Vitek VT-2309 BW інструкція користувача

Vitek VT-2309 BW

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek%VT-2309 BW. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-2309 BW на цій сторінці.

Бренд
Vitek
Модель
VT-2309 BW
Продукт
EAN
9012345009991
Мова
Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський, Український
Тип файлу
PDF
Aparat de îndreptat părul VT-2309
Instrucţiuni de exploatare
Descriere
Plăci de lucru1.
Display2.
Clichet fi xatorului 3.
Agăţătoare4.
Buton de conectare/deconectare «on/off»5.
Butoane pentru reglarea temperaturei de 6.
încălzire a plăcilor «+» «-»
ATENŢIE! Nu utilizaţi dispozitivul dat în
apropierea rezervoarelor cu apă (baie, piscină
şi etc
.).
În cazul utilizării dispozitivului în camera
de baie, deconectaţi aparatul de la
reţeaua electrică după utilizare, extrăgând
cablul electric din priză, pentru că afl area
dispozitivului în apropierea apei este
periculoasă chiar şi atunci când comutatorul
este deconectat
;
Pentru protecţie suplimentară este
recomandabilă instalarea unui disjunctor de
protecţie (ECB) cu curent nominal nu mai
mare de 30 mA în circuitul de alimentare
electrică a camerei de baie; pentru instalare
adresaţi-vă unei persoane autorizate
;
MĂSURI DE PRECAUŢIE
Înainte de conectare, asiguraţi-vă că
tensiunea în reţeaua electrică corespunde
cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
Nu lăsaţi niciodată dispozitivul conectat fără
supraveghere.
Nu conectaţi dispozitivul în locuri unde sunt
pulverizaţi aerosoli sau unde se utilizează
lichide usor infl amabile. Aplicaţi fi xativ de păr
numai după
îndreptarea părului.
Întotdeauna deconectaţi dispozitivul de la
reţea după utilizare şi înainte de curăţare.
Deconectând dispozitivul de la reţea, nu
trageţi de cablu, ci apucaţi de fi şa electrică.
Pungi de polietilenă, folosite în calitate de
ambalaj pot fi periculoase. Pentru a preveni
sufocarea păstraţi ambalajul departe de copii
şi nou-noscuţi. Pungă nu este o jucărie.
Nu atingeţi fi şa cablului electric cu mâinile
umede.
Nu plasaţi şi nu păstraţi dispozitivul în locuri
de unde acesta ar putea cădea în cadă sau
în lavoar, sau în alte recipiente care conţin
apă, nu scufundaţi carcasa dispozitivul,
cablu de alimentare sau fi şa cablului electric
în apă sau în alte lichide.
Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi baie.
Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi
imediat fi şa electrică din priză şi doar apoi
puteţi scoate aparatul din apă.
Exploatarea dispozitivului de către copii şi
persoane cu handicap este permisă numai
sub supraveghere.
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru
a fi utilizat de către copii şi persoane cu
dizabilităţi. Aceştia pot utiliza dispozitivul
doar în cazul în care persoana responsabilă
pentru siguranţa acestora le-a explicat
instrucţiunile corespunzătoare de utilizare a
dispozitivului şi pericolele legate de utilizarea
necorespunzătoare a acestuia.
Nu utilizaţi dispozitivul în stare de
somnolenţă.
Nu utilizaţi dispozitivul pentru îndreptarea
părului foarte ud sau a perucilor sintetice.
Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi ale
dispozitivului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale
corpului.
În timpul utilizării, nu plasaţi dispozitivul
pe suprafeţe sensibile faţă de căldură,
pe suprafeţe moi (pat sau canapea), nu-l
acoperiţi.
Fiţi atenţi! Suprafaţa de lucru rămâne
erbinte pentru o anumită perioadă de timp
după deconectarea dispozitivului de la reţea.
Apucaţi dispozitivul afl at în funcţiune doar de
zona mânerului.
Nu atingeţi plăcile de lucru a aparatului de
îndreptat părul în timpul funcţionării lui.
Înainte de utilizarea dispozitivului se
recomandă desfăşurarea completă a cablului
electric.
Cablul electric nu trebuie:
- să se atingă de obiecte fi erbinţi,
- să treacă peste margini ascuţite,
- să fi e utilizat în calitate de mâner pentru
deplasarea dispozitivului.
Verifi caţi periodic integritatea cablului
electric.
Se interzice utilizarea dispozitivului dacă fi şa
sau cablul electric sunt deteriorate sau dacă
aparatul funcţionează cu întreruperi şi, de
asemenea, după căderea acestuia în apă.
Pentru orice întrebări în legătură cu reparaţia
dispozitivului adresaţi-vă unui centru autorizat
de service.
Înainte de a strânge dispozitivul pentru
păstrare, lăsaţi-l să se răcească şi niciodată
nu înfăsuraţi cablul electric în jurul său.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR
PENTRU UZ ÎN CONDIŢII CASNICE.
