Vitek VT-2310 BW інструкція користувача

Vitek VT-2310 BW

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek%VT-2310 BW. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-2310 BW на цій сторінці.

Бренд
Vitek
Модель
VT-2310 BW
Продукт
EAN
9120048692041
Мова
Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський, Український
Тип файлу
PDF
PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL
Descriere
1. Plăci de lucru
2. Mâner
3. Reglor temperatură
4. Indicator PORNIT/OPRIT element de încăl-
zire
5. Întrerupător alimentare «I/0»
6. Fixator
ATENŢIE! Nu folosiţi aparatul în apropierea
vaselor ce conţin apă (aşa ca chiuveta, cada
etc.).
Dacă utilizaţi aparatul în camera de baie
deconectaţi aparatul de la reţea după uti-
lizarea acestuia prin scoaterea fişei de ali-
mentare din priză, deoarece apropierea
apei prezintă riscuri chiar şi în cazul în care
aparatul este oprit de la întrerupător.
Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în
circuitul de alimentare cu electricitate din
baie un dispozitiv pentru curent rezidual
(RCD) al cărui curent nominal de declanşa-
re sa nu depăşească 30 mA, pentru instala-
re apelaţi la un specialist.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de
utilizarea aparatului electric şi păstraţi-o pentru
consultări ulterioare.
Utilizaţi aparatul doar în scopul pentru care a
fost creat, aşa cum este descris în această
instrucţiune. Utilizarea greşită a aparatului
poate duce la defectarea acestuia, cauzarea
de prejudicii utilizatorului şi proprietăţii lui.
Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă
tensiunea sursei de alimentare locale cores-
punde cu cea înscrisă pe corpul aparatului.
Niciodată nu lăsaţi aparatul funcţioneze
nesupravegheat .
Nu folosiţi aparatul în locuri unde sunt pul-
verizate aerosole sau sunt utilizate substan-
ţe uşor inflamabile.
Aplicaţi lacul de păr numai după îndrepta-
rea părului.
Imediat după utilizare, precum şi înainte de
curăţare deconectaţi aparatul de la reţea.
Pentru deconectare trageţi de fişă, nu de
cablu.
Nu atingeţi fişa cablului de alimentare cu
mâinile ude.
Nu aşezaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri
unde acesta ar putea cădea în cada sau
chiuveta cu apă, nu scufundaţi aparatul în
apă sau alte lichide.
Nu folosiţi aparatul în timp ce faceţi baie.
Dacă aparatul a căzut în apă, scoateţi ime-
diat fişa cablului de alimentare din priza
electrică, numai după aceasta scoateţi apa-
ratul din apă.
Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi
pungile de polietilenă, folosite în calitate de
ambalaj fără supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
pungile sau pelicula pentru ambalare. Pericol
de asfixiere!
Copiii şi persoanele cu abilităţi reduse pot
folosi aparatul numai sub supravegherea
unor adulţi responsabili.
Acest aparat nu este destinat pentru folo-
sire de către copii sau persoane cu abili-
tăţi reduse decât în cazul în care li se dau
instrucţiuni corespunzătoare şi clare cu pri-
vire la folosirea sigură a aparatului şi despre
riscurile care pot apărea în caz de folosire
inadecvată de către persoana responsabilă
de siguranţa lor.
Nu folosiţi aparatul în stare de somnolenţă.
Nu folosiţi aparatul pentru îndreptarea
părului ud sau a perucilor sintetice.
Ţineţi aparatul numai în zona mânerului.
Nu atingeţi corpul aparatului în zona plăci-
lor de lucru.
Evitaţi contactul părţilor fierbinţi ale apara-
tului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale corpului.
Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe sensibile
la căldură sau suprafeţe moi (pat sau cana-
pea), nu îl acoperiţi în timpul funcţionării.
Aveţi grijă! Plăcile de lucru şi corpul apara-
tului în zona plăcilor de lucru rămân fierbinţi
o vreme după deconectarea aparatului de la
reţeaua electrică.
Înainte de folosirea aparatului se recoman-
desfaceţi complet cablul de alimen-
tare.
Cablul de alimentare nu trebuie:
să se atingă de suprafeţe fierbinţi,
să fie tras peste muchii ascuţite,
să fie utilizat ca mâner pentru mutarea apa-
ratului.
Verificaţi periodic integritatea cablului de
alimentare.
Nu folosiţi aparatul dacă este deteriorată
fişa de alimentare sau cablul, dacă funcţio-
nează neregulat, sau dacă a căzut. Pentru
reparaţii apelaţi la un centru service auto-
rizat.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
CASNIC
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Remarcă: În caz de transportare sau păstrare
a aparatului la temperaturi joase este necesară
ţinerea acestuia la temperatura camerei cel
puţin două ore.
Scoateţi aparatul din ambalaj şi desfaceţi
complet cablul de alimentare.
Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă
tensiunea sursei de alimentare locale cores-
punde cu cea înscrisă pe corpul aparatului.
Desfaceţi plăcile de lucru (1), pentru aceas-
ta strângeţi-le şi apăsaţi pe fixator (6).
Introduceţi fişa de alimentare în priză.
Pentru a porni aparatul fixaţi întrerupătorul
(5) în poziţia «I», indicatorul (4) va arde cu
o culoare roşie.
Remarcă: - la prima utilizare este posibilă
apariţia unui miros, acest lucru este normal.
În funcţie de tipul părului setaţi cu ajutorul
reglorului (3) temperatura de încălzire a plă-
cilor (între 150° С şi 230° С).
Tipul părului şi
recomandări
Temperatura
Pentru păr subţine, sensibil
la temperaturi înalte
între 150° С şi
170° С
Pentru păr normal,ondulat
de grosime medie
între 170° С şi
190° С
Pentru păr aspru, des,
foarte creţ
între 190° С şi
230° С
Remarcă: La setarea temperaturii reţineţi
încălzirea plăcilor (1) are loc rapid, iar răcirea
acestora necesită un timp mai îndelungat.
De îndată ce plăcile de lucru vor atinge
temperatura setată, indicatorul încălzirii (4)
va arde cu o culoare roşie. Puteţi începe
îndreptarea părului.
Îndreptarea părului
Separaţi părul în şuviţe cu o lăţime de cel
mult 4-5 cm.
Aşezaţi şuviţa între plăci (1) şi strângeţi-le.
În timpul utilizării ţineţi aparatul numai în
zona mânerului (2), nu atingeţi corpul plăcii
de îndreptat părul, marginile corpului şi plă-
cile de lucru (1).
Aşteptaţi câteva secunde şi deplasaţi apa-
ratul pe întreaga lungime a şuviţei, strân-
gând uşor plăcile.
Repetaţi procedura până veţi îndrepta tot
părul.
După utilizare mutaţi întrerupătorul (5) în
poziţia «0», scoateţi fişa cablului de alimen-
tare din priza electrică şi aşteptaţi până apa-
ratul se va răci complet.
Strângeţi plăcile (1) şi fixaţi-le apăsând pe
fixator (6).
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de
la reţea şi permiteţi acestuia se răceas-
că complet.
Nu introduceţi corpul aparatului, cablul de
alimentare şi fişa cablului de alimentare în
apă sau alte lichide.
Ştergeţi suprafaţa exterioară a corpului şi
plăcile de lucru (1) cu o lavetă moale ume-
zită.
Nu folosiţi pentru curăţarea aparatului
agenţi de curăţare abrazivi sau solvenţi.
PĂSTRARE
Înainte de a depozita aparatul permiteţi
acestuia se răcească şi asiguraţi-vă
corpul aparatului este curat şi uscat.
Strângeţi plăcile (1) şi fixaţi-le, apăsând pe
fixator (6).
Nu înfăşuraţi cordonul de alimentare pe cor-
pul aparatului pentru a evita deteriorarea
acestuia.
Păstraţi aparatul la un loc uscat, răcoros,
inaccesibil pentru copii.
CONŢINUT PACHET
1. Placă de îndreptat părul – 1 buc.
2. Husă pentru păstrare – 1 buc.
3. Instrucţiune – 1 buc.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Alimentare: 220 V ~ 50 Hz
Consum maxim de putere: 50 W
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile aparatului fără preaviz.
Durata de funcţionare a aparatului – 5 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
sul dat, rugăm adresaţi la distribuitorul
regional sau la compania, unde a fost procurat
produsul dat. Serviciul de garanţie se realizea-
cu condiţia prezentării bonului de plată sau
a oricărui alt document financiar, care confirmă
cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor
EMC, întocmite în conformitate cu
Directiva 89/336/EEC i Directiva cu
privire la electrosecuritate/joasă ten-
siune (73/23 EEC).
romÂnĂ/ Moldovenească
6
ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШ3
Сипаттамасы
1. Жұмыс тілімдері
2. Сабы
3. Температура реттегіші
4. Қыздырғыш элементтің ІСКЕ ҚОС./СӨНД.
көрсеткіші
5. «I/O» қоректендіру сөндіргіші
6. Бекіткіш
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суы бар ыдыстардың
қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз
(қолжуғыш, ванна және т.с.с.).
Құрылғыны жуыну бөлмесінде пайдаланған
кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін,
аспапты желіден сөндіру, яғни желілік
баудың айыр тетігін ашалықтан ажырату
керек, себебі судың жақындығы құрылғы
айырғышпен сөндірілген кезде де қауіп
төндіреді;
Қосымша қорғаныс үшін жуыну
бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне
қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30
мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу
тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде
маманға хабарласқан жөн;
САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
Алғашқы пайдалану алдында нұсқаулықты
зейін қойып оқып шығыңыз және оны
пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.
