Vitek VT-2310 BW

Vitek VT-2310 BW інструкція користувача

(1)
 • PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL
  Descriere
  1. Plăci de lucru
  2. Mâner
  3. Reglor temperatură
  4. Indicator PORNIT/OPRIT element de încăl-
  zire
  5. Întrerupător alimentare «I/0»
  6. Fixator
  ATENŢIE! Nu folosiţi aparatul în apropierea
  vaselor ce conţin apă (aşa ca chiuveta, cada
  etc.).
  Dacă utilizaţi aparatul în camera de baie
  deconectaţi aparatul de la reţea după uti-
  lizarea acestuia prin scoaterea fişei de ali-
  mentare din priză, deoarece apropierea
  apei prezintă riscuri chiar şi în cazul în care
  aparatul este oprit de la întrerupător.
  Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în
  circuitul de alimentare cu electricitate din
  baie un dispozitiv pentru curent rezidual
  (RCD) al cărui curent nominal de declanşa-
  re sa nu depăşească 30 mA, pentru instala-
  re apelaţi la un specialist.
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de
  utilizarea aparatului electric şi păstraţi-o pentru
  consultări ulterioare.
  Utilizaţi aparatul doar în scopul pentru care a
  fost creat, aşa cum este descris în această
  instrucţiune. Utilizarea greşită a aparatului
  poate duce la defectarea acestuia, cauzarea
  de prejudicii utilizatorului şi proprietăţii lui.
  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă
  tensiunea sursei de alimentare locale cores-
  punde cu cea înscrisă pe corpul aparatului.
  Niciodată nu lăsaţi aparatul funcţioneze
  nesupravegheat .
  Nu folosiţi aparatul în locuri unde sunt pul-
  verizate aerosole sau sunt utilizate substan-
  ţe uşor inflamabile.
  Aplicaţi lacul de păr numai după îndrepta-
  rea părului.
  Imediat după utilizare, precum şi înainte de
  curăţare deconectaţi aparatul de la reţea.
  Pentru deconectare trageţi de fişă, nu de
  cablu.
  Nu atingeţi fişa cablului de alimentare cu
  mâinile ude.
  Nu aşezaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri
  unde acesta ar putea cădea în cada sau
  chiuveta cu apă, nu scufundaţi aparatul în
  apă sau alte lichide.
  Nu folosiţi aparatul în timp ce faceţi baie.
  Dacă aparatul a căzut în apă, scoateţi ime-
  diat fişa cablului de alimentare din priza
  electrică, numai după aceasta scoateţi apa-
  ratul din apă.
  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi
  pungile de polietilenă, folosite în calitate de
  ambalaj fără supraveghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
  pungile sau pelicula pentru ambalare. Pericol
  de asfixiere!
  Copiii şi persoanele cu abilităţi reduse pot
  folosi aparatul numai sub supravegherea
  unor adulţi responsabili.
  Acest aparat nu este destinat pentru folo-
  sire de către copii sau persoane cu abili-
  tăţi reduse decât în cazul în care li se dau
  instrucţiuni corespunzătoare şi clare cu pri-
  vire la folosirea sigură a aparatului şi despre
  riscurile care pot apărea în caz de folosire
  inadecvată de către persoana responsabilă
  de siguranţa lor.
  Nu folosiţi aparatul în stare de somnolenţă.
  Nu folosiţi aparatul pentru îndreptarea
  părului ud sau a perucilor sintetice.
  Ţineţi aparatul numai în zona mânerului.
  Nu atingeţi corpul aparatului în zona plăci-
  lor de lucru.
  Evitaţi contactul părţilor fierbinţi ale apara-
  tului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
  Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe sensibile
  la căldură sau suprafeţe moi (pat sau cana-
  pea), nu îl acoperiţi în timpul funcţionării.
  Aveţi grijă! Plăcile de lucru şi corpul apara-
  tului în zona plăcilor de lucru rămân fierbinţi
  o vreme după deconectarea aparatului de la
  reţeaua electrică.
  Înainte de folosirea aparatului se recoman-
  desfaceţi complet cablul de alimen-
  tare.
  Cablul de alimentare nu trebuie:
  să se atingă de suprafeţe fierbinţi,
  să fie tras peste muchii ascuţite,
  să fie utilizat ca mâner pentru mutarea apa-
  ratului.
  Verificaţi periodic integritatea cablului de
  alimentare.
  Nu folosiţi aparatul dacă este deteriorată
  fişa de alimentare sau cablul, dacă funcţio-
  nează neregulat, sau dacă a căzut. Pentru
  reparaţii apelaţi la un centru service auto-
  rizat.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC
  INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
  Remarcă: În caz de transportare sau păstrare
  a aparatului la temperaturi joase este necesară
  ţinerea acestuia la temperatura camerei cel
  puţin două ore.
  Scoateţi aparatul din ambalaj şi desfaceţi
  complet cablul de alimentare.
  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă
  tensiunea sursei de alimentare locale cores-
  punde cu cea înscrisă pe corpul aparatului.