Instrucţiuni de exploatare
Scoateţi aparat de îndreptat părul din
ambalaj şi desfăşuraţi complet cablu electric.
Înainte de conectarea dispozitivului la reţea
electrică, asiguraţi-vă că tensiunea de lucru
a dispozitivului electrică corespunde cu
tensiunea în reţeaua în casa D-vă.
Introduceţi fi şa cablului electric în priză
.
Pentru conectarea aparatului de îndreptat
părul apăsaţi butonul conectare/deconectare
(5)
«on/off», se va prinde iluminarea
displayiului (2) şi se va afi şa temperatura
maximă de încălzire a plăcilor de lucru
230°С.
Remarcă:
La prima utilizare este posibilă apariţia unui
miros specifi c de la elementul încălzitor,
acest lucru fi ind acceptabil.
Cu butoanele (6) «+» «-» setaţi temperatura
necesară a plăcilor în intervalul de la
160–
230°С în paşi cu 10°С.
Remarcă:
Valorile clipitoare a temperaturei şi scarei
de pe partea stîngă a displayiului (2) indică
încălzirea plăcilor de lucru (1), valorile
clipitoare continuu a temperaturei indică
încălzirea plăcilor (1) pînă la temperatura
stabilită şi puteţi începe îndreptarea părului.
La setarea temperaturei aveţi în vedere că
încălzirea plăcilor (1) se produce repede, iar
răcirea lor necesită mai mult timp.
Separaţi părul în suviţe de lăţime nu mai
mult de 4-5 cm.
Aşteptaţi încălzirea plăcilor de lucru (1) pînă
la temperatura setată.
Strîngeţi plăcile şi deplasaţi clichet fi xatorului
(3) spre partea dreaptă pînă cînd se opreşte.
Plasaţi o suviţă între plăci (1) şi strîngeţi
plăcile. În timpul funcţionării dispozitivului
strîngeţi plăcile de lucru numai de zona
mînerului nu atingeţi carcasa aparatului de
îndreptat părul, marginile carcasei şi plăcile
de lucru (1).
Ţineţi cîteva secunde şi treceţi cu aparatul
de îndreptat părul pe o întreagă lungime a
şuviţei de păr, uşor comprima plăcile.
Repetaţi procedura pînă cînd terminaţi
îndreptarea părului.
După fi nisarea procedurei de îndreptarea
părului apăsaţi butonul de conectare/
deconectare (5)
«on/off», iluminarea
displayiului (2) se va stînge.
Remarcă:
Dacă în timpul funcţionării nu au fost
apăsate butoanele
(6) «+» «-», atunci,
după aproximativ 60 de minute aparatul de
îndreptat părul se va deconecta automat.
După fi nisarea lucrului deconectaţi aparatul
de îndrepat părul apăsînd butonul
(5) «on/
off» şi extrageţi fi şa cablului electric din priză
,
aşteptaţi răcirea completă a dispozitivului.
Strîngeţi plăcile şi fi xaţi-le deplasînd clichetul
xatorului (3) spre dreaptă pînă cînd se
opreşte.
Curăţare si întreţinere
Înainte de curăţare, deconectaţi dispozitivul
de la reţea şi lăsaţi-l să se răcească
complet.
Este interzisă scufundarea carcasei
dispozitivul, cablului de alimentare sau fi şei
cablului electric în apă sau în alte lichide.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a carcasei
dispozitivului şi plăcile de lucru cu o bucată
de ţesătură umedă şi moale.
Nu se admite utilizarea solvenţilor şi a
detergenţilor abrazivi pentru curăţarea
dispozitivului.
Păstrare
Înainte de punerea dispozitivului la păstrare,
deconectaţi-l de la reţea şi lăsaţi-l să se
răcească complet
şi asiguraţi-vă că carcasa
dispozitivului este curată şi uscată.
Strîngeţi plăcile şi deplasaţi clichet fi xatorului
(3) spre dreaptă pînă cînd se opreşte.
Nu înfăsuraţi cablul electric în jurul
dispozitivului, pentru că aceasta poate duce
la deteriorarea cablului.
Pentru comoditate la exploatare este
prevăzută agăţătoare (4), pe care puteţi
păstra aparatul de îndreptat părul cu condiţia
că în această poziţie pe el nu va cădea apă.
Păstraţi dispozitivul în loc uscat şi răcoros,
inaccesibil pentru copii.
Caracteristici tehnice
Tensiunea de alimentare: 220-240V, ~ 50/60Hz
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifi ca
caracteristicile dispozitivelor fără înstiinţare
prealabilă.
Termenul de funcţionare a dispozitivului nu
mai puţin de 5 ani
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać
w punkcie sprzedaży, w którym nabyliście
Państwo dane urządzenie. W przypadku
zgłaszania roszczeń z tytułu zobowiązań
gwarancyjnych, należy okazać rachunek lub
fakturę poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny
z wymaganiami odnośnie
elektromagnetycznej
kompatybilności, przewidzianej
dyrektywą 89/336/EEC Rady
Europy oraz przepisem 73/23 EEC
o nizkowoltowych urządzeniach.
ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
6
ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШ
Пайдалану бойынша нұсқаулық
Сипаттамасы
Жұмыс тілімдері1.
Дисплей2.
Бекіткіш ілгегі3.
ілуге арналған ілгек4.
«on/off» іске қосу/айыру батырмасы5.
Тілімдердің қызу температурасын белгілеу 6.
батырмалары «+» «-»
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суы бар ыдыстардың
қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз (ванна,
бассейн жəне т.с.с.).
Құрылғыны жуыну бөлмесінде
пайдаланған кезде, оны пайдаланып
болғаннан кейін, аспапты желіден
сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін
ашалықтан ажырату керек, себебі
судың жақындығы құрылғы айырғышпен
сөндірілген кезде де қауіп төндіреді;
Қосымша қорғаныс үшін жуыну
бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне
қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30
мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу
тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде
маманға хабарласқан жөн;
САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
құрылғының жұмыс кернеуіне сəйкес
келетініне көз жеткізіңіз.
Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны
қараусыз қалдырмаңыз.
Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде
құрылғыны іске қоспаңыз. Шашақа
арналған лакты шашты түзетіп болғаннан
кейін жағыңыз.
Əрқашан пайдаланып болғаннан кейін
жəне тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз.
Желілік бауды ашалықтан суырғанда, оны
тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен
қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға
жол бермеу үшін орауды сəбилер мен
балалардан алшақ ұстаңыз. Қап –
ойыншық емес.
Желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен
ұстамаңыз.
Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа
түсіп кете алатын жерлерде аспапты
қоймаңыз жəне сақтамаңыз, аспапты
суға жəне басқа да сұйықтықтарға
матырмаңыз.
Ваннада жуыну кезінде құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік
айыр тетікті ашалықтан жедел суырыңыз,
содан кейін ғана құрылғыны судан
шығаруға болады.
Құрылғыны балалардың жəне
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы
жетпейтін жерде сақтаңыз.
Балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану
жəне оны дұрыс пайдаланбаған кезде
пайда болатын қауіптер туралы сəйкес
жəне түсінікті нұсқаулықтар берілген
болмаса құрылғыны пайдалануға рұқсат
етілмейді.
Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз,
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғыны сулы шаштарды немесе
синтетикалық париктерді кептіруге
пайдаланбаңыз.
Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке,
мойынға жəне басқа дене мүшелеріне
тиюіне жол бермеңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта
жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға)
қоймаңыз, оны бүркемеңіз.
Абай болыңыз! Құрылғыны желіден
ажыратқаннан кейін біршама уақыт бойы
жұмыс аумағы ыстық болып қалады.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек қолсап
аймағынан ғана ұстаңыз. Түзеткіштің
жұмыс тілімдерін оның жұмыс істеуі
уақытында ұстамаңыз.
Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды
бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
Желілік бау:
- ыстық заттармен жанаспауы,
- үшкір шеттермен тартылмауы,
- аспапты тасымалдауға арналған қолсап
ретінде пайдаланылмауы керек.
Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп
тұрыңыз.
Желілік айыр тетіктің немесе баудың
бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен
істегенде немесе суға түскеннен кейін
құрылғыны пайлануға тыйым салынады.
Барлық жөндеу сұрақтары бойынша
туындылас қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Аспапты жинап қойғанға дейін оның
суытылуына мүмкіндік беріңіз жəне
ешқашан бауды оған орамаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА
АРНАЛҒАН
Пайдалану бойынша нұсқаулық
Шашқа арналған түзеткішті ораудан
шығарыңыз жəне желілік бауды толық
тарқатыңыз.
Құрылғыны іске қосу алдында электр
желісінің кернеуі құрылғының жұмыс
кернеуіне сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Желілік баудың айыртетігін ашалыққа
салыңыз.
Түзеткішті іске қосу үшін
«on/off» іске қосу/
айыру батырмасын (5) басыңыз
, сол кезде
дисплейдің (2) көмескілеуі жанады жəне
одан жұмыс тілімдерінің максималды қызу
температурасы 230°С көрінедіі.
Ескерту:
Алғашқы пайдалану кезінде қыздырғыш
элементтен бөтен иістер пайда болуы
мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
«+» «-» батырмаларымен (6) жұмыс
тілімдерінің қажетті температурасын 160–
230°С ге дейінгі аралықта 10°С қадаммен
белгілеңіз.
Ескерту:
Температура мен дисплейдің (2) сол
жағындағы баған мəндерінің жанып-
сөнуі жұмыс тілімдерінің (1) қызуы жүріп
жатқандығын білдіреді, температура
көрсетілімдерінің тұрақты жануы,
тілімдер (1) белгіленген температураға
дейін қызғанын жəне шашты түзетуге
кірісуге болатынын білдіреді.
Температураны белгілегенде,
тілімдердің (1) жылдам қызатынын, ал
олардың салқындауы баяу жүретінін есте
сақтаңыз.