Құрылғыны берілген нұсқаулықта
көзделгендей, тікелей міндеті бойынша ғана
пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау
оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе
оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес
келетініне көз жеткізіңіз.
Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны
қараусыз қалдырмаңыз.
Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде
құрылғыны іске қоспаңыз.
Шашқа арналған лакты шашты түзетіп
болғаннан кейін жағыңыз.
Әрқашан пайдаланып болғаннан кейін
және тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз.
Желілік бауды ашалықтан суырғанда, оны
тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
Желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен
ұстамаңыз.
Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа
түсіп кете алатын жерлерде аспапты
қоймаңыз және сақтамаңыз, аспапты суға
және басқа да сұйықтықтарға матырмаңыз.
Ваннада жуыну кезінде құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыр
тетікті ашалықтан жедел суырыңыз, содан
кейін ғана құрылғыны судан шығаруға
болады.
Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға
полиэтилен қаптармен немесе орайтын
пленкаменойнауға рұқсат етпеңіз. Тұншығу
қаупі бар!
Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері
шектеулі адамдардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз.
Берілген құрылғы балалардың немесе
мүмкіндікдері шектеулі адамдардың
қолдануына, егер оларға құрылғыны
қауіпсіз пайдалану және олардың
қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен
оны дұрыс пайдаланбаған кездегі пайда
бола алатын қауіптер туралы оларға
түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса
арналмаған.
Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз,
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғыны сулы шаштарды немесе
синтетикалық париктерді кептіруге
пайдаланбаңыз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тек қолсап
аймағынан ғана ұстаңыз. Түзеткіштің
жұмыс тілімдерін оның жұмыс істеуі
уақытында ұстамаңыз.
Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке,
мойынға және басқа дене мүшелеріне
тиюіне жол бермеңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта
жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға)
қоймаңыз, оны бүркемеңіз.
Абай болыңыз! Құрылғыны желіден
ажыратқаннан кейін біршама уақыт бойы
жұмыс аумағы ыстық болып қалады.
Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды
бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
Желілік бау:
ыстық заттармен жанаспауы,
үшкір шеттермен тартылмауы,
аспапты тасымалдауға арналған қолсап
ретінде пайдаланылмауы керек.
Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп
тұрыңыз.
Желілік айыр тетіктің немесе баудың
бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен істегенде
немесе суға түскеннен кейін құрылғыны
пайлануға тыйым салынады. Барлық
жөндеу сұрақтары бойынша туындылас
(өкілетті) қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА
АРНАЛҒАН
Пайдалану бойынша нұсқаулық
Ескерту: Құрылғыны төмен температура
жағдайында тасымалдаған немесе
сақтаған кезде оны кемінде екі сағат бөлме
температурасында ұстау керек.
Құрылғыны ораудан шығарыңыз және
желілік бауды толық тарқатыңыз.
Құрылғыны іске қосу алдында электр
желісінің кернеуі құрылғының жұмыс
кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Жұмыс тілімдерін (1) ашыңыз, бұл үшін
оларды қысыңыз және бекіткішке (6)
басыңыз.
Желілік баудың айыртетігін ашалыққа
салыңыз.
Құрылғыны іске қосу үшін сөндіргішті (5) «І»
күйіне белгілеңіз, сол кезде көрсеткіш (4)
қызыл түспен жанады.
Ескерту:
- Алғашқы пайдалану кезінде қыздырғыш
элементтен бөтен иістер пайда болуы
мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
Шаштың түріне байланысты реттегішпен
(3) жұмыс тілімдерінің температурасын
(150 °С -дан 230°С-ге дейін) белгілеңіз.
Шаштың түрі мен
мақсаты
Температура
Жоғары
температураға сезгіш
жұқа шаштар үшін
150° С-тан 170°
С-қа дейін
Қалыңдығы орташа
қалыпты, бұйра
шашатар үшін
170° С-тан 190°
С-қа дейін
Қатты, қалың,
жалбыраған шаштар
үшін
190° С-тан 230°
С-қа дейн
Ескерту: Температураны белгілегенде,
тілімдердің (1) жылдам қызатынын, ал
олардың салқындауы баяу жүретінін есте
сақтаңыз.
Жұмыс тілімдері белгіленген температураға
дейін қызған кезде қызу көрсеткіші (4)
жасыл түспен жанады. Шашты түзетуге
кірісуге болады.
Шашты түзету
Шаштарды 4-5 см артық емес тарамдарға
бөліңіз.
Шаш тарамын тілімдердің (1) арасына
салыңыз және оларды қысыңыз. Жұмыс
істеу уақытында жұмыс тілімдерін қолсап
(2) аймағынан ғана ұстаңыз, түзеткіш
корпусына, корпустың шеттеріне және
жұмыс тілімдеріне (1) қолыңызды
тигізбеңіз.