  Desfaceţi plăcile de lucru (1), pentru aceas-
  ta strângeţi-le şi apăsaţi pe fixator (6).
  Introduceţi fişa de alimentare în priză.
  Pentru a porni aparatul fixaţi întrerupătorul
  (5) în poziţia «I», indicatorul (4) va arde cu
  o culoare roşie.
  Remarcă: - la prima utilizare este posibilă
  apariţia unui miros, acest lucru este normal.
  În funcţie de tipul părului setaţi cu ajutorul
  reglorului (3) temperatura de încălzire a plă-
  cilor (între 150° С şi 230° С).
  Tipul părului şi
  recomandări
  Temperatura
  Pentru păr subţine, sensibil
  la temperaturi înalte
  între 150° С şi
  170° С
  Pentru păr normal,ondulat
  de grosime medie
  între 170° С şi
  190° С
  Pentru păr aspru, des,
  foarte creţ
  între 190° С şi
  230° С
  Remarcă: La setarea temperaturii reţineţi
  încălzirea plăcilor (1) are loc rapid, iar răcirea
  acestora necesită un timp mai îndelungat.
  De îndată ce plăcile de lucru vor atinge
  temperatura setată, indicatorul încălzirii (4)
  va arde cu o culoare roşie. Puteţi începe
  îndreptarea părului.
  Îndreptarea părului
  Separaţi părul în şuviţe cu o lăţime de cel
  mult 4-5 cm.
  Aşezaţi şuviţa între plăci (1) şi strângeţi-le.
  În timpul utilizării ţineţi aparatul numai în
  zona mânerului (2), nu atingeţi corpul plăcii
  de îndreptat părul, marginile corpului şi plă-
  cile de lucru (1).
  Aşteptaţi câteva secunde şi deplasaţi apa-
  ratul pe întreaga lungime a şuviţei, strân-
  gând uşor plăcile.
  Repetaţi procedura până veţi îndrepta tot
  părul.
  După utilizare mutaţi întrerupătorul (5) în
  poziţia «0», scoateţi fişa cablului de alimen-
  tare din priza electrică şi aşteptaţi până apa-
  ratul se va răci complet.
  Strângeţi plăcile (1) şi fixaţi-le apăsând pe
  fixator (6).
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de
  la reţea şi permiteţi acestuia se răceas-
  că complet.
  Nu introduceţi corpul aparatului, cablul de
  alimentare şi fişa cablului de alimentare în
  apă sau alte lichide.
  Ştergeţi suprafaţa exterioară a corpului şi
  plăcile de lucru (1) cu o lavetă moale ume-
  zită.
  Nu folosiţi pentru curăţarea aparatului
  agenţi de curăţare abrazivi sau solvenţi.
  PĂSTRARE
  Înainte de a depozita aparatul permiteţi
  acestuia se răcească şi asiguraţi-vă
  corpul aparatului este curat şi uscat.
  Strângeţi plăcile (1) şi fixaţi-le, apăsând pe
  fixator (6).
  Nu înfăşuraţi cordonul de alimentare pe cor-
  pul aparatului pentru a evita deteriorarea
  acestuia.
  Păstraţi aparatul la un loc uscat, răcoros,
  inaccesibil pentru copii.
  CONŢINUT PACHET
  1. Placă de îndreptat părul – 1 buc.
  2. Husă pentru păstrare – 1 buc.
  3. Instrucţiune – 1 buc.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Alimentare: 220 V ~ 50 Hz
  Consum maxim de putere: 50 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
  caracteristicile aparatului fără preaviz.
  Durata de funcţionare a aparatului – 5 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
  sul dat, rugăm adresaţi la distribuitorul
  regional sau la compania, unde a fost procurat
  produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
  cu condiţia prezentării bonului de plată sau
  a oricărui alt document financiar, care confirmă
  cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor
  EMC, întocmite în conformitate cu
  Directiva 89/336/EEC i Directiva cu
  privire la electrosecuritate/joasă ten-
  siune (73/23 EEC).
  romÂnĂ/ Moldovenească
  6
  ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШ3
  Сипаттамасы
  1. Жұмыс тілімдері
  2. Сабы
  3. Температура реттегіші
  4. Қыздырғыш элементтің ІСКЕ ҚОС./СӨНД.
  көрсеткіші
  5. «I/O» қоректендіру сөндіргіші
  6. Бекіткіш
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суы бар ыдыстардың
  қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз
  (қолжуғыш, ванна және т.с.с.).
  Құрылғыны жуыну бөлмесінде пайдаланған
  кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін,
  аспапты желіден сөндіру, яғни желілік
  баудың айыр тетігін ашалықтан ажырату
  керек, себебі судың жақындығы құрылғы
  айырғышпен сөндірілген кезде де қауіп
  төндіреді;
  Қосымша қорғаныс үшін жуыну
  бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне
  қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30
  мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу
  тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде
  маманға хабарласқан жөн;
  САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
  Алғашқы пайдалану алдында нұсқаулықты
  зейін қойып оқып шығыңыз және оны
  пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.
