
toryzowanym punktem serwisowym.
• Przed schowaniem urządzenia obowiąz-
kowo pozwól mu na ostygnięcie i nigdy
nie zwijaj przewodu wokół urządzenia.
URZADZENIE PRZEZNACZONE JEST
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
Przed pierwszym użyciem
• Wyjmij urządzenie z opakowania.
• Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
• Przed pierwszym włączeniem upewnij
się, że napięcie w sieci elektrycznej od-
powiada napięciu roboczemu urządze-
nia.
Prostowanie włosów
• Urządzenia można używać zarówno do
długich jak i do krótkich włosów.
• Używaj urządzenia tylko do zdrowych, nie
farbowanych i nie używaj do włosów po
trwałej ondulacji i po trwałym prostowa-
niu lub z użyciem specjalnych środków
prostujących.
• Gdy włosy farbowane lub po trwałej
ondulacji zaleca się używanie urządzenia
od czasu do czasu.
• Aby osiągnąć najlepszego efektu prosto-
wania włosów, one powinny być czyste i
wysuszone.
• Ustaw urządzenie na równej, stabilnej i
odpornej na ciepło powierzchni.
• Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka, ustaw przełącznik (3) w po-
łożenie «ON/wł.», wówczas zapali się
wskaźnik (2).
Uwaga: Przy pierwszym użyciu może
wydzielać się zapach z elementu grzej-
nego, jest to dopuszczalne.
• Pozwól, aby urządzenie się nagrzało w
ciągu 15 minut.
• Dokładnie rozczesane włosy rozdziel na
pasma o szerokości (około 5 cm).
• Włóż pasmo między płytki (1).
• Zaciśnij płytki razem i płynnie bez wysił-
ku przesuwaj urządzenie wzdłuż pasma
do końca.
Ważna wskazówka: W żadnym wypadku nie
trzymaj płytek powyżej 2sekund na tym sa-
mym odcinku włosów.
Po tym zaczynaj prostować następne
pasmo.
Nie używaj urządzenia dłużej niż 30 mi-
nut.
• Przed końcowym układaniem włosów
pozwól na ich ostygnięcie.
• Unikaj kontaktu gorących powierzchni
urządzenia z twarzą, karkiem oraz innymi
częściami ciała.
• Po użyciu urządzenia ustaw przełącz-
nik (3) w położenie „wył.”, „OFF/wył.”,
wskaźnik (2) zaśnie, po tym wyjmij wtycz-
kę sieciową z gniazdka. Pozwól urządze-
niu ostygnąć.
Uwaga: Zawsze wyłączaj urządzenie i
odłączaj go od sieci elektrycznej, gdy
nie jest ono używane. Nigdy pozostawiaj
włączonego urządzenia bez nadzoru.
Czyszczenie i konserwacja
• Przed czyszczeniem odłącz urządze-
nie od sieci i pozwól na jego całkowicie
ostygnięcie
• Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
w wodzie lub innym płynie.
• Przecieraj obudowę urządzenia miękką
wilgotną szmatką i po tym osusz go.
• Nie używaj urządzeń do czyszczenia
parą.
• Nie wolno używać do czyszczenia urzą-
dzenia ściernych środków czyszczących
ani rozpuszczalników.
PRZECHOWYWANIE
• Jeżeli nie używa się urządzenia, nale-
ży zawsze wyciągać wtyczkę sieciową z
gniazdka.
• Przed schowaniem urządzenia pozwól
mu na ostygnięcie.
• Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół
obudowy urządzenia, ponieważ może to
spowodować jego uszkodzenia.
• Przechowuj urządzenie w suchym chłod-
nym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Charakterystyki techniczne
Napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50 Hz
Pobór mocy: 50 W
Producent zastrzega sobie prawo zmiany
charakterystyki urządzeń bez wcześniej-
szego zawiadomienia.
Termin przydatności do użytku powy-
żej 3 lat
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można
otrzymać u dilera, który sprzedał Państwu
dane urządzenie. W przypadku zgłaszania
roszczeń z tytułu zobowiązań gwarancyj-
nych, należy okazać rachunek lub fakturę
poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wyma-
ganiami odnośnie elektromagne-
tycznej kompatybilności, przewi-
dzianej dyrektywą 89/336/EEC
Rady Europy oraz przepisem
73/23 EEC o nizkowoltowych
urządzeniach.