Түзеткішті бірнеше секунд бойы ұстаңыз
және тілімдерді сәл қысып шаш тарамының
бүкіл ұзындығы бойынша жүргізіңіз.
Барлық шашты түзеткенге дейін рәсімді
қайталаңыз.
Жұмыс істеп болғаннан кейін сөндіргішті
(5) «0» күйіне белгілеңіз, желілік баудың
айыртетігін ашалықтан суырыңыз,
құрылғының толық салқындауын күтіңіз.
Тілімдерді (1) қысыңыз және бекіткішке (6)
басып, оларды бекітіңіз.
ТАЗАЛАНУЫ ЖӘНЕ КҮТІМІ
Тазалау алдында құрылғыны желіден
ажыратыңыз және толық суытылуына
уақыт беріңіз
Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға
матыруға тыйым салынады.
Сыртқы корпусын және жұмыс тілімдерін
(1) ылғалды матамен сүртіңіз.
Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш
заттарды және еріткіштерді пайдалануға
тыйым салынады.
САҚТАЛУЫ
Сақтап қойғанға дейін құрылғының
суытылуына уақыт беріңіз және онын
корпусы таза және құрғақ екеніне көз
жеткізіңіз.
Тілімдерді (1) қысыңыз және бекіткішке (6)
басып, оларды бекітіңіз.
Желілік бауды құрылғыға орамаңыз, себебі
бұл оның бүлінуіне әкелуі мүмкін.
Құрылғыны салқын, құрғақ, балалардың
қолы жепейтін жерде сақтаңыз.
ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ
1. Түзеткіш – 1 дн.
2. Сақтауға арналған қаптау – 1 дн.
3. Нұсқаулық – 1 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Электрқорегі: 220 В ~ 50 Гц
Максималды тұтынатын қуаты: 50 Вт
Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз
құрылғылардың сипаттамаларын өзгерту
құқығын сақтайды.
Құрылғының қызмет ету мерзімі- 5
жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған
адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сәйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ҚАЗАҚ
5
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
Описание
1. Рабочие пластины
2. Ручка
3. Регулятор температуры
4. Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. нагревательно-
го элемента
5. Выключатель питания «I/0»
6. Фиксатор
ВНИМАНИЕ! Не разрешается пользоваться
данным устройством вблизи емкостей, напол-
ненных водой (таких как раковина, ванна и т.п.).
При использовании устройства в ван-
ной комнате его следует отключать от
сети сразу после эксплуатации, а имен-
но: вынуть вилку сетевого шнура из элек-
трической розетки, так как близость воды
представляет опасность даже в тех слу-
чаях, когда устройство выключено выклю-
чателем.
Для дополнительной защиты целесоо-
бразно установить в цепь питания ванной
комнаты устройство защитного отключе-
ния (УЗО) с номинальным током срабаты-
вания, не превышающим 30 мА,; при уста-
новке следует обратиться к специалисту.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед началом эксплуатации электропри-
бора внимательно прочитайте настоящую
инструкцию по эксплуатации и сохраните ее
для использования в качестве справочного
материала.
Используйте устройство только по его пря-
мому назначению, как изложено в данной
инструкции. Неправильное обращение с
прибором может привести к его поломке,
причинению вреда пользователю или его
имуществу.
Перед включением убедитесь в том, что
напряжение в электрической сети соответ-
ствует рабочему напряжению устройства.
Никогда не оставляйте работающее
устройство без присмотра.
Не включайте устройство в местах, где
распыляются аэрозоли либо использу-
ются легковоспламеняющиеся жидкости.
Лак для волос наносите только после
выпрямления волос.
Сразу после использования, а также
перед чисткой обязательно отключайте
устройство от сети.
Вынимая вилку сетевого шнура из элек-
трической розетки, не тяните за шнур, а
держитесь за вилку.
Не беритесь за вилку сетевого шнура
мокрыми руками.
Не кладите и не храните устройство в
местах, откуда оно может упасть в ван-
ну или раковину, наполненную водой, не
погружайте корпус устройства, сетевой
шнур или вилку сетевого шнура в воду или
любую другую жидкость.
Не используйте устройство во время при-
нятия ванны.
Если устройство упало в воду, немедлен-
но извлеките сетевую вилку из электриче-
ской розетки, и только после этого можно
достать устройство из воды.
Из соображений безопасности детей не
оставляйте без надзора полиэтиленовые
пакеты, используемые в качестве упаковки.
Внимание! Не разрешайте детям играть с
полиэтиленовыми пакетами или упаковоч-
ной пленкой. Опасность удушья!
Дети и люди с ограниченными возмож-
ностями могут пользоваться устройством
только под наблюдением ответственных
взрослых.