  Құрылғыны берілген нұсқаулықта
  көзделгендей, тікелей міндеті бойынша ғана
  пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау
  оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе
  оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
  Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
  құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес
  келетініне көз жеткізіңіз.
  Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны
  қараусыз қалдырмаңыз.
  Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
  сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде
  құрылғыны іске қоспаңыз.
  Шашқа арналған лакты шашты түзетіп
  болғаннан кейін жағыңыз.
  Әрқашан пайдаланып болғаннан кейін
  және тазалау алдында құрылғыны желіден
  ажыратыңыз.
  Желілік бауды ашалықтан суырғанда, оны
  тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
  Желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен
  ұстамаңыз.
  Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа
  түсіп кете алатын жерлерде аспапты
  қоймаңыз және сақтамаңыз, аспапты суға
  және басқа да сұйықтықтарға матырмаңыз.
  Ваннада жуыну кезінде құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыр
  тетікті ашалықтан жедел суырыңыз, содан
  кейін ғана құрылғыны судан шығаруға
  болады.
  Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен
  қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға
  полиэтилен қаптармен немесе орайтын
  пленкаменойнауға рұқсат етпеңіз. Тұншығу
  қаупі бар!
  Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері
  шектеулі адамдардың қолы жетпейтін
  жерде сақтаңыз.
  Берілген құрылғы балалардың немесе
  мүмкіндікдері шектеулі адамдардың
  қолдануына, егер оларға құрылғыны
  қауіпсіз пайдалану және олардың
  қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен
  оны дұрыс пайдаланбаған кездегі пайда
  бола алатын қауіптер туралы оларға
  түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса
  арналмаған.
  Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз,
  құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны сулы шаштарды немесе
  синтетикалық париктерді кептіруге
  пайдаланбаңыз.
  Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек қолсап
  аймағынан ғана ұстаңыз. Түзеткіштің
  жұмыс тілімдерін оның жұмыс істеуі
  уақытында ұстамаңыз.
  Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке,
  мойынға және басқа дене мүшелеріне
  тиюіне жол бермеңіз.
  Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта
  жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға)
  қоймаңыз, оны бүркемеңіз.
  Абай болыңыз! Құрылғыны желіден
  ажыратқаннан кейін біршама уақыт бойы
  жұмыс аумағы ыстық болып қалады.
  Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды
  бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
  Желілік бау:
  ыстық заттармен жанаспауы,
  үшкір шеттермен тартылмауы,
  аспапты тасымалдауға арналған қолсап
  ретінде пайдаланылмауы керек.
  Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп
  тұрыңыз.
  Желілік айыр тетіктің немесе баудың
  бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен істегенде
  немесе суға түскеннен кейін құрылғыны
  пайлануға тыйым салынады. Барлық
  жөндеу сұрақтары бойынша туындылас
  (өкілетті) қызмет көрсету орталығына
  хабарласыңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА
  АРНАЛҒАН
  Пайдалану бойынша нұсқаулық
  Ескерту: Құрылғыны төмен температура
  жағдайында тасымалдаған немесе
  сақтаған кезде оны кемінде екі сағат бөлме
  температурасында ұстау керек.
  Құрылғыны ораудан шығарыңыз және
  желілік бауды толық тарқатыңыз.
  Құрылғыны іске қосу алдында электр
  желісінің кернеуі құрылғының жұмыс
  кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
  Жұмыс тілімдерін (1) ашыңыз, бұл үшін
  оларды қысыңыз және бекіткішке (6)
  басыңыз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалыққа
  салыңыз.
  Құрылғыны іске қосу үшін сөндіргішті (5) «І»
  күйіне белгілеңіз, сол кезде көрсеткіш (4)
  қызыл түспен жанады.
  Ескерту:
  - Алғашқы пайдалану кезінде қыздырғыш
  элементтен бөтен иістер пайда болуы
  мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
  Шаштың түріне байланысты реттегішпен
  (3) жұмыс тілімдерінің температурасын
  (150 °С -дан 230°С-ге дейін) белгілеңіз.
  Шаштың түрі мен
  мақсаты
  Температура
  Жоғары
  температураға сезгіш
  жұқа шаштар үшін
  150° С-тан 170°
  С-қа дейін
  Қалыңдығы орташа
  қалыпты, бұйра
  шашатар үшін
  170° С-тан 190°
  С-қа дейін
  Қатты, қалың,
  жалбыраған шаштар
  үшін
  190° С-тан 230°
  С-қа дейн
  Ескерту: Температураны белгілегенде,
  тілімдердің (1) жылдам қызатынын, ал
  олардың салқындауы баяу жүретінін есте
  сақтаңыз.
  Жұмыс тілімдері белгіленген температураға
  дейін қызған кезде қызу көрсеткіші (4)
  жасыл түспен жанады. Шашты түзетуге
  кірісуге болады.
  Шашты түзету
  Шаштарды 4-5 см артық емес тарамдарға
  бөліңіз.