Шаштарды 4-5 см артық емес тарамдарға
бөліңіз.
Жұмыс тілімдерінің (1) белгіленген
температураға дейін қызуын күтіңіз.
Тілімдерді қысыңыз жəне бекіткіш ілгегін
(3) оңға тірелгенге дейін итеріңіз
.
Шаш тарамын тілімдердің (1) арасына
салыңыз жəне оларды қысыңыз.
Жұмыс
істеу уақытында жұмыс тілімдерін
қолсап аймағынан ғана ұстаңыз, түзеткіш
корпусына, корпустың шеттеріне жəне
жұмыс тілімдеріне (1) қолыңызды
тигізбеңіз.
Түзеткішті бірнеше секунд бойы
ұстаңыз жəне тілімдерді сəл қысып шаш
тарамының бүкіл ұзындығы бойынша
жүргізіңіз.
Барлық шашты түзеткенге дейін рəсімді
қайталаңыз.
Шашты тү
Ескерту:
Егер жұмыс процесінде
«+» «-»
батырмалары (6) басылмаған болса, онда
шамамен 60
минуттан кейін түзеткіш
автоматты сөнеді.
Жұмыс істеп болғаннан кейін «on/
off» батырмасына (5) басып түзеткішті
сөндіріңіз жəне желілік баудың айыртетігін
ашалықтан суырыңыз, құрылғының толық
салқындауын күтіңіз
.
Тілімдерді қысыңыз жəне бекіткіш ілгегін
(3) солға тірелгенге дейін итеріп, оларды
бекітіңіз.
ТАЗАЛАНУЫ ЖƏНЕ КҮТІМІ
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз жəне толық суытылуына
уақыт беріңіз
Аспапты суға жəне басқа сұйықтықтарға
матыруға тыйым салынады.
Сыртқы корпусын жəне жұмыс тілімдерін
ылғалды матамен сүртіңіз.
Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш
заттарды жəне еріткіштерді пайдалануға
тыйым салынады.
САҚТАЛУЫ
Сақтап қойғанға дейін құрылғының
суытылуына уақыт беріңіз жəне онын
корпусы құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
Сожмите пластины и зафиксируйте их,
переместив защелку фиксатора (3) влево
до упора.
Желілік бауды құрылғыға орамаңыз, себебі
бұл оның бүлінуіне əкелуі мүмкін.
Для удобства в использовании
предусмотрена петля для подвешивания
(4), на которой можно хранить
выпрямитель при условии, что в этом
положении на него не будет попадать
вода.
Құрылғыны салқын, құрғақ, балалардың
қолы жепейтін жерде сақтаңыз.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Қоректендіру кернеуі: 220-240В, ~60/50 Гц
Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз
құрылғылардың сипаттамаларын өзгерту
құқығын сақтайды.
Құрылғының қызмет ету мерзімі 5
жылдан кем емес
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сəйкес
келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/
EEC Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
5
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС VT-2309
Руководство по эксплуатации
Описание
Рабочие пластины1.
Дисплей2.
Защелка фиксатора 3.
Петелька для подвешивания 4.
Кнопка включения/выключения «on/off»5.
Кнопки установки температуры нагрева 6.
пластин «+» «-»
ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь данным устрой-
ством вблизи емкостей с водой (ванна, бас-
сейн и т. д.).
При использовании устройства в ванной
комнате, его следует отключать от сети по-
сле эксплуатации, а именно вынув вилку се-
тевого шнура из розетки, так как близость
воды, представляет опасность, даже когда
устройство выключено выключателем;
Для дополнительной защиты целесоо-
бразно установить устройство защитного
отключения (УЗО) с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА,
в цепь питания ванной комнаты; при уста-
новке следует обратиться к специалисту;
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед включением убедитесь, что напря-
жение электрической сети соответствует
рабочему напряжению устройства.
Никогда не оставляйте работающее
устройство без присмотра.
Не включайте устройство в местах, где
распыляются аэрозоли либо используются
легковоспламеняющиеся жидкости. Лак
для волос наносите только после выпрям-
ления волос.
Всегда отключайте устройство от сети по-
сле использования и перед чисткой.
Вынимая вилку сетевого шнура из розетки,
не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
Полиэтиленовые пакеты, используемые
в качестве упаковки, могут представлять
опасность. Чтобы предотвратить удушение
держите упаковку подальше от младенцев
и детей. Пакет – не игрушка.
Не беритесь за вилку сетевого шнура мо-
крыми руками.
Не кладите и не храните устройство в ме-
стах, где оно может упасть в ванну или ра-
ковину, наполненную водой, не погружайте
корпус устройства, сетевой шнур или вилку
сетевого шнура в воду или любую другую
жидкость.
Не используйте устройство во время при-
нятия ванны.
Если устройство упало в воду, немедленно
выньте сетевую вилку из розетки, только
после этого можно достать устройство из
воды.