POLSKI
6
ШАШ ТЕГІСТЕГІШ
Сипаттамасы
1. Шаштегістеугеарналғанқысқыштар
2. Қосылуиндикаторы
3. ON/OFF(қосу/сөну)ауыстырғышы
САҚТЫҚТЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
Қолдану жөніндегі нұсқаулықты
мұқият оқып шығып, оның
көрсетілімдерін қатаң ұстаныңыз және
нұсқаулықты сақтап қойыңыз.
Өрт қауіпінің және токпен
зақымданудың алдын алу үшін:
• Қосуалдындаэлектржелідегікернеу
құрылғыныңжұмыскернеуінесәйкес
келетінінтексеріңіз.
• Іскеқосылыптұрғанқұрылғыны
ешқашанқараусызқалдырмаңыз.
• Құрылғыныаэрозольдершашылатын
немесетезоталатынзаттар
қолданылатынжерлердеқоспаңыз.
• Қолданыпболғаннанкейіннемесе
тазалауалдындақұрылғңыныүнемі
желіденажыратыпжүріңіз.Желі
шнірыныңашасынрозеткадансуырған
кездеешқашаншнурдантарпаңыз,тек
ашаданұстаңыз.
• Желішнурыныңашасынешқашанада
суқолдарыңызбенұстамаңыз.
• Құрылғынываннағанемесесу
толтырылғанраковинағақұлапкету
қауіпібаржерлердесақтамаңыз
жәнеқұрылғынысуғанемесеөзге
сүйықтыққабатырмаңыз.
• Құрылғынываннақабылдау
барысындақолданбаңыз.
• Құрылығынываннабөлмесінде
қолданғанкезде,қолданыпболғаннан
кейіноныжеліденажыратыпқойыңыз,
дәлірекайтқанда,желішнурының
ашасынрозеткадансуырыңыз,
өйткені,құрылғысөндіргішарқылы
сөніптұрсада,судыңжақындығықауіп
төндіреді.
• Егерқұрылғысуғақұлапкетсе,желі
ашасынрозеткадансуырыңыз,тек
соданкейінғанақұрылғынысудан
алуғаболады.
• Қосымшақорғанысүшінванна
бөлмесініңқуаттанубілегінеқуаты
30мАаспайтын,номиналдытокты
қолданатын,қорғаушысөндіргіш
құрылғысын(ҚСҚ)орнатқанжөн;
орнатуүшінмамандардышақырыңыз.
• Егерқұрылғынымүмкіндіктері
шектелгенадамдарнемесебалалар
қолданыпжатсаасасақболыңыз.,
Егербалаларғақұрылғынықауіпсіз
қолданутуралытүсініктіжәне
қауіпсіздіккесәйкеснұсауламалар
берілсе,құрылғыныоларғақолдануға
беругеболады.
• Құрылғыұйқылы-ояукүйіңізде
қолданбаңыз.
• Іскеқосылыптұрғанқұрылғынытек
тұтқасынанұстаңыз.
• Сақболыңыз!Жұмысбетіқұрылғы
желіденажырағаннанкейіндебіраз
уақытыстықболыптұрады.
• Құрылғынышашыңызөтесуболса
немесесинтетикалықпариктерді
тегістеугеқолданбаңыз.
•Құрылғыныңыстықтегістіктерін
бетіңізге,мойныңызғанемесеөзге
жерлеріңізгетигізуденсақболыңыз.
• Құрылығыжұмысбарысындаыстыққа
сезімталжерлерге,жұмсақорындарға
(диваннемесетөсек)қоймаңыз,оны
бүркемеңіз.
• Құрылғынықолданубарысындажелі
шнурынбарұзындығынатарқатқан
дұрыс.
• Желішнурынақатыстықарсы
көрсетілімдер:
- ыстықзаттарғатигізугеболмайды,
- үшкіржәнеөткірбұрыштарарқылы
тартылмаукерек,
- құрылғынытасымалдаутұтқасы
ретіндеқолдануғаболмайды.
