Vitek VT-2319 BK

Vitek VT-2319 BK інструкція користувача

(1)
 • PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL
  DESCRIEREA PRODUSULUI
  1. Plăcipentruîndreptareapărului
  2. Reglordetemperatură
  3. Întrerupător(I/0)culampădecontrol
  4. Mînercuposibilitatedeblocare
  5. Ochideprindere
  Atenţie! Nu folosiţi aparatul în apropierea re-
  zervoarelorcuapă(cadă,bazinetc.).
  - Dacăutilizaţiaparatulîncameradebaiede-
  branşaţiaparatuldelareţeadupăutilizarea
  acestuiascoţândşadealimentaredinpri-
  ză,deoareceapropiereaapeiprezintăriscuri
  chiarşiîncazulîncareaparatulesteopritde
  laîntrerupător;
  - Pentruoprotecţiesuplimentarăesteindicată
  instalareaîncircuituldealimentareacame-
  reidebaieadispozitivuluidedeconectarede
  protecţie(DDP)cucurentnominaldeacţiune
  carenudepăşeşte30mA; Pentruinstalare
  apelaţilaunspecialist;
  Atenţie:Poziţionaţiaparatulpeosuprafaţă
  plană,stabilăşitermorezistenţă.
  MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
  Înaintedeutilizareaaparatelorelectrice,îndeo-
  sebiînprezenţacopiilorestenecesarărespec-
  tarea măsurilor de siguranţă de bază, printre
  acestea:
  CITIŢI CU ATENŢIE TOATE INSTRUCŢIUNI-
  LE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE FOLOSIREA
  APARATULUI.
  Pentru a evita riscul electrocutării:
  • Folosiţiaparatulconformdestinaţieisaleşiîn
  conformitatecuprezentainstrucţiune.
  • Înaintedeaporniaparatulvericaţidacăten-
  siuneasursei dealimentare corespundecu
  ceaînscrisăpecorpulaparatului.
  • Nufolosiţiaparatulînafaraîncăperilor.
  • Niciodatănulăsaţiaparatulfărăsupraveghe-
  reîntimpulfuncţionăriiacestuia.
  • Înaintedefolosireaaparatuluiserecomandă
  sădesfăşuraţicordonuldealimentarepeîn-
  treagalungime.
  • Decuplaţiaparatuldelareţeadacănuîlfo-
  losiţisauînaintedecurăţare.Nudeconectaţi
  aparatul trăgând de conductor. Nu atingeţi
  şadealimentarecumâinileude.
  • Nufolosiţiaparatulînlocuriundesuntpulve-
  rizate aerosole sau sunt utilizate substanţe
  uşorinamabile.
  • Nufolosiţiaparatulpentrucoafareaperucilor
  sintetice.
  • Nupoziţionaţiaparatulpesuprafeţemoi(pat
  saucanapea),nuîlacoperiţiîntimpulfuncţi-
  onării.
  • Nufolosiţiaparatulînstaredesomnolenţă.
  • Nufolosiţiaparatulîntimpcefaceţibaie.
  • Nuintroduceţiaparatulînapăsaualtelichi-
  de.
  • Nu aşezaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri
  unde acesta ar putea cădea în cada sau
  chiuvetaumplutăcuapă.
  • Dacăaparatulacăzutînapă,scoateţiime-
  diatştecheruldinpriză,numaidupăaceasta
  scoateţiaparatuldinapă.
  • Nulăsaţiaparatullaîndemânacopiilor.
  • Aveţigrijăatuncicândaparatulestefolositde
  copiisaupersoanecuabilităţizicereduse.
  Acestaparat poatefolosit decopii numai
  dacăle-aufostfăcuteinstrucţiuniclareşico-
  respunzătoaredecătrepersoanaresponsa-
  bilădesecuritatealorprivindutilizareafără
  pericol a aparatului şi despre riscurile care
  potapăreaîncazdeutilizareincorectă.
  • Nu atingeţi părţile metalice ale aparatului
  înaintecaacesteasăserăcească.
  • Evitaţicontactulpărţilorerbinţicufaţa,gâtul
  şialtepărţialecorpului.
  • Fiţiprudenţi!Suprafaţadelucrurămâneer-
  binteîncăuntimpoarecaredupădecuplarea
  aparatuluidelareţea.
  • Nuaşezaţiaparatulpesuprafeţesensibilela
  căldurăpânăacestanusevarăci.
  • Feriţi cordonul de alimentare de suprafeţe
  erbinţi.
  • Vericaţi periodic integritatea cordonului de
  alimentare.
  • Nu folosiţi aparatul dacă este deteriorată
  şadealimentaresaucordonul,dacăfunc-
  ţioneazăneregulat,saudacăacestaacăzut
  înapă.Pentrureparaţiiapelaţilaunservice
  autorizat.
  • Înainte de a conserva aparatul, permiteţi
  acestuiasăserăceascăşinuînfăşuraţicor-
  donuldealimentareînjurulacestuia.
  • Păstraţiaparatulîntr-unlocuscat,răcoros,
  inaccesibilpentrucopii.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC.
  Înainte de prima utilizare
  - Scoateţiaparatuldinambalaj.
  - Înaintedeprimapornireasiguraţi-văcăten-
  siuneadelucruaaparatuluicorespundecu
  tensiuneareţeleielectrice.
  Remarcă:Laprimautilizareesteposibilăapa-
  riţiaunuimirosemanatdeelementuldeîncălzi-
  re,esteunlucrunormal.
  Îndreptarea părului
  • Pentruaobţineunrezultatoptimatuncicând
  îndreptaţipărul,acestatrebuiesăeuscatşi
  curat.
  • Desfaceţiaparatul,pentruaceastastrângeţi
  uşorplăcileşiapăsaţibutonulxatorului(4).
  • Introduceţi şa de alimentare în priză, cu
  ajutorul reglorului de temperatură (2) setaţi
  temperaturadeîncălzireaplăcilor(150-170-
  190-210-230˚С), xaţi întrerupătorul (3) în
  poziţia«I/pornit»,lampadecontrolvaîncepe
  săclipească.