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с огра-
ниченными возможностями, если только
лицом, отвечающим за их безопасность,
им не даны соответствующие и понятные
инструкции о безопасном пользовании
устройством и тех опасностях, которые
могут возникать при его неправильном
использовании.
Не используйте устройство, если вы нахо-
дитесь в сонном состоянии.
Не используйте устройство для распрям-
ления мокрых волос или синтетических
париков.
Держите устройство только в зоне ручки.
Не дотрагивайтесь до корпуса устройства
в зоне рабочих пластин.
Избегайте соприкосновения горячих
поверхностей устройства с лицом, шеей
и другими частями тела.
Не кладите устройство во время рабо-
ты на чувствительные к теплу поверхно-
сти, мягкую поверхность (на кровать или
диван) и не накрывайте его.
Будьте осторожны! Рабочие пластины и
корпус устройства в зоне рабочих пла-
стин остаются горячими некоторое время
после отключения устройства от электри-
ческой сети.
При эксплуатации устройства рекомен-
дуется размотать сетевой шнур на всю
его длину.
Сетевой шнур не должен:
соприкасаться с горячими предметами,
протягиваться через острые кромки,
использоваться в качестве ручки для
переноски устройства.
Периодически проверяйте целостность
сетевого шнура.
Запрещается использовать устройство
при наличии повреждений сетевой вилки
или сетевого шнура, если оно работает с
перебоями, а также после его падения.
По всем вопросам ремонта обращайтесь
в авторизованный (уполномоченный) сер-
висный центр.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Примечание: В случае транспортировки или
хранения устройства при пониженной темпе-
ратуре необходимо выдержать его при ком-
натной температуре не менее двух часов.
Извлеките устройство из упаковки и пол-
ностью размотайте сетевой шнур.
Прежде чем подключить устройство к
электросети, проверьте, соответствует
ли напряжение, указанное на устройстве,
напряжению в домашней электросети.
Раскройте рабочие пластины (1) для это-
го сожмите их и нажмите на фиксатор (6).
Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
ческую розетку.
Для включения устройства установите
выключатель (5) в положение «I», при этом
индикатор (4) загорится красным цветом.
Примечание: - при первом использовании
возможно появление постороннего запаха,
это допустимо.
В зависимости от типа волос установи-
те регулятором (3) температуру нагрева
пластин (от 150° С до 230° С).
Тип волос и
назначение
Температура
Для тонких волос,
чувствительных к
высокой температуре
от 150° С до 170° С
Для нормальных,
волнистых волос
средней толщины
от 170° С до 190° С
Для жестких, густых,
сильно вьющихся
волос
от 190° С до 230° С
Примечание: При установке температуры
помните, что нагрев пластин (1) происходит
быстро, а их остывание требует более про-
должительного времени.
Когда рабочие пластины нагреются до
установленной температуры, индикатор
нагрева (4) загорится зеленым цветом.
Можно приступать к выпрямлению волос.
Выпрямление волос
Распределите волосы на пряди шириной
не более 4-5 см.
Поместите прядь волос между пластина-
ми (1) и сожмите их. Во время работы
держите устройство только в зоне ручки
(2), не касайтесь корпуса выпрямителя,
краев корпуса и рабочих пластин (1).
Подержите несколько секунд и проведите
выпрямитель по всей длине пряди волос,
слегка сжимая пластины.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока не
завершите выпрямление всех волос.
По завершении процедуры выпрямле-
ния волос переведите выключатель (5) в
положение «0», извлеките вилку сетевого
шнура из электрической розетки и дожди-
тесь полного остывания устройства.
Сожмите пластины (1) и зафиксируйте их,
нажав на фиксатор (6).
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите устройство от
сети и дайте ему полностью остыть.
Запрещается погружать корпус устрой-
ства, сетевой шнур и вилку сетевого шну-
ра в воду или любые другие жидкости.
Протирайте внешнюю поверхность кор-
пуса и рабочие пластины (1) мягкой влаж-
ной тканью.
Запрещается использовать для чистки
устройства абразивные моющие сред-
ства и растворители.
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать устройство на хра-
нение, дайте ему полностью остыть и
убедитесь в том, что корпус устройства -
чистый и сухой.
Сожмите пластины (1) и зафиксируйте их,
нажав на фиксатор (6).
Не наматывайте сетевой шнур на корпус
устройства, так как это может привести к
повреждению сетевого шнура.
Храните устройство в сухом прохладном
месте, недоступном для детей.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Выпрямитель – 1 шт.
2. Чехол для хранения – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220 В ~ 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 50 Вт
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики устройств без
предварительного уведомления.