• Уақытарасындажелішнурының
тұтастығынтексеріптұрыңыз.
• Желішнурынемесеашасы
зақымданғанболса,құрылғыоқтын-
оқтыніскеқосылыптұрса,немесе
құрылғысуғақұлағанжағдайда
қолдануғатиымсалынады.Жөндеу
туралыбарлықсұрақтаржөнінде
текқызметкөрсетуорталығына
хабарласыңыз.
• Құрылғыныжинамасбұрын,онытолық
суытыпалыңыз,желішнурыноны
айналдырыпорамаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ҚОЛДАНУҒА
АРНАЛҒАН.
Алғаш қолдану алдында
• Құрылғынықаптамаданшығарыңыз.
• Желішнурынбарұзындығына
тарқатыңыз.
• Қосуалдындақұрылғыныңжұмыс
кернеуіэлектржелісініңкернеуіне
сәйкескелетінінтексеріңіз.
Шашты тегістеу
• Құрылғыныұзінжәнеқысқашашқада
қолдануғаболады.
• Құрылғынытекденісау,болмаған
жәнежасандыжолменбұйраланбаған
шаштарғақолданбаңызнемесе
қолданубарысындаарнайытегістегіш
құралдардыжағыңыз.
• Егершаштарболғаннемесехимиялық
жолменбұйраланғанболсақұрылғыны
өтесирекқолданукерек.
• Шаштытегістеудіңнәтижесіжақсы
болуүшіноларқұрғақжәнетазаболу
керек.
• Құрылғынытегіс,нықұратынжәне
ыстыққатөзімдіжергеорнатыңыз.
• Желішнурыныңашасынрозеткаға
қосып,ауыстырғышты(3)«ON/қосу»
жағдайынаорнатыңыз,олкезде
индикатор(2)жанады.
Ескерту: Алғашқы қолдану кезінде
қыздырғыш элементтің иісі шығуы
мүмкін, ол қалыпты құбылыс.
• Құрылғыны15минутішіндеқыздырып
алыңыз.
• Тегістаралғаншаштардыжалпақтығы
біркелкітарамдарға(5см-дей)бөліңіз.
• Шаштарамынқысқыштар(1)арасына
салыңыз.
Қысқыштардыбір-бірінебасыңызда,
қатты күшсалмай,шаштыңұшына
дейінтартыпжеткізіңіз.
Маңызды ескерту: Қысқыштарды
ешқашан да шаштың бір жерінде 2
секундтан артық ұстамаңыз.
Соданкейінкелесітарамдытегістеуге
кірісіңіз.
Құрылғыны30минуттанартық
қолданбаңыз.
• Шаштытолықжатқызыпболғаннан
кейінсалқындатыпалыңыз.
• Құрылғыныңыстықтегістіктерін
бетіңізге,мойныңызғанемесеөзге
жерлеріңізгетигізуденсақболыңыз
• Құрылғынықолданыпболғаннан
кейінауыстырғышты(3)«OFF/сөну»
жағдайынаорнатыңыз,индикатор
(2)сөнеді,соданкейінжеліашасын
розеткадансуырыпқойыңыз.
Құрылғанасуытыңыз.
Ескерту: Егер құрылғы
қолданылмайтын болса, оны үнемі
желіден ажыратып қойыңыз. Желіге
қосылған құрылғыны ешқашан қараусыз
қалдырмаңыз.
Тазалау және күту
• Тазалауалдындақұрылғыныжеліден
ажыратып,толықсуытыпалыңыз.
• Құрылғынысуғанемесеөзге
сұйықтықтарғабатыруғаболмайды.
• Құрылғыныңкорпусынсәл
ылғылданғанматаменсүртіп,құрғатып
қойыңыз.
• Бументазалайтынқұрылғылдарды
қолдануғаболмайды.
• Құрылғынытазалауғаабразивті
тазалағышзаттарменеріткіштерді
қолдануғаболмайды.
САҚТАУ
• Егерқұрылғықолданылмаса,желі
ашасынүнемісуырыпқойыңыз.
• Құрылғынысақтауғажинастырмас
бұрын,онытолықсуытыпалыңыз.
• Желішнурынқұрылғыныңкорпусына
орамаңыз,өйткеніоданол
зақымдануымүмкін.