  Шаш тарамын тілімдердің (1) арасына
  салыңыз және оларды қысыңыз. Жұмыс
  істеу уақытында жұмыс тілімдерін қолсап
  (2) аймағынан ғана ұстаңыз, түзеткіш
  корпусына, корпустың шеттеріне және
  жұмыс тілімдеріне (1) қолыңызды
  тигізбеңіз.
  Түзеткішті бірнеше секунд бойы ұстаңыз
  және тілімдерді сәл қысып шаш тарамының
  бүкіл ұзындығы бойынша жүргізіңіз.
  Барлық шашты түзеткенге дейін рәсімді
  қайталаңыз.
  Жұмыс істеп болғаннан кейін сөндіргішті
  (5) «0» күйіне белгілеңіз, желілік баудың
  айыртетігін ашалықтан суырыңыз,
  құрылғының толық салқындауын күтіңіз.
  Тілімдерді (1) қысыңыз және бекіткішке (6)
  басып, оларды бекітіңіз.
  ТАЗАЛАНУЫ ЖӘНЕ КҮТІМІ
  Тазалау алдында құрылғыны желіден
  ажыратыңыз және толық суытылуына
  уақыт беріңіз
  Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға
  матыруға тыйым салынады.
  Сыртқы корпусын және жұмыс тілімдерін
  (1) ылғалды матамен сүртіңіз.
  Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш
  заттарды және еріткіштерді пайдалануға
  тыйым салынады.
  САҚТАЛУЫ
  Сақтап қойғанға дейін құрылғының
  суытылуына уақыт беріңіз және онын
  корпусы таза және құрғақ екеніне көз
  жеткізіңіз.
  Тілімдерді (1) қысыңыз және бекіткішке (6)
  басып, оларды бекітіңіз.
  Желілік бауды құрылғыға орамаңыз, себебі
  бұл оның бүлінуіне әкелуі мүмкін.
  Құрылғыны салқын, құрғақ, балалардың
  қолы жепейтін жерде сақтаңыз.
  ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ
  1. Түзеткіш – 1 дн.
  2. Сақтауға арналған қаптау – 1 дн.
  3. Нұсқаулық – 1 дн.
  ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
  Электрқорегі: 220 В ~ 50 Гц
  Максималды тұтынатын қуаты: 50 Вт
  Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз
  құрылғылардың сипаттамаларын өзгерту
  құқығын сақтайды.
  Құрылғының қызмет ету мерзімі- 5
  жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сәйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
  Описание
  1. Рабочие пластины
  2. Ручка
  3. Регулятор температуры
  4. Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. нагревательно-
  го элемента
  5. Выключатель питания «I/0»
  6. Фиксатор
  ВНИМАНИЕ! Не разрешается пользоваться
  данным устройством вблизи емкостей, напол-
  ненных водой (таких как раковина, ванна и т.п.).
  При использовании устройства в ван-
  ной комнате его следует отключать от
  сети сразу после эксплуатации, а имен-
  но: вынуть вилку сетевого шнура из элек-
  трической розетки, так как близость воды
  представляет опасность даже в тех слу-
  чаях, когда устройство выключено выклю-
  чателем.
  Для дополнительной защиты целесоо-
  бразно установить в цепь питания ванной
  комнаты устройство защитного отключе-
  ния (УЗО) с номинальным током срабаты-
  вания, не превышающим 30 мА,; при уста-
  новке следует обратиться к специалисту.
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  Перед началом эксплуатации электропри-
  бора внимательно прочитайте настоящую
  инструкцию по эксплуатации и сохраните ее
  для использования в качестве справочного
  материала.
  Используйте устройство только по его пря-
  мому назначению, как изложено в данной
  инструкции. Неправильное обращение с
  прибором может привести к его поломке,
  причинению вреда пользователю или его
  имуществу.
  Перед включением убедитесь в том, что
  напряжение в электрической сети соответ-
  ствует рабочему напряжению устройства.
  Никогда не оставляйте работающее
  устройство без присмотра.
  Не включайте устройство в местах, где
  распыляются аэрозоли либо использу-
  ются легковоспламеняющиеся жидкости.
  Лак для волос наносите только после
  выпрямления волос.
  Сразу после использования, а также
  перед чисткой обязательно отключайте
  устройство от сети.
  Вынимая вилку сетевого шнура из элек-
  трической розетки, не тяните за шнур, а
  держитесь за вилку.
  Не беритесь за вилку сетевого шнура
  мокрыми руками.
  Не кладите и не храните устройство в
  местах, откуда оно может упасть в ван-
  ну или раковину, наполненную водой, не
  погружайте корпус устройства, сетевой
  шнур или вилку сетевого шнура в воду или
  любую другую жидкость.
  Не используйте устройство во время при-
  нятия ванны.
  Если устройство упало в воду, немедлен-
  но извлеките сетевую вилку из электриче-
  ской розетки, и только после этого можно
  достать устройство из воды.
  Из соображений безопасности детей не
  оставляйте без надзора полиэтиленовые
  пакеты, используемые в качестве упаковки.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или упаковоч-
  ной пленкой. Опасность удушья!