Дети и люди с ограниченными возможно-
стями должны пользоваться устройством
только под наблюдением.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с огра-
ниченными возможностями, если только
лицом, отвечающим за их безопасность,
им не даны соответствующие и понятные
инструкции о безопасном пользовании
устройством и тех опасностях, которые мо-
гут возникать при его неправильном поль-
зовании.
Не используйте устройство, если вы нахо-
дитесь в сонном состоянии.
Не используйте устройство для распрям-
ления мокрых волос или синтетических
париков.
Избегайте соприкосновения горячих по-
верхностей устройства с лицом, шеей и
другими частями тела.
Не кладите устройство во время работы на
чувствительные к теплу поверхности,
мяг-
кую поверхность (на кровать
или диван) и
не накрывайте его.
Будьте осторожны! Рабочая поверхность
остается горячей некоторое время после
отключения устройства от сети.
Беритесь за работающее устройство толь-
ко в зоне рукоятки. Не касайтесь рабочих
пластин выпрямителя во время его рабо-
ты.
При эксплуатации устройства рекоменду-
ется размотать сетевой шнур на всю его
длину.
Сетевой шнур не должен:
- соприкасаться с горячими предметами,
- протягиваться через острые кромки,
- использоваться в качестве ручки для ноше-
ния устройства.
Периодически проверяйте целостность се-
тевого шнура.
Запрещается использовать устройство при
повреждении сетевой вилки или сетевого
шнура, если оно работает с перебоями, а
также после его падения. По всем вопро-
сам ремонта обращайтесь в авторизован-
ный сервисный центр.
Прежде чем убрать устройство, обязатель-
но дайте ему остыть и никогда не обматы-
вайте вокруг него сетевой шнур.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Инструкция по эксплуатации
Извлеките выпрямитель для волос из упа-
ковки и полностью размотайте сетевой
шнур.
Прежде чем подключить устройство к
электросети, проверьте, соответствует ли
напряжение, указанное на устройстве, на-
пряжению домашней электросети.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Для включения выпрямителя нажмите
кнопку включения/выключения (5) «on/off»,
при этом загорится подсветка дисплея (2)
и на нем отобразится максимальная тем-
пература нагрева рабочих пластин 230°С.
Примечание:
При первом использовании возможно по-
явление постороннего запаха от нагрева-
тельного элемента, это допустимо.
Кнопками (6) «+» «-» установите необходи-
мую температуру рабочих пластин в интер-
вале от 160–230°С с шагом в 10°С.
Примечание:
Мигающие значения температуры и шкалы
с левой стороны дисплея (2) означают, что
происходит нагрев рабочих пластин (1),
постоянно светящиеся показания темпе-
ратуры обозначают, что пластины (1) на-
грелись до установленной температуры и
можно приступать к выпрямлению волос.
При установке температуры помните, что
нагрев пластин (1) происходит быстро, а
их остывание требует значительно боль-
шего времени.
Распределите волосы на пряди шириной
не более 4-5 см.
Дождитесь нагрева рабочих пластин (1) до
установленной температуры.
Сожмите пластины и переместите защелку
фиксатора (3) вправо до упора.
Поместите прядь волос между пластинами
(1) и сожмите их.
Во время работы сжи-
майте рабочие пластины только в зоне ру-
коятки, не касайтесь корпуса выпрямителя,
краев корпуса и рабочих пластин (1).
Подержите несколько секунд и проведите
выпрямителем по всей длине пряди волос,
слегка сжимая пластины.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока не
завершите выпрямление всех волос.
По завершении процедуры выпрямления
волос нажмите кнопку включения/выклю-
чения (5)
«on/off», подсветка дисплея (2)
погаснет.
Примечание:
Если в процессе работы не производилось
нажатие кнопок
(6) «+» «-», то приблизи-
тельно через 60
минут выпрямитель авто-
матически отключится.
По окончании работы отключите выпря-
митель, нажав кнопку
(5) «on/off» и выньте
вилку сетевого шнура
из розетки, дожди-
тесь полного остывания устройства.
Сожмите пластины и зафиксируйте их,
переместив защелку фиксатора (3) влево
до упора.
Чистка и уход
Перед чисткой отключите устройство от
сети и дайте ему полностью остыть.
Запрещается погружать корпус устрой-
ства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура
в воду или любые другие жидкости.
Протирайте внешнюю поверхность кор-
пуса и рабочие пластины мягкой влажной
тканью.
Запрещается использовать для чистки
устройства абразивные моющие средства
и растворители.
Хранение
Перед тем как убрать устройство на хра-
нение, дайте ему полностью остыть и убе-
дитесь, что корпус устройства чистый и
сухой.
Сожмите пластины и зафиксируйте их,
переместив защелку фиксатора (3) влево
до упора.
Не наматывайте сетевой шнур на корпус
устройства, так как это может привести к
его повреждению.
Для удобства в использовании предусмо-
трена петля для подвешивания (4), на ко-
торой можно хранить выпрямитель при
условии, что в этом положении на него не
будет попадать вода.