• Хранитеприборвпрохладном,сухом
месте,недоступномдлядетей.
Техникалық сипаттамасы
Қуаттанукернеуі:220-240В~50Гц
Тұтынуқуаты:50Вт
Өндiрушi прибордың
характеристикаларын өзгертуге,
алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын
сақтайды
Прибордын қызмет көрсету уақыты
3 жылға дейiн
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялықжағдайдағықаралып
жатқанбөлшектердилердентек
сатыпалынғанадамғағанаберiледi.
Осыгарантиялықмiндеттiлiгiндегi
шағымдалғанжағдайдатөлегенчек
немесеквитанциясынкөрсетуiқажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сәйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/
EEC Дерективаның
ережелерiне енгiзiлген Төменгi
Ережелердiң Реттелуi (73/23
EEC)
ҚАЗАҚ
5
ВЫПРЯМИТЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
1. Пластины для распрямления волос
2. Индикатор включения
3. Переключатель ON/OFF (вкл/выкл)
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимательно прочитайте инструкцию
по эксплуатации, соблюдайте ее ука-
зания и сохраните ее!
Во избежание риска возникновения
пожара или поражения электричес-
ким током:
• Перед включением убедитесь, что на-
пряжение электрической сети соот-
ветствует рабочему напряжению уст-
ройства.
• Никогда не оставляйте работающий
прибор без присмотра.
• Не включайте прибор в местах, где
распыляются аэрозоли либо исполь-
зуются легковоспламеняющиеся жид-
кости.
• Всегда отключайте прибор от сети
после использования и перед чисткой.
Вынимая вилку сетевого шнура из ро-
зетки, не тяните за шнур, а держитесь
за вилку.
• Не беритесь за вилку сетевого шнура
мокрыми руками.
• Не кладите и не храните устройство
в местах, где оно может упасть в ван-
ну или раковину, наполненную водой,
не погружайте устройство в воду или
иную жидкость.
• Не используйте прибор во время при-
нятия ванны.
• При использовании прибора в ванной
комнате следует отключать прибор от
сети после его эксплуатации, а именно
вынимать вилку сетевого шнура из ро-
зетки, так как близость воды представ-
ляет опасность даже когда устройство
выключено выключателем.
• Если устройство упало в воду, немед-
ленно выньте сетевую вилку из розет-
ки, только после этого можно достать
прибор из воды.
• Для дополнительной защиты целесо-
образно установить устройство защит-
ного отключения (УЗО) с номинальным
током срабатывания, не превышаю-
щим 30 мА, в цепь питания ванной ком-
наты; при установке следует обратить-
ся к специалисту.
• Будьте особенно внимательны, ког-
да устройством пользуются дети или
люди с ограниченными возможностя-
ми. Использование устройства раз-
решается детям только в том случае,
если им даны соответствующие и по-
нятные им инструкции о безопасном
пользовании прибором и тех опаснос-
тях, которые могут возникать при его
неправильном использовании.
• Не используйте устройство, если вы
находитесь в сонном состоянии.
• Беритесь за работающий прибор толь-
ко в районе рукоятки.
• Будьте осторожны! Рабочая поверх-
ность остается горячей некоторое вре-
мя после отключения прибора от сети.
• Не используйте прибор для распрям-
ления абсолютно мокрых волос или
синтетических париков.
• Избегайте соприкосновения горячих
поверхностей устройства с лицом,
шеей и другими частями тела.
• Не кладите устройство во время рабо-
ты на чувствительные к теплу поверх-
ности, мягкую поверхность (на кровать
или диван), не накрывайте его.
• При эксплуатации прибора рекомен-
дуется размотать сетевой шнур на всю
его длину.
• Сетевой шнур не должен:
- соприкасаться с горячими предмета-
ми,
- протягиваться через острые кромки,
- использоваться в качестве ручки для
ношения прибора.
• Периодически проверяйте целост-
ность сетевого шнура.
• Запрещается использовать устройс-
тво при повреждении сетевой вилки
или шнура, если оно работает с пере-
боями, а также после его падения в
воду.
По всем вопросам ремонта обращай-
тесь в авторизованный сервисный
центр.