  Дети и люди с ограниченными возмож-
  ностями могут пользоваться устройством
  только под наблюдением ответственных
  взрослых.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми с огра-
  ниченными возможностями, если только
  лицом, отвечающим за их безопасность,
  им не даны соответствующие и понятные
  инструкции о безопасном пользовании
  устройством и тех опасностях, которые
  могут возникать при его неправильном
  использовании.
  Не используйте устройство, если вы нахо-
  дитесь в сонном состоянии.
  Не используйте устройство для распрям-
  ления мокрых волос или синтетических
  париков.
  Держите устройство только в зоне ручки.
  Не дотрагивайтесь до корпуса устройства
  в зоне рабочих пластин.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом, шеей
  и другими частями тела.
  Не кладите устройство во время рабо-
  ты на чувствительные к теплу поверхно-
  сти, мягкую поверхность (на кровать или
  диван) и не накрывайте его.
  Будьте осторожны! Рабочие пластины и
  корпус устройства в зоне рабочих пла-
  стин остаются горячими некоторое время
  после отключения устройства от электри-
  ческой сети.
  При эксплуатации устройства рекомен-
  дуется размотать сетевой шнур на всю
  его длину.
  Сетевой шнур не должен:
  соприкасаться с горячими предметами,
  протягиваться через острые кромки,
  использоваться в качестве ручки для
  переноски устройства.
  Периодически проверяйте целостность
  сетевого шнура.
  Запрещается использовать устройство
  при наличии повреждений сетевой вилки
  или сетевого шнура, если оно работает с
  перебоями, а также после его падения.
  По всем вопросам ремонта обращайтесь
  в авторизованный (уполномоченный) сер-
  висный центр.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
  ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Примечание: В случае транспортировки или
  хранения устройства при пониженной темпе-
  ратуре необходимо выдержать его при ком-
  натной температуре не менее двух часов.
  Извлеките устройство из упаковки и пол-
  ностью размотайте сетевой шнур.
  Прежде чем подключить устройство к
  электросети, проверьте, соответствует
  ли напряжение, указанное на устройстве,
  напряжению в домашней электросети.
  Раскройте рабочие пластины (1) для это-
  го сожмите их и нажмите на фиксатор (6).
  Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
  ческую розетку.
  Для включения устройства установите
  выключатель (5) в положение «I», при этом
  индикатор (4) загорится красным цветом.
  Примечание: - при первом использовании
  возможно появление постороннего запаха,
  это допустимо.
  В зависимости от типа волос установи-
  те регулятором (3) температуру нагрева
  пластин (от 150° С до 230° С).
  Тип волос и
  назначение
  Температура
  Для тонких волос,
  чувствительных к
  высокой температуре
  от 150° С до 170° С
  Для нормальных,
  волнистых волос
  средней толщины
  от 170° С до 190° С
  Для жестких, густых,
  сильно вьющихся
  волос
  от 190° С до 230° С
  Примечание: При установке температуры
  помните, что нагрев пластин (1) происходит
  быстро, а их остывание требует более про-
  должительного времени.
  Когда рабочие пластины нагреются до
  установленной температуры, индикатор
  нагрева (4) загорится зеленым цветом.
  Можно приступать к выпрямлению волос.
  Выпрямление волос
  Распределите волосы на пряди шириной
  не более 4-5 см.
  Поместите прядь волос между пластина-
  ми (1) и сожмите их. Во время работы
  держите устройство только в зоне ручки
  (2), не касайтесь корпуса выпрямителя,
  краев корпуса и рабочих пластин (1).
  Подержите несколько секунд и проведите
  выпрямитель по всей длине пряди волос,
  слегка сжимая пластины.
  Повторяйте процедуру до тех пор, пока не
  завершите выпрямление всех волос.
  По завершении процедуры выпрямле-
  ния волос переведите выключатель (5) в
  положение «0», извлеките вилку сетевого
  шнура из электрической розетки и дожди-
  тесь полного остывания устройства.
  Сожмите пластины (1) и зафиксируйте их,
  нажав на фиксатор (6).
  ЧИСТКА И УХОД
  Перед чисткой отключите устройство от
  сети и дайте ему полностью остыть.
  Запрещается погружать корпус устрой-
  ства, сетевой шнур и вилку сетевого шну-
  ра в воду или любые другие жидкости.
  Протирайте внешнюю поверхность кор-
  пуса и рабочие пластины (1) мягкой влаж-
  ной тканью.
  Запрещается использовать для чистки
  устройства абразивные моющие сред-
  ства и растворители.
  ХРАНЕНИЕ
  Перед тем как убрать устройство на хра-
  нение, дайте ему полностью остыть и
  убедитесь в том, что корпус устройства -
  чистый и сухой.
  Сожмите пластины (1) и зафиксируйте их,
  нажав на фиксатор (6).
  Не наматывайте сетевой шнур на корпус
  устройства, так как это может привести к
  повреждению сетевого шнура.
  Храните устройство в сухом прохладном
  месте, недоступном для детей.
  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  1. Выпрямитель – 1 шт.
  2. Чехол для хранения – 1 шт.