Срок службы устройства – 5 лет
Данное изделие соответствует
всем требуемым европейским и
российским стандартам безопас-
ности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае
РУССКИй
4
HAARGLÄTTER
Beschreibung
1. Glätterplatten
2. Handgriff
3. Temperaturregler
4. EIN/AUS-Kontrolleuchte des Heizelements
5. Netzschalter «I/0»
6. Klammer
ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in
der Nähe von mit Wasser befüllten Becken (Ba-
dewanne, Wasserbecken usw.) zu benutzen.
Bei der Gerätenutzung im Badzimmer schal-
ten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom
Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den
Netzstecker des Geräts aus der Steckdose,
weil die Nähe des Wassers gefährlich ist,
wenn der Haartrockner sogar mittels Schalter
ausgeschaltet ist.
Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA
im Stromversorgungskreis des Badezimmers
aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen
Spezialisten.
VORSICHTSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen
Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch
und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf
Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß,
wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrie-
ben ist. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des
Geräts kann zu seiner Störung führen, einen
gesundheitlichen und materiellen Schaden beim
Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich vor der
Inbetriebnahme, dass die Spannung des
Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
unbeaufsichtigt.
Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten,
wo Sprays oder leicht entflammbare
Flüssigkeiten verwendet werden.
Tragen Sie den Haarlack nur nach Haarglätten
auf.
Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz immer
nach der Nutzung und vor der Reinigung ab.
Es ist nicht gestattet, das Netzkabel beim
Abschalten des Geräts vom Stromnetz zu zie-
hen. Halten Sie den Stecker.
Greifen Sie den Stecker des Netzkabels mit
den nassen Händen nicht.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen
aufzubewahren, von denen es in die mit
Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken
stürzen könnte, tauchen Sie das Gehäuse des
Geräts, das Netzkabel und den Netzstecker
nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
Bads zu nutzen.
Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, neh-
men Sie unvermeidlich den Stecker aus der
Steckdose, nur danach dürfen Sie das Gerät
aus dem Wasser herausnehmen.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet
werden, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
oder Folien nicht spielen. Erstickungsgefahr!
Kinder und behinderte Personen dürfen das
Gerät nur unter Aufsicht von verantwortlichen
Erwachsenen benutzen.
Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
ten Personen nicht genutzt werden, außer
wenn die Person, die für ihre Sicherheit ver-
antwortlich ist, ihnen entsprechende und
verständliche Anweisungen über sichere
Nutzung des Geräts und die Gefahren bei
seiner falschen Nutzung gibt.
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläf-
rig sind.
Nutzen Sie nie das Gerät fürs Styling von nas-
sen Haaren oder synthetischen Perücken.
Halten Sie das Gerät nur am Handgriff.
Berühren Sie das Gehäuse des Geräts an
den Glätterplatten nicht.
Vermeiden Sie die Berührung von heißen
Teilen des Geräts mit dem Gesicht, Hals und
anderen Körperteilen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
Betriebs auf wärmeempfindlichen, weichen
Oberflächen (Bett oder Sofa) zu legen und
es abzudecken.
Seien Sie vorsichtig! Die Glätterplatten
und das Gehäuse des Geräts an den
Glätterplatten bleiben einige Zeit nach dem
Abchalten des Geräts vom Stromnetz heiß.
Es wird empfohlen, das Netzkabel während
der Nutzung des Geräts auf die gesamte
Länge abzuwickeln.
Das Netzkabel soll nicht:
mit heißen Gegenständen in Berührung kom-
men,
über scharfe Kanten gezogen werden,
als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt
werden.
Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels peri-
odisch.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
wenn der Netzstecker oder das Netzkabel
beschädigt sind, wenn Störungen auftre-
ten und wenn das Gerät heruntergefallen ist.
Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät
entstehen.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET
BETRIEBSANLEITUNG
Anmerkung: Falls das Gerät unter niedrigen
Temperaturen transportiert oder aufbewahrt
wird, lassen Sie es vor der Nutzung bei der
Raumlufttemperatur nicht weniger als zwei
Stunden bleiben.
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung
heraus und wickeln Sie das Netzkabel kom-
plett ab.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, prü-
fen Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der
Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
Machen Sie die Glätterplatten (1) auf, pres-
sen Sie dafür diese zusammen und drücken
Sie auf die Klammer (6).
Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
Um das Gerät einzuschalten, stellen sie den
Netzschalter (5) in die Position „I“, dabei
leuchtet die Kontrolleuchte (4) rot auf.
Anmerkung: - beim ersten Einschalten des Ge-
räts kann ein Geruch entstehen, es ist normal.
Abhängig vom Haartyp stellen Sie die
Erhitzungstemperatur der Platten (von 150°С
bis 230°С) mit dem Temperaturregler (3).
Haartyp und Bestimmung Temperatur
Für dünne,
hochtemperaturempfindliche
Haare
von 150° С bis
170° С
Für normale, wellige Haare
mittlerer Dicke
von 170° С bis
190°С
Für harte, dicke, stark wellige
Haare
von 190° С bis
230°С
Anmerkung: Vergessen Sie nicht bei der Einstel-
lung der Temperatur, dass die Glätterplatten (1)
schneller aufgeheizt als abgekühlt werden.