• Прежде чем убрать прибор, обязатель-
но дайте ему остыть и никогда не обма-
тывайте вокруг него сетевой шнур.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ.
Перед первым использованием
• Извлеките устройство из упаковки.
• Размотайте сетевой шнур на всю его
длину.
• Перед включением убедитесь, что ра-
бочее напряжение прибора соответс-
твует напряжению электросети.
Выпрямление волос
• Прибор может применяться как для
длинных, так и для коротких волос.
• Используйте прибор только для здо-
ровых, некрашеных и не завитых ис-
кусственным способом волос, или с
использованием специальных разгла-
живающих средств.
• Если волосы крашеные или подверга-
лись химической завивке, то пользо-
ваться прибором рекомендуется толь-
ко изредка.
• Чтобы получить наилучший результат
распрямления волос, они должны быть
чистыми и сухими.
• Поставьте прибор на ровную, устойчи-
вую и термостойкую поверхность.
• Вставьте вилку сетевого шнура в ро-
зетку, установите переключатель (3) в
положение «ON/Вкл», при этом заго-
рится индикатор (2).
Примечание: При первом использо-
вании возможно появление запаха от
нагревательного элемента, это до-
пустимо.
• Дайте устройству нагреться в течение
15 минут.
Разделите гладко расчесанные волосы
на пряди одинаковой ширины (около 5
см).
• Поместите прядь волос между пласти-
нами (1).
Сожмите пластины друг с другом и
равномерно, без усилия, проведите
ими до кончиков волос.
Важное указание: Ни в коем случае не
держите пластины дольше 2 секунд
на одном и том же участке волос.
После этого приступайте к выпрямле-
нию следующей пряди.
Не пользуйтесь прибором дольше 30
минут.
• Охладите волосы перед окончательной
укладкой прически.
• Избегайте соприкосновения горячих
поверхностей устройства с лицом,
шеей и другими частями тела.
• После использования устройства уста-
новите переключатель (3) в положение
«OFF/Выкл», индикатор (2) погаснет,
после чего выньте сетевую вилку из
розетки. Дайте устройству остыть.
Примечание: Всегда выключайте уст-
ройство и отключайте его от электри-
ческой сети, если оно не использует-
ся. Никогда не оставляйте включен-
ное в сеть устройство без присмотра.
Чистка и уход
• Перед чисткой отключите устройство
от сети и дайте ему полностью остыть.
• Запрещается погружать устройство в
воду или другие жидкости.
• Протирайте корпус устройства мягкой
слегка влажной тканью и затем просу-
шите его.
• Не пользуйтесь устройствами паровой
чистки.
• Запрещается использовать для чис-
тки устройства абразивные моющие
средства и растворители.
ХРАНЕНИЕ
• Если устройство не используется,
всегда вынимайте сетевую вилку из
розетки.
• Перед тем как убрать устройство на
хранение, дайте ему полностью ос-
тыть.
• Не наматывайте сетевой шнур на кор-
пус устройства, так как это может при-
вести к его повреждению.
• Храните прибор в прохладном, сухом
месте, недоступном для детей.
Технические характеристики
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 50 Вт
Производитель сохраняет за собой пра-
во изменять дизайн и технические харак-
теристики прибора без предварительно-
го уведомления.
Срок службы прибора не менее 3-х
лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским
и российским стандартам безо-
пасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС
ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена,
Австрия
РУССКИЙ
4
HAARGLÄTTER
BESCHREIBUNG
1. Glätterplatten
2. Indikator der Einschaltung
3. Knopf Ein/Aus
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Vor dem Gebrauch des Geräts lesen
Sie aufmerksam diese Bedienungsan-
leitung und bewahren Sie diese für die
weitere Nutzung auf.
Um das Brand und Stromschlagrisiko
zu vermeiden:
• Vergewissern Sie sich vor der ersten In-
betriebnahme, dass die Spannung des
Geräts mit der Netzspannung überein-
stimmt.
• Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsich-
tigt.
• Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten,
wo Sprays oder leicht entflammbare Flüs-
sigkeiten verwendet werden.