  3. Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Электропитание: 220 В ~ 50 Гц
  Максимальная потребляемая мощность: 50 Вт
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики устройств без
  предварительного уведомления.
  Срок службы устройства – 5 лет
  Данное изделие соответствует
  всем требуемым европейским и
  российским стандартам безопас-
  ности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИй
  4
  HAARGLÄTTER
  Beschreibung
  1. Glätterplatten
  2. Handgriff
  3. Temperaturregler
  4. EIN/AUS-Kontrolleuchte des Heizelements
  5. Netzschalter «I/0»
  6. Klammer
  ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in
  der Nähe von mit Wasser befüllten Becken (Ba-
  dewanne, Wasserbecken usw.) zu benutzen.
  Bei der Gerätenutzung im Badzimmer schal-
  ten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom
  Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den
  Netzstecker des Geräts aus der Steckdose,
  weil die Nähe des Wassers gefährlich ist,
  wenn der Haartrockner sogar mittels Schalter
  ausgeschaltet ist.
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
  den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA
  im Stromversorgungskreis des Badezimmers
  aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen
  Spezialisten.
  VORSICHTSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen
  Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch
  und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf
  Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß,
  wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrie-
  ben ist. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des
  Geräts kann zu seiner Störung führen, einen
  gesundheitlichen und materiellen Schaden beim
  Nutzer hervorrufen.
  Vergewissern Sie sich vor der
  Inbetriebnahme, dass die Spannung des
  Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
  unbeaufsichtigt.
  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten,
  wo Sprays oder leicht entflammbare
  Flüssigkeiten verwendet werden.
  Tragen Sie den Haarlack nur nach Haarglätten
  auf.
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz immer
  nach der Nutzung und vor der Reinigung ab.
  Es ist nicht gestattet, das Netzkabel beim
  Abschalten des Geräts vom Stromnetz zu zie-
  hen. Halten Sie den Stecker.
  Greifen Sie den Stecker des Netzkabels mit
  den nassen Händen nicht.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen
  aufzubewahren, von denen es in die mit
  Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken
  stürzen könnte, tauchen Sie das Gehäuse des
  Geräts, das Netzkabel und den Netzstecker
  nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
  Bads zu nutzen.
  Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, neh-
  men Sie unvermeidlich den Stecker aus der
  Steckdose, nur danach dürfen Sie das Gerät
  aus dem Wasser herausnehmen.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet
  werden, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
  oder Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
  Kinder und behinderte Personen dürfen das
  Gerät nur unter Aufsicht von verantwortlichen
  Erwachsenen benutzen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
  ten Personen nicht genutzt werden, außer
  wenn die Person, die für ihre Sicherheit ver-
  antwortlich ist, ihnen entsprechende und
  verständliche Anweisungen über sichere
  Nutzung des Geräts und die Gefahren bei
  seiner falschen Nutzung gibt.
  Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläf-
  rig sind.
  Nutzen Sie nie das Gerät fürs Styling von nas-
  sen Haaren oder synthetischen Perücken.
  Halten Sie das Gerät nur am Handgriff.
  Berühren Sie das Gehäuse des Geräts an
  den Glätterplatten nicht.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen
  Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und
  anderen Körperteilen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
  Betriebs auf wärmeempfindlichen, weichen
  Oberflächen (Bett oder Sofa) zu legen und
  es abzudecken.
  Seien Sie vorsichtig! Die Glätterplatten
  und das Gehäuse des Geräts an den
  Glätterplatten bleiben einige Zeit nach dem
  Abchalten des Geräts vom Stromnetz heiß.
  Es wird empfohlen, das Netzkabel während
  der Nutzung des Geräts auf die gesamte
  Länge abzuwickeln.
  Das Netzkabel soll nicht:
  mit heißen Gegenständen in Berührung kom-
  men,
  über scharfe Kanten gezogen werden,
  als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt
  werden.
  Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels peri-
  odisch.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
  wenn der Netzstecker oder das Netzkabel
  beschädigt sind, wenn Störungen auftre-
  ten und wenn das Gerät heruntergefallen ist.
  Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten
  Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät
  entstehen.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET
  BETRIEBSANLEITUNG
  Anmerkung: Falls das Gerät unter niedrigen
  Temperaturen transportiert oder aufbewahrt
  wird, lassen Sie es vor der Nutzung bei der
  Raumlufttemperatur nicht weniger als zwei
  Stunden bleiben.
  Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung
  heraus und wickeln Sie das Netzkabel kom-
  plett ab.
  Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, prü-
  fen Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der
  Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
  Machen Sie die Glätterplatten (1) auf, pres-
  sen Sie dafür diese zusammen und drücken
  Sie auf die Klammer (6).
  Stecken Sie den Netzstecker in die
  Steckdose.
  Um das Gerät einzuschalten, stellen sie den
  Netzschalter (5) in die Position „I“, dabei
  leuchtet die Kontrolleuchte (4) rot auf.
  Anmerkung: - beim ersten Einschalten des Ge-
  räts kann ein Geruch entstehen, es ist normal.