Wenn die Temperatur der Glätterplatten (1)
das vorgewählte Niveau erreicht, leuchtet die
Kontrolleuchte (4) grün auf. Sie können zum
Haarglätten übergehen.
Haarglätten
Verteilen Sie die Haare auf Strähnen, nicht
mehr als 4-5 cm breit.
Legen Sie Haarsträhne zwischen den
Platten (1) und pressen Sie diese zusam-
men. Während des Betriebs halten Sie das
Gerät nur am Handgriff (2), berühren Sie das
Gehäuse des Haarglätters, die Kanten des
Gehäuses und die Glätterplatten (1) nicht.
Halten Sie einige Sekunden und ziehen Sie
den Haarglätter entlang der Strähne, pres-
sen Sie dabei die Platten leicht zusammen.
Wiederholen Sie die Prozedur, bis Ihre Haare
geglättet werden.
Stellen Sie den Schalter (5) in die Position
«0» nach der Beendigung des Haarglättens,
schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
Warten Sie ab, bis das Gerät komplett abge-
kühlt wird.
Pressen Sie die Platten (1) zusammen und
befestigen Sie diese, indem Sie auf die
Klammer (6) drücken.
REINIGUNG UND PFLEGE
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung
vom Stromnetz ab und lassen Sie es völlig
abkühlen.
Tauchen Sie nie das Gehäuse des Geräts, das
Netzkabel oder die Steckdose des Geräts ins
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Reinigen Sie die Außenseite und die Platten
(1) des Geräts mit einem weichen feuchten
Tuch.
Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und
Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts
zu nutzen.
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur längeren
Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie es
komplett abkühlen und vergewissern Sie
sich, dass das Gehäuse des Geräts sauber
und trocken ist.
Drücken Sie die Platten (1) zusammen und
befestigen Sie diese, indem Sie auf die
Klammer (6) drücken.
Wickeln Sie das Netzkabel auf das Gehäuse
des Geräts nicht, weil das zur Beschädigung
des Netzkabels führen kann.
Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen, tro-
ckenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
LIEFERUMFANG
1. Haarglätter – 1 St.
2. Aufbewahrungstasche – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220 V ~ 50 Hz
Maximale Leistung: 50 W
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
und technische Eigenschaften des Geräts ohne
Vorbenachrichtigung zu verändern.
Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5
Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte ver-
kauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruch-
serhebung soll man während der Laufzeit der
vorliegenden Gewährleistung den Check oder
die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in
89/336/EWG -Richtlinie des Rates
und den Vorschriften 73/23/EWG
über die Niederspannungsgeräte
vorgesehen sind.
DEUTSCH
3
Hair Straightener
Description
1. Heating plates
2. Handle
3. Temperature control knob
4. ON/OFF indicator of heating element
5. Power switch «I/0»
6. Lock
ATTENTION! Do not use the unit near
containers filled with water (such as sink,
bath etc.).
When using the unit in a bathroom,
unplug the it immediately after usage:
take the plug out of the socket, as water
closeness is dangerous even if the unit
is switched off.
For additional protection you can install a
residual current device with nominal cur-
rent of operation, not exceeding 30 mA
into the mains of the bathroom; contact
specialist for installation.
SAFETY MEASURES
Before using the unit, read these
instructions carefully. Keep these
instructions for future reference.
Use the unit for intended purposes only,
as it is stated in this manual. Mishandling
the unit can lead to its breakage and cause
harm to the user or damage to his/her
property.
Before switching the unit on make sure
that the voltage of the electric network
corresponds to unit operating voltage.
Do not leave the operating unit unattend-
ed.
Do not switch the unit on in places where
aerosols or highly inflammable liquids
are used.
Hair spray should be applied only after
hair straightening is finished.
Always unplug the unit immediately after
usage and before cleaning.
When unplugging the unit, pull the plug
but not cord.
Do not touch the power plug with wet
hands.
Do not place or keep the unit in places
where it can fall into a bath or a sink filled
with water; do not immerse the unit body,
cord or plug into water or other liquids.
Do not use the unit while bathing.
If the unit was dropped into the water,
unplug it immediately. And only then you
can take it out of water.
For children safety do not leave polyeth-
ylene bags, used as a packaging, unat-
tended.
Attention! Do not allow children to play
with polyethylene bags or film. Danger of
suffocation!
Children and disabled people can use
the unit under supervision only.
This unit is not intended for usage by
children or disabled persons unless they
are given all the necessary instructions
by a person who is responsible for their
safety on safety measures and informa-
tion about danger that can be caused by
improper usage of the unit.
Do not use the unit when you are drowsy.
Do not use the unit to straighten wet hair
or synthetic wigs.