Храните устройство в сухом прохладном
месте, не доступном для детей.
Технические характеристики
Напряжение питания:
220-240В ~ 50/60Гц
Производитель оставляет за собой право из-
менять характеристики устройств без предва-
рительного уведомления
Срок службы устройства не менее 5-ти лет
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и ги-
гиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Ав-
стрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае.
РУССКИЙ
4
HAARGLÄTTER VT-2309
Bedienungsanleitung
Beschreibung
Arbeitsplatten1.
Display2.
Einraster der Fixiervorrichtung3.
Aufhängeöse4.
Ein-/Ausschalttaste „on/off“5.
Tasten der Einstellung der Aufheiztemperatur 6.
der Platten „+“ „-“
ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in der
Nähe von den mit Wasser befüllten Becken (Ba-
dewanne, Wasserbecken usw.) zu nutzen.
Bei der Nutzung des Geräts im Badezimmer
schalten Sie es nach dem Betrieb vom Strom-
netz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker
des Geräts aus der Steckdose, weil die Was-
sernähe gefährlich ist, wenn das Gerät sogar
mittels Schalter ausgeschaltet ist.
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im
Stromversorgungskreis des Badezimmers
aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen
Spezialisten;
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbe-
triebnahme, dass die Spannung des Geräts
mit der Netzspannung übereinstimmt.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie un-
beaufsichtigt.
Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo
Sprays oder leicht entfl ammbare Flüssigkei-
ten verwendet werden. Tragen Sie den Haar-
lack nur nach dem Haarglätten.
Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch
und vor der Reinigung vom Stromnetz immer
ab.
Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Ab-
schalten vom Stromnetz am Netzkabel zu zie-
hen, halten Sie es am Netzstecker.
Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt
werden, können gefährlich sein. Um das Ersti-
cken zu vermeiden, halten Sie die Verpackung
von Säuglingen und kleinen Kindern fern. Die
Plastiktasche ist kein Spielzeug.
Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen
Händen aus der Steckdose.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stel-
len aufzubewahren, von denen es in die mit
Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken
stürzen könnte, tauchen Sie es nie ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
Badens zu nutzen.
Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, zie-
hen Sie sofort den Netzstecker aus der Steck-
dose, danach können Sie das Gerät aus dem
Wasser holen.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinder-
te Personen das Gerät nutzen.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
ten Personen nicht genutzt werden, es sei
denn ihnen eine angemessene und verständ-
liche Anweisung über die sichere Nutzung des
Geräts und die Gefahren seiner falschen Nut-
zung durch die Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig
sind.
Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von nas-
sen Haaren und synthetischen Perücken.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Tei-
len des Geräts mit dem Gesicht, Hals und an-
deren Körperteilen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät auf weiche
Oberfl ächen (Bett oder Sofa) zu legen und es
abzudecken.
Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfl äche bleibt
einige Zeit nach dem Ausschalten des Geräts
heiß.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am
Handgriff. Es ist nicht gestattet, die Arbeits-
platten des Geräts während seines Betriebs
zu berühren.
Es wird empfohlen, das Netzkabel während
der Nutzung des Geräts auf die gesamte Län-
ge abzuwickeln.
Das Netzkabel soll:
- mit heißen Gegenständen nicht in Berührung
kommen,
- über scharfe Kanten nicht gezogen werden,
- als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt
werden.
Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschädigt ist, wenn Störungen auftreten und
wenn es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie
sich an ein autorisiertes Kundenservicedienst,
falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es
abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das
Gerät.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET.
Bedienungsanleitung
Nehmen Sie den Haarglätter aus der Verpa-
ckung heraus und wickeln Sie das Netzkabel
komplett ab.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, prü-
fen Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der
Netzspannung Ihres Hauses übereinstimmt.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in
die Steckdose.
Um das Gerät einzuschalten, drücken und hal-
ten Sie die Ein-/Ausschalttaste (5) „ON/OFF“
drücken, dabei schaltet sich die Beleuchtung
des Displays (2) ein und daran wird die maxi-
male Aufheizungstemperatur der Arbeitsplat-
ten 230°С angezeigt.
Anmerkung:
Beim ersten Einschalten des Geräts kann ein
Geruch vom Heizelement entstehen, es ist
normal.
Sie können die Temperatur im gewünschten
Bereich von 160–230°С mit 10 Grad Schritt
mit den Tasten (6) „+“ „-“ einstellen.
Anmerkung:
Blinkende Werte der Temperatur und der
Skala auf der linken Seite des Displays (2)
bedeuten, dass die Aufheizung von Arbeits-
platten (1) erfolgt, dauernd aufl euchtende
Werte der Temperatur bedeuten, dass die Ar-
beitsplatten (1) die gewünschte Temperatur
erreicht haben.
Denken Sie bei der Einstellung der Tempera-
tur daran, dass die Aufheizung der Platten (1)
sehr schnell erfolgt, und ihre Abkühlung län-
gere Zeit dauert.
Verteilen Sie Ihre Haare auf die ca. 4-5 cm
breiten Strähnen.