  Abhängig vom Haartyp stellen Sie die
  Erhitzungstemperatur der Platten (von 150°С
  bis 230°С) mit dem Temperaturregler (3).
  Haartyp und Bestimmung Temperatur
  Für dünne,
  hochtemperaturempfindliche
  Haare
  von 150° С bis
  170° С
  Für normale, wellige Haare
  mittlerer Dicke
  von 170° С bis
  190°С
  Für harte, dicke, stark wellige
  Haare
  von 190° С bis
  230°С
  Anmerkung: Vergessen Sie nicht bei der Einstel-
  lung der Temperatur, dass die Glätterplatten (1)
  schneller aufgeheizt als abgekühlt werden.
  Wenn die Temperatur der Glätterplatten (1)
  das vorgewählte Niveau erreicht, leuchtet die
  Kontrolleuchte (4) grün auf. Sie können zum
  Haarglätten übergehen.
  Haarglätten
  Verteilen Sie die Haare auf Strähnen, nicht
  mehr als 4-5 cm breit.
  Legen Sie Haarsträhne zwischen den
  Platten (1) und pressen Sie diese zusam-
  men. Während des Betriebs halten Sie das
  Gerät nur am Handgriff (2), berühren Sie das
  Gehäuse des Haarglätters, die Kanten des
  Gehäuses und die Glätterplatten (1) nicht.
  Halten Sie einige Sekunden und ziehen Sie
  den Haarglätter entlang der Strähne, pres-
  sen Sie dabei die Platten leicht zusammen.
  Wiederholen Sie die Prozedur, bis Ihre Haare
  geglättet werden.
  Stellen Sie den Schalter (5) in die Position
  «0» nach der Beendigung des Haarglättens,
  schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
  Warten Sie ab, bis das Gerät komplett abge-
  kühlt wird.
  Pressen Sie die Platten (1) zusammen und
  befestigen Sie diese, indem Sie auf die
  Klammer (6) drücken.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung
  vom Stromnetz ab und lassen Sie es völlig
  abkühlen.
  Tauchen Sie nie das Gehäuse des Geräts, das
  Netzkabel oder die Steckdose des Geräts ins
  Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Reinigen Sie die Außenseite und die Platten
  (1) des Geräts mit einem weichen feuchten
  Tuch.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und
  Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts
  zu nutzen.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Gerät zur längeren
  Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie es
  komplett abkühlen und vergewissern Sie
  sich, dass das Gehäuse des Geräts sauber
  und trocken ist.
  Drücken Sie die Platten (1) zusammen und
  befestigen Sie diese, indem Sie auf die
  Klammer (6) drücken.
  Wickeln Sie das Netzkabel auf das Gehäuse
  des Geräts nicht, weil das zur Beschädigung
  des Netzkabels führen kann.
  Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen, tro-
  ckenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
  LIEFERUMFANG
  1. Haarglätter – 1 St.
  2. Aufbewahrungstasche – 1 St.
  3. Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 220 V ~ 50 Hz
  Maximale Leistung: 50 W
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften des Geräts ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern.
  Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5
  Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte ver-
  kauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruch-
  serhebung soll man während der Laufzeit der
  vorliegenden Gewährleistung den Check oder
  die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektroma-
  gnetischen Verträglichkeit, die in
  89/336/EWG -Richtlinie des Rates
  und den Vorschriften 73/23/EWG
  über die Niederspannungsgeräte
  vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  Hair Straightener
  Description
  1. Heating plates
  2. Handle
  3. Temperature control knob
  4. ON/OFF indicator of heating element
  5. Power switch «I/0»
  6. Lock
  ATTENTION! Do not use the unit near
  containers filled with water (such as sink,
  bath etc.).
  When using the unit in a bathroom,
  unplug the it immediately after usage:
  take the plug out of the socket, as water
  closeness is dangerous even if the unit
  is switched off.
  For additional protection you can install a
  residual current device with nominal cur-
  rent of operation, not exceeding 30 mA
  into the mains of the bathroom; contact
  specialist for installation.
  SAFETY MEASURES
  Before using the unit, read these
  instructions carefully. Keep these
  instructions for future reference.
  Use the unit for intended purposes only,
  as it is stated in this manual. Mishandling
  the unit can lead to its breakage and cause
  harm to the user or damage to his/her
  property.
  Before switching the unit on make sure
  that the voltage of the electric network
  corresponds to unit operating voltage.
  Do not leave the operating unit unattend-
  ed.
  Do not switch the unit on in places where
  aerosols or highly inflammable liquids
  are used.
  Hair spray should be applied only after
  hair straightening is finished.
  Always unplug the unit immediately after
  usage and before cleaning.
  When unplugging the unit, pull the plug
  but not cord.
  Do not touch the power plug with wet
  hands.
  Do not place or keep the unit in places
  where it can fall into a bath or a sink filled
  with water; do not immerse the unit body,
  cord or plug into water or other liquids.
  Do not use the unit while bathing.
  If the unit was dropped into the water,
  unplug it immediately. And only then you
  can take it out of water.