Take the unit by handle only. Do not
touch the heating plates area.
Avoid contact of hot surfaces with your
face, neck and other parts of your body.
Do not put the operating unit on heat-
sensitive surfaces, soft surfaces (bed or
sofa) and do not cover it.
Be careful! The heating plates and unit
body in heating plates area stay hot for
some time after unplugging the unit.
It is recommended to unwind the power
cord to its full length while using the unit.
The power cord should not:
touch hot objects,
run over sharp edges,
be used for carrying the unit.
Check integrity of the power cord peri-
odically.
Never use the unit if the power cord or
the plug is damaged, the unit works
improperly or after it was dropped.
Contact the authorized service center
for all repair issues.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
USAGE ONLY
Instruction manual
Note: In case of unit transportation or
storage at low temperature it is necessary
to keep it for at least two hours at room
temperature before switching on.
Take the unit out of the packaging and
unwind the power cord completely.
Before connecting the unit to the mains,
make sure that unit operating voltage
corresponds to your home electric net-
work voltage.
Press the heating plates (1) together and
push the lock to open the heating plates.
Insert the plug into the socket.
Set the switch (5) to the «I» position to
switch the unit on; the power indicator
(4) will light up red.
Note: - when using the unit for the first
time, foreign smell can appear. It is normal.
Set the plates heating temperature (from
150 to 230°С) using the regulator (3)
according to hair type.
Hair type and
purpose
Temperature
Fine hair, sensitive
to high temperature
from 150° С to
170° С
Normal, wavy hair of
medium thickness
from 170° С to
190° С
Hard, thick, curly
hair.
from 190° С to
230° С
Note: Setting the temperature remember
that the plates (1) get hot fast but their
cooling takes a longer period of time.
Once the heating plates reach the set
temperature, the indicator (4) will light
up green. You can straighten your hair.
Hair straightening
Divide the hair into locks not wider than
4-5 cm each.
Place a hair lock between plates (1) and
press them together. During operation
hold the unit at handle area only (2), do
not touch the unit body, body edges and
heating plates (1).
Wait for several seconds and slide the
straightener throughout the hair lock
length, slightly pressing the plates.
Repeat the procedure till you finish
straightening your hair.
After finishing the procedure of hair
straightening set the switch (5) to the
position «0», unplug the unit and wait till
it cools down completely.
Press the plates (1) together and push
the lock (6) to fix them.
CLEANING AND CARE
Before cleaning unplug the unit and let it
cool down completely.
Do not immerse the body, power cord
and power plug of the unit into water or
other liquids.
Wipe the outer surface of the body and
heating plates (1) with a soft damp cloth.
Do not use abrasives and solvents to
clean the unit.
STORAGE
Let the unit cool down completely and
make sure that the unit body is clean and
dry before taking it away.
Press the plates (1) together and push
the lock (6) to fix them.
Do not wind the power cord around the
unit, to avoid cord damage.
Keep the unit away from children in a dry
cool place.
DELIVERY SET
1. Hair straightener – 1 pc.
2. Pouch – 1 pc.
3. Instruction manual – 1 pc.
TECHNICAL SPECIFICTAIONS
Power supply: 220 V ~ 50 Hz
Maximal power consumption: 50 W
The manufacturer preserves the right
to change the specifications of the unit
without a preliminary notification.
Unit operating life is 5 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can
be obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. The bill of sale
or receipt must be produced when making
any claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC and
to the Low Voltage Regulation
(73/23 EEC)
ENGLISH
2
VT-2310.indd 1 13.08.2012 11:42:19

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2310 BW?

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2310 BW. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам VitekVT-2310 BW надати вам вичерпну відповідь.

Придбати відповідні продукти:

Характеристики продукту

Технічні характеристики
Тип
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор yes
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 230
Поворотный шнур yes
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 9
yes
Іонне кондиціонування no
Температура (мін) 150
Час нагрівання 0.5
Ширина пластини 25
Глибина пластини 100
Захист від перенагріву yes
Автоматичне вимкнення no
Регульований термостат yes
Ручка з замком yes
Енергоживлення
Потужність 50
Потужність 50
Вміст упаковки
Аксесуари для догляду за волоссям Storage bag
Аксесуари для догляду за волоссям Storage bag
Колір
Колір продукту Black, White
Ергономіка
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор yes
Поворотный шнур yes
Автоматичне вимкнення no
Характеристики
Тип нагрівача PTC
Температура (макс) 230
Керамічна система нагріву yes
Теплові налаштування 9
Іонне кондиціонування no
Температура (мін) 150
Час розігріву 30
Регульований термостат yes
Технологія Теплий
Тип
yes
no
no
no
Дизайн
yes
Захист від перенагріву yes
Ручка з замком yes
Колір продукту Black, White
Вага та розміри
Ширина пластини 25
Глибина пластини 100