Warten Sie ab, bis die Arbeitsplatten (1) die
eingestellte Temperatur erreichen.
Drücken Sie die Platten zusammen und stel-
len Sie den Einraster der Fixiervorrichtung (3)
nach rechts bis zum Anschlag.
Legen Sie Haarsträhne zwischen den Platten
(1) und drücken Sie diese zusammen. Drü-
cken Sie die Arbeitsplatten nur am Handgriff
zusammen, es ist nicht gestattet, das Gehäu-
se des Geräts, Ränder der Gehäuses und der
Arbeitsplatten während des Betriebs des Ge-
räts zu berühren.
Halten Sie den Haarglätter einige Sekunden
und ziehen Sie ihn entlang der Strähne, drü-
cken Sie dabei die Platten leicht zusammen.
Wiederholen Sie den Prozess, bis Ihre Haare
geglättet werden.
Nach der Beendigung der Prozedur, drücken
Sie die Ein-/Ausschalttaste (5) „ON/OFF“, die
Beleuchtung des Displays (2) erlischt.
Anmerkung:
Falls Sie während des Betriebs des Geräts
die Tasten (6) „+“ „-“ nicht gedrückt haben,
schaltet sich das Gerät nach 60 Minuten au-
tomatisch ab.
Schalten Sie den Haarglätter nach der Been-
digung des Betriebs aus, drücken Sie dabei
die Taste (5) (ON/OFF), und ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose heraus, warten Sie
ab, bis das Gerät komplett abgekühlt wird.
Drücken Sie die Platten zusammen und fi -
xieren Sie diese, indem Sie den Einraster der
Fixiervorrichtung (3) nach links bis zum An-
schlag stellen.
Reinigung und Pfl ege
Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom
Stromnetz ab, und lassen Sie es komplett ab-
kühlen.
Es ist nicht gestattet, das Gehäuse des Geräts,
das Netzkabel und den Netzstecker ins Was-
ser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
Reinigen Sie die Außenseite des Gehäuses
und die Arbeitsplatten des Geräts mit einem
weichen feuchten Tuch.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungs-
mittel für die Reinigung des Geräts zu nutzen.
Aufbewahrung
Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewah-
rung wegpacken, lassen Sie es komplett ab-
kühlen und vergewissern Sie sich, dass das
Gehäuse des Geräts sauber und trocken ist.
Drücken Sie die Platten zusammen und fi xie-
ren Sie diese, indem Sie den Einraster der Fi-
xiervorrichtung nach rechts bis zum Anschlag
stellen.
Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät,
da es dadurch beschädigt werden kann.
Zwecks der bequemen Nutzung wurde am
Gerät eine Aufhängeöse (4) vorgesehen, wo-
rauf man das Gerät unter der Bedingung auf-
hängen kann, dass kein Wasser ins Gerät in
dieser Lage eindringen wird.
Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen
und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz
Der Hersteller behält die Rechte vor, Verände-
rungen in die Konstruktion des Geräts ohne vor-
zeitige Benachrichtigung vornehmen zu dürfen.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt mindes-
tens 5 Jahre.
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden Ge-
währleistung den Check oder die Quittung über den
Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektromagne-
tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und den Vor-
schriften 73/23/EWG über die Nieder-
spannungsgeräte vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
HAIR STRAIGHTENER VT-2309
Instruction manual
Description
Operating plates1.
Display2.
Clamp lock3.
Hanging loop 4.
“on/off” button5.
Plates heating setting buttons “+” “-“6.
ATTENTION! Do not use the unit near objects
filled with water (bath, swimming pool etc.).
When using the unit in a bathroom, -
disconnect it immediately after usage, pull
the plug out of the socket, as when water
is near it is dangerous even if the switch is
off;
For additional protection you can install -
a residual current device with nominal
current of operation, not exceeding 30
mA into the mains of the bathroom while
installation refer to a specialist;
SAFETY MEASURES
Before using the unit, make sure that the
operating voltage of the unit corresponds
to the voltage of the electric network.
Never leave the operating unit unattended.
Do not use the unit in places, where
aerosols or inflammable liquids are
used. Hair sprayer can be used only after
straightening of hair.
Always unplug the unit after usage and
before cleaning.
When unplugging the unit, take the plug,
do not pull the cord.
Polyethylene parcels, used as packaging,
can be dangerous. To prevent stifle
keep the package away from babies and
children. A parcel– is not a toy.
Do not take the plug with wet hands.
Do not keep the unit in places where it can
fall into a bath or a basin, filled with water;
do not immerse the unit into water or other
liquids.
Do not use the unit while taking a bath.
If the unit fell into water, unplug it
immediately, only after it you can take it out
of water.
Children can use the unit only under
supervision of adults.
This unit is not intended for usage by
children or disabled persons unless they
are given all the necessary instructions on
safety measures and information about
danger, which can be caused by improper
usage of the unit.
Do not use the unit when you are drowsy.