• Schalten Sie das Gerät nach dem Ge-
brauch und vor der Reinigung vom Strom-
netz immer ab.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Ab-
schalten vom Stromnetz am Netzkabel zu
ziehen, halten Sie es am Stecker.
• Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nas-
sen Händen aus der Steckdose.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät in den
Stellen aufzubewahren, von denen es
in die mit Wasser gefüllte Wanne oder
Waschbecken stürzen könnte,tauchen
Sie es nie ins Wasser oder andere Flüs-
sigkeiten.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät während
des Badens zu nutzen.
• Während der Nutzung des Geräts im Bad-
zimmer, schalten Sie das Gerät nach der
Nutzung vom Stromnetz ab, und zwar,
ziehen Sie den Netzstecker des Geräts
aus der Steckdose, weil es in der Nähe
von Wasser sogar dann gefährlich ist, bis
der Haartrockner mittels Schalters aus-
geschaltet wird;
• Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen,
ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, bevor das Gerät aus dem
Wasser geholt wird.
• Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmä-
ßig, den FISchalter mit Nennstrom bis
30 mA im Stromversorgungskreis des
Badezimmers aufzustellen; wenden Sie
sich dafür an einen Spezialisten;
• Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in
den Fällen angesagt, wenn Kinder oder
behinderte Personen das Gerät nutzen.
Die Benutzung des Geräts ohne Aufsicht
darf Kindern nur dann erlaubt werden,
wenn eine angemessene Anweisung ge-
geben wurde, die das Kind in die Lage
versetzt, die Gefahren einer falschen Be-
dienung zu verstehen, und das Gerät in
sicherer Weise zu nutzen.
• Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
schläfrig sind.
• Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur
am Handgriff.
• Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfläche
bleibt einige Zeit nach dem Ausschalten
des Geräts heiß.
• Nutzen Sie nie das Gerät für nasse Haare
und Styling von synthetischen Perücken.
• Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
und anderen Körperteilen.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät auf wei-
che Oberflächen (Bett oder Sofa) zu le-
gen und es abzudecken.
• Es wird empfohlen, während der Nutzung
des Geräts das Netzkabel auf die ge-
samte Länge abzuwickeln.
• Das Netzkabel darf:
mit heißen Gegenständen nicht in Berüh-
rung kommen,
über scharfe Kanten nicht gezogen wer-
den,
als Griff beim Tragen des Geräts nicht be-
nutzt werden.
• Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschädigt ist, wenn Störungen auftreten
und wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte
wenden Sie sich an ein autorisiertes Kun-
denservicedienst, falls Probleme mit dem
Gerät auftreten.
• Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen
Sie es abkühlen, wickeln Sie nie das Ka-
bel um das Gerät.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH
IM HAUSHALT GEEIGNET.
Vor dem ersten Gebrauch
• Nehmen Sie das Gerät aus der Verpa-
ckung heraus.
• Wickeln Sie während der Nutzung des
Geräts das Netzkabel auf die gesamte
Länge ab.
• Vor dem Einschalten des Geräts verge-
wissern Sie sich, ob die Netzspannung
mit der Spannung Ihres Geräts überein-
stimmt.
Haarglätten
• Das Gerät kann sowohl für lange, als auch
für kurze Haare benutzt werden.
• Nutzen Sie das Gerät nur für gesunde,
nicht gefärbte oder lockige Haare, oder
zusammen mit speziellen Glättungsmit-
teln.
• Falls Sie gefärbte oder Haare oder Dau-
erwelle haben, wird es empfohlen, das
Gerät selten zu nutzen.
• Um den besseren Effekt des Haarglättens
zu erzielen, sollen diese sauber und tro-
cken sein.
• Stellen Sie das Gerät auf eine gerade sta-
bile und hitzebeständige Oberfläche auf.
• Stecken Sie den Stecker des Netzkabels
in die Steckdose, stellen Sie den Schalter
(3) in die Position „EIN“, dabei leuchtet
der Indikator (2) auf.
Anmerkung: Beim ersten Einschalten des
Geräts kann ein Geruch entstehen, es ist
normal.
• Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch 15
Minuten lang auf Betriebstemperatur
aufkommen.
• Verteilen Sie die Haare auf Strähne mit
der gleichen Breite (ca. 5 cm breit).