  For children safety do not leave polyeth-
  ylene bags, used as a packaging, unat-
  tended.
  Attention! Do not allow children to play
  with polyethylene bags or film. Danger of
  suffocation!
  Children and disabled people can use
  the unit under supervision only.
  This unit is not intended for usage by
  children or disabled persons unless they
  are given all the necessary instructions
  by a person who is responsible for their
  safety on safety measures and informa-
  tion about danger that can be caused by
  improper usage of the unit.
  Do not use the unit when you are drowsy.
  Do not use the unit to straighten wet hair
  or synthetic wigs.
  Take the unit by handle only. Do not
  touch the heating plates area.
  Avoid contact of hot surfaces with your
  face, neck and other parts of your body.
  Do not put the operating unit on heat-
  sensitive surfaces, soft surfaces (bed or
  sofa) and do not cover it.
  Be careful! The heating plates and unit
  body in heating plates area stay hot for
  some time after unplugging the unit.
  It is recommended to unwind the power
  cord to its full length while using the unit.
  The power cord should not:
  touch hot objects,
  run over sharp edges,
  be used for carrying the unit.
  Check integrity of the power cord peri-
  odically.
  Never use the unit if the power cord or
  the plug is damaged, the unit works
  improperly or after it was dropped.
  Contact the authorized service center
  for all repair issues.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
  USAGE ONLY
  Instruction manual
  Note: In case of unit transportation or
  storage at low temperature it is necessary
  to keep it for at least two hours at room
  temperature before switching on.
  Take the unit out of the packaging and
  unwind the power cord completely.
  Before connecting the unit to the mains,
  make sure that unit operating voltage
  corresponds to your home electric net-
  work voltage.
  Press the heating plates (1) together and
  push the lock to open the heating plates.
  Insert the plug into the socket.
  Set the switch (5) to the «I» position to
  switch the unit on; the power indicator
  (4) will light up red.
  Note: - when using the unit for the first
  time, foreign smell can appear. It is normal.
  Set the plates heating temperature (from
  150 to 230°С) using the regulator (3)
  according to hair type.
  Hair type and
  purpose
  Temperature
  Fine hair, sensitive
  to high temperature
  from 150° С to
  170° С
  Normal, wavy hair of
  medium thickness
  from 170° С to
  190° С
  Hard, thick, curly
  hair.
  from 190° С to
  230° С
  Note: Setting the temperature remember
  that the plates (1) get hot fast but their
  cooling takes a longer period of time.
  Once the heating plates reach the set
  temperature, the indicator (4) will light
  up green. You can straighten your hair.
  Hair straightening
  Divide the hair into locks not wider than
  4-5 cm each.
  Place a hair lock between plates (1) and
  press them together. During operation
  hold the unit at handle area only (2), do
  not touch the unit body, body edges and
  heating plates (1).
  Wait for several seconds and slide the
  straightener throughout the hair lock
  length, slightly pressing the plates.
  Repeat the procedure till you finish
  straightening your hair.
  After finishing the procedure of hair
  straightening set the switch (5) to the
  position «0», unplug the unit and wait till
  it cools down completely.
  Press the plates (1) together and push
  the lock (6) to fix them.
  CLEANING AND CARE
  Before cleaning unplug the unit and let it
  cool down completely.
  Do not immerse the body, power cord
  and power plug of the unit into water or
  other liquids.
  Wipe the outer surface of the body and
  heating plates (1) with a soft damp cloth.
  Do not use abrasives and solvents to
  clean the unit.
  STORAGE
  Let the unit cool down completely and
  make sure that the unit body is clean and
  dry before taking it away.
  Press the plates (1) together and push
  the lock (6) to fix them.
  Do not wind the power cord around the
  unit, to avoid cord damage.
  Keep the unit away from children in a dry
  cool place.
  DELIVERY SET
  1. Hair straightener – 1 pc.
  2. Pouch – 1 pc.
  3. Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICTAIONS
  Power supply: 220 V ~ 50 Hz
  Maximal power consumption: 50 W
  The manufacturer preserves the right
  to change the specifications of the unit
  without a preliminary notification.
  Unit operating life is 5 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom the
  appliance was purchased. The bill of sale
  or receipt must be produced when making
  any claim under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC and
  to the Low Voltage Regulation
  (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  VT-2310.indd 1 13.08.2012 11:42:19

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2310 BW?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2310 BW. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-2310 BW надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek VT-2310 BW. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-2310 BW на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Vitek
Модель VT-2310 BW
Продукт Стайлер
EAN 9120048692041
Мова Український, Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Тип
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 230
Поворотный шнур
Керамічна система нагріву
Теплові налаштування 9
Іонне кондиціонування
Температура (мін) 150
Час нагрівання 0.5
Ширина пластини 25
Глибина пластини 100
Захист від перенагріву
Автоматичне вимкнення
Регульований термостат
Ручка з замком
Енергоживлення
Потужність 50
Вміст упаковки
Аксесуари для догляду за волоссям Storage bag
Колір
Колір продукту Black, White

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Стайлер Vitek