Do not use the unit to straighten wet hair or
synthetic wigs.
Avoid contact of hot surfaces with your
face, neck and other parts of your body.
Do not put the operating unit on heat-
sensitive surfaces,
soft surfaces (bed or
sofa)
, do not cover it.
Be careful! The operating surface remains
hot for some time after switching off of the
unit.
Take the operating unit only in the zone
of the handle. Do not touch the operating
plates during operation of the unit.
While using the unit unwind the cord at full
length.
The power cord should not:
- touch hot objects,
- run through sharp edges,
- be used as a handle.
Periodically check the integrity of the
power cord.
Never use the unit if the power cord, the
plug is damaged; if the unit malfunctions
or after it fell into water. Apply to the
authorized service centre for repair.
Before you take the unit away, let it cool
down, do not wind the power cord around
the unit
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY.
Before using the unit for the first time
- Unpack the unit.
- Before using the unit, make sure that the
operating voltage of the unit corresponds
to the voltage of the electric network.
- Insert the plug into the socket.
- To switch on the unit press the (5)
“on/
off” button
, the display lighting (2) will light
up and the maximal temperature of the
operating plates heating will be displayed
230°С.
Note:
During the first usage of the unit smell
from the heating element can appear, it is
allowable.
Use the (6) “+” “-“buttons to set the
required temperature of the operating
plates in the range from 160–230°С with
step 10°С.
Note:
Flashing values of temperature and the scale
from the left side of the display (2) mean
that heating of the operating plates takes
place (1), constantly lighting temperature
indications mean that the plates (1) heated
up to the preset temperature and you can
start straightening.
When setting temperature remember that
the plates (1) heating is quick but it takes
much time for them to cool off.
Divide hair into not more than 4-5 сcm
locks.
Wait until the operating plates (1) heat up
to the required temperature.
Press the plates together and move the
clamp lock
(3) to the right until bumping.
Put a lock between the plates (1) and press
them together
. During operation press the
plates together only in the handle zone, do
not touch the unit body, edges of the body
and the operating plates (1).
Wait several seconds and run them till the
end of the hair slightly pressing the plates
together
.
Repeat the procedure until you complete
straightening of the hair
.
After you stop straightening of hair, press
the (5)
“on/off” button, the display lighting
(2) will go out.
Note:
If during the operation the (
6) “+”
“-“ buttons are not pressed, then
in about 60
minutes the unit will
switch off automatically.
After operation switch off the unit by
pressing the (5) “on/off” button and take
the plug out of the socket, wait until the unit
cools off completely.
Press the plates together and fix them,
move the clamp lock (3) to the left until
bumping.
Cleaning and care
Before cleaning, unplug the unit and let it
cool down completely.
Do not immerse the unit, the power cord or
the power plug into water or other liquids.
Wipe the outer surface of the body and the
operating plates with a soft damp cloth.
Do not use abrasives and solvents for
cleaning the unit.
Storage
Before taking the unit for keeping, let it
cool down completely and make sure that
the body is dry.
Press the plates together and fix them,
move the clamp lock (3) to the left until
bumping.
Do not wind the cord around the body of
the unit; it may cause damages to the unit.
For easy storage there is a hanging loop
(4), where you can store the unit provided
that water does not get on it.
Keep the unit in a dry place, out of reach
of children.
Specifications
Power supply:
220-240V ~ 50/60Hz
The manufacturer preserves the right to
change the specifications of the unit without a
preliminary notification.
Service life of the unit is not less than 5
years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim un-
der the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC
and to the Low Voltage Regulation
(73/23 EEC)
ENGLISH
2
1
2
3
5
4
6
VT 2309INSTR.indd 1VT 2309INSTR.indd 1 15.08.2011 18:29:3015.08.2011 18:29:30

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2309 BW?

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2309 BW. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам VitekVT-2309 BW надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Технічні характеристики
Тип
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор yes
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 230
Поворотный шнур yes
Керамічна система нагріву yes
Вбудований екран yes
Дисплей РК
Теплові налаштування 9
yes
Іонне кондиціонування no
Температура (мін) 150
Час нагрівання 0.5
Ширина пластини 25
Глибина пластини 112
Захист від перенагріву yes
Автоматичне вимкнення no
Регульований термостат yes
Ручка з замком yes
Енергоживлення
Потужність 50
Потужність 50
Колір
Колір продукту Black, White
Вміст упаковки
Аксесуари для догляду за волоссям Storage bag
Аксесуари для догляду за волоссям Storage bag
Ергономіка
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор yes
Поворотный шнур yes
Вбудований екран yes
Тип монiтору РК
Автоматичне вимкнення no
Характеристики
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 230
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 9
Іонне кондиціонування no
Температура (мін) 150
Час розігріву 30
Регульований термостат yes
Технологія Теплий
Тип
yes
no
no
no
Дизайн
yes
Захист від перенагріву yes
Ручка з замком yes
Колір продукту Black, White
Вага та розміри
Ширина пластини 25
Глибина пластини 112