• Legen Sie die Haarsträhne zwischen den
Platten (1).
• Drücken Sie die Platten zusammen und
glätten Sie die Strähne gleichmäßig und
leicht von Wurzeln bis Spitzen.
Wichtiger Hinweis: Halten Sie nie die Plat-
ten mehr als 2 Sekunden an einer Stelle.
• Lassen Sie danach die nächste Haar-
strähne glätten.
• Nutzen Sie nie das Gerät länger als 30 Mi-
nuten.
• Vor dem endgültigen Styling kühlen Sie
Ihre Haare ab.
• Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals
und anderen Körperteilen.
• Nach der Nutzung des Geräts stellen Sie
den Schalter (3) in die Position „AUS“,
dabei leuchtet der Indikator (2) auf,
und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose heraus. Lassen Sie das Gerät
abkühlen.
Anmerkung: Schalten Sie das Gerät immer
vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit
nicht nutzen. Lassen Sie das Gerät nie un-
beaufsichtigt.
Reinigung und Pflege
• Vor der Reinigung schalten Sie das Ge-
rät vom Stromnetz ab, und lassen Sie es
komplett abkühlen.
• Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Was-
ser oder andere Flüssigkeiten zu tau-
chen.
• Wischen Sie das Gehäuse des Geräts
mit einem feuchten Tuch ab und danach
trocknen Sie es.
• Es ist nicht gestattet, Dampfgeräte für die
Reinigung zu nutzen.
• Es ist nicht gestattet, Abrasiv und Lö-
sungsmittel für die Reinigung des Geräts
zu nutzen.
AUFBEWAHRUNG
• Schalten Sie das Gerät immer vom Strom-
netz ab, wenn Sie es nicht benutzen.
• Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbe-
wahrung wegpacken, lassen Sie es kom-
plett abkühlen.
• Wickeln Sie das Netzkabel nie um das
Gerät, da es zu seiner Beschädigung füh-
ren kann.
• Bewahren Sie das Gerät in einem für Kin-
der unzugänglichem Ort auf.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 50 W
Der Produzent behält sich das Recht vor die
Daten der Geräte ohne Vorankündigung zu
ändern.
Die Benutzungsdauer des Gerätes
beträgt nicht weniger als 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der
Gewährleistung kann man beim Dealer,
der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorlie-
genden Gewährleistung den Check oder
die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt ent-
spricht den Forderungen der elek-
tromagnetischen Verträglichkeit,
die in 89/336/EWG -Richtlinie des
Rates und den Vorschriften 73/23/
EWG über die Niederspannun-
gsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
HAIR STRAIGHTENER
DESCRIPTION
1. Straightening plates
2. ON indication
3. ON/OFF switch
IMPORTANT SAFEGUARDS
Carefully read and follow the oper-
ating instructions, keep them for
future reference!
In order to avoid risk of fire or elec-
tric shock:
Before switching on, make sure that
your home electricity supply cor-
responds to the voltage of current
specified on the housing.
Never leave the operating unit unat-
tended.
Do not use the unit in places, where
aerosols or inflammable liquids are
used.
Always unplug the unit after usage
and before cleaning. Hold by the
plug, do not pull the cord.
Do not touch the plug with wet
hands.
Do not keep the unit in places where
it can fall into a bath or a basin, filled
with water; do not immerse the unit
into water or other liquids.
Do not use the unit while taking a
bath.
When using the unit in a bathroom,
unplug the unit after usage, as
closeness of water is dangerous,
even if the unit is switched off.
If the unit fell into water, unplug it im-
mediately, only after it you can take
it out of water.
For additional protection it is rea-
sonable to set a residual current de-
vice (RCD) with not more than 30 mA
current, into a power circuit of the
bathroom; apply to a specialist while
installation.
Close supervision is necessary when
children or disabled persons use the
unit. Children are allowed to use the
unit only if they are given all the nec-
essary instructions concerning us-
ing of the unit and injuries that can
appear due to improper usage of the
unit.
Do not use the unit when you are
drowsy.
Hold the unit by the handle.
Be careful! The operating surface
remains hot for some time after
switching off of the unit.
Do not use the unit to straighten hair
or synthetic wigs.
Avoid contact of heated surfaces
with your face, neck and other parts
of your body.