  Tehnologia Titanium Ultra Glide
  Asigură o acoperire mai netedă de 45 de
  ori a plăcilor de încălzire în comparaţie cu o
  ceramicăobişnuită(conformtestelorinternede
  laborator),ceea cecontribuie lao glisaremai
  bunăaplăcilorîntimpulîndreptăriipărului.
  Tabel raport temperatură/grosime şi tipul
  părului
  Temperatura Grosimea/tipul
  150°С-160°С Subţire
  170°С-190°С Normal
  200°С-220°С Aspru
  230°С Foarteaspru
  Remarcă: Datele din tabel sunt orientative.
  Experimentaţişiselectaţitemperaturacarese
  potriveştetipuluiDumneavoastrădepăr.
  Remarcă: Nupoziţionaţiaparatulpesupra-
  feţemoi(pepat,canapeaetc.),nuîlacope-
  riţi.
  • La atingerea temperaturii setate lampa de
  controlvaardecontinuu.
  • Dacădoriţisămicşoraţitemperaturavatre-
  bui să aşteptaţi mai mult, deoarece plăcile
  trebuiesăserăcească(deoarecepentru-
  cireenevoiedemaimulttimpdecâtpentru
  încălzire).
  • Înaintedeaîndreptapărulpieptănaţi-lbine
  şiîmpărţiţipărulînşuviţecuolăţimedecirca
  5cm.
  • Aşezaţişuviţaîntreplăci(1)şistrângeţi-le.
  Numutaţiaparatulde-alungulpăruluicâteva
  secunde, permiteţi părului să se încălzeas-
  că.
  Dupăcarecumişcărilinemutaţiplacade-a
  lungulşuviţeidepăr.
  Începeţiîndreptareaurmătoareişuviţe.
  • Evitaţicontactulsuprafeţelorerbinţialeapa-
  ratuluicufaţa,gâtulşialtepărţialecorpului.
  • Dupăfolosireaaparatuluixaţiîntrerupătorul
  (3) în poziţia “0/oprit”, lampa de control se
  va stinge, după care scoateţi ştecherul din
  priză.Permiteţiaparatuluisăserăcească.
  Fiţi prudenţi! Suprafaţa de lucru rămâne
  erbinte un timp oarecare după deconec-
  tarea aparatului de la reţea.
  Remarcă: Întotdeauna opriţi aparatul şi de-
  branşaţi-lde lareţeadacă acestanueste fo-
  losit.Nulăsaţiaparatulcuplatlareţeafărăsu-
  praveghere.
  Curăţare şi întreţinere
  • Înaintede curăţaredeconectaţiaparatul de
  lareţeaşi permiteţi acestuia să serăceas-
  că.
  • Nuintroduceţiaparatulînapăsaualtelichi-
  de.
  • Ştergeţicorpulaparatuluicuocârpămoale
  umedă.
  • Nufolosiţipentrucurăţareaaparatuluiagenţi
  decurăţareabrazivisaudizolvanţi.
  PĂSTRARE
  • Scoateţi şa de alimentare din priză dacă
  aparatulnuestefolosit.
  • Înainte de a depozita aparatul permiteţi
  acestuiasăserăcească.
  • Strângeţiplăcileşixaţi-leapăsândpexa-
  tor(4).
  • Nuînfăşuraţicordonuldealimentarepecor-
  pulaparatului,deoareceacestasepoatede-
  teriora.
  • Pentru o depozitare mai comodă aparatul
  esteprevăzutcuunochideprindere(5),pe
  care acesta poate  păstrat cu condiţia că
  aparatulvaferitdeapă.
  • Păstraţi aparatul într-un loc răcoros, uscat,
  inaccesibilpentrucopii.
  Set de livrare
  Placădeîndreptatpărul-1buc.
  Instrucţiune–1buc.
  Caracteristici tehnice
  Tensiuneadealimentare:
  220-240V~50/60Hz
  Puteredeconsum:50W
  Producătorul îi rezervează dreptul de a schim-
  ba caracteristicile aparatelor fără anunţare pre-
  alabilă.
  Termenul a produsului - 5 ani.
  Garanţie
  Înlegăturăcuoferireagaranţieipentruprodu-
  sul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul
  regionalsaulacompania,undeafostprocurat
  produsuldat.Serviciuldegaranţieserealizea-
  zăcucondiţiaprezentăriibonuluideplatăsau
  aoricăruialtdocumentnanciar,careconrmă
  cumpărareaprodusuluidat.
  Acest produs corespunde cerinţelor
  EMC, întocmite în conformitate cu
  Directiva 89/336/EEC i Directiva cu
  privire la electrosecuritate/joasă ten-
  siune (73/23 EEC).
  romÂnĂ
  6
  ШАШ ЖАЗҒЫШ
  Суреттемесі
  1. Шашжазуғаарналғанпластиналар
  2. Қосукөрсеткіші
  3. Жұмысрежимдерінауыстырып-қосқыш
  (I/0)
  4. Бөгеттелумүмкіндігібарсап
  5. Ілугеарналғанілмек
  Назар аударыңыз! Бұлприборды суыбар
  ыдыстардыңжанында(ваннада,бассейнде
  жәнет.б.)пайдалануғаболмайды.
  - Прибордыжуынатынбөлмедепайдаланған
  кездеприбордықолданыпболғаннанкейін
  оныэлектржелісіненажыратыпқоюкерек,
  атапайтқандажелішнурыныңашасын
  розеткадансуырукерек,себебіқұрылғы
  сөндргіштенөшіруліболғанкездіңөзінде
  жақынтұрғансудыңөзіқауіптөндіреді;
  - Қосымшақорғауүшінноминалдыіске
  қосылутоғы30мА-денаспайтынсақтық
  ажыратуқұрылғысын(САҚ)жуынатын
  бөлмедегіқуатқорегініңтізбегінеорнату
  керек;орнатукезіндемаманғажолығу
  керек;
  Назара аударыңыз:прибордытегіс,
  тұрақты,термотөзімдібеткеорналастыру.
  МАҢЫЗДЫ САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ
  Электроприборды,әсіресебалаларболған
  кезде,пайдаланукезінденегізгісақтану
  шараларынсақтаукерек,оларғакіретіндері:
  ПРИБОРДЫ ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН БАРЛЫҚ
  НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.
  Электр тоғының соғу қаупін болдырмас
  үшін:
  • Құрылғынынұсқаулықтасуреттелгендейтек
  тікелеймақсатыбойыншағанақолданыңыз.
  • Қосардыңалдындаэлектржелісініңкернеуі,
  құрылғыныңжұмыстықкернеуінесәйкес
  келетіндігінекөзжеткізіңіз.
  • Құрылғыныбөлмедентысжерде
  қолданбаңыз.
  • Жұмысістептұрғанқұралдыешқашан
  қараусызқалдырмаңыз.
  • Прибордыпайдаланғанкездежелішнурын
  оныңбүкілұзындығынасозукерек.
  • Прибордыпайдаланыпболғаннанкейін
  жәнетазаларалдындаүнеміжеліден
  ажыратыпотырыңыз.Желісымын
  розеткадансуыраотырып,сымнан
  тартпаңыз.Желісымыныңашасынсу
  қолыңызбенұстамаңыз.
  • Прибордыаэрозольдершашырайтын
  жерденеболмасатезтұтанатын
  сұйықтықтарыпайдаланылатынжерде
  қоспаңыз.
  • Құрылғынысинтетикалықпариктердісәндеу
  үшінпайдаланбаңыз.
  • Құрылғыныжұмсақбеттіжерге(төсек
  немеседиван)қоймаңыз,жұмысістеп
  тұрғанкездеоныңбетінжаппаңыз.
  • Ұйқыңызтолықашылмағанжағдайда,
  құрылғыныпайдаланбаңыз.
  • Прибордываннадажуыныпжатқанкезде
  пайдаланбаңыз.
  • Құрылғынысуғанемесебасқада
  сұйықтыққабатырмаңыз.
  • Құрылғынысуғатолғанваннағанемесе
  раковинағатүсіпкетуқаупібаржерге
  қоймаңызжәнеолжердесақтамаңыз.
  • Құрылғысуғақұлапкеткенжағдайда,дереу
  желіашасынрозеткадансурыңыз,тек
  осыданкейінғанаприбордысуданалып
  шығуғаболады.
  • Балаларғаприборменойыншықретінде
  ойнауынарұқсатбермеңіз.
  • Құрылғыныбалаларнемесемүмкіншілігі
  шектеуліжандарпайдаланғанкездеөте
  мұқиятболыңыз.Құрылғыныбалалардың
  пайдалануына,теколарғаприбордықауіпсіз
  пайдаланужөніндетиістіжәнетүсінікті
  нұсқаулықберілгенжағдайдажәнеоларға
  прибордыдұрыспайдаланбағанкезде
  төнуімүмкінқауіптертуралытүсіндірілген
  жағдайдағанаберугеболады.
  • Прибордыңметаллбөліктерінұстамас
  бұрын,онысуытыпалыңыз.
  • Құрылғыныңыстықбеттерібетке,мойынға
  жәнебасқададенемүшелерінетиюін
  болдырмаңыз.
  • Абайболыңыз!Прибордыжеліден
  ажыратқаннанкейіноныңжұмысбетібіраз
  уақытқадейіныстықкүйдеболады.
  • Прибордыжылығасезімталбетке
  қоймаңыз,онысуытукерек.
  • Желішнурыныстықбеттерденалшақ
  ұстаңыз.
  • Уақытөтекележелішнурыныңбүтіндігін
  тексерңіз.
  • Құрылғыныңжеліашасынемесешнуры
  бүлінген,егероләреңжұмысістептұрса,
  жәнесуғатүсіпкеткенжағдайдаоны
  пайдалануғатыйымсалынады.Барлық
  жөндеусұрақтарыбойыншарұқсатыбар
  сервисорталығынажүгініңіз.
  • Прибордыалыптастамасбұрын,оны
  суытыпалыңызжәнеешқашаноғансымды
  орамаңыз.
  • Құрылғынықұрғақ,балалардыңқолдары
  жетпейтінжердесақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА
  АРНАЛҒАН.
  Пайдаланар алдында
  - Құрылғынықораптаншығарыңыз.
  - Біріншіретқосаралдында,прибордың
  жұмыскернеуіэлектржелісініңкернеуіне
  сәйкескелетінінтексеріпалыңыз.
  Ескертпе: Алғашқы пайдаланған кезде
  қыздыру элементінің иісі пайда болуы мүмкін,
  бұл қалыпты.
  Шашты жазу
  • Шаштыжазудыңеңжақсынәтижесіналу
  үшін,олқұрғақжәнетазаболуыкерек.
  • Құрылғыныжазыңыз,бұлүшінсәлғана
  шашжазғыштыңпластиналарынқысыңыз
  да,бекіткіштіңтетігін(4)басыңыз.
  • Желішнурыныңашасынрозеткаға
  сұғыңыз,реттегішпен(2)пластиналардың
  қажетті-ызутемпературасын(150-170-
  190-210-230˚С,сөндіргішті(3)«І/қосу»
  күйінеорнатыңыз,осыкездекөрсеткіш
  жыпылықтайбастайды.
  Titanium Ultra Glide технологиясы
  Қарапайым қышқа қарағанда, қыздыратын
  тілімшелердің 45 есе анағұрлым жылтыр
  қабатын қамтамасыз етеді (ішкі зертханалық
  тестілерге сәйкес), бұл шашты түзеткенде
  тілімшелердің неғұрлым жақсы сырғуына
  көмектеседі.
  Температураның шаш қаплыңғыдығына
  /түріне тәуелділік кестесі
  Температура Қалыңдығы/түрі
  150°С-160°С Жіңішке
  170°С-190°С Қалыпты
  200°С-220°С Қайратты
  230°С Өтеқайратты
  Ескерту:Бұлкестедеберілгенмәліметтер
  бағыттаушыболыпғанатабылады.
  Тәжірибелеп,өзіңіздіңшашыңызғаылайықты
  температуранытаңдапалыңыз.
  Ескертпе: Құрылғыныжұмсақбеттіжерге
  (төсекнемеседиванжәнет.б.)қоймаңыз,
  оныңбетінжаппаңыз.
  Орнатылғантемпературағажеткенкезде
  жұмыкөрсеткішіүнеміжаныптұратын
  болады.
  Температуранытөмендеткенкезде
  пластиналардыңсууыүшінсізгебіраз
  көбірекуақытқажет(өйткеніпластиналар
  қызуғақарағандаұзақсуиды)болады,
  • Шаштыжазбасбұрынолардыәбдентарап,
  қалыңдығы5смболатынбұрымдарға
  бөліңіз.
  • Шашбұрымынпластиналардың(1)арасына
  салып,олардықысыңыз.
  Прибордыбұрымбойыменбірнешесекунд
  бойыжылжытпаңыз,шашыңызқызсын
  Осыданкейінжайменжазғыштышаш
  бұрымыныңбойыменұшынадейін
  апарыңыз.
  Оданкейінкелесібұрымдыжазуғакөшіңіз.
  • Құрылғыныңыстықбеттерібетке,мойынға
  жәнебасқададенемүшелерінетиюін
  болдырмаңыз.
  • Құрылғыныпайдаланғаннанкейін
  ауыстырып-қосқышты(3)«0/сөн»күйіне
  орнатыңыз,жұмыскөрсеткішісөнеді,
  осыданкейінжеліашасынрозеткадан
  сурыңыз.Құрылғысуысын.
  • Абай болыңыз! Приборды желіден
  ажыратқаннан кейін оның жұмыс
  беті біраз уақытқа дейін ыстық күйде
  болады.
  Ескертпе: Құрылғы пайдаланылмайтын
  жағдайда үнемі сөндіріп, электр желісінен
  ажыратып отыру керек. Желіге қосулы
  құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
  Тазалау және күтім
  • Тазаларалдындақұрылғыныжеліден
  ажыратып,онытолықсуытыңыз.
  • Құрылғынысуғанемесебасқада
  сұйықтыққабатыруғатыйымсалынады.
  • Құрылғыныңкорпусынжұмсақылғал
  матаменсүртіңіз.
  • Құрылғынытазартуүшінқажайтынжуғыш
  заттарменеріткіштердіпайдалануғатыйым
  салынады.
  САҚТАУ
  • Егерқұрылғыпайдаланылмаса,желі
  ашасынүнемірозеткадансуырыңыз.
  • Құрылғынысақтауғажинамасбұрын,оны
  толықсуытыңыз.
  • Пластиналардықысып,бекіткіш(4)арқылы
  оныбекітіңіз.
  • Желішнурынқұрылғыныңкорпусына
  орамаңыз,бұлоныңбүлінуінеәкепсоғуы
  мүмкін.
  • Пайдалануғақолайлыболуыүшініліпқоюға
  арналғанілмегі(5)қарастырылған,бұны
  құрылғығасутимейтінжағдайдақолдануға
  болады.
  • Прибордысалқын,құрғақ,балалардың
  қолдарыжетпейтінжердесақтаңыз.
  Жеткізу жинағы
  Шашжазғыш–1шт.
  Нұсқаулық–1шт.
  Техникалық сипаттары
  Қуатқорегініңкернеуі:220-240В~50/60Гц
  Қажетететінқуаты:50Вт
  Өндiрушi прибордың характеристикаларын
  өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң
  құқын сақтайды
  Құралдың қызмет ету мерзімі - 5 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялықжағдайдағықаралыпжатқан
  бөлшектердилердентексатыпалынған
  адамғағанаберiледi.Осыгарантиялық
  мiндеттiлiгiндегiшағымдалғанжағдайда
  төлегенчекнемесеквитанциясынкөрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сәйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ВЫПРЯМИТЕЛЬ
  ОПИСАНИЕ
  1. Пластины для выпрямления волос
  2. Регулятор температуры
  3. Выключатель (I/0) c индикатором работы
  4. Блокировка ручки
  5. Петелька для подвешивания
  Внимание! Не использовать этот прибор
  вблизи емкостей, содержащих воду (ванна,
  бассейн и т.д.).
  - При использовании прибора в ванной
  комнате следует отключать прибор от сети
  после его эксплуатации, а именно отсо-
  единив вилку сетевого шнура от розетки,
  так как близость воды представляет опас-
  ность, даже когда устройство выключено
  выключателем;
  - Для дополнительной защиты целесооб-
  разно установить устройство защитного
  отключения (УЗО) с номинальным током
  срабатывания, не превышающим 30 мА,
  в цепь питания ванной комнаты; при уста-
  новке следует обратиться к специалисту;
  Внимание: Ставьте прибор на ровную, ус-
  тойчивую и термостойкую поверхность.
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  При использовании электроприборов, осо-
  бенно в присутствии детей, необходимо сле-
  довать основным мерам предосторожности,
  включая следующие:
  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНС-
  ТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
  ПРИБОРА.
  Во избежание риска поражения электри-
  ческим током:
  Используйте устройство только по его
  прямому назначению, как описано в инс-
  трукции.
  Перед включением убедитесь, что напря-
  жение электрической сети соответствует
  рабочему напряжению устройства.
  Не используйте устройство вне помеще-
  ний.
  Никогда не оставляйте работающий при-
  бор без присмотра.
  При эксплуатации прибора рекомендуется
  размотать сетевой шнур на всю его длину.
  Всегда отключайте прибор от сети после
  использования и перед чисткой. Вынимая
  сетевой провод из розетки, не тяните за
  него. Не беритесь за вилку сетевого про-
  вода мокрыми руками.
  Не включайте прибор в местах, где распы-
  ляются аэрозоли либо используются лег-
  ковоспламеняющиеся жидкости.
  Не пользуйтесь устройством для укладки
  синтетических париков.
  Не размещайте устройство на мягкой по-
  верхности (на кровати или диване), не на-
  крывайте его во время работы.
  Не используйте устройство, если вы нахо-
  дитесь в сонном состоянии.
  Не используйте прибор во время принятия
  ванны.
  Не погружайте устройство в воду или иную
  жидкость.
  Не кладите и не храните устройство в мес-
  тах, где оно может упасть в ванну или рако-
  вину, наполненную водой.
  Если устройство упало в воду, немедлен-
  но выньте сетевую вилку из розетки, толь-
  ко после этого можно достать прибор из
  воды.
  Не разрешайте детям использовать при-
  бор в качестве игрушки.
  Будьте особенно внимательными, когда
  устройством пользуются дети или люди с
  ограниченными возможностями. Исполь-
  зование устройства разрешается детям
  только в том случае, если лицом, отвеча-
  ющим за их безопасность, им даны соот-
  ветствующие и понятные им инструкции о
  безопасном пользовании прибором и тех
  опасностях, которые могут возникать при
  его неправильном пользовании.
  Прежде чем касаться металлических час-
  тей прибора дайте им остыть.
  Избегайте соприкосновения горячих по-
  верхностей устройства с лицом, шеей и
  другими частями тела.
  Будьте осторожными! Рабочая поверх-
  ность остается горячей некоторое время
  после отключения прибора от сети.
  Не кладите прибор на чувствительные к
  теплу поверхности, пока он не остыл.
  Держите сетевой шнур вдали от горячих
  поверхностей.
  Периодически проверяйте целостность
  сетевого шнура.
  Запрещается использовать устройс-
  тво при повреждении сетевой вилки или
  шнура, если оно работает с перебоями, а
  также после его падения в воду. По всем
  вопросам ремонта обращайтесь в автори-
  зованный сервисный центр.
  Прежде чем убрать прибор, обязательно
  дайте ему остыть и никогда не обматывай-
  те вокруг него провод.
  Храните устройство в сухом, прохладном
  месте, недоступном для детей.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
  ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
  Перед использованием
  - Извлеките устройство из упаковки.
  - Перед первым включением убедитесь, что
  рабочее напряжение прибора соответс-
  твует напряжению электросети.
  Примечание: При первом использовании
  возможно появление запаха от нагреватель-
  ного элемента, это допустимо.
  Выпрямление волос
  Чтобы получить наилучший результат рас-
  прямления волос, они должны быть чисты-
  ми и сухими.
  Раскройте устройство, для этого слегка
  сожмите пластины выпрямителя и нажми-
  те на кнопку фиксатора (4).
  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку,
  регулятором (2) установите необходимую
  температуру нагрева пластин (150-170-
  190-210-230°С), установите выключатель
  (3) в положение «I/вкл.», при этом индика-
  тор работы начнет мигать.
  Технология Titanium Ultra Glide
  Обеспечивает в 45 раз более гладкое покры-
  тие нагревательных пластин по сравнению
  с обычной керамикой (согласно внутренним
  лабораторным тестам), что способствует на-
  илучшему скольжению пластин при выпрям-
  лении волос.
  Таблица зависимости температуры от
  толщины/типа волос
  Температура Толщина/тип
  150 °С - 160 °С Тонкие
  170 °С - 190 °С Нормальные
  200 °С - 220 °С Жесткие
  230 °С Очень жесткие
  Примечание: Данные в таблице являются
  ориентировочными. Поэкспериментируйте и
  выберите температуру, подходящую для Ва-
  шего типа волос.
  Примечание: Не размещайте устройство
  на мягкой поверхности (на кровати, диван
  и т. п.), не накрывайте его.
  При достижении установленной темпера-
  туры индикатор работы будет постоянно
  гореть.
  При уменьшении температуры Вам при-
  дется подождать чуть дольше, поскольку
  пластины должны остыть (поскольку осты-
  вают пластины дольше, чем нагреваются).
  Перед выпрямлением волос тщательно
  расчешите волосы и разделите их на пря-
  ди шириной около 5 см.
  Поместите прядь волос между пластинами
  (1) и сожмите их.
  Не перемещайте прибор вдоль пряди в те-
  чение нескольких секунд, дайте волосам
  нагреться.
  Затем плавным движением перемещайте
  выпрямитель, вдоль пряди до конца во-
  лос.
  После этого приступайте к выпрямлению
  следующей пряди.
  Избегайте соприкосновения горячих по-
  верхностей устройства с лицом, шеей и
  другими частями тела.
  После использования устройства устано-
  вите переключатель (3) в положение «0/
  выкл», индикатор работы погаснет, пос-
  ле чего выньте сетевую вилку из розетки.
  Дайте устройству остыть.
  Будьте осторожными! Рабочая поверх-
  ность остается горячей некоторое вре-
  мя после отключения прибора от сети.
  Примечание: Всегда выключайте устройс-
  тво и отключайте его от электрической сети,
  если оно не используется. Никогда не остав-
  ляйте включенное в сеть устройство без при-
  смотра.
  Чистка и уход
  Перед чисткой отключите устройство от
  сети и дайте ему полностью остыть.
  Запрещается погружать устройство в воду
  или другие жидкости.
  Протирайте корпус устройства мягкой,
  влажной тканью.
  Запрещается использовать для чистки ус-
  тройства абразивные моющие средства и
  растворители.
  ХРАНЕНИЕ
  Если устройство не используется, всегда
  вынимайте сетевую вилку из розетки.
  Перед тем как убрать устройство на хране-
  ние, дайте ему полностью остыть.
  Сожмите пластины и зафиксируйте их, на-
  жав на фиксатор (4).
  Не наматывайте сетевой шнур на корпус
  устройства, так как это может привести к
  его повреждению.
  Для удобства хранения предусмотрена пе-
  телька для подвешивания (5), на которой
  можно хранить прибор при условии, что
  в этом положении на устройство не будет
  попадать вода.
  Храните прибор в прохладном, сухом мес-
  те, недоступном для детей.
  Комплект поставки
  Выпрямитель – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц
  Потребляемая мощность: 50 Вт
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики приборов без
  предварительного уведомления
  Срок службы прибора - 5 лет
  Данное изделие соответствует
  всем требуемым европейским и
  российским стандартам безопас-
  ности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  РУССКИЙ
  4
  HAARGLÄTTER
  BESCHREIBUNG
  1. Glätterplatten
  2. Temperaturregler
  3. Netzschalter (I/0) mit der Betriebsanzeige
  4. Handgriff mit Verriegelungsfunktions
  5. Aufhängeöse
  Achtung! Es ist nicht gestattet, dieses Gerät in
  der Nähe von Badewanne, Wasserbecken und
  anderen mit Wasser befüllten Becken zu nutzen.
  Während des Betriebs des Geräts im Badzim-
  mer, schalten Sie das Gerät nach der Nutzung
  vom Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den
  Netzstecker des Geräts aus der Steckdose,
  weil es in der Nähe von Wasser sogar dann ge-
  fährlich ist, wenn es mittels Schalters ausge-
  schaltet ist.
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig,
  den FISchalter mit Nennstrom bis 30 mA im
  Stromversorgungskreis des Badezimmers auf-
  zustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spe-
  zialisten.
  Achtung: Stellen Sie das Gerät auf eine gerade
  stabile und hitzebeständige Oberfläche auf.
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind
  wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten,
  unter anderem:
  VOR DER NUTZUNG DES HAARTROCKNERS LE-
  SEN SIE AUFMERKSAM DIESE BEDIENUNGSAN-
  LEITUNG.
  Um das Risiko der Stromschläge zu vermei-
  den:
  Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsge-
  mäß, wie es in dieser Bedienungsanleitung
  beschrieben ist.
  Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetrieb-
  nahme, dass die Spannung des Geräts mit der
  Netzspannung übereinstimmt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb der
  Räumlichkeiten zu benutzen.
  Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
  Es wird empfohlen, das Netzkabel während der
  Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge
  abzuwickeln.
  Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch
  und vor der Reinigung vom Stromnetz immer
  ab. Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netz-
  kabel zu ziehen, wenn Sie das Netzkabel aus
  der Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie nie den
  Netzstecker mit nassen Händen aus der Steck-
  dose.
  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo
  Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten
  verwendet werden.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät fürs Styling von
  synthetischen Perücken zu nutzen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät auf weiche
  Oberflächen (Bett oder Sofa) zu legen und es
  abzudecken.
  Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig
  sind.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des
  Badens zu nutzen.
  Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder an-
  dere Flüssigkeiten.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen
  aufzubewahren, von denen er in die mit Was-
  ser gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen
  könnte.
  Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, zie-
  hen Sie sofort den Netzstecker aus der Steck-
  dose, bevor das Gerät aus dem Wasser geholt
  wird.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät als Kinder-
  spielzeug zu nutzen.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
  Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinder-
  te Personen das Gerät nutzen. Die Benutzung
  des Geräts ohne Aufsicht darf Kindern nur
  dann erlaubt werden, wenn eine angemessene
  Anweisung von der verantwortlichen Person
  gegeben wurde, die das Kind in die Lage ver-
  setzt, die Gefahren einer falschen Bedienung
  zu verstehen, und das Gerät in sicherer Weise
  zu nutzen.
  Bevor Sie Metallteile des Geräts berühren, las-
  sen Sie diese abkühlen.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen
  des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen
  Körperteilen.
  Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfläche bleibt
  einige Zeit nach dem Ausschalten des Geräts
  heiß.
  Legen Sie nie das Gerät auf wärmeempfindliche
  Oberflächen, bis das Gerät abgekühlt wird.
  Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflä-
  chen fern.
  Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel des
  Geräts.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
  wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
  beschädigt ist, wenn Störungen auftreten und
  wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte wenden
  Sie sich an ein autorisiertes Kundenservice-
  dienst, falls Probleme mit dem Gerät auftre-
  ten.
  Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es
  abkühlen, wickeln Sie nie das Kabel um das
  Gerät.
  Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen
  und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET.
  Vor der ersten Inbetriebnahme
  Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung
  heraus.
  Vor dem ersten Einschalten des Geräts verge-
  wissern Sie sich, ob die Netzspannung mit der
  Spannung Ihres Geräts übereinstimmt.
  Anmerkung: Beim ersten Einschalten des Geräts
  kann ein Geruch von Heizelement entstehen, es
  ist normal.
  Haarglätten
  Um den besseren Effekt des Haarglättens zu
  erzielen, sollen diese sauber und trocken sein.
  Machen Sie das Gerät auf, drücken Sie die
  Platten leicht zusammen und drücken Sie auf
  die Taste des Plattenverschlusses (4).
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die
  Steckdose, stellen Sie mit dem Temperatur-
  regler (2) die notwendige Aufheiztemperatur
  für Platten (150170190210230˚C), stellen
  Sie den Netzschalter (3) in die Position „I/EIN“,
  dabei leuchtet die Betriebsanzeige auf.
  Technologie Titanium Ultra Glide
  Gewährleistet gegenüber gewöhnlicher Keramik
  45mal glättere Beschichtung der Aufheizplatten
  (gemäß internen Labortests), was das optimale
  Gleiten der Platten beim Haarglätten ermöglicht.
  Tabelle der Abhängigkeit der Temperatur von
  der Dichte/dem Typ der Haare
  Temperatur Dichte/Typ der Haare
  150°C - 160°C dünn
  170°C  190°C normal
  200°C - 220°C hart
  230°C sehr hart
  Anmerkung: Alle Angaben in der Tabelle sind
  Orientierungsangaben. Experimentieren Sie
  und wählen Sie die Temperatur, die zu Ihrem
  Haartyp am besten passt.
  Anmerkung: Es ist nicht gestattet, das Gerät
  auf weiche Oberflächen (Bett, Sofa usw.) zu
  legen und es abzudecken.
  Beim Erreichen der eingestellten Temperatur
  beginnt die Betriebsanzeige ständig zu blin-
  ken.
  Bei der Senkung der Temperatur müssen Sie
  einige Zeit warten, bis die Platten des Geräts
  abgekühlt werden (weil diese schneller aufge-
  heizt als abgekühlt werden.)
  Vor der Haarglätten kämmen Sie Ihre Haare gut
  durch und trennen Sie diese in ca. 5 cm breite
  Strähnen.
  Legen Sie Haarsträhne zwischen den Platten
  (1) und drücken Sie diese zusammen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät der Haarsträh-
  ne entlang im Laufe von einigen Sekunden zu
  bewegen, lassen sie Ihre Haare aufwärmen.
  Bewegen Sie danach das Glätteisen der Haar-
  strähne entlang bis zu den Spitzen.
  Lassen Sie danach die nächste Haarsträhne
  glätten.
  Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen
  des Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen
  Körperteilen.
  Nach der Nutzung des Geräts stellen Sie den
  Schalter (3) in die Position „0/AUS“, dabei er-
  löscht der Betriebsindikator, danach ziehen
  Sie den Netzstecker aus der Steckdose her-
  aus. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
  Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfläche
  bleibt einige Zeit nach dem Ausschalten
  des Geräts heiß.
  Anmerkung: Schalten Sie das Gerät immer vom
  Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit nicht nut-
  zen. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
  Reinigung und Pflege
  Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom
  Stromnetz ab, und lassen Sie es komplett ab-
  kühlen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser
  oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
  Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit
  einem feuchten Tuch ab.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv und Lösungs-
  mittel für die Reinigung des Geräts zu nutzen.
  AUFBEWAHRUNG
  Schalten Sie das Gerät immer vom Stromnetz
  ab, wenn Sie es nicht benutzen.
  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewah-
  rung wegpacken, lassen Sie es komplett ab-
  kühlen.
  Drücken Sie die Platten zusammen und fixie-
  ren Sie diese, indem Sie auf den Verschluss (4)
  drücken.
  Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät,
  da es zu seiner Beschädigung führen kann.
  Zwecks der bequemen Aufbewahrung wurde
  am Gerät eine Aufhängeöse (5) vorgesehen,
  worauf man das Gerät bei der Notwendigkeit
  so aufhängen kann, dass kein Wasser in dieser
  Position ins Gerät eindringt.
  Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder
  unzugänglichem Ort auf.
  Lieferumfang
  Glätteisen – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
  Leistungsaufnahme: 50 W
  Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen
  europäischen und russischen Vorsichts und hy-
  gienischen Vorschriften.
  Betriebslebensdauer des Geräts – 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
  zulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromagne-
  tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
  EWG -Richtlinie des Rates und den
  Vorschriften 73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  3
  HAIR STRAIGHTENER
  DESCRIPTION
  1. Straightening plates
  2. Temperature control
  3. Switch (I/0) with power indicator
  4. Lockable handle
  5. Hanging loop
  Attention! Do not use the unit near objects
  filled with water (a bath, a swimming pool
  etc.).
  • When using the unit in a bathroom, dis-
  connect it immediately after use by pull-
  ing the plug out of the socket, as when
  water is near it is dangerous even if the
  switch is off;
  • For additional protection you can install a
  residual current device with nominal cur-
  rent of operation, not exceeding 30 mA
  into the mains of the bathroom, when in-
  stalling, contact a specialist;
  Attention: Place the unit on the flat stable
  heat-resistant surface.
  IMPORTANT SAFEGUARD
  When using electrical appliances, especially
  when children are present, basic safety pre-
  cautions should always be followed.
  READ ALL THE INSTRUCTIONS CARE-
  FULLY BEFORE USING THE UNIT.
  In order to avoid risk of electric shock:
  • Use the unit only for its intended purpos-
  es, as described in this manual.
  • Before using the unit, make sure that the
  electricity supply corresponds to the volt-
  age of current specified on the housing.
  • Never use the unit outdoors.
  • Never leave the operating unit unattend-
  ed.
  • When using the unit, unwind the power
  cord at full length.
  • Always unplug the unit immediately after
  using and before cleaning. To unplug the
  unit always take its plug, do not pull the
  power cord. Do not touch the power plug
  with wet hands.
  • Do not use the unit in the rooms where
  aerosols or inflammable substances are
  used.
  • Do not use the unit to style synthetic
  wigs.
  • Do not place the unit on a soft surface (a
  bed or a sofa); do not cover the unit dur-
  ing its operation.
  • Do not use the unit when you are drowsy.
  • Do not use the unit while taking a bath.
  • Never immerse the unit into water or oth-
  er liquids.
  • Do not place the unit on the surfaces from
  which it can fall into a bath or a sink filled
  with water.
  • If the unit falls into water, unplug it imme-
  diately. Only after doing it you can take it
  out of water.
  • Do not allow children to use the unit as a
  toy.
  • Close supervision is necessary when the
  unit is used by children or disabled per-
  sons. This unit is not intended for use by
  children or disabled persons unless they
  are given all necessary instructions on
  safety measures and information about
  danger which can be caused by improper
  use of the unit.
  • Before touching the metal parts of the
  unit, let them cool down.
  • Avoid contact of heated surfaces with
  your face, neck and other parts of your
  body.
  • Be careful! The operating surface re-
  mains hot for some time after unplugging
  the unit.
  • Do not place the unit on heat-sensitive
  surfaces until it cools down.
  • Keep the power cord away from heated
  surfaces.
  • Regularly check the power cord integrity.
  • Do not use the unit if the plug or the power
  cord is damaged, if the unit malfunctions
  or if the unit fell into water. In this case
  contact the authorized service center.
  • Let the unit cool down completely before
  taking the unit away for keeping and nev-
  er wind the power cord over the unit.
  • Keep the unit in a dry cool place out of
  reach of children.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSE-
  HOLD USE ONLY.
  Before operation
  - Unpack the unit.
  - Before using the unit for the first time,
  make sure that the electricity supply cor-
  responds to the voltage of current speci-
  fied on the housing.
  Note: while using the unit for the first time,
  some odor from the heating element can
  appear, it is allowable.
  Straightening hair
  • To get the best results of hair straighten-
  ing, your hair should be clean and dry.
  • Open the unit, to do it, slightly press the
  plates together and press the lock button
  (4).
  • Insert the plug into the socket, use the
  switch (2) to set the required plates
  heating temperature (150-170-190-210-
  230°С), set the switch (3) to the “I/on”
  position, the power indicator will start
  flashing.
  Titanium Ultra Glide Technology
  Provides a covering of hot plates that is
  45 times smoother than average ceramics
  (according to internal laboratory tests),
  which allows better gliding of the plates
  when you straighten the hair.
  Temperature dependence on thickness/
  type of hair
  Temperature Thickness/type
  150 °С - 160 °С Thin
  170 °С - 190 °С Normal
  200 °С - 220 °С Coarse
  230 °С Very coarse
  Note: The data in the table are approxi-
  mate. Try and select temperature for your
  type of hair.
  Note: Do not place the unit on a soft sur-
  face (a bed or a sofa); do not cover the
  unit.
  • When the preset temperature is reached,
  the power indicator will be constantly
  lighting.
  • When decreasing temperature, you
  should wait a bit longer as the plates
  should cool down (because the plates
  cool down longer than heat up).
  • Before straightening, brush your hair
  thoroughly and divide it into 5 cm locks.
  • Put a lock between the plates (1) and
  press the plates together.
  Do not move the unit along the lock for
  several seconds, let the hair heat up.
  Then slightly move the unit along the lock
  till the end.
  Then start straightening the next lock.
  • Avoid contact the heated surfaces with
  your face, neck and other parts of your
  body.
  • After use set the switch (3) to the “0/off”
  position, the power indicator will go out
  and then unplug the unit. Let the unit cool
  down.
  Be careful! The operating surface of
  the unit remains hot for some time af-
  ter unplugging of the unit.
  Note: Always unplug the unit if it is not being
  used. Never leave the operating unit unat-
  tended.
  Clean and care
  • Before cleaning unplug the unit and let it
  cool down completely.
  • Never immerse the unit into water or oth-
  er liquids.
  • Wipe the body of the unit with a soft damp
  cloth.
  • Do not use abrasives and solvents to
  clean the unit.
  Storage
  • Always unplug the unit if it is not being
  used.
  • Before taking the unit away for storage let
  the unit cool down completely.
  • Press the plates together and lock them,
  by pressing the lock (4).
  • Never wind the cord around the unit. It
  can cause damaging of the unit.
  • For easy storing there is a loop for hang-
  ing-up (5) on the unit, you can keep the
  unit by means of this loop provided that
  no water gets on the unit.
  • Keep the unit in a dry cool place out of
  reach of children.
  Delivery set
  Hair straightener – 1 pc.
  Instruction manual– 1 pc.
  SPECIFICATIONS
  Power supply: 220 -240 V ~ 50/60 Hz
  Power: 50 W
  The manufacturer reserves the right to
  change the device's characteristics without
  prior notice.
  Service life of appliance - 5 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom the
  appliance was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when making any
  claim under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC
  and to the Low Voltage Regulation
  (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  VT-2319 IM.indd 1 27.03.2013 15:17:53

У вас виникло питання стосовно Vitek VT-2319 BK?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте запитання іншим користувачам Vitek VT-2319 BK. Надайте чіткий та вичерпний опис проблеми та свого запитання. Чим детальнішим буде опис проблеми/запитання, тим легше буде іншим користувачам Vitek VT-2319 BK надати вам вичерпну відповідь.

Ознайомтеся з безкоштовною інструкцією для Vitek VT-2319 BK. Ви ознайомились з інструкцією, але не змогли знайти відповідь на своє запитання? В такому випадку задайте своє запитання іншим користувачам продукції Vitek VT-2319 BK на цій сторінці.

Характеристики продукту

Бренд Vitek
Модель VT-2319 BK
Продукт Стайлер
Мова Український, Англійська, Німецький, Pосійський, Чеська, Румунський
Тип файлу PDF
Технічні характеристики
Тип
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор
Тип нагрівача PTC ceramic heater
Температура (макс) 230
Індикатор готовності
Поворотный шнур
Керамічна система нагріву
Час розігріву 30
Теплові налаштування 9
Вкл/Викл перемикач
Іонне кондиціонування -
Температура (мін) 100
Ширина пластини 25
Глибина пластини 110
Захист від перенагріву
Автоматичне вимкнення
Регульований термостат
Енергоживлення
Потужність 50
Потужність 50
Колір
Колір продукту Чорний
Ергономіка
Довжина шнура 1.8
Світловий індикатор
Індикатор готовності
Поворотный шнур
Вкл/Викл перемикач
Автоматичне вимкнення
Характеристики
Тип нагрівача PTC ceramic heater
Температура (макс) 230
Керамічна система нагріву
Час розігріву 30
Теплові налаштування 9
Іонне кондиціонування -
Температура (мін) 100
Регульований термостат
Технологія Теплий
Тип
Дизайн
Захист від перенагріву
Колір продукту Чорний
Вага та розміри
Ширина пластини 25
Глибина пластини 110

Придбати відповідні продукти:

  Супутні товари

  Стайлер Vitek

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description