Do not put the operating unit on
heat-sensitive surfaces, soft sur-
faces (bed or sofa), do not cover it.
While using the unit unwind the cord
at full length.
The power cord should not:
- touch hot objects,
- run through sharp edges,
- be used as a handle.
Periodically check the integrity of
the power cord.
Never use the unit if the power cord,
plug is damaged; if the unit malfunc-
tions or after it fell into water. Apply
to the authorized service centre for
repair.
Before you take the unit away, let it
cool down, do not wind the power
cord around the unit.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSE-
HOLD USAGE ONLY.
Before using the unit for the first
time
Unpack the unit.
Unwind the power cord at full
length.
Before switching on, make sure that
your home electricity supply cor-
responds to the voltage of current
specified on the housing.
Straightening hair
Use the unit for both long and short
hair.
Use the unit only for healthy, non-
colored and non-curled hair or with
the usage of special straightening
means.
If hair is colored or chemically curled,
then you can use the unit only some-
times.
To get better results of hair straight-
ening, hair should be clean and dry.
Put the unit on a flat, stable heat-re-
sistant surface.
Put the plug into the socket, set the
switch (3) to the “ON” position, the
indication (2) will light up.
Note: while first usage of the unit
smell from the heating element can
appear, it is allowable.
Let the unit heat up for 15 minutes.
Divide untangling hair into locks of
equal width (about 5 cm).
Put a lock between the plates (1).
Press the plates together, run
them till the end of the hair without
strength.
Important: Do not hold the plates
for more than 2 seconds on one
lock.
Then straighten the next lock.
Do not use the unit for more than 30
minutes.
Cool hair before final styling.
Avoid contact of heated surfaces
with your face, neck and other parts
of your body.
After usage set the switch (3) to the
“OFF” position, the indication (2) will
go out, after it, take the plug out of
the socket. Let the unit cool down.
Note: Always switch off and unplug
the unit if it is not being used. Never
leave the operating unit unattend-
ed.
CLEAN AND CARE
Before cleaning, unplug the unit and
let it cool down completely.
Do not immerse the unit into water
or other liquids.
Wipe the body with a damp cloth and
then dry it.
Do not use steam devices for clean-
ing.
Do not use abrasives and solvents
for cleaning the unit.
STORAGE
Take the plug out of the socket if the
unit is not being used.
Let the unit cool down completely
before taking it away.
Do not wind the cord around the
body of the unit; it may cause dam-
ages to the unit.
Store the unit in a cool dry place, out
of the reach of children.
SPECIFICATIONS
Power supply: 220 -240 V ~ 50 Hz
Power consumption: 50 W
The manufacturer shall reserve the
right to change the specification of the
appliances without preliminary notice.
The life time of the appliance shall
not be less than 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee condi-
tions can be obtained from the dealer
from whom the appliance was pur-
chased. The bill of sale or receipt must
be produced when making any claim
under the terms of this guarantee.
This product conforms to the
EMC-Requirements as laid
down by the Council Directive
89/336/EEC and to the Low
Voltage Regulation (73/23
EEC)
ENGLISH
2
2306.indd 1 17.11.2011 11:33:11

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2306 BK?

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2306 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-2306 BK надати вам вичерпну відповідь.

Характеристики продукту

Бренд Vitek
Модель VT-2306 BK
Продукт Стайлер
EAN 9120013030410
Мова Англійська, Німецький, Полірувати, Pосійський, Чеська, Український
Група продуктів Стайлери
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Тип
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 220
Керамічна система нагріву
Теплові налаштування 1
Іонне кондиціонування
Час нагрівання 1
Ширина пластини 25
Глибина пластини 110
Автоматичне вимкнення
Регульований термостат
Енергоживлення
Потужність 50
Потужність 50
Колір
Колір продукту Чорний
Ергономіка
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор
Автоматичне вимкнення
Характеристики
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 220
Керамічна система нагріву
Теплові налаштування 1
Іонне кондиціонування
Час розігріву 60
Регульований термостат
Технологія Теплий
Тип
Вага та розміри
Ширина пластини 25
Глибина пластини 110
Дизайн
Колір продукту